Условия за ползване/ЧЗВ за платени приноси без разкриване

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
Outdated translations are marked like this.

== ЧЗВ за разкриване на платени приноси ==

Тази разпоредба важи ли за мен, ако аз редактирам и качвам като неплатен доброволец?

В никакъв случай! Проектите на Уикимедия се редактират и поддържат от хиляди неплатени доброволци. Уикипедия и другите проекти на Уикимедия се управляват от организация с идеална цел - единственият такъв уебсайт сред най-известните уебсайтове в света. Именно това доброволчество прави нашите проекти толкова специални и широко използвани. Като неплатен доброволец ние Ви окуражаваме да редактирате и качвате съдържание без да е необходимо разкриване на информация според тази разпоредба на Условията за ползване.

Но има случаи, в които редактори получават заплащане за редакциите си. Когато те го правят от неутрална гледна точка, това допринася за подобряване на общото качество на проектите. Тук се причисляват множество редактори, обвързани с институции като университети, галерии, библиотеки, архиви и музеи. От друга страна, платеното редактиране в нечия полза - т.е. платено редактиране на статии с цел промотиране на компании, продукти и услуги - не се поощрява или направо е забранено в повечето, ако не и във всички проекти.

Ако не Ви се плаща за редактиране, няма нужда да се тревожите за разкриване по силата на тази разпоредба: не сте в нарушение. Вие сте част от удивителната общност от доброволци, които допринасят към безпрецедентен ресурс от свободна информация, достъпна в цял свят.

Ако Ви се заплаща, трябва да го обявите. Известете общността като добавите съответния контекст в резюмето, потребителската си страница или беседата, за да разкриете честно гледната си точка. Но вземете мерки да научите правилата: както обясняваме подробно по-долу, допринасянето към Уикипедия в услуга на интересите на плащащ клиент, като същевременно този факт се прикрива, е сериозен проблем.

Едно малко предупреждение: някои проекти имат правила за конфликт на интереси, които се различават (и то са по-силни) от тази разпоредба в Условията за ползване. Тези правила могат да забраняват някои форми на доброволно редактиране, например допринасянето към статии за Вас самите. Вземете мерки да се запознаете с тези правила преди да започнете! Ако имате въпроси, не се колебайте да се обърнете към общността на въпросния проект. Във всеки проект има информация за контакт (обикновено отдолу на страницата) и най-общо казано, има няколко места за въпроси и съобщения.

Как тази разпоредба засяга учители, преподаватели и служители на галерии, библиотеки, архиви и музеи (“GLAM”)?

Тези изисквания не би трябвало да обезкуражат учители, преподаватели и служители на институции като галерии, библиотеки, архиви и музеи ("GLAM") да допринасят добросъвестно! Ако попадате в някоя от тези категории, необходимо е само да изпълните изискването за разкриване, когато сте възмезден от работодател или клиент конкретно за редакции или качвания в проект на Уикимедия.

Например, ако преподавател в университета Х получава директно заплащане от университета да пише за него в Уикипедия, тогава е необходимо да разкрие, че приносът е платен. Тук е налице директна размяна quid pro quo: пари срещу редактиране. Ако обаче преподавателят просто получава заплата за работата си и неговият университет го насърчава да допринася по теми от общ интерес без някакви конкретни инструкции, този преподавател не е длъжен да обяви обвързаността си с университета.

Същото важи за служителите на институциите GLAM. Разкриване е необходимо само, когато в замяна на конкретен принос е обещано или получено възнаграждение. Служител на музей, допринасящ в проектите по теми от общ интерес, без по-конкретни инструкции от страна на музея, не е необходимо да разкрива обвързаността си с музея. От друга страна, уикирезидент, който получава възнаграждение за редакция на статия за институцията, в която работи, трябва да направи просто разкриване на факта, че е платен уикирезидент при конкретната институция. Това би било достатъчно разкриване за целите на изискването.

Как се съчетава прилагането на тази разпоредба от общността със съществуващите правила за поверителност и поведение?

Важно е да защитим добросъвестните редактори. Подобно на правилата за марионетките и тяхното разследване, това изискване в Условията за ползване трябва да работи наред със съществуващите принципи и практики, така че да се постигне добър баланс между посочването на платените приноси и защитата на онези, които помагат за напредъка на Уикипедия и другите проекти на Уикимедия.

Сред тези принципи са валидният за всички проекти принцип за цивилизованост, който е един от стълбовете на Уикипедия, съответните правила в проектите като тези за разкриване на лична информация, както и Условията за ползване, които изрично забраняват проследяване и тормоз. (В случаи на крайности може да са приложими и местните закони.)

Това изискване, както и други подобни, трябва да се прилага конструктивно, за да подобри сътрудничеството и нашите проекти. Потребителите, които го нарушат, следва първо да бъдат предупредени и информирани за тези правила и едва след това да бъдат блокирани при необходимост. С други думи: Прилагайте презумпцията за добронамереност и Не хапете новодошлите. Тормозът трябва да се избягва. Например в случая на английската Уикипедия, според правилата за избягване на тормоз потребителите не трябва да разкриват публично лична информация за други потребители.

