Archive:Wikimedia Quarto/1/Sv-3

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-1" title="Välkommen"><img src="/upload/thumb/9/93/40px-Welcome.png" alt="Välkommen"></a>
Välkommen

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-2" title="Grundaren"><img src="/upload/thumb/f/f9/40px-Founder.png" alt="Grundaren"></a>
Grundaren

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-3" title="Tillkännagivanden"><img src="/upload/thumb/4/45/40px-Reports.png" alt="Tillkännagivanden"></a>
Tillkännagivanden

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-4" title="Projekt"><img src="/upload/thumb/8/8c/40px-Projects.png" alt="Projekt"></a>
Projekt

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-5" title="Intervjuer"><img src="/upload/thumb/e/e5/40px-Interview2.png" alt="Intervjuer"></a>
Intervjuer

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-6" title="Press"><img src="/upload/thumb/c/c7/40px-Press2.png" alt="Press"></a>
Press

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Sv-7" title="Internationellt "><img src="/upload/thumb/d/da/40px-International2.png" alt="Internationellt "></a>
Internationellt

<a href="/wiki/Wikimedia_Quarto/1/SV-8" title="Slutkommentarer"><img src="/upload/thumb/7/7e/40px-Endnotes2.png" alt="Slutkommentarer"></a>
Slutkommentarer

Kvartalsrapporter

 

Administration

Var kan jag hitta information om stiftelsen?

Aktuell information om stiftelsen Wikimedia finns i detta nyhetsbrev, på stiftelsens maillista [1], på Wikimedias metawiki [2] och på stiftelsen egen hemsida [3] (under utveckling)

Hur många personer finns det i Wikimedias styrelse?

Styrelsen har fem medlemmar: Jimmy Wales, Wikimedias grundare och styrelseordförande; Angela Beesley, sekreterare, och Florence Devouard (Anthère), vice ordförande, båda är representanter utsedda av den globala wikigemenskapen; Michael Davis, styrelsens kassör (se Finanser) och, till sist, Tim Shell som är en aktiv deltagare på engelska Wikipedia och ofta kan nås på IRC-kanalen #wikimedia.

Vilka officiella poster och kommittéer finns det?

Daniel Mayer (Mav) är huvudansvarig för finanserna (Chief Financial Officer) och arbetar under överinseende av Michael Davis. Mayer ansvarar i första hand för att upprätta en budget [4] och sköta om balansräkningen [5].

Tim Starling är huvudkontaktperson mellan styrelsen och programutvecklarna (Developer Liaison). Utvecklarnas verksamhet kan delas upp i två huvudkategorier: Att underhålla servrarna och att utveckla mjukvaran MediaWiki.

Tim Starling initierar nu en kommitté för programutvecklarna (Developer Committee) [6]. Denna kommitté, som kommer att bestå av de mest aktiva programutvecklarna, kommer bl.a. att eftersträva en formalisering av beslutsprocessen kring utvecklingsprojekten, t.ex. vad gäller framtida inriktning, inköpsbeslut och behandlingen av tekniska önskemål.

Utöver detta finns inga officiella kommittéer, men det finns andra viktiga arbetsgrupper som naturligt uppstått kring arbetsuppgifter som PR-frågor och bidragsansökningar. T.ex. har Danny Wool verkat som koordinator kring en rad bidragsansökningar. Se även [7].

Hur fungerar kommunikationen mellan styrelsens medlemmar?

Styrelsens verksamhet dokumenteras idag på Wikimedias metawiki [8] och kommer framöver att finnas tillgänglig på stiftelsen Wikimedias hemsida [9]. Kommunikationen sker också via mail och genom stiftelsens maillista, både listan och dess arkiv är öppen för allmänheten. Styrelsens medlemmar besöker regelbundet IRC-kanalen #wikimedia på freenode [10] och kan enkelt nås där. Ofta finns tre styrelsemedlemmar samtidigt närvarande på IRC-kanalen (antalet som ger styrelsen beslutskraft), men dessa tillfällen räknas ändå inte som officiella möten.

Under den gångna sommaren har styrelsens medlemmar haft officiella sammankomster vid några tillfällen.

 • 4 juli 2004 träffades Jimmy, Angela och Anthère i Paris (mötesprotokoll här).
 • Senare samma månad ägde ett möte rum då upprättandet av stiftelsens officiella hemsida. www.wikimediafoundation.org, diskuterades. Många deltog i diskussionen, bl.a. Angela, Anthère, Mav, och Tim Starling (mötesprotokoll här).
 • Ännu ett kort möte ägde rum 5 september. Upprättandet av en databas för projektet Wikispecies diskuterades av projektets entusiaster och alla styrelsemedlemmar utom en medverkade i omkring 20 minuter (mötesprotokoll här).

