Patakaran sa Pribadong Impormasyon/Talasalitaan ng mga mahahalagang salita

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Privacy policy/Glossary of key terms and the translation is 36% complete.
Outdated translations are marked like this.

Wikimedia Foundation Privacy Policy Glossary of Key Terms

Mga API

Ang API (sa Ingles ay application programming interface) ay ang mga pamamaraan upang magkausap ang mga software sa isa't isa. Isa sa mga halimbawa ay ang API ng MediaWiki, na ginagamit ng ibang software, upang makipagausap sa software na nagpapatakbo ng MediaWiki sa ilang mga pook-sapot (kasama na ang mga pook-sapot ng Wikimedia) upang makagawa ng mga aksyon (katulad ng pagkukuha at pagbabago sa mga pahina) ng walang kinakailang aksyon ng isang tao o ng pisikal na paggamit ng MediaWiki software. (Alamin pa lalo ang API sa Ingles na Wikipedia)

Mga Browser

Ang mga panglakbay sa pook-sapot (browser) ay ang software na ginagamit upang makapunta sa mga pook-sapot. Ang mga halimbawa nito ay ang Chrome, Firefox, Safari, at ang Internet Explorer. (Alamin pa lalo ang mga panglakbay sa pook-sapot sa )

Mga Cookie

Ang mga cookie ay isang file na nilalagay namin sa iyong kompyuter, telepono, o iba pang mga gamit. Ginagamit ang mga cookie upang makilala (o kapag minsan ay upang malaman ang ginagawa ninyo) sa mga pook-sapot ng Wikimedia. Lahat ng mga cookie ay may nakalagay kung anong araw (at oras) ito dapat tanggalin, pero nakadepende ito sa mga pook-sapot at sa mga patakaran na nilagay ng taong gumagamit ng kompyuter o telepono. Ang pang-isahang cookie (session cookies) ay ang mga cookie na tinatanggal kapag sinara ang software na ginagamit upang mabisita ang isang pook-sapot. Ang pangmatagalang cookie (permanent/long-lasting cookies) ay ang mga cookie na tinatabi sa kompyuter o sa telepono kahit tinapos na ang pagbisita sa pook-sapot. Ang mga pangmatagalang cookie ay tinatanggal lamang kapag lumampas na sa takdang oras ng pagtago (na kontrolado ng pook-sapot, maliban na lang kung binago mo ang patakaran ng pagtabi ng mga cookies o tinanggal mo ito ng mano-mano). (Alamin pa lalo ang mga cookie sa Ingles na Wikipedia)

Maari mong baguhin ang patakaran o tanggalin ang mga cookies sa Mga Patakaran (settings o configuration) ng iyong kompyuter o telepono.

Do Not Track

Ang Do Not Track (DNT) ay isa sa mga pamamaraan ng iyong web browser na sabihin sa pook-sapot/websayt na pinupuntahan mo (at sa ibang pook-sapot na kasama ng pook-sapot na iyong pinuntahan) na ayaw mo na kuhain at itabi ang mga personal at 'di personal na impormasyon tungkol sa iyo (tracking). Karaniwang ginagamit ang impormasyon na kinokolekta nila upang makabuo ng isang larawan ng iyong ginagawa sa pook-sapot na ito (analytics), upang makaman ang mga gusto mong mga bagay at gamitin ito sa mga patalastas na pinapakita sa inyo (advetising tracking and profiling) o makakonekta sa iyong mga akawnt sa mga social media. Kapag binuhay ang patakaran na ito sa ginagamit mong browser, nagpapapdala ito ng karagdagang mensahe na nagsasabi sa pook-sapot na pinupuntahan mo na tigiin ang pangongolekta at ang pagbigay ng mga impormasyon sa iba pang mga tao at pook-sapot (maliban na lang kung kailangang gawin ang nasabing pagbibigay upang mapatupad ang mga obligasyon sa batas). Subalit, hindi kailangang sundin ng pook-sapot na binibisita mo ang pinadala mong mensahe (kahit ma merong mga pook-sapot na sinusunod ang mga kahilingan ninyo).

GPS (Global Positioning System)

Ang global positioning system (GPS) ay isang sistema (na ginawa ng militar ng Amerika) upang malaman ang tamang oras at ang lugar ng iyong ginagamit na gamit (katulad ng kompyuter, telepono, o eletronikong mapa).

Internet Protocol Address

An Internet Protocol Address (or "IP address") is a unique number assigned to a particular device connected to the Internet. Your IP address may not always be the same on a particular device, depending on a number of variables such as your use of a proxy server or a corporate network. Generally, however, IP addresses are assigned according to the geographical location of your device and your internet service provider, and might be usable to approximate your real-life location. Learn more on Wikipedia.

JavaScript

"JavaScript" is a standard software programming language used on most modern websites. Learn more on Wikipedia.

Local Storage

"Local Storage" (also known as "Web Storage") is a way for a website to collect and store information "locally" (i.e. on the user's device rather than on the website's server) and then later retrieve it again. For example, by using LocalStorage, a user's visits can be stored on their own computer, counted, and then given to us. This allow us to receive important use statistics (the count of visits), while the specific information about when each individual visit occurred would never be transmitted to us.

Metadata

"Metadata" means additional information about a particular file (such as a photo or video) that usually includes things like the manufacturer and model of the device that took a photo, date and time the photo was taken, exposure time, lens focal length, ISO speed rating, and f-number. Some metadata is automatically included by the device and some is written by the owner of the device. Learn more on Wikipedia.

Operating System

An "operating system" is a software program that manages your device's hardware resources and performs basic tasks like keeping track of files, recognizing when you type something into the keyboard, and sending output to your screen. Examples of common operating systems include Linux (also known as GNU/Linux), iOS, Windows, Mac OS X, and Android. Learn more on Wikipedia.

Proxy Servers

A "proxy server" is a server that acts as an intermediary between your device and the server your device is requesting information (connection to a webpage, a file, etc.) from. Learn more on Wikipedia.

Tracking Pixel

A "tracking pixel" (sometimes called "web beacons", "transparent GIFs", "clear GIFs", "pixel gifs", or "pixel tags") is a tiny, invisible image that allows us to track activities on Wikimedia Sites or activities based on email notifications we send. Although tracking pixels are commonly associated with advertising, we never use tracking pixels for advertising nor do we sell or rent the information collected through tracking pixels. Information collected through tracking pixels can only be shared with third parties in aggregated form and in accordance with the Privacy Policy. Tracking pixels help us figure out if certain features, notifications, and products are effective and if they can be improved. Learn more on Wikipedia.

Privacy-related pages