Jump to content

Archive:Access to nonpublic data policy/vi

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

Mục tiêu của quy định này là nhằm đảm bảo rằng các tình nguyện viên, những người có khả năng truy cập đến dữ liệu không công khai được quy định tại quy định quyền riêng tư của Wikimedia Foundation, có một số trách nhiệm mang tính cá nhân và hợp pháp.

1. Chỉ những người nào có danh tính đã được Wikimedia Foundation biết rõ mới được phép truy cập vào bất kỳ dữ liệu không công khai hoặc các thông tin không công khai nào khác do Wikimedia Foundation tạo ra, thu thập, hoặc lưu giữ, mà những dữ liệu hoặc các thông tin khác bị hạn chế công khai theo như quy định tại Quy định Quyền riêng tư Wikimedia.

2. Bất cứ tình nguyện viên nào được bất kỳ quy trình cộng đồng nào lựa chọn để cấp quyền truy cập vào các dữ liệu có hạn chế sẽ không được gán quyền truy cập cho đến khi tình nguyện viên đó đã xác định danh tính đầy đủ của mình cho Foundation, trong đó có thể bao gồm bằng chứng rằng người dùng đó đã ít nhất 18 tuổi và chắc chắn đã vượt qua tuổi mà họ có thể hành động mà không cần sự giám sát của gia đình theo điều luật của nơi mà họ sinh sống.

3. Bất cứ tình nguyện viên nào giữ những quyền truy cập như vậy vào thời điểm áp dụng nghị quyết này phải xác định danh tính đầy đủ của anh / chị ta với Foundation trong vòng 60 ngày kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực, nếu không sẽ bị tước một số hoặc tất cả các quyền truy cập. Các tình nguyện viên lâu năm bị tước quyền truy cập vì không xác định đầy đủ nhân thân có thể được phục hồi quyền truy cập sau khi đã cung cấp danh tính, với sự suy xét của Foundation.

4. Những vị trí tình nguyện viên được quy định bởi nghị quyết này bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các tiếp viên, tất cả những người giữ quyền "checkuser" và "oversight", và tất cả các lập trình viên có quyền truy cập vào các bản ghi điện tử có chứa các thông tin không công khai (như địa chỉ IP của người đọc và người đóng góp).

5. Các quy định truy cập đối với hàng đợi email OTRS hoặc các hệ thống liên lạc khác của Wikimedia Foundation được định nghĩa bởi ban điều hành văn phòng WMF tuân theo tinh thần của quy định này.

6. Truy cập đến các phiên bản bị xóa đối với một dự án có thể được công khai chỉnh sửa, như những quyền mà bảo quản viên đang giữ, không cần phải xác định xác định theo quy định này.

7. Thông tin xác định danh tính do tình nguyện viên cung cấp cho Foundation theo quy định này sẽ được xem là những thông tin nhạy cảm, không công khai và sẽ không được lộ ra trừ khi phù hợp với Quy định Quyền riêng tư Wikimedia.

8. Các ngoại lệ đối với quy định này chỉ áp dụng theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị.


Quy định được cập nhật lần cuối: 2 tháng 6, 2007