Wikimedia Foundation – integritetspolicy för bidragsgivare

From the Wikimedia Foundation Governance Wiki
Jump to navigation Jump to search

Välkommen!

Välkommen till Wikimedia Foundations integritetspolicy för bidragsgivare. Wikimedia Foundation (”WMF”) har upprättat denna policy i syfte att skydda våra bidragsgivares integritet. Vi inser att våra bidragsgivare är mycket angelägna om att deras personuppgifter används och delas korrekt och vi sätter stort värde på våra bidragsgivares integritet och säkerhet. Denna integritetspolicy för bidragsgivare är tillämplig på våra metoder för insamling, användning, underhåll, skydd och avslöjande av bidragsgivares uppgifter. Läs denna policy noggrant, tillsammans med våra användningsvillkor. Vi kommer aldrig att sälja, handla med eller hyra ut dina icke-offentliga personuppgifter.

Viktig information

När du donerar till WMF innebär det att du samtycker till att dina uppgifter samlas in, överförs, behandlas, lagras, avslöjas och används i eller till USA och andra platser som eventuellt har andra eller mindre strikta dataskyddslagar än ditt land, för de syften som framställs i denna policy. Om du inte samtycker till villkoren i denna integritetspolicy för bidragsgivare och WMF:s användningsvillkor måste du omedelbart upphöra med att använda Wikimedias penninginsamlingsplatser som exempelvis donate.wikimedia.org.

Definitioner

WMF”, ”oss”, ”vi” och ”vår” avser Wikimedia Foundation.

Integritetspolicy för bidragsgivare” och ”policy” avser detta dokument.

Personuppgifter” avser uppgifter som du lämnar till oss eller uppgifter som vi samlar in från dig och som kan användas för att identifiera dig. Det är visserligen inte säkert att vi samlar in samtliga av följande typer av uppgifter, men vi anser att följande är ”personuppgifter” om de på annat sätt är icke-offentliga och kan användas för att identifiera dig:

 1. ditt riktiga namn, adress, telefonnummer, e-postadress, lösenord, ID-nummer på ett av myndighet utfärdat ID, IP-adress, ”user agent”-information i webbläsaren, kredit- eller betalkortsnummer, bankkontonummer och eventuellt ”routing”-nummer, personnummer i anknytning till relevant konto samt
 2. om förknippade med en av uppgifterna i underavsnitt (a), alla känsliga uppgifter såsom födelsedatum, kön, sexuell läggning, rastillhörighet eller etniskt ursprung, civilstånd eller familjestatus, sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning, politisk anknytning samt religion.

Denna policys omfattning

Denna integritetspolicy för bidragsgivare täcker insamling, överföring, behandling, lagring, avslöjande och användning av personuppgifter och icke personliga uppgifter som samlas in från dig under processen för att göra en donation till Wikimedia Foundation och genom din interaktion med penninginsamlingsrelaterade e-postmeddelanden från WMF, penninginsamlingsrelaterade annonser på Wikimedias webbplatser och Wikimedias penninginsamlingsplatser som exempelvis donate.wikimedia.org. Denna policy täcker inte insamling, överföring, behandling, lagring, avslöjande eller användning av dina uppgifter i relation till din användning av andra WMF-projekt eller -funktioner som exempelvis Wikipedia. Ytterligare information om WMF:s mer omfattande integritetsrutiner finns i vår huvudsakliga integritetspolicy. Denna policy täcker ej heller insamling, överföring, behandling, lagring, avslöjande och användning av uppgifter som samlas in från dig under processen för att göra en donation till, eller annan interaktion du kan ha med, en filial till Wikimedia som exempelvis en filialavdelning. Ytterligare information om dessa organisationers integritetsrutiner finns i respektive organisations integritetspolicy.

Uppgifter som vi samlar in

Det kan hända att WMF, som resultat av din interaktion med våra donationssidor eller av att du gör en donation, deltar i en undersökning eller lämnar feedback avseende donationer, samlar in vissa personuppgifter så som beskrivs ovan. Vi kan även samla in vissa icke personliga uppgifter som exempelvis:

 • den webbsida som hänvisade dig till våra donationssidor
 • det belopp du donerade
 • vilka av våra sidor du frågar efter och besöker
 • datum och tidpunkt för varje förfrågan du gör till våra donationssidor
 • namnet på din leverantör av internettjänster
 • kommentarer och förslag från dig
 • korrespondens mellan dig och WMF
 • all annan information som du lämnar till oss

Vi håller både personuppgifter och icke personliga uppgifter hemliga, vilket innebär att vi inte kommer att dela dessa uppgifter utanför Wikimedia Foundation utöver så som är tillåtet enligt denna policy eller i anonymiserad form.

