Wikimedia Foundation Access to Nonpublic Personal Data Policy

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Access to nonpublic personal data policy and the translation is 97% complete.
Související: :m:Access to nonpublic personal data policy/Noticeboard

Toto je uživatelsky srozumitelné shrnutí zásad přístupu k neveřejným osobním údajům.

Upozornění: Toto shrnutí není součástí Pravidel ochrany neveřejných osobních údajů a není právně závazným dokumentem. Je zamýšleno jako užitečná pomůcka pro pochopení úplných Pravidel ochrany neveřejných osobních údajů. Představte si je jako uživatelsky přívětivé rozhraní.

Jsme přesvědčeni, že soukromí komunity Wikimedia je nanejvýš důležité. Členové komunity s přístupem k neveřejným osobním údajům mohou proto tyto údaje postoupit dále pouze za určitých okolností, například:

Protože jsme přesvědčeni, že ochrana soukromí Wikimedia komunity je důležitou hodnotou Wikimedia, ti, kdo mají přístup k neveřejným osobním údajům musí:

Protože si vážíme členů komunity, kteří na sebe berou tuto zásadní úlohu při zabezpečení stránek Wikimedia a jejich uživatelů a chtějí chránit jejich soukromí, slibujeme, že:

 • budeme uchovávat jejich kontaktní údaje v bezpečí.

Purpose

Stránky Nadace Wikimedia (dále jen "Stránky") jsou produktem globální komunity dobrovolných přispěvatelů a editorů. Tato skupina jednotlivců nejen tvoří a spravuje obsah Stránek, ale také zajišťuje bezpečnost Stránek a jejich uživatelů a dodržování pravidel, která se na Stránky mohou vztahovat. K efektivnímu zvládnutí takto náročného úkolu je některým členům komunity svěřen přístup k omezenému množství neveřejných osobních údajů jiných uživatelů ("Neveřejné osobní údaje"). Díky tomu například člen komunity s právy revizora ("checkuser") může prověřovat, zda některý z uživatelů nevyužívá více účtů způsobem, který je v rozporu s pravidly Nadace Wikimedia. Účelem tohoto pravidla "Přístupu k neveřejným osobním údajům" (dále jen "Pravidlo") je:

 • vysvětlit minimální požadavky kladené na každého člena komunity s přístupem k neveřejným osobním údajům;
 • vysvětlit práva a povinnosti členů komunity s přístupem k neveřejným osobním údajům;
 • zajistit, že členové komunity s přístupem k neveřejným osobním údajům jsou srozuměni a nakloněni udržování neveřejných osobních údajů v tajnosti; a
 • poskytnout členům komunity s přístupem k neveřejným osobním údajům doporučení ohledně toho, kdy mohou k neveřejným osobním údajům přistupovat, jak mohou tyto údaje používat a za jakých podmínek a komu mohou tyto údaje postoupit.

Členové komunity, kterých se tato pravidla týkají

Toto Pravidlo se týká všech členů komunity (dále jen "Určení členové komunity"), kterým Nadace Wikimedia poskytla přístup k neveřejným osobním údajům, jak jsou definovány v Pravidlech ochrany soukromých údajů, a to včetně:

 • členů komunity s přístupem k nástrojům, které jim umožňují prohlížet neveřejné osobní údaje (například nástroj CheckUser), nebo členů z řad veřejnosti (například skrz účty VRTS);
 • členů komunity s přístupem k obsahu, který byl skryt z pohledu správců (například nástroj Utajení) a
 • dobrovolných vývojářů s přístupem k neveřejným osobním údajům.

Pro ilustraci - mezi Určené členy komunity patří například správci OTRS, e-mailoví korespondenti systému OTRS a stevardi. Toto Pravidlo se nevztahuje na uživatele, jejichž práva jim umožňují pouze prohlížení standardně smazaných revizí. Toto Pravidlo se také nevztahuje na zaměstnance Nadace Wikimedia nebo smluvních stran, kteří svou práci vykonávají z profesionální pozice a jako takoví jsou vázáni jinými pravidly a smlouvami, které jsou z hlediska ochrany informací stejně či více ochranná, než toto Pravidlo.