Как мога да избегна разкриване според тази разпоредба на Условията за ползване?

Ако желаете да избегнете разкриване според тази разпоредба, трябва да се въздържате от получаване на възнаграждение за редактиране.

Какъв е “приложимият закон” за платени приноси към Уикипедия и сродните проекти? Неразкритите платени приноси незаконни ли са?

В зависимост от мястото Ви, може да важат специфични закони за Вас, Вашия бизнес или Вашите клиенти като например за защита от нелоялна конкуренция или просто за защита от измама. В допълнение към изискваното в тези Условия за ползване, Вие трябва да спазвате тези закони при изпълняването и разкриването на платените приноси.

Ние не можем да Ви дадем съвет по отношение на специфичните юридически изисквания и ако имате въпроси, трябва да се обърнете към адвокат. Все пак, от най-общи съображения, в много юрисдикции са забранени измамните бизнес практики, включително прикриването на професионална обвързаност в специфични случаи.

Например в САЩ Федералната Търговска Комисия (Federal Trade Commission (FTC)) отговаря да не се допускат нечестни или измамни действия и практики в търговията.[1] Например, ако в относим онлайн форум не сте разкрили принадлежността си към регулирана от FTC компания, според регламента на FTC може да Ви се търси отговорност.

Друг пример: Онлайн форум за дискусии на нови техники за даунлоуд на музика е често посещаван от МР3 ентусиасти. Те обменят помежду си информация за нови продукти, инструменти и функционалностите на множество устройства за слушане на музика. Без това да бъде известно на форумците, служителка на водещ производител на устройства за възпроизвеждане е поствала съобщения, рекламиращи продукта на компанията. Знанието за принадлежността на тази участничка вероятно щеше да повлияе на тежестта на нейните мнения или на доверието на читателите. Следователно, участничката е трябвало ясно и демонстративно да разкрие връзката си с производителя по отношение на членовете и читателите на форума.[2]

В ръководството на FTC Dot Com Disclosures се казва, че разкривания като това "трябва да се съобщават ефективно, по начин, по който потребителите е вероятно да го забележат и разберат". Може да са приложими и щатски закони, като напр. N.Y. Attorney General’s 2013 investigation по отношение на компании, практикуващи astroturfing.[3]

</ref>

Законите, приложими извън САЩ, може също да забраняват неразкриването на платени приноси. В ЕС Директивата относно нелоялни търговски практики (и съответните национални разпоредби) забраняват практиката на "използване на редакционен материал... за реклама на продукт, за чиято реклама търговецът е платил, без да пояснява това" [4]. Националното законодателство в страните-членки може допълнително да ограничава неразкритите платени приноси. Например националните съдилища в Германия използват законите за защита на конкуренцията, за да постановят неразкриването на принадлежност като нарушение.

Там, където изискваното по закон разкриване не може да бъде направено по начин, който да съответства на правилата на общността, правилата имат предимство. Например, ако местните закони изискват разкриване на спонсорство за редакция на текст в самата статия и поставянето на съобщение за това би нарушило правилата на общността (какъвто е случаят в много проекти), тогава такива редакции са забранени.

Какви са възможните не-правни негативни последици от платените приноси?

Както разкриват повтарящи се случаи от реалния живот, неразкритите платени приноси могат да доведат до негативен резултат за компании, клиенти и хора. Ние установихме, че пресата отблизо следи такива случаи. Пропускът да се обяви платен принос може да доведе до загуба на доверие в по-широката публика, както и в общността на Уикимедия. Пропускането на разкриване на платен принос може да доведе до загуба на доверие у широката публика, както и в общността на Уикимедия.

За да се поддържа добронамереност и да се избегнат недоразумения най-добрата линия на поведение за онези, които получават възнаграждение за приносите си в Уикимедия, е прозрачността и приятелското сътрудничество. За да избегнете неудобство, трябва да разкривате платените приноси съгласно изискванията на Условията за ползване, както и съгласно местните правила като например Уикипедия:Конфликт на интереси в българската Уикипедия.

Какво означава "възнаграждение"?

В тази разпоредба "възнаграждение" означава размяна на пари, стоки или услуги.

Какво означава фразата "работодател, клиент или обвързаност"?

Тя означава лицето или организацията, които Ви възнаграждават - с пари, стоки или услуги - за някой принос към проект на Уикимедия. Това би могло да е търговско дружество, организация с идеална цел, образователна институция, правителствена организация или някой друг. Изявлението за разкриване е съвсем просто и от Вас се изисква да предоставите тази информация по един от гореописаните три начина. Например, ако редактирате статия в Уикипедия по поръчение на работодателя си, Вие трябва да разкриете неговата идентичност. Ако сте били нает от компания за връзки с обществеността да редактирате Уикипедия, трябва да разкриете както компанията, така и нейния клиент. Ако сте платен уикирезидент, трябва да посочите организацията от GLAM сектора, която Ви плаща.

