Jump to content

Wikimedia Foundation Podmienky používania

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Terms of Use and the translation is 100% complete.

Skratka:
ToU

Naše podmienky používania

Predstavte si svet, kde sa každý človek môže slobodne podeliť o všetky vedomosti. To je náš záväzok.Naše vyhlásenie o vízii

Vitajte na stránke Wikimedia! Wikimedia Foundation, Inc. („my“ alebo „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch alebo „nadácia“) je nezisková charitatívna organizácia so sídlom v San Franciscu, Kalifornia, USA, ktorej poslaním je umožniť a zapojiť ľudí na celom svete do zhromažďovania a vytvárania obsahu na základe bezplatného povolenia alebo na verejnej doméne, a jeho účinného a bezplatného šírenia po celom svete.

Na podporu našej živej komunity poskytujeme základnú infraštruktúru a organizačný rámec pre vývoj viacjazyčných wiki projektov a ich úprav (ako je vysvetlené na našej stránke Wikimedia Projects ) (ďalej ako „projekty“) a ďalšie snahy slúžiace tejto misii. Snažíme sa, aby bol vzdelávací a informačný obsah z projektov dostupný na internete bezplatne a natrvalo.

Vítame vás („vy“ alebo „používateľ“) ako čitateľa alebo prispievateľa do projektov a odporúčame vám, aby ste sa stali členom komunity Wikimedia. Pred účasťou vás však požiadame, aby ste si prečítali nasledujúce Podmienky používania („Podmienky používania“) a súhlasili s nimi.

Prehľad

Tieto Podmienky používania vám vysvetlia naše verejné služby v nadácii Wikimedia Foundation, našom vzťahu k vám ako používateľovi a právach a povinnostiach, ktoré nás budú spoločne sprevádzať. Uverejňujeme neuveriteľné množstvo vzdelávacieho a informačného obsahu, ktorý poskytujú a sprístupňujú používatelia ako ste vy. Vo všeobecnosti neposkytujeme, nemonitorujeme ani neodstraňujeme obsah (so zriedkavými výnimkami, napríklad v rámci zásad, ako sú tieto Podmienky používania, z dôvodu dodržiavania právnych predpisov alebo v prípade naliehavých hrozieb vážnej ujmy). To znamená, že redakčná kontrola je vo vašich rukách a v rukách ďalších používateľov, ktorí vytvárajú a spravujú obsah.

Komunita – sieť používateľov, ktorí neustále budujú a používajú projekty alebo webové sídla projektu (ďalej len „webové sídla projektu“) – je hlavným prostriedkom dosahovania cieľov nášho poslania. Komunita prispieva do našich projektov a na webové sídla projektov a pomáha ich riadiť. Komunita tiež vykonáva rozhodujúcu funkciu pri vytváraní a presadzovaní zásad pre konkrétne vydania projektu (napríklad rôzne jazykové vydania projektu Wikipédie alebo viacjazyčné vydania Wikimedia Commons).

Ako používateľ sa môžete stať prispievateľom, editorom alebo autorom, musíte však dodržiavať zásady upravujúce každé z nezávislých vydaní projektu, vrátane Univerzálneho etického kódexu (Universal Code of Conduct, UCoC), platného pre všetky vydania projektov. Najväčším z našich projektov je Wikipedia, poskytujeme však aj iné projekty, pričom každý z nich má rôzne ciele a pracovné metódy. Každé vydanie projektu disponuje tímom prispievateľov, redaktorov alebo autorov spolupracujúcich na vytváraní a riadení obsahu danej úpravy projektu. Môžete sa pripojiť k týmto tímom a spolupracovať s nimi na zlepšovaní týchto projektov. Keďže sa venujeme sprístupňovaniu vami poskytovaného obsahu verejnosti, sprístupňuje sa na základe bezplatného povolenia alebo sa zverejňuje na verejnej doméne.

