Jump to content

Splošni kodeks ravnanja

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
Other languages:

Čemu je namenjen Splošni kodeks ravnanja

Čim več ljudi želimo opolnomočiti, da bodo aktivno sodelovali v projektih in prostorih Fundacije Wikimedia, da bomo lahko uresničili svojo vizijo sveta, v katerem lahko vsakdo uporablja vse zbrano človeško znanje. Prizadevamo si, da bi bile naše skupnosti sodelavcev karseda raznolike, vključujoče in dostopne. Te skupnosti želimo oblikovati kot pozitivno, varno in zdravo okolje za vse, ki se jim (želijo ali) odločijo pridružiti. Zavezani smo zagotavljanju, da bodo take tudi ostale, in temu je namenjen tudi ta kodeks ravnanja, ki ga bomo po potrebi posodabljali. Svoje projekte želimo tudi zaščititi pred tistimi, ki kvarijo ali maličijo vsebino.

V skladu s poslanstvom Fundacije Wikimedia (si) bomo vsi, ki sodelujemo v projektih in prostorih Fundacije Wikimedia:

 • pomagali ustvarjati svet, v katerem lahko vsakdo prosto uporablja vse zbrano človeško znanje;
 • sodelovali v globalni skupnosti, ki se bo izogibala pristranskosti in predsodkom; in si
 • prizadevali za točnost in preverljivost vsega njenega dela.

Ta Splošni kodeks ravnanja (UCOC – Universal Code of Conduct) opredeljuje minimalne smernice o pričakovanem in nesprejemljivem ravnanju. Velja za vsakogar, ki interagira in prispeva k spletnim in nespletnim projektom in prostorom Fundacije Wikimedia. To vključuje nove in izkušene urejevalce, funkcionarje v projektih, organizatorje in udeležence dogodkov, zaposlene in člane odborov odvisnih organizacij ter zaposlene in člane odbora Fundacije Wikimedia. Velja tudi za vse projekte Fundacije Wikimedia, tehnične prostore, dogodke v živo in prek spleta ter naslednje primere:

 • zasebne, javne in poljavne interakcije;
 • pogovore o nesoglasjih in izražanju solidarnosti s člani skupnosti;
 • vprašanja tehničnega razvoja;
 • vidike prispevanja vsebine;
 • zastopanje odvisnih organizacij/skupnosti pred zunanjimi partnerji.

1 – Uvod

Ta Splošni kodeks ravnanja določa izhodišča ravnanja pri sodelovanju v projektih Fundacije Wikimedia po vsem svetu. Skupnosti lahko poleg tega oblikujejo pravila, ki upoštevajo lokalni in kulturni kontekst, pri tem pa kot minimalni standard ohranjajo tu navedena merila.

Splošni kodeks ravnanja velja za vse člane skupnosti Fundacije Wikimedia (wikimedijce) brez izjeme. Dejanja, ki so v nasprotju s Splošnim kodeksom ravnanja, se lahko sankcionirajo. O tem presojajo imenovani funkcionarji (kot je ustrezno v njihovem lokalnem kontekstu) in/ali Fundacija Wikimedia kot pravni lastnik platform.

2 – Pričakovano ravnanje

Vsak Wikimedijec, ne glede na to, ali gre za novega ali izkušenega urejevalca, funkcionarja skupnosti, zunanjega sodelavca ali člana odbora Fundacije Wikimedia, je odgovoren za svoje ravnanje.

V vseh projektih in prostorih ter na vseh dogodkih Fundacije Wikimedia mora biti ravnanje spoštljivo, vljudno, kolegialno, solidarno in dobronamerno. To velja za interakcije vseh avtorjev in sodelavcev s katerim koli avtorjem ali sodelavcem, ne glede na njegovo starost, duševno ali telesno nezmožnost, telesni izgled, nacionalno, versko, etnično in kulturno ozadje, kasto, družbeni razred, jezikovna znanja, spolno usmerjenost, spolno identiteto, spol ali poklicno področje. Pri tem ne dopuščamo nobenih izjem na podlagi položaja, spretnosti ali dosežkov v projektih ali gibanju Fundacije Wikimedia.

2.1 – Medsebojno spoštovanje

Od vseh wikimedijcev pričakujemo spoštovanje do drugih. Pri sporazumevanju z ljudmi v spletnem ali nespletnem okolju Fundacije Wikimedia bomo drug z drugim vzajemno ravnali spoštljivo.

To vključuje, vendar brez omejitve, naslednje:

 • Empatično ravnanje. Poslušajte in poskušajte razumeti, kaj vam wikimedijci z drugačnim ozadjem želijo sporočiti. Bodite pripravljeni, da razmislite o svojem razumevanju, pričakovanjih in ravnanju kot wikimedijec, in da jih po potrebi prilagodite.
 • Predpostavljanje dobronamernosti in konstruktivno urejanje. Vaši prispevki morajo izboljševati kakovost projekta ali dela. Povratne informacije izražajte in sprejemajte prijazno in dobronamerno. Kritike je treba izražati na takten in konstruktiven način. Če ni drugačnih dokazov, morajo vsi wikimedijci predstavljati, da so drugi tu z namenom, da bi v sodelovanju z drugimi tvorno izboljševali projekte, vendar pa se to ne sme zlorabljati za upravičevanje izjav s škodljivim vplivom.
 • Spoštovanje načina samopredstavitve in samoopisovanja drugih. Ljudje se lahko opisujejo s posameznimi izrazi. V znak spoštovanja pri sporazumevanju z njimi ali sporočanju o njih uporabljajte te izraze, če je jezikovno in tehnično to le mogoče. Zgledi vključujejo:
  • Etnične skupine, ki lahko za samoopisovanje uporabljajo posamezno ime, ki se razlikuje od imena, ki ga zanje zgodovinsko uporabljajo drugi.
  • Ljudi, v imenih katerih so lahko črke, zvoki ali besede iz jezikov, ki vam niso znani.
  • Ljudi, ki se identificirajo z določeno spolno usmerjenostjo ali spolno identiteto, kar izražajo s posameznimi imeni ali zaimki.
  • Ljudi, ki imajo določeno telesno ali duševno nezmožnost in lahko za samoopisovanje uporabljajo določene izraze.
 • Pri srečanjih v živo bomo toplo sprejeli vsakogar ter bomo upoštevali in bili vzajemno pozorni na želje, meje, ranljivosti, tradicije in zahteve drug drugega.

2.2 – Vljudnost, kolegialnost, vzajemna podpora in dobronamernost

Prizadevamo si za naslednje ravnanje:

 • Vljudnost pomeni spoštljivo ravnanje in sporazumevanje z ljudmi, vključno s tujci.
 • Kolegialnost pomeni medsebojno prijateljsko podporo ljudi, ki si prizadevajo za skupno dobro.
 • Vzajemna podpora in dobronamernost pomenita dejavno prizadevanje za zagotavljanje, da so projekti Fundacije Wikimedia tvoren, prijeten in varen prostor, kar prispeva k uresničevanju poslanstva Fundacije Wikimedia.

To vključuje, vendar brez omejitve, naslednje:

 • Usmerjanje in mentorstvo: Pomoč novincem pri delu in pridobivanju osnovnih spretnosti.
 • Skrb za sodelavce: Pri delu pomagamo drug drugemu in se postavimo drug za drugega, kadar je kdo obravnavan na način, ki ni v skladu s Splošnim kodeksom ravnanja.
 • Prepoznavanje in nagrajevanje dela sodelavcev: Sodelavcem se zahvalimo za njihovo pomoč in delo. Cenimo njihovo prizadevanje in ga ustrezno nagrajujemo.

3 – Nesprejemljivo ravnanje

Splošni kodeks ravnanja je članom skupnosti v pomoč pri prepoznavanju neprimernega ravnanja. V gibanju Fundacije Wikimedia se kot nesprejemljivo šteje naslednje ravnanje:

3.1 – Nadlegovanje

To vključuje ravnanje, ki je prvenstveno namenjeno zastraševanju, provociranju ali razburjanju osebe, in katero koli ravnanje, pri katerem bi bil to razumno gledano najverjetnejši glavni izid. Ravnanje se lahko šteje kot nadlegovanje, če presega ravnanje, za katero bi pričakovali, da ga bo razumna oseba prenašala v globalnem, medkulturnem okolju. Nadlegovanje ima pogosto obliko čustvene zlorabe, še zlasti ljudi, ki so v ranljivem položaju, in lahko vključuje stik z delovno organizacijo, prijatelji ali družinskimi člani z namenom zastraševanja ali osramotitve. V nekaterih primerih lahko nadlegovanje postane ravnanje, ki samo po sebi ne šteje kot tako, če se ponavlja. Nadlegovanje vključuje, vendar brez omejitve:

 • Žalitve: To vključuje zmerjanje z neprimernimi besedami ali stereotipi in kakršen koli napad na podlagi osebnih značilnosti. Žalitve se lahko nanašajo na domnevne lastnosti, kot so inteligentnost, videz, etnična pripadnost, rasa, vera (ali nevera), kultura, kasta, spolna usmerjenost, družbeni ali biološki spol, nezmožnost, starost, nacionalna pripadnost, politična usmerjenost in druge lastnosti. V nekaterih primerih ponavljajoče se posmehovanje, sarkazem ali agresija pomenijo kolektivno žalitev, tudi če se posamezne izjave ne štejejo za take.
 • Spolno nadlegovanje: Spolna pozornost ali napeljevanje na spolnost kakršne koli vrste, pri čemer oseba ve ali bi lahko razumno predpostavila, da je tovrstna pozornost nezaželena, ali kadar ni mogoče izraziti privolitve.
 • Grožnje: Neposredno ali posredno opozarjanje na možnost telesnega nasilja, osramotitve, nepoštenega in nepravičnega škodovanja ugledu ali zastraševanja z omenjanjem neupravičenega pravnega preganjanja ali tožbe za prevlado v sporu ali prisilo sodelavca k določenemu ravnanju.
 • Spodbujanje telesnega škodovanja: To vključuje spodbujanje k samopoškodbi ali samomoru in spodbujanje k nasilnemu napadu na tretjo osebo.
 • Razkritje osebnih podatkov: Deljenje zasebnih informacij druge osebe, na primer imena, kraja zaposlitve, poštnega ali e-poštnega naslova, brez njene izrecne privolitve v projektu Fundacije Wikimedia ali drugje in deljenje informacije o dejavnosti v projektih Fundacije Wikimedia zunaj projektov.
 • Preganjanje: Zasledovanje osebe v različnih projektih in ponavljajoče se kritiziranje njenega dela z namenom razburjanja ali ustrahovanja. Če se težave kljub prepričevanju in usmerjanju nadaljujejo, jih skupnosti lahko obravnavajo po vzpostavljenih postopkih skupnosti.
 • Trolanje: Zlonamerno provokativno sporazumevanje ali objavljanje z namenom provokacije.

3.2 – Zloraba moči, privilegija ali vpliva

Zloraba pomeni, da nekdo z realno ali predpostavljeno močjo, privilegijem ali vplivom ravna zoper drugega nespoštljivo, kruto in/ali nasilno. V okolju Fundacije Wikimedia je to lahko besedna ali duševna zloraba in se lahko prekriva z nadlegovanjem.

 • Zloraba položaja funkcionarjev, uradnikov in osebja: Uporaba pooblastil, znanja ali virov, s katerimi razpolaga imenovani funkcionar, uradnik ali zaposleni Fundacije Wikimedia ali zunanji sodelavec Fundacije Wikimedia za zastraševanje ali grožnje drugim.
 • Zloraba staža in povezav: Uporaba položaja in ugleda za zastraševanje drugih. Od ljudi z bogatimi izkušnjami in povezavami v gibanju pričakujemo, da ravnajo posebej previdno, saj imajo lahko njihovi sovražni komentarji nenamerne posledice. Ljudje, ki so se uveljavili v skupnosti, imajo poseben privilegij, da jih štejejo za zanesljive, in tega privilegija ne smejo zlorabljati za napade na ljudi, s katerimi se ne strinjajo.
 • Psihološka manipulacija. Zlonamerno zbujanje dvomov v lastne zaznave, občutke ali razumevanje druge osebe z namenom prevlade v sporu ali prisile k določenemu ravnanju.

3.3 – Maličenje vsebine (vandalizem) in zloraba projektov

Zlonamerno vnašanje pristranske, napačne, netočne ali neprimerne vsebine, preprečevanje, oviranje ali oteževanje ustvarjanja (in/ali vzdrževanje) vsebine. To vključuje, vendar brez omejitve:

 • Večkratno samovoljno ali neutemeljeno odstranjevanje katere koli vsebine brez ustreznega pogovora ali pojasnila.
 • Sistematično spreminjanje vsebine v prid posamezne razlage dejstev ali pogleda (lahko tudi z neverodostojnim ali namerno napačnim navajanjem virov in spreminjanjem pravilnega načina oblikovanja urejane vsebine).
 • Sovražni govor v kateri koli obliki ali diskriminatoren jezik, namenjen obrekovanju ali poniževanju oseb ali skupin ali ščuvanju zoper nje zaradi njihovih osebnih prepričanj.
 • Uporabo simbolov, slik, kategorij, oznak ali druge vrste vsebine za zastraševanje ali škodovanje drugim zunaj okvira enciklopedične, informativne uporabe. To vključuje uvajanje vsebinskih shem za namen stigmatiziranja ali izključevanja iz družbe.