ဝီခီမီဒီယာ:အကျောင်ꩻခရာႏ

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia:About and the translation is 65% complete.
Outdated translations are marked like this.
ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်းနဝ်ꩻ ခမ်းသားလိုꩻအာ အိုပ်ချုတ်ရေꩻတောမ်ႏ မူဝါဒဆဲင်ႏရာꩻဖုံႏယို ကလꩻနွောင်ꩻဒါႏ အဝ်ႏ Wikimedia Foundation Governance Wiki ယို ကျိုႏဆွုမ်ႏဒျာႏဩ။

ကျိုႏဆွုမ်ႏဒျာႏ

ကနွို့လွဉ်ဖေႏဒါႏယိုကိုလဲ့ ကေꩻဇူꩻတင်ႏငါႏဩ!

ဝီခီယိုနဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီဒျာႏ နုဲင်းဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ်အလင်ဖုံႏတဲင် မိဉ်ႏတလွောက်ꩻနာႏတဝ်းစီꩻကန်ꩻ၊ မွဉ်းဖျင်တာႏ ဗွောင်ဖေႏလို့တဝ်း စွုမ်ႏဖြာꩻတာႏ အဝ်ႏတဲင်၊ သဖော်ꩻမိဉ်ႏတူႏတဝ်း၊ ချꩻအွဉ်ႏထွော့ချက်ဖုံႏတာႏနဝ်ꩻ ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း ဝွန်ႏထံꩻဖုံႏ မွေးတဝ်းလဲ့ တာႏဝွန်ႏအဝ်ႏသားဖုံႏအီခွုမ်မာꩻဖေႏနဝ်ꩻသွူ။

နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း ဝွန်ႏထံꩻတောမ်ႏတာႏဝွန်ႏသားဖုံႏ အဝ်ႏစီႏမန်ႏဖန်းဖြယ်ဖေႏတဲင်၊ ကဲဉ်းအာနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ သွုပ်ဆွိုက်ရေꩻ တောမ်ႏ ဥပဒေႏခရာႏ ဌာႏနဖုံႏအကိုသွူ။

အတဲက်အတောႏ

Main page: Wikimedia:Scope

This wiki makes publicly available multiple governance and policy related materials from the Wikimedia Foundation, such as:

It also stores the archives of the no longer actively used or maintained Foundation Wiki content.

ဝီခီယိုအကို ကအဝ်ႏဒါႏ အကောက်ဖုံႏ

အကောင့်မှတ်ပုံတင်ရန်
Main page: Wikimedia:Accounts policy

တယ်ႏ ၂၀၂၁ ဗာႏ အောက်တိုဗာလာကိုနဝ်ꩻ ဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ်အလင်ဖုံႏကို ကအဝ်ႏဒါႏ ဝီခီအကောက်ဖုံႏ ကားကအဝ်ႏနဝ်ꩻ ခြပ်ချော်ꩻခွုမ်မာꩻနွောင်ꩻလွဉ် ဝီခီယို အိုင်ကိုမ်ချက်တောမ်ႏ ကေားသုင်ꩻသား လိတ်မဲ့ငါဖုံႏသွူ။ ထွူကာႏတဝ်း ဝီခီယို အကျောင်ꩻခရာႏ ဖုံႏလဲ့ စွဲးကမ်းချာႏပြန်ႏနွောင်ꩻပါ အိန်းကလေတ်တမွေးတဝ်းဒါႏ ဘာႏသာႏအလင်ဖုံႏသွူ။

မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချော်ꩻ အကျောင်ꩻခရာႏပုင်ႏမဲဉ်ႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏကိုနဝ်ꩻ ရဲးကမ်းခါꩻ ကအွဉ်ႏခါꩻဒါႏအတီႏ အကောက်ဖုံႏတာႏသွူ။

ဝီခီယိုအကို ကအဝ်ႏဒါႏ စီႏမံႏဖန်းဖြယ်သားဖုံႏ

အိုပ်ချုတ်ရေꩻကယ်ႏဖုံႏ ကရီးခါနဝ်ꩻ ဖောင်ဒေးသိဉ်းဝွန်ႏထံꩻဖုံႏတောမ်ႏ ဖောင်ဒေးသိဉ်းတမွေးတဝ်း စေႏတနာႏဝွန်ႏထံꩻသားဖုံႏ အဝ်ႏပါသော့ꩻအာတန်သွူ။ တယ်ႏ ၂၀၁၃ မေလာ ကိုနဝ်ꩻ ဖောင်ဒေးသိဉ်း ဝွန်ႏထံꩻသားမꩻ ထွာနွောင်ꩻ သုဲက်ယို စီႏမံႏဖန်းဖြယ်သားသွူ (ကိစ္စယဟန်ႏနဝ်ꩻ ဖောင်ဒေးသိဉ်းတမွေးတဝ်းဒါႏ ဝွန်ႏထံꩻဖုံႏလဲ့ ထွာနွောင်ꩻ စီႏမံႏဖန်းဖြယ်သားအယို့ꩻ)။ ထိန်ꩻဘဏ္ဍာႏသား တောမ်ႏ ဆဲင်ႏတကမ္ဘာႏလွုမ်း sysops ဖုံႏလဲ့ စီႏမံႏဖန်းဖြယ်နွောင်ꩻ ဝီခီယိုသွူ။

Core administrators team

As of 11 အောက်တိုဗာ 2023, the core team of administrators primarily responsible for operations and maintenance of Wikimedia Foundation Governance Wiki are:

Contacting the core administrators team

Anyone with a registered account can post on this wiki's Babel noticeboard, which is regularly monitored by the core administrators team. You can also use the {{Edit request}} template to make a request for an edit on a specific page. If needed, you can contact the wiki's coordinating Wikimedia Foundation department, Communications, via email: talktocomms@wikimedia.org

Wikimedia Foundation staff can contact the core administrators team via the internal #governance-wiki Slack channel.

See also