Cookies och annan spårningsteknik

När du samverkar med WMF:s donationsprocess och penninginsamlingsrelaterade e-postmeddelanden, undersökningar eller feedbackmekanismer från WMF kan vi även använda automatisk datainsamling och annan teknik för lokalt lagrade data som exempelvis spårningspixlar, JavaScript, cookies och lokal lagring för att samla in viss information om din enhet.

WMF använder cookies och andra lokalt lagrade data för att förbättra dina donationsupplevelser. Vi använder dessutom denna information för att skapa en säkrare online-miljö och skaffa bättre kännedom om bidragsgivares önskemål och interaktion med Wikimedias penninginsamlingsplatser som exempelvis donate.wikimedia.org och donationsrelaterade e-postmeddelanden. Cookies och andra lokalt lagrade data används i allmänhet för att:

 • Hjälpa Wikimedias penninginsamlingsplatser som exempelvis donate.wikimedia.org att fungera och leverera nytt och relevant innehåll till dig.
 • Förse dig med en anpassad upplevelse genom att spara dina inställningar så att de kan användas nästa gång du besöker en av Wikimedias penninginsamlingsplatser som exempelvis donate.wikimedia.org.
 • Analysera donationsprocessernas prestanda så att vi får bättre kunskap om hur de fungerar och hur vi kan förbättra dem för dig och andra WMF-bidragsgivare.
 • Analysera interaktion med e-postmeddelanden om penninginsamling så att vi kan finjustera och förbättra donationsprocessen.

Begränsning av datainsamling genom cookies och annan spårningsteknik

Vi anser att insamlingen av dessa data hjälper till att förbättra dina donationsupplevelser, men om du vill kan du ta bort eller avaktivera alla eller vissa lokalt lagrade data via dina webbläsarinställningar. Detta är inte en heltäckande lista, men du kan begränsa användningen av cookies och andra data som lagras lokalt i din enhet genom att:

 • Ta bort eller avaktivera specifika lokalt lagrade uppgifter i webbläsarens inställningar.
 • Använda en webbläsare som kan blockera cookies från tredje part.
 • Installera en insticksfil för att blockera lokalt lagrade data (om tillgänglig).

Donationer till WMF via Wikimedias penninginsamlingsplatser som exempelvis donate.wikimedia.org är visserligen möjliga utan cookies och andra lokalt lagrade data, men observera att din navigering på dessa webbplatser kan påverkas negativt om du tar bort eller avaktiverar dessa funktioner.

Do Not Track

Hos WMF åtar vi oss att skydda de uppgifter som vi samlar in från samtliga av våra bidragsgivare. Vi delar inga sådana uppgifter med tredje parter, utom under de specifika omständigheter som beskrivs i avsnittet ”Delning av bidragsgivares uppgifter” i denna policy. Detta åtagande att skydda alla bidragsgivare innebär att vi inte ändrar vårt beteende när en webbläsare skickar Do Not Track (dvs. begäran om att inte spåra). Ytterligare information om DNT finns på Do Not Track Us och World Wide Web-konsortiets specifikation för Do Not Track.

Hur vi använder bidragsgivares uppgifter

Här är några exempel på hur vi använder uppgifter som har samlats in från dig. De ger oss möjlighet att:

 • administrera våra donationssidor
 • tillhandahålla högre säkerhet
 • testa funktioner
 • anpassa innehåll
 • ange språkinställningar
 • förstå bidragsgivares intresse i WMF
 • skicka ut donationskvitton
 • tacka bidragsgivare för deras donationer
 • upprätthålla våra interna register
 • förbättra processer och arbetet med penninginsamling
 • informera dig om kommande penninginsamlingar och andra WMF-aktiviteter
 • uppfylla beskattningskraven i USA
 • genomföra undersökningar och skapa rapporter
 • genomföra interna analyser, t.ex. forskning och statistik
 • informera om betydande ändringar i denna och relaterade policies
 • lämna in rapporter till tillämpliga myndigheter så som krävs av lagen
 • engagera oss i andra ändamål som är relaterade till WMF:s verksamhet med penninginsamling

Åtkomst till dina uppgifter som bidragsgivare

WMF arbetar för korrekt behandling och upprätthållande av bidragsgivares uppgifter. Om du vill få åtkomst till, korrigera eller ta bort de personuppgifter som vi har om dig eller om du vill ändra dina inställningar för kommunikation från WMF kan du (eller en behörig representant) underrätta oss genom att kontakta oss på donate@wikimedia.org. Vi kommer visserligen att vidta rimliga åtgärder för att tillgodose dina önskemål, men det finns vissa situationer där vi inte kan bevilja din förfrågan (t.ex. när vi inte kan verifiera din identitet tillräckligt för att ge dig åtkomst till personuppgifter, när vi måste behålla uppgifter enligt gällande lag eller när vi inte har teknisk kapacitet för att ändra eller ta bort uppgifter). Därför kommer beviljanden av sådana förfrågningar att ske efter WMF:s eget gottfinnande.