Upozorňujeme, že ste právne zodpovední za všetky vaše príspevky, úpravy a opätovné použitie obsahu Wikimedia podľa právnych predpisov Spojených štátov amerických a iných platných právnych predpisov (ich súčasťou môžu byť právne predpisy krajiny, kde sa nachádzate vy alebo predmet vašich príspevkov). To znamená, že je dôležité, aby ste pri uverejňovaní, úprave alebo opakovanom používaní obsahu postupovali pozorne a opatrne. Vzhľadom na túto zodpovednosť máme zavedené určité pravidlá o tom, čo nemôžete urobiť. Väčšina z nich slúži na vašu vlastnú ochranu alebo na ochranu iných používateľov ako ste vy. Majte na pamäti, že nami poskytovaný obsah slúži len na všeobecné informačné účely, takže ak potrebujete odborné poradenstvo na konkrétnu tému (napríklad zdravotné, právne alebo finančné záležitosti), mali by ste vyhľadať pomoc príslušného odborníka. Súčasť tvoria aj ďalšie dôležité oznámenia a vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti, preto si prečítajte tieto Podmienky používania v úplnom znení.

Pre objasnenie uvádzame, že iné organizácie, ako sú miestne pobočky a združenia Wikimedia, ktoré sa môžu podieľať na tom istom poslaní, sú však právne nezávislé a oddelené od nadácie Wikimedia Foundation. Pokiaľ nadácia neurčí inak ako oprávnená strana daného webového sídla projektu, tieto iné organizácie nebudú niesť žiadnu zodpovednosť za prevádzku webového sídla projektu ani jeho obsahu.

1. Naše služby

Nadácia Wikimedia Foundation sa venuje podpore rastu, vývoja a distribúcie bezplatného viacjazyčného obsahu a bezplatnému hosťovaniu celého obsahu týchto wiki projektov. Našou úlohou je hosťovať niektoré z najväčších spoločne upravených referenčných projektov na svete, nájdete tu. Pôsobíme však iba ako poskytovateľ hostingových služieb, pričom dodržiavame infraštruktúru a organizačný rámec. Táto infraštruktúra a rámec umožňuje našim používateľom vytvárať projekty tak, že sami prispievajú a upravujú obsah. Našim používateľom umožňujú tiež používať tento obsah znova. Súčasťou nami prevádzkovanej infraštruktúry je špecializovaná technologická infraštruktúra, umožňujúca používateľom programovo interagovať s obsahom projektov a opätovne ho používať (ďalej len „Aplikačné programové rozhranie“ alebo „API“) a mobilné aplikácie.

Tak ako sa používajú vo zvyšnej časti Podmienok používania, naše služby obsahujú: Webové sídla projektu, prevádzkujeme technologickú infraštruktúru a všetky technické priestory na udržiavanie a vylepšovanie našich projektov.

Vzhľadom na našu jedinečnú úlohu by ste mali poznať niekoľko faktov pri zvažovaní nášho vzťahu k vám, projektom a iným používateľom:

 1. Nenesieme zodpovednosť za úpravy: Keďže projekty sú upravované kolektívne, prevažnú väčšinu obsahu, ktorý hosťujeme, poskytujú používatelia, preto my nenesieme zodpovednosť za úpravy. To znamená, že vo všeobecnosti nemonitorujeme ani neupravujeme obsah webových sídiel projektu a za tento obsah nenesieme žiadnu zodpovednosť. Podobne, pokiaľ sme výslovne neuviedli inak, neschvaľujeme žiadne názory vyjadrené prostredníctvom našich služieb a nereprezentujeme ani nezaručujeme pravdivosť, presnosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek predloženého komunitného obsahu v projektoch.
 2. Zodpovedáte za svoje konanie: Z právneho hľadiska zodpovedáte za úpravy a príspevky do projektov, opätovné použitie obsahu projektov, používanie rozhraní API a všeobecnejšie používanie našich služieb. Z dôvodu vlastnej ochrany by ste mali postupovať opatrne a vyhýbať sa akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo viesť k trestnej alebo občianskoprávnej zodpovednosti podľa akýchkoľvek platných právnych predpisov. Na objasnenie uvádzame, že platné právne predpisy zahŕňajú prinajmenšom právne predpisy Spojených štátov amerických a štátu Kalifornia. V prípade iných krajín sa to stanovuje podľa jednotlivých prípadov. Hoci s takýmto konaním nemusíme súhlasiť, upozorňujeme používateľov, konkrétne editorov, prispievateľov a autorov, že orgány mimo územia USA sa budú snažiť uplatňovať iné zákony krajiny vrátane miestnych zákonov krajiny, kde žijete a kde si prezeráte alebo upravujete obsah. Vo všeobecnosti nemôžeme ponúknuť žiadnu ochranu, záruku, imunitu ani odškodnenie voči uplatneniu takýchto zákonov.