Разкриването на платено редактиране само за статии от Уикипедия ли е задължително?

Не, трябва да разкриете своя работодател, клиент или обвързаност когато правите произволен платен принос в който и да е проект на Уикимедия. Това включва редакции на беседите и редакции в проекти, различни от Уикипедия.

Note that some projects have adopted an alternative disclosure policy that may change the level of disclosure required.

Тази разпоредба означава ли, че платените приноси са винаги разрешени при условие, че направя разкритието?

Не. Потребителите трябва освен това да спазват във всеки проект на Уикимедия и останалите политики и правила, както и приложимите закони. Например, правилата на българската Уикипедия за неутрална гледна точка изискват редактирането да става честно, пропорционално и (доколкото е възможно) безпристрастно; тези правила трябва да се спазват и в случаите, когато се правят платени приноси.

Как трябва да разкрия платените приноси на потребителската си страница?

Можете да обясните на потребителската си страница, че работите за конкретен клиент или работодател. Ако работите за компанията Acme и редактирате статии в Уикипедия за компанията Acme като част от служебните си задължения, бихте удовлетворили минималното изискване на Условията за ползване, като просто споменете на потребителската си страница, че редактирате в полза на компанията Acme. Въпреки това трябва да спазвате всички правила на общността или Фондацията, както и приложимото законодателство.

Как трябва да разкрия платените приноси в резюмето?

Можете да споменете Вашия работодател, обвързаност или клиент в полето за резюме на редакцията преди да съхраните приноса си. Например преди да съхраните промените си по статията в Уикипедия за клиента си Х трябва да напишете в полето за резюме "Х ме нае да актуализирам неговата статия в Уикипедия" или "работя за Х".

Как трябва да разкрия платените приноси на беседата?

Трябва да споменете Вашия работодател, обвързаност или клиент на съответната беседа на статията или преди, или непосредствено след като "съхраните" редакцията или приноса си.

Трябва ли да разкрия подробности за възнаграждението, което получавам?

Не е необходимо да разкривате големината или вида на възнаграждението, което получавате за редактиране; минималното, което се изисква, е да разкриете Вашия работодател, клиент или обвързаност.

Може ли локален проект да приеме алтернативна политика за платеното редактиране?

Разкриването на платени приноси към всеки от проектите на Уикимедия е изискване според съответната разпоредба на Условията за ползване. Въпреки това индивидуалните проекти могат да създадат своя алтернативна политика когато има нужда да се засилят или отслабят изискванията. Разпоредбата дава право на преценка на общностите да съобразят правилата в Условията за ползване със специфичния проект по стандартната процедура на приемане на основните правила с консенсус. За възприемане на алтернативна политика на разкриване се изисква консенсус, съответстващ на миналата практика в проекта и на местното определение за консенсус.

За да възприеме някоя предходна[5] политика като алтернативна политика на разкриване, проектната общност трябва да стигне до консенсус конкретно по въпроса за заместване на изискванията за разкриване на платени приноси, залегнали в Условията за ползване, с политиката на проекта. Пример за алтернативна политика на разкриване има на МедияУики.

След като създадат такава политика, проектите трябва да я включат в списъка с алтернативни политики за разкриване. Този списък помага на редакторите и на сродните проекти бързо да се ориентират каква е политиката спрямо платените редакции в локалния проект или че важи политиката по подразбиране.

Означава ли тази разпоредба, че проектите на Уикимедия трябва да променят правилата си?

Проектите на Уикимедия могат да променят правилата си и да се позоват на това изискване, могат да наложат по-строги изисквания за разкриване на платени приноси или могат да приложат алтернативни правила.

Кои проекти са приложили алтернативни правила за разкриване?

Проектите с алтернативни политики са изброени тук: list of alternative disclosure policies.

Кога влиза в сила тази разпоредба?

Разпоредбата за разкриване към Условията за ползване влезе в сила на 16 юни 2014 г. Тя се прие в резултат на дискусия в общността след направено от юридическия екип на Фондация Уикимедия първоначално предложение за поправка на Условията за ползване. Дискусията приключи на 25 март 2014 и поправката бе одобрена от Управителния съвет на 25 април 2014 г.

Източници

  1. Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 45(a)(2) (2006)
  2. 16 C.F.R. §255.5, Example 8, p.12.
  3. Parino v. Bidrack, Inc., 838 F. Supp. 2d 900, 905 (N.D. Cal. 2011) (plaintiff’s allegations, including defendant’s creation and use of fake reviews on website, were sufficient to bring a claim under California’s Unfair Competition Law and False Advertising Law)
  4. Директива 2005/29/EC на Европейския парламент (Приложение I, точки 11 и 22).
  5. Предходна е политика, съществувала в проекта преди поправката на Условията за ползване от 16 юни 2014 (за разлика от алтернативна политика на разкриване, чийто проект е публикуван след поправката, като например тази в Общомедия)