Delning av bidragsgivares uppgifter

Vi förstår att bidragsgivare kan vilja förbli anonyma och vi strävar efter att tillgodose sådana önskemål och bevara din anonymitet. Under begränsade omständigheter kan det dock hända att vi delar bidragsgivares uppgifter i de situationer och under de förhållanden som beskrivs nedan. Vi kommer aldrig att sälja, handla med eller hyra ut dina icke-offentliga personuppgifter.

Med tillstånd från dig. Om du samtycker kan vi dela dina uppgifter för ett visst ändamål. Vi kan exempelvis ge bidragsgivare möjlighet att få sina namn offentligt förknippade med sina donationer.

I anonymiserad form. Det kan hända att vi publicerar eller delar anonymiserad information om bidragsgivare. Vi kan exempelvis dela anonymiserade datauppsättningar för att visa donationstrender.

Kommentarer och förslag. Vi kan publicera kommentarer eller förslag som bidragsgivare lämnar till oss, inklusive i kampanjmateriel, i anonym form. I de sällsynta fall då vi publicerar sådan information tillsammans med bidragsgivarens namn kommer vi endast att göra det med skriftligt medgivande från bidragsgivaren.

Online-betalningsbehandlare. Vi samarbetar med betalningsbehandlare för att möjliggöra donationer online. När du donerar till WMF online, antingen med kreditkort, betalkort eller andra online-betalningsmetoder, får dessa betalningsbehandlare de uppgifter som du har tillhandahållit, såväl som uppgifter som de samlar in oberoende av WMF. Vi gör vårt bästa för att använda avtalsöverenskommelser och andra mekanismer för att hjälpa till att säkerställa att dessa betalningsbehandlare behandlar dina uppgifter i enlighet med och på ett sätt som ej ger mindre skydd än principerna i denna policy. Var dock medveten om att WMF inte ansvarar för dessa betalningsbehandlares integritetsrelaterade metoder. Läs betalningsbehandlarens integritetspolicy för att få mer information.

Andra tjänsteleverantörer. Vi använder externa tjänsteleverantörer eller uppdragstagare som hjälper till med att organisera och möjliggöra våra penninginsamlingsprogram eller som hjälper till att driva våra donationssidor eller för att förbättra dina upplevelser med dem. Vi kan ge dessa leverantörer eller uppdragstagare åtkomst till dina personuppgifter eller icke personliga uppgifter så som nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster eller för att använda deras verktyg och tjänster. Vi kan visserligen inte säkerställa integriteten eller säkerheten för tjänster som tillhandahålls av externa leverantörer, men vi gör vårt bästa för att använda avtalsöverenskommelser och andra mekanismer för att hjälpa till att säkerställa att dessa tjänsteleverantörer eller uppdragstagare behandlar dina uppgifter i enlighet med och på ett sätt som ej ger mindre skydd än principerna i denna policy.

Av juridiska skäl. Vid vissa sällsynta tillfällen kan det hända att vi läser in, bevarar eller avslöjar dina personuppgifter om vi skäligen antar att det är nödvändigt för att efterleva en giltig och juridiskt genomförbar fullmakt, stämning, domstolsbeslut, lag eller förordning eller någon annan rättslig eller administrativ order. Om vi anser att en viss begäran om avslöjande av en bidragsgivares uppgifter är juridiskt ogiltig eller utgör missbruk av rättssystemet och den berörda bidragsgivaren inte avser att motsätta sig avslöjandet på egen hand kommer vi att göra vårt bästa för att bekämpa denna förfrågan. WMF åtar sig att om möjligt underrätta dig via e-post minst tio (10) kalenderdagar innan vi avslöjar dina personuppgifter som svar på ett juridiskt krav. Vi kan dock endast underrätta dig om det inte finns något lagligt hinder mot att göra det, om det inte finns något trovärdigt hot mot liv eller lem som skapas eller ökas genom att vi kontaktar dig om förfrågan och om du har försett oss med en e-postadress eller andra aktuella kontaktuppgifter.

Ingenting i denna policy är avsett att begränsa några lagliga invändningar eller försvar som du kan ha mot en tredje parts förfrågan (vare sig de är relaterade till civil- eller straffrätt eller myndigheter) om att avslöja dina uppgifter. Vi rekommenderar att du omedelbart söker juridisk rådgivning om en sådan förfrågan görs och berör dig.