2. Zásady ochrany osobných údajov

Žiadame vás, aby ste si prečítali podmienky našich Zásad ochrany osobných údajov, aby ste vedeli, ako získavame a používame vaše informácie.

3. Hosťovaný obsah

 1. Niektoré materiály môžete považovať za nevhodné alebo chybné: Keďže hosťujeme širokú škálu obsahu vytváraného alebo zhromažďovaného používateľmi, môžete sa stretnúť s materiálom, ktorý považujete za urážlivý, chybný, zavádzajúci, nesprávne označený alebo inak nevhodný. Preto vás žiadame, aby ste pri používaní našich služieb používali zdravý rozum a správny úsudok.
 2. Obsah projektov slúži len na všeobecné informačné účely: Hoci naše projekty obsahujú veľké množstvo informácií o profesionálnych témach vrátane zdravotníckych, právnych alebo finančných otázok. Tento obsah je prezentovaný len na všeobecné informačné účely. Nemali by ste to považovať za odborné poradenstvo. Vyhľadajte nezávislú odborné poradenstvo od niekoho, kto má licenciu alebo kvalifikáciu v príslušnej oblasti, namiesto toho, aby ste konali na základe akýchkoľvek informácií, názorov alebo rád na niektorom z webových sídiel projektu.

4. Zdržanie sa určitých aktivít

Projekty hosťované nadáciou Wikimedia Foundation existujú len vďaka živej komunite používateľov ako ste vy, spolupracujúcich na písaní, úprave a vytváraní obsahu. S radosťou vítame vašu účasť v tejto komunite. Odporúčame vám, aby ste komunikovali s ostatnými v komunite zdvorilo a slušne, konali v dobrej viere, poskytovali úpravy a príspevky zamerané na presadzovanie poslania zdieľaného projektu. Žiadame všetkých používateľov, aby si prečítali a dodržiavali Univerzálny etický kódex („UCoC“) stanovujúci požiadavky na kolegiálnu a zdvorilú spoluprácu v rámci všetkých nami hosťovaných projektov.

Určité aktivity, či už zákonné alebo nezákonné podľa platných zákonov, môžu byť škodlivé pre iných používateľov a porušovať naše pravidlá, pričom za niektoré aktivity môžete niesť zodpovednosť aj vy. Preto sa v záujme svojej vlastnej ochrany a ochrany ostatných používateľov nesmiete zapájať do takýchto aktivít na našich projektoch ani ich inak používať. Medzi tieto aktivity patria:

Obťažovanie a zneužívanie iných
 • zapájanie sa do vyhrážok, prenasledovania, spamu, vandalizmu alebo obťažovania, ako je opísané v UCoC,
 • posielanie reťazovej pošty, nevyžiadanej pošty alebo spamu iným používateľom,
 • uverejňovanie alebo upravovanie obsahu s úmyslom vážne ublížiť iným, napríklad úmyselné navádzanie na sebapoškodzovanie alebo úmyselné spustenie epilepsie.
Porušovanie ochrany osobných údajov iných
 • porušovanie práv na ochranu osobných údajov iných podľa právnych predpisov Spojených štátov amerických alebo iných príslušných právnych predpisov (ktoré môžu zahŕňať právne predpisy v krajine, kde žijete alebo kde si prezeráte či upravujete obsah);
 • vyžiadanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb na účely obťažovania, využívania alebo porušovania ochrany osobných údajov alebo na akékoľvek propagačné alebo komerčné účely, ktoré nie sú výslovne schválené nadáciou Wikimedia Foundation; a
 • vyžiadanie osobných údajov od osoby mladšej ako 18 rokov alebo neplnoletej osoby vo vašej krajine, ak vek plnoletosti je vyšší ako 18 rokov, na nezákonné účely alebo porušovanie akýchkoľvek platných právnych predpisov týkajúcich sa fyzického a duševného zdravia maloletých.
Zapojenie sa do nepravdivých vyhlásení, odcudzenia identity alebo podvodu
 • úmyselné alebo vedomé zverejňovanie obsahu, ktorý predstavuje urážku na cti alebo ohováranie podľa právnych predpisov Spojených štátov amerických;
 • zverejňovanie alebo úprava obsahu s úmyslom oklamať alebo zavádzať iných;
 • pokus vydávať sa za iného používateľa alebo jednotlivca, nepravdivé vyhlásenie o vašej príslušnosti k akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, skrývanie vašej príslušnosti k akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, keď zverejnenie podlieha týmto podmienkam alebo miestnym zásadám projektu, alebo používanie mena alebo používateľského mena inej osoby s úmyslom oklamať; a
 • zapojenie sa do podvodu.
Dopustenie sa porušenia práv duševného vlastníctva
 • porušenie autorských práv, ochranných známok, patentov alebo iných vlastníckych práv podľa platných právnych predpisov.
Zneužitie našich služieb na iné nezákonné účely
 • zverejňovanie detskej pornografie alebo akéhokoľvek iného obsahu, ktorý porušuje platné právne predpisy týkajúce sa detskej pornografie alebo sexuálneho zneužívania detí, alebo nabádanie, nadväzovanie kontaktov alebo obhajovanie iných, aby takýto materiál vytvorili alebo zdieľali;
 • zverejňovanie alebo obchodovanie s obscénnym materiálom, ktorý je podľa platných právnych predpisov nezákonný; a
 • používanie služieb v rozpore s platnými právnymi predpismi.
Zapojenie sa do rušivého a nezákonného zneužívania zariadení
 • zverejňovať alebo distribuovať obsah, ktorý obsahuje vírusy, malvér, červy, trójske kone, škodlivý kód alebo iné prostriedok, ktorý by mohol poškodiť našu technickú infraštruktúru alebo systém alebo infraštruktúru alebo systém iných používateľov;
 • zapojenie sa do automatizovaného používania webových sídiel projektu, zneužívajúcich alebo narúšajúcich služby, porušujúcich prijateľné zásady používania, ak sú k dispozícii alebo neboli schválené komunitou Wikimedia;
 • narušenie služieb neprimeraným zaťažením API, webového sídla projektu alebo sietí alebo serverov spojených s konkrétnym webovým sídlom projektu;
 • narušenie služieb zahltením ktorejkoľvek z webových sídiel projektu komunikáciou alebo inou návštevnosťou, ktorá nenaznačuje žiadny vážny úmysel použiť webové sídlo projektu na uvedený účel;
 • vedomý prístup, manipulácia alebo používanie ktorejkoľvek z našich neverejných oblastí našich počítačových systémov bez povolenia; a
 • zisťovanie, skenovanie alebo testovanie zraniteľnosti ktoréhokoľvek z našich technických systémov alebo sietí, pokiaľ nie sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • pokiaľ takéto konanie neprimerane nezneužíva ani nenarúša naše technické systémy alebo siete;
 • pokiaľ takéto konanie nie je určené na osobný zisk (okrem uznania za vašu prácu);
 • pokiaľ nahlásite všetky zraniteľné miesta príslušným vývojárom (alebo ich sami odstránite); a
 • pokiaľ takéto vaše konanie nie je so zlým alebo deštruktívnym úmyslom.

