Archive:Terms of Use 2012/Introduction/sv

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

Som ett resultat av en för communityn historisk, gemensam bearbetning har Wikimedias användarvillkor uppdaterats. Den nyligen reviderade versionen träder i kraft den 25 maj 2012.

De uppdaterade användarvillkoren är resultatet av ett unikt samarbete mellan communityns medlemmar, och har bland annat omfattat över 200 redigeringar och mer än 4 500 rader med diskussion. Wikimedia-gemenskapen skrev, granskade och omformulerade förslaget i mer än 140 dagar, och löste mer än 120 spörsmål om dess innehåll. Aldrig tidigare har en så stor webbplats användarvillkor utarbetats genom ett så omfattande samarbetsprojekt. Denna process avslutades den 31 december 2011. Styrelsen godkände formellt det slutgiltiga förslaget för de uppdaterade användarvillkoren den 6 mars 2012. Dessa nya användarvillkor medför bland annat följande:

  • Bättre förståelse: Det uppdaterade användaravtalet innehåller en lättläst sammanställning för att göra det enklare att förstå dess innebörd.
  • Högre säkerhet: De uppdaterade villkoren förbjuder en rad handlingar – som att installera skadlig kod – vilka skulle kunna äventyra Wikimedias system. Även om dessa restriktioner inte i sig utgör en förändring av någon tidigare policy ger de klarhet i vad som är oacceptabelt beteende.
  • Tydligare roller: Som ett svar på gemenskapens begäran om bättre vägledning för bland annat användare och bidragsgivare, klargör det uppdaterade avtalet de olika roller och ansvarsområden som gemenskapen bygger på. Dessa villkor syftar också till att ge bättre riktlinjer för att hjälpa användare att undvika problem och svårigheter.
  • Mer feedback från gemenskapen: Det uppdaterade avtalet säkerställer att framtida uppdateringar kommer att åtföljas av en gemensam diskussionsprocess. Uppdateringen ger användarna en åtminstone 30 dagar lång period då de kan lämna kommentarer, innan en större omarbetning träder i kraft (och styrelsen godkänner den). Undantag görs för brådskande rättsliga och administrativa förändringar, då kommentarsperioden endast är 3 dagar lång.
  • Tydligare information om fri licensiering: Enligt vissa var de tidigare användarvillkoren ibland förvirrande i fråga om att fria licenskrav. Det uppdaterade avtalet försöker tydligare förklara dessa krav för bidragsgivare (utan att för den skull ändra befintlig praxis).
  • Fler verktyg mot trakasserier, hot, förföljelse, skadegörelse ("vandalism") och andra långsiktiga problem: Avtalsvillkoren ställer klart att sådana handlingar är förbjudna. Det uppdaterade avtalet medför möjligheten att förbjuda extrema kränkningar globalt över ett flertal olika wikier, vilket är ett behov som har uttryckts från ett antal av gemenskapens medlemmar. Även om det är de nya avtalsvillkoren som medger sådana globala förbud, kommer själva implementationen av förbuden ombesörjas av gemenskapens riktlinjer.
  • Bättre rättsligt skydd: De uppdaterade villkoren innefattar juridiska avsnitt som vanligen används för att bidra till att skydda en webbplats som vår, såsom utförligare beskrivningar av vår status som tillhandahållare av online-material, samt friskrivningar och ansvarsbegränsningar för Wikimedia Foundation.

Sammanfattningsvis kan man dock säga att det nya användaravtalet är i linje med de användaravtal som andra likasinnade organisationer har antagit, bland dem Internet Archive, Creative Commons, Mozilla Firefox, Open Source Initiative, Project Gutenberg, Linux Foundation, Stack Exchange, WikiSpaces, och WordPress.com.

Utan det hårda arbete och den expertis som vår gemenskap uppvisat skulle detta projekt ha varit omöjligt. Vi värdesätter gemenskapens deltagande i detta nyskapande initiativ, som resulterat i de mest gemensamt utarbetade användarvillkor som någon större webbplats någonsin tagit fram.