Minimální požadavky na Určené členy komunity, kteří se hlásí o přístup k neveřejným informacím

Následující podmínky představují minimální požadavky, které musí každý Určený člen komunity splňovat, má-li obdržet přístup k neveřejným osobním údajům ("Přístupová práva"). Tyto podmínky by měly být chápány jako požadavky na kandidáty po jakékoliv komunitní výběrové procesy na funkce, které takováto přístupová práva využívají. Komunita si může vyžádat splnění nadstandardních podmínek případ od případu.

(a) Minimální věk. Přístup k neveřejným informacím ze své podstaty velké zodpovědnosti vyžaduje osobní vyspělost a právní způsobilost k povinnostem mlčenlivosti. Člen komunity, který se hlásí o přístupová práva, proto musí:

 • dosáhnout minimálně osmnácti (18) let, což se netýká členů týmu e-mailové korespodence, u kterých postačuje věk šestnácti (16) let; a
 • musí Nadaci Wikimedia potvrdit, že splňuje požadavky věku v souvislosti s právy, o která žádá.

(b) Platná, propojená e-mailová adresa. Abychom zajistili, že budeme moci kontaktovat osoby, které se ujmou těchto důležitých rolí, musí každý člen komunity, který žádá o přístupová práva:

 • zaslat nadaci Wikimedia Foundation platnou e-mailovou adresu;
 • mít účet, pod kterým žádají o práva, propojený s platnou e-mailovou adresou;
 • dokončit ověření předložené a/nebo propojené e-mailové adresy (například odpovědí na potvrzovací e-mail zaslaný na předloženou e-mailovou adresu), pokud jsou o to požádáni; a
 • informovat nadaci Wikimedia o jakékoli změně své e-mailové adresy do jednoho týdne od takové změny.

"(c) Důvěrnost.' Aby bylo zajištěno, že členové komunity s přístupovými právy chápou a zavazují se zachovávat důvěrnost neveřejných osobních údajů, budou muset přečíst a potvrdit, že souhlasí s krátkou Smlouva o důvěrnosti, která popisuje:

 • co by měli určení členové komunity považovat za důvěrné informace;
 • kdy mají povolen přístup k neveřejným osobním údajům;
 • jak mohou určení členové komunity používat neveřejné osobní údaje o jiných uživatelích;
 • kdy a komu mohou Neveřejné osobní údaje sdělovat a jak se musí jinak zdržet sdělování Neveřejných osobních údajů komukoli, s výjimkou případů povolených příslušnými zásadami;
 • jak musí chránit své účty před neoprávněným přístupem; a
 • kdy musí nahlásit zpřístupnění Neveřejných osobních údajů třetím stranám nebo nesprávný přístup k Neveřejným osobním údajům, jejich použití nebo zpřístupnění.

(d) Ochrana soukromí. S ohledem na ochranu soukromí určených členů komunity podléhají veškeré osobní údaje, které určení členové komunity poskytnou nadaci Wikimedia v rámci procesu podávání žádostí nebo jinak podle těchto zásad, Politice ochrany soukromí a Pokynům pro uchovávání dat.

(e) Časový plán předkládání. Každý člen komunity, kterému byla udělena přístupová práva v době nabytí účinnosti těchto zásad, musí splnit požadavky bodů (a) až (c) těchto zásad do devadesáti (90) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti těchto zásad. Nadace Wikimedia může podle vlastního uvážení prodloužit lhůtu pro splnění požadavků pro jednotlivé členy komunity podle potřeby.

Každý člen komunity, který do výše uvedené lhůty nesplnil požadavky uvedené v oddílech (a) až (c) těchto zásad, by měl počítat s tím, že mu budou přístupová práva odebrána, dokud požadované informace nepředloží.

Používání a zveřejňování neveřejných informací

Určení členové komunity poskytují projektům a jejich uživatelům cenné služby - bojují proti vandalismu, odpovídají na e-maily z helpdesku, zajišťují odstranění nesprávně zveřejněných soukromých údajů z veřejného prostoru, potvrzují licenční oprávnění, vyšetřují loutkové účty, vylepšují a ladí software a mnoho dalšího. Použití přístupových práv určených členů komunity je však omezeno na určité okolnosti a souvislosti. Tento oddíl objasňuje situace, ve kterých mohou být přístupová práva použita a neveřejné osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím stranám.

(a) Využití přístupových práv a neveřejných osobních údajů. Všichni určení členové komunity mohou svá přístupová práva a následné informace, ke kterým mají přístup, používat pouze v souladu se zásadami, kterými se řídí nástroje, které k získání takového přístupu používají. Například členové komunity s přístupem k nástroji CheckUser musí dodržovat globální pravidla CheckUser, a pokud neprovádějí kontrolu napříč wiki, musí také dodržovat přísnější místní pravidla platné pro příslušné weby. Podobně členové komunity s přístupem k nástroji pro potlačování mohou tento nástroj používat pouze v souladu se zásadami Pravidla potlačování. Pokud je určenému členovi komunity z jakéhokoli důvodu zrušen přístup k určitému nástroji, musí tento člen zničit všechny neveřejné osobní údaje, které má díky tomuto nástroji k dispozici.

(b) Zveřejnění neveřejných informací. V rámci zajištění bezpečnosti Internetových stránek a jejich uživatelů musí určení členové komunity někdy zpřístupnit neveřejné osobní údaje třetím stranám. Zveřejnění Neveřejných osobních údajů je omezeno na:

(i) ostatní určené členy komunity se stejnými přístupovými právy nebo na ty, kteří mají jinak povolen přístup ke stejným neveřejným osobním údajům, aby plnili povinnosti uvedené v příslušných zásadách pro použitý přístupový nástroj;

(ii) poskytovatele služeb, operátory nebo jiné poskytovale třetích stran, aby pomohli se zaměřením blokování IP nebo s formulací stížnosti příslušným poskytovatelům internetových služeb;

(iii) orgány činné v trestním řízení v případech, kdy hrozí bezprostřední a reálná hrozba vážné újmy na zdraví;

(iv) oprávněné strany s výslovným souhlasem uživatele, jehož neveřejné informace mají být zveřejněny, nebo

(v) veřejnost, pokud je to nezbytný a vedlejší důsledek zablokování účtu loutky nebo jiného zneužívajícího účtu.

Určení členové komunity sice mohou za výše popsaných okolností poskytnout neveřejné osobní údaje třetím stranám, ale nadace je k tomu nezavazuje. Upozorňujeme však, že pokud se určený člen komunity rozhodne zveřejnit údaje v situaci uvedené v bodech (ii) nebo (iv) nebo pokud je ze zákona povinen je zveřejnit orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům nebo jiným vládním institucím, musí si zajistit písemný souhlas Nadace Wikimedia zasláním e-mailu check-disclosure@wikimedia.org s vysvětlením navrhovaného zveřejnění nejméně deset (10) pracovních dnů před takovým předpokládaným zveřejněním.

V případě, že určený člen komunity obdrží žádost o poskytnutí osobních údajů od orgánů činných v trestním řízení v souvislosti s bezprostřední a věrohodnou hrozbou ublížení na zdraví, jak je popsáno výše v bodě (iii), a určený člen komunity se rozhodne osobní údaje zveřejnit, může tak učinit bez předchozího povolení, avšak tento určený člen komunity by měl neprodleně kontaktovat check-disclosure@wikimedia.org s vysvětlením tohoto zveřejnění. Pokud se určený člen komunity rozhodne nezveřejnit osobní údaje v reakci na naléhavou žádost orgánů činných v trestním řízení, měl by tento určený člen komunity neprodleně zaslat e-mail na adresu emergency@wikimedia.org s podrobnostmi o žádosti, aby mohla být posouzena z hlediska možného zveřejnění nadace.

Všechny ostatní formální i neformální žádosti o neveřejné osobní údaje uživatelů (tj. ty, na které se nevztahuje žádná z výše popsaných situací nebo které nebyly vyřízeny členem komunity s přístupovými právy), včetně soudních obsílek, od orgánů činných v trestním řízení, vládních agentur, advokátů nebo jiných třetích stran, by měly být adresovány právnímu oddělení nadace Wikimedia na e-mailovou adresu legal@wikimedia.org.

Stránky týkající se ochrany osobních údajů