Platené príspevky bez zverejnenia
 • Musíte zverejniť každého zamestnávateľa, klienta, zamýšľaného príjemcu a pridruženú spoločnosť s ohľadom na akýkoľvek príspevok, za ktorý dostanete alebo očakávate, že dostanete odmenu. Toto zverejnenie musíte vykonať aspoň jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • vyhlásenie na vašej používateľskej stránke,
 • vyhlásenie na diskusnej stránke spolu akýmikoľvek platenými príspevkami, alebo
 • vyhlásenie v súhrne úprav, ktoré obsahuje všetky platené príspevky.
 • Okrem toho, ak zverejníte príspevok mimo projektov služieb úpravy reklamy na stránke Wikipedia výmenou za odmenu akéhokoľvek druhu, musíte zverejniť všetky účty na stránke Wikipedia, ktoré ste použili alebo budete používať v rámci tejto služby uverejňovania v službe tretích strán.
 • Platné právne predpisy alebo zásady pre konkrétny projekt a zásady a usmernenia nadácie, ako sú napríklad zásady a usmernenia týkajúce sa konfliktov záujmov, môžu ďalej obmedzovať platené príspevky alebo vyžadovať podrobnejšie zverejnenie. Túto časť porušuje napríklad porušenie ochranných známok spoločnosti Wikimedia (uvedené ďalej v Časti 6) s cieľom inzerovať služby platených úprav, odstraňovanie zverejnení pri predtým primerane zverejnených platených úpravách alebo platená úprava bez prihlásenia spôsobom, ktorý znemožňuje primerané zverejnenie.
 • Komunita projektu Wikimedia môže prijať alternatívne zásady zverejňovania platených príspevkov, ktoré môžu doplniť alebo nahradiť túto časť. Ak budú v rámci projektu prijaté alternatívne zásady zverejňovania informácií, pri prispievaní do tohto konkrétneho projektu môžete dodržiavať tieto zásady namiesto požiadaviek v tejto časti (pod názvom „Platené príspevky bez zverejnenia“).
Ďalšie informácie nájdete v časti Časté otázky o zverejňovaní platených príspevkov.

Vyhradzujeme si právo uplatniť naše rozhodnutie o presadzovaní v súvislosti s ustanoveniami v Časti 4 týchto Podmienok používania. Ak je to potrebné, presadzovanie týchto podmienok môže zahŕňať konanie neuvedené v Akčnej politike úradu nadácie Wikimedia Foundation. Ak sa za nových okolností bude vyžadovať presadzovanie týchto zásad, maximálne do jedného (1) roka sa budeme snažiť aktualizovať Akčnú politiku úradu, ktorá bude zahŕňať nový typ konania.

Mediácie marketingovej spoločnosti

Nezverejnená úprava zo strany používateľov, ktorí dostávajú odmenu, predstavuje neprimeranú záťaž pre dobrovoľných editorov, ktorí vyšetrujú a presadzujú zásady komunity. Preto v prípade porušenia tejto časti týkajúcej sa nezverejnených platených úprav súhlasíte, že sa podriadite záväznému „Med-Arb“ („Mediácia marketingovej spoločnosti“), ako je uvedené v Časti 14 týchto Podmienok používania.

5. Zabezpečenie heslom

Zodpovedáte za ochranu svojho vlastného hesla a iných bezpečnostných osvedčení, ktoré by ste nikdy nemali prezradiť akejkoľvek tretej strane.

6. Ochranné známky

Hoci môžete využívať významnú slobodu pri opätovnom používaní obsahu na webových sídlach projektu, je dôležité, aby sme v nadácii Wikimedia Foundation chránili naše práva na ochrannú známku, aby sme mohli chrániť našich používateľov pred podvodnými falšovateľmi. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste rešpektovali naše ochranné známky. Všetky ochranné známky nadácie Wikimedia Foundation patria nadácii Wikimedia Foundation a akékoľvek použitie našich obchodných názvov, ochranných známok, známok služieb, loga alebo názvov domén musí byť v súlade s týmito Podmienkami používania a v súlade s našimi Zásadami používania ochranných známok.

7. Povolenie na obsah

Všetci používatelia, ktorí prispievajú do projektov alebo webových sídiel projektu, sú povinní udeliť široké oprávnenie pre širokú verejnosť na slobodnú distribúciu a opätovné použitie svojich príspevkov, pokiaľ je toto použitie správne označené a rovnaká sloboda opätovného použitia a redistribúcie je udelená akýmkoľvek odvodeným dielam za účelom rozvoja spoločného slobodného poznania a slobodnej kultúry. V súlade s naším cieľom poskytovať bezplatné informácie čo najširšiemu publiku požadujeme, aby v prípade potreby bol všetok odoslaný obsah povolený tak, aby ho mohol voľne opakovane použiť ktokoľvek, kto k nemu má prístup.

Súhlasíte s nasledujúcimi požiadavkami povolenia:

 1. Text, na ktorý máte autorské práva: Pri odoslaní textu, na ktorý máte autorské práva, súhlasíte s udelením povolenia na základe: Opakovaní používatelia môžu dodržiavať buď jedno povolenie alebo obe.
  Jedinou výnimkou je, ak si vydanie alebo funkcia projektu vyžaduje iné povolenie. V takom prípade súhlasíte s povolením akéhokoľvek textu, ktorým prispievate na základe konkrétneho povolenia predpísaného podľa vydania alebo funkcie projektu. Upozorňujeme, že tieto povolenia umožňujú komerčné použitie vašich príspevkov za predpokladu, že takéto použitie je v súlade s podmienkami príslušných povolení. Ak vlastníte práva databázy Sui Generis Database, na ktoré sa vzťahuje povolenie CC BY-SA 4.0, zriekate sa týchto práv. To napríklad znamená, že fakty, ktorými prispievate do projektov, môžu byť voľne použité bez uvedenia zdroja.
 2. Uvedenie zdroja: Uvedenie zdroja je dôležitou súčasťou týchto povolení. Považujeme to za udelenie uznania tam, kde je to potrebné – teda autorom ako ste vy. Pri poskytovaní textu súhlasíte, že uvediete zdroj ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:
  1. prostredníctvom hypertextového odkazu (ak je to možné) alebo URL adresy článku, ktoré ste poskytli (pretože každý článok má stránku histórie, na ktorej sú uvedení všetci prispievatelia, autori a editori);
  2. prostredníctvom hypertextového odkazu (ak je to možné) alebo adresy URL alternatívnej stabilnej online kópie, ktorá je voľne prístupná, je v súlade s príslušným povolením a ktorá poskytuje autorom uznanie podobným spôsobom ako na webovom sídle projektu; alebo
  3. prostredníctvom zoznamu všetkých autorov (upozorňujeme však, že zoznam autorov môže byť filtrovaný, čím sa vylúčia veľmi malé alebo irelevantné príspevky).
 3. Importovanie textu: Text, ktorý ste našli na ľubovoľnom mieste alebo ktorého ste spoluautorom, môžete importovať, ale v takom prípade vyhlasujete a zaručujete, že text bude dostupný za podmienok, ktoré sú kompatibilné s povolením CC BY-SA (alebo, ako je vysvetlené vyššie, iným povolením, ak si to výnimočne vyžaduje vydanie alebo funkcia projektu). Zoznam kompatibilných povolení nájdete v časti Creative Commons. Obsah, ktorý je dostupný výlučne v rámci GFDL, nesmiete importovať.
  Súhlasíte, že ak importujete text na základe povolenia CC, ktoré vyžaduje uvedenie zdroja, musíte autorovi (autorom) poskytnúť uznanie primeraným spôsobom. Ak je takéto uznanie bežne dané prostredníctvom histórie stránok (napríklad interné kopírovanie v rámci Wikimedie), pri importovaní textu stačí uviesť zdroj v súhrne úprav, ktorý je zaznamenaný v histórii stránok. Požiadavky na uvedenie zdroja sú niekedy za určitých okolností príliš rušivé (bez ohľadu na povolenie) a môžu nastať prípady, keď komunita stránok Wikimedia rozhodne, že importovaný text nemožno z tohto dôvodu použiť.
 4. Netextové médiá: Netextové médiá v projektoch sú dostupné