Vid överlåtelse av organisationen. I det extremt osannolika fallet att ägandet av alla eller väsentligen alla delar av WMF ändras eller om vi genomgår en rekonstruktion (t.ex. sammanslagning, konsolidering eller förvärv) kommer dina personuppgifter att förbli konfidentiella utom så som framställs i denna policy. Vi kommer att underrätta dig via Wikimedia-platserna och ett meddelande på WikimediaAnnounce-L eller en liknande distributionslista, minst trettio (30) kalenderdagar innan några personuppgifter överlåts eller blir föremål för en annan integritetspolicy för bidragsgivare.

För att skydda dig, oss själva eller andra. Om nödvändigt kan vi behöva dela dina personuppgifter för att: upprätthålla eller undersöka potentiella överträdelser av våra användningsvillkor, denna integritetspolicy för bidragsgivare eller någon policy som gäller för stiftelsen eller användarcommunityn, undersöka och försvara oss mot rättsliga hot eller åtgärder, förhindra en persons nära förestående och allvarliga kroppsskada eller dödsfall, skydda vår organisation, medarbetare, uppdragstagare, användare eller allmänheten eller identifiera, förhindra eller på annat sätt bedöma och åtgärda potentiell spam, skadlig programvara, bedrägeri, missbruk, olagliga aktiviteter och säkerhetsrelaterade eller tekniska problem.

Hur vi skyddar dina uppgifter som bidragsgivare

I syfte att säkerställa hög säkerhets- och konfidentialitetsnivå utnyttjar WMF ett urval av fysiska, administrativa och tekniska åtgärder, policies och procedurer för att hjälpa till att skydda dina personliga och ekonomiska uppgifter mot obehörig åtkomst, användning, förändring, avslöjande eller destruktion. Du bör dock vara medveten om att inga lagringssystem eller dataöverföringar är 100 % säkra. Därför kan vi inte garantera att våra säkerhetsprotokoll inte kommer att äventyras.

Hur länge vi behåller dina uppgifter som bidragsgivare

När vi får in personuppgifter från dig behåller vi dem under kortast möjliga tid som är förenligt med underhåll av, kännedom om och förbättring av WMF:s donationsprocess och våra skyldigheter under tillämpliga lagar i USA. Vissa uppgifter kan bevaras på obestämd tid.

Information om Wikimedias allmänna datalagringspolicies för Wikimedia-projekten finns i våra riktlinjer för datalagring.

Wikimedias filialer

Wikimedias filialer (t.ex. filialavdelningar) är oberoende organisationer som ibland samlar in pengar på egen hand. Vissa filialer ger visserligen en del av de pengar som samlas in till WMF, men WMF är inte involverat i behandlingen av de donationer som lämnas till dessa organisationer. Wikimedias filialer har egna integritetspolicies och rutiner, beroende på lokala juridiska krav och andra hänsynstaganden. De filialer som deltar i penninginsamling förväntas allmänt sett att hålla sig till de principer som framställs i denna policy, men denna policy gäller inte explicit för donationer som lämnas till dem.

Ändringar i denna integritetspolicy för bidragsgivare

Det kan ibland bli nödvändigt att göra ändringar i denna policy för att på korrekt sätt återspegla våra rutiner för insamling och avslöjande av uppgifter. Vi förbehåller oss rätten att göra det och vi kommer att tillhandahålla meddelanden om sådana ändringar på rimligt sätt och inom rimlig tid. Vi rekommenderar att du läser den senaste versionen av vår integritetspolicy för bidragsgivare med jämna mellanrum.

Gällande språk och lag

Observera att om det förekommer skillnader i betydelse eller tolkning mellan den engelska originalversionen av denna policy och en översättning, är det den engelska originalversionen som gäller. Alla eventuella tvister, anspråk och rättsliga åtgärder som uppstår genom eller i samband med denna policy kommer att hanteras på engelska och skall i alla delar regleras av lagarna i delstaten Kalifornien. Alla eventuella tvister som är relaterade till denna integritetspolicy för bidragsgivare kommer endast att lösas i de delstatliga eller federala domstolarna i San Francisco i Kalifornien.

Kontakta oss

WMF sätter värde på de synpunkter våra bidragsgivare har på våra tjänster och policies. Om du har frågor eller förslag om denna policy eller de uppgifter som samlas in inom ramen för vår integritetspolicy för bidragsgivare kan du skicka e-post till oss på donate@wikimedia.org eller kontakta oss direkt. Ytterligare information om de integritetsrelaterade rutiner som tillämpas på Wikimedia-projekten finns i vår huvudsakliga integritetspolicy.

Denna integritetspolicy för bidragsgivare trädde i kraft den 1 februari 2017. Tidigare versioner följer nedan:

Integritetspolicy för bidragsgivare (september 2011)

Integritetspolicy för bidragsgivare (juli 2011)

Integritetspolicy för bidragsgivare (2009)

Observera att om det förekommer skillnader i betydelse eller tolkning mellan den engelska originalversionen av denna integritetspolicy för bidragsgivare och en översättning, har den engelska originalversionen företräde.