Dominerar Jimbo, Tim och Michael styrelsen?

Styrelsen I Paris
Styrelsen I Paris

Hittills har Tim och Michael haft en underordnad roll i beslutgången och i styrelsens diskussioner och det finns f.n. inga planer på att ändra detta. För att garantera att wikigemenskapens närvaro i styrelsen förblir sann, har Jimbo fattat principbeslutet att aldrig rösta emot Angela och Anthére såtillvida han inte finner att ett beslut innebär en grundläggande förändring av projektets inriktning. Det är inte särskilt troligt att detta kommer att hända eftersom såväl Angela, Anthère och Jimbo omfattas av wikigemenskapens och projektet värderingar. I praktiken ligger alltså makten i de flesta fall hos de två framröstade representanterna och Jimbo har underställt sig detta.

Hur många av styrelsens beslut fattas genom omröstning?

Vi föredrar att diskutera saker, att vid behov hitta kompromisser som alla kan komma överens om så att ett konsensus kan uppnås. Alla informella omröstningar som har ägt rum har varit enhälliga.

Finns styrelsens verksamhet dokumenterad eller publicerad någonstans?

För det mesta diskuterar vi saker på IRC-kanalen #Wikimedia på freenode, Där kan man inte bara följa styrelsen överläggningar utan aktivt delta i diskussionen och hjälpa oss då beslut ska fattas. Loggböcker över planerade IRC-möten, som den angående stiftelsens hemsida, finns publicerade på Meta och på stiftelsens egen wiki. Där finns även mötesprotokoll från andra möten. Dock samanträder vi även via privata kanaler och e-post. Det är viktigt för oss att kunna tala fritt och tänka högt utan att andra personer uppfattar det som nya direktiv eller oåterkalleliga beslut. Vår förhoppning är att vår verksamhet offentliggörs genom detta nyhetsbrev, styrelsesammanträdena på IRC:n, genom officiella tillkännagivanden på maillistorna och på Wikimedias hemsida.

Kan man bli medlem i stiftelsen?

Alla som är aktiva på något av Wikimedias projekt blir automatiskt frivillig medlem i stiftelsen (Volunteer Active Member). Fr.o.m. i höst kommer man också att kunna bli stödjande medlem (Contributing Active Member) genom att betala en medlemsavgift.

De diskussioner som fördes i juli i år ledde till följande förslag:

Att bli stödjande medlem kommer att kosta 60 dollar eller motsvarande och kommer inte att förutsätta ett aktivt deltagande i något av Wikimedias projekt. De som aktivt deltar i något projekt kommer att erbjudas medlemskap för 6 dollar (ca 50 kr) men kommer att uppmanas att betala full avgift om de har möjlighet. Stödjande medlemmar kommer att kunna öronmärka en del av sin avgift för specifika ändamål (t.ex. ”30 dollar ska användas till inköp av servrar”).

Medlemsavgifter kommer aldrig att bli obligatoriska: Att bidra till eller använda sig av projekten kommer att förbli gratis och att bidra med pengar är bara ytterligare ett sätt att hjälpa projektet. Hela förslaget om medlemsavgifter finns att läsa på meta här och här. Mer information finns också på Svar på vanliga frågor.

Kommer Wikipedia att införa annonser?

Wikimedia har inga planer på att införa reklam på Wikipedia eller någon av dess systerprojekt inom överskådlig framtid. Istället tror vi att lämpliga anslag och bidrag från allmänheten kommer att kunna täcka våra behov tillsammans med gåvor från t.ex. våra spegelsajter och av hårdvara. Annonser skulle säkert ge oss pengar men förmodligen också minska våra inkomster i form av bidrag och dessutom göra några redaktörer upprörda.

Jag har hört att programutvecklarna har börjat få betalt. Stämmer det?

Möjligheten att införa ett belöningssystem undersöktes bland Wikimedias utvecklare i juli 2004. Målsättningen är att kunna påverka mjukvaruutvecklingens inriktning i önskad riktning, t.ex. genom att erbjuda belöningar för utvecklingen av bestämda programfunktioner. Svaren på enkäten finns här.

I nära samarbete med programutvecklingskommittén ska vi under fyra månader testa ett belöningssystem som premierar bestämda uppgifter. Därefter kommer försöket att utvärderas. Systemet kommer dels att ge var och en möjligheten att önska sig nya programfunktioner och dels alla programmerare chansen att föreslå en lösning. Kommittén kommer att ge styrelsens råd angående önskemålens användbarhet och lösningarnas genomförbarhet. Slutligen kommer styrelsen att besluta vilka förslag och lösningar som accepteras.

Mer information om detta försök finns här. Alla Wikimedias användare kommer att uppmanas delta i utvärderingen av detta test.

Samarbetsprojekt


Under det gånga året har samtalen med olika potentiella samarbetspartners tagit fart. Bland utomstående projekt som visat sitt intresse för samarbete med de olika Wikimediaprojekt kan nämnas Project Gutenberg (Wikisource); OpenTextBook och Free high School Texts (Wikibooks) samt Open-Media (med nystartade Wikimedia Commons). Den 1 juli diskuterade en grupp tyska Wikipedianer ett samarbete med Brockhaus och i slutet av augusti träffade Jimmy och Angela representanter för BBC i samma ärende.

Under tiden har andra samarbetsprojekt redan förverkligats: T.ex. i maj i år då Yahoo! inbjöd Wikipedia att delta i sitt innehållsförvärvsprogram och vi försåg dem med en lista över våra nya artiklar. Deras statistik från i juni antyder att den uppdaterade informationen genererade mer än 2 miljoner besök, motsvarande 25% av det totala antalet, en siffra som minskat obetydligt sedan dess. Mer konkreta resultat kommer samarbetet med olika distributörer att producera i höst då två CD- och DVD-upplagor färdigställs.

Distribution

Directmedia CD

I slutet av september kommer det tyska företaget Directmedia Publishing DMP att ge ut en CD-ROM-version, ISO-fil och SQL-dump, av den tyska Wikipedian såsom den såg ut den 1 september. DMP kommer att skicka ut 30 000 fria skivor till sina registrerade kunder och ytterligare 10 000 skivor kommer att delas ut bland bokhandlare som gratisprover eller för försäljning till ett högsta pris om 5€.

DMP har under de gånga tio åren publicerat omkring 180 e-böcker med inriktning på samhällsvetenskap, lexikon och bildsamlingar.

Mandrakesoft DVD
Mandrakesoft [11], som distribuerar en Linuxversion, kommer att släppa en egen, tvåspråkig DVD-upplaga av de engelska och franska Wikipediorna tillsammans med sin nästa utgåva. Mandrakesoft har producerat en av de mest populära och mest lättanvända Linuxdistributionerna under flera år och det intensiva arbetet med att kartlägga bildernas upphovsrättsliga status, har lett till betydande kvalitetsförbättringar hos de involverade projekten.

Andra erbjudanden och inviter

Wikimedia har en stående inbjudan från ett webbhotell i Frankrike där tre databasservrar nyligen installerats och i samband med de provisoriska planer som diskuterades inför orkanen i Florida i augusti fick vi flera andra liknande erbjudanden.

Finansiering

Donationer
1180 enskilda PayPal donationer har föreningen fått sedan början av året till den sista augusti, det blev totalt 46 600 amerikanska dollar eller ett genomsnitt på ungefär 190 $ per dag. (Donationer i andra i andra valutor än den amerikanska dollarn har konverterats med hjälp av aktuella valutakurser). Hälften av denna summa (29 800 $) samlades in i juli och augusti mestadels tack vare en inofficiell donationskampanj på Engelska Wikipedia.

The Golden Nica that Wikipedia won
The Golden Nica that Wikipedia won

Priser

Under maj månad belönades Wikipedia av Prix Ars Electronicas "Golden Nica". Ett pris för digitala föreningar, priset innebar en prissumma på 10 000 € oavkortat till föreningen.

[12].

Bidrag

Under sommaren 2004 övervägdes många möjliga bidragansökningar och många timmar ägnades åt att ta fram ansökningshandlingar till det amerikanska regeringsorganet National Endowment for the Humanities [13]. Förutsättningarna tycktes lovande för att vi skulle få anslag beviljade för ett projekt inom ämnesområdet humaniora. En beskrivning av Wikipedia och dess historia, en detaljerad budget för det föreslagna projektet och en ingående beskrivning av dess deltagare sammanställdes. I slutänden gjorde tidsbrist att någon ansökan aldrig kom iväg men erfarenheten och de handlingar som tagits fram kommer att kunna återanvändas nu i höst.

Inköp
Donationer från i december 2003 (efter serverkraschen) och under juli och augusti i år har använts till inköp av hårdvara för mer än 60 000 dollar. Se länkar här och här.

Teknisk utveckling

Det gångna året har från ett tekniskt perspektiv varit en omvälvande period. Vi började med två servrar och en Alexa-ranking på 900 [14]. I februari flyttade Wikipedia till nio nya servrar i Florida. Ytterligare tre servrar tillkom i början av juni och en fjärde, den snabba och sexiga databasservern Ariel, kördes igång i slutet av månaden. Varje uppgradering har inneburit mängder med nya besökare och serverparken har haft fullt upp hela tiden. I början av september sattes ytterligare åtta nya webbservrar i drift och nya servrar för sökning och fillagring kommer att installeras inom kort.

Idag rankas Wikipedia.org konstant bland de 500 hundra mest besökta engelskspråkiga internetsidorna av Alexa.com och når ut till allt fler. I juni gjordes fler än 1 miljon redigeringar på Wikipedia. Tack vare de många generösa bidrag vi fått har vi sluppit de prestandaproblemen vi hade i slutet av förra året. I maj sjösattes version 1.3 av MediWiki-mjukvaran vilket inneburit nyheter som mallar, kategorier, ett nytt skal och förbättrat språkstöd samtidigt som hanteringen av redigeringskonflikter förbättrats avsevärt. Med version 1.4 som kommer inom några månader kommer vi att bli snabbare och bättre på att hantera belastningstoppar; vi får stöd för databasmotorn PostgreSQL och bättre verktyg för att snabbare kunna förhandsgranska artiklar. Snart kommer våra första servrar utanför USA att tas i drift. De tre nya databassrevrarna i Paris kommer att öka tillgängligheten i Europa och avlasta servrarna i Florida. När dessa servrar har kommit igång kommer vi att eftersträva liknande lösningar på andra platser i mån om erbjudanden om serverutrymme. Den nya programutvecklarkommittén arbetar med att bemöta den exponentiella tillväxten och det tekniska teamet utgör som grupp ett illustrerande exempel på projektet och den internationella karaktär som projektet uppvisar.

Projekt


Det finns sex aktiva Wikimediaprojekt:
 • Wikipedia (1 miljon artiklar på 100 språk, 150 000 bilder, 25 000 bidragslämnare, 800 000 besök/dag)
 • Wiktionary (70 000 artiklar på 20 språk, 500 bidragslämnare, 800 besök/dag)
 • Wikibooks (5 000 moduler i 250 böcker och på 15 språk, 300 bidragslämnare)
 • Wikiquote (2 500 artiklar på 6 språk, 100 bidragslämnare)
 • Wikisource (4 000 sidor på 30 språk, 100 bidragslämnare)
 • Meta (1 500 artiklar på 30 språk, 1 000 bidragslämnare)

Ytterligare några projekt är antingen helt nyligen uppstartade, eller väntar på att kunna komma igång:

 • Memorial Wiki - för närvarande endast minnessidor över 9/11-offren; ~200 sidor.
 • Wikicommons - startade i september, för att få fart på en länge efterlängtad möjlighet att spara mediafiler som bilder och ljud i ett enda, språkoberoende arkiv.
 • Wikispecies - startade i september. Intresserade funderar för närvarande på vad man vill göra med projektet, och hur man ska lagra datan om de olika arterna.


Wikigemenskapen


Wiki-träffar

I samband med Jimmy Wales’ Europaturné möttes många wikipedianer i verkliga livet i London, Paris och Genève. Mötet i Paris redovisas i den internationella sektionen nedan och finns utförliggare beskrivet här.

Andra evenemang

Många blixtar avfyrades på Manhattan i maj vid prisutdelningen för ”Prix Ars Electronica” då Danny å allas vägnar tog emot utmärkelsen Golden Nica for Digital Communities. I början av september passade många wikipedianer från Europa på att besöka Ars Electronica Festival tillsammans med bl.a. Jimmy Wales som presenterade Wikipedia för publiken. Den 31 augusti besökte Angela och Jimmy BBC i London och träffade bl.a. en grupp från H2G2 och diskuterade wiki i allmänhet och Wikipedia in synnerhet. Samma kväll presenterade Angela Wikipedia på puben Oyster.

PR

I våras då Wikipedia passerade en halv miljon artiklar släpptes en pressrelease som fick stort genomslag i många medier och ytterligare en pressrelease skickades ut helt nyligen då den miljonte artikeln skrevs [15].

I maj och i juni gjorde Jimmy Wales flera intervjuer i samband med att vi tilldelades Prix Ars Electronica och Webby Award, bl.a. på Slashdot [16]. För citat från dessa intervjuer se sidan 6.

<< 3 >>