Jump to content

Archive:Terms of Use (2009)/cs

From Wikimedia Foundation Governance Wiki


Představte si svět, v němž může každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským znalostem. Právě takový svět budujeme.
Vize nadace Wikimedia Foundation

Informace pro textové přispěvatele projektů Wikimedia

V zájmu rozvoje všeobecného užívání svobodných vědomostí a svobodné kultury se od všech uživatelů přispívajících do projektů nadace Wikimedia očekává poskytnutí rozsáhlých oprávnění široké veřejnosti jejich příspěvky dále svobodně šířit a užívat, pokud jsou při tom uváděni autoři a stejná svoboda dále šířit a užívat je zachována i u všech odvozených děl. Proto je vložení jakéhokoliv textu, jehož jste autorem, zároveň souhlasem s jeho uvolněním pod licencí Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0 Unported. Kvůli kompatibilitě je rovněž požadován i souhlas s licencí GNU Free Documentation License (bez uvedení verze, bez neměnných oddílů, bez textů předních desek a bez textů zadních desek). Další uživatelé si mohou vybrat, které z licencí se hodlají přizpůsobit. Povšimněte si prosím, že tyto licence umožňují komerční užití vašich příspěvků, pokud je toto užití v souladu s podmínkami licence.

Jako autor souhlasíte s tím, že budete uváděn jedním z následujících způsobů: a) hypertextovým odkazem (kde je to možné) nebo URL adresou směřující na článek nebo články, kam jste přispíval, b) hypertextovým odkazem (kde je to možné) nebo URL adresou směřující na jinou, stabilní online kopii tohoto článku nebo článků, která je volně dostupná, v souladu s licencí a která uvádí autory způsobem ekvivalentním tomu, jak jsou uváděni na tomto webu, nebo c) pomocí seznamu všech autorů. (Ze seznamu autorů lze vyřadit velmi malé nebo nesouvisející příspěvky.)

Vkládání externích textů:

Chcete-li vložit text, který jste našli jinde, nebo takový, u něhož jste jen jedním z jeho spoluautorů, můžete tak učinit pouze tehdy, pokud je dostupný pod podmínkami kompatibilními s licencí CC-BY-SA. Nepotřebujete se ujišťovat nebo garantovat, že je k dispozici i pod GNU Free Documentation License. Vezměte však prosím na vědomí, že nemůžete vkládat informace dostupné pouze pod GFDL. Jinými slovy, externí text můžete vložit pouze tehdy, když je (a) jednoduše licencován za podmínek kompatibilních s licencí CC-BY-SA nebo (b) duálně licencován pod GFDL a jinou licencí s podmínkami kompatibilními s licencí CC-BY-SA.

Pokud vkládáte text pod kompatibilní licencí, která vyžaduje uvádění autorů, musíte je rozumným způsobem označit. Tam, kde se autorství běžně zaznamenává prostřednictvím stránek s historií (např. při kopírování mezi projekty nadace Wikimedia), je postačující uvést autory při vkládání textu ve shrnutí editace, které se poté zaznamená na stránku s historií. Nezávisle na licenci může být vkládaný text odmítnut, pokud je požadovaný způsob uvádění autorů pokládán za příliš rušivý.

Informace pro vkladatele netextového mediálního obsahu

Netextový mediální obsah je na projektech nadace Wikimedia Foundation dostupný pod množstvím různých licencí podporujících obecný cíl umožnit volně další užití a šíření. Požadavky na tyto licence jsou dány licenční politikou nadace Wikimedia Foundation. Jednotlivé komunity mohou tyto požadavky dále podrobně rozpracovat a zdokonalit.

Informace pro další uživatele

Dále svobodně užívat smíte veškerý obsah z projektů nadace Wikimedia kromě takového, který je užit na základě "fair use" výjimek nebo podobných výjimek z autorského zákona. Řiďte se prosím následujícími pokyny:

Další užití textu:

  • Uvádění autorství: Při šíření textové stránky v libovolné podobě uvádějte autory tím, že poskytnete buď a) hypertextový odkaz (kde je to možné) nebo adresu URL užité stránky nebo stránek, b) hypertextový odkaz (kde je to možné) nebo adresu URL jiné stabilní volně dostupné online kopie takové stránky nebo stránek, která splňuje podmínky licence a uvádí autory způsobem ekvivalentním uvádění autorů na tomto serveru, nebo c) seznam všech autorů. (Z libovolného seznamu autorů lze vypustit velmi drobné či nepodstatné příspěvky.) To platí pro text vytvořený komunitou nadace Wikimedia. Text převzatý z externích zdrojů může být zatížen dalšími požadavky na uvádění autorství, což se budeme snažit dávat zřetelně najevo. Stránka může být například opatřena bannerem oznamujícím, že obsah byl původně publikován jinde. Podobná oznámení viditelná na stránce samotné by měla být dalšími uživateli zachovávána.
  • Copyleft/Zachovejte licenci: Pokud stránku či dílo, které užíváte, nějak pozměníte či doplníte, musíte výsledek uvolnit pod licencí Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0 nebo novější.
  • Označte změny: Pokud dílo měníte nebo doplňujete, musíte vhodným způsobem uvést, že původní dílo bylo změněno. Pokud například dále používáte text ve wiki, označení změny prostřednictvím historie editací je dostatečné.
  • Oznámení o licenci: Každá kopie nebo modifikovaná verze, kterou šíříte, musí obsahovat licenční oznámení, že dílo je uvolněno pod licencí CC-BY-SA a buďto a) hypertextový odkaz nebo URL na text licence nebo b) kopii licence. Vhodná adresa URL pro tento účel je: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Další dostupnost textu pod licencí GNU Free Documentation License:

  • Z důvodů kompatibility je každá stránka, v níž není přítomný text dostupný výhradně pod licencí CC-BY-SA nebo pod licencí s ní kompatibilní, dostupná také pod podmínkami licence GNU Free Documentation License. Chcete-li zjistit, zda je stránka dostupná pod licencí GFDL, prozkoumejte její patičku, historii a diskusní stránku, zda neobsahují označení, že jde o obsah dostupný jen pod jednou licencí, která není kompatibilní s licencí GFDL. Všechen text publikovaný před 15. červnem 2009 je pod licencí GFDL uvolněn, takže získáním obsahu publikovaného před tímto datem z historie stránky si lze kompatibilitu s licencí GFDL zajistit.

Další užití netextových médií:

  • Není-li řečeno jinak, netextové mediální soubory jsou dostupné pod různými svobodnými licencemi v souladu s licenční politikou nadace Wikimedia Foundation. Podrobnosti o příslušné licenci naleznete na popisné stránce jednotlivých mediálních souborů.

Přednost anglické verze podmínek užití

Tyto podmínky užití jsou neměnné. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito podmínkami a překladem do jiných jazyků má přednost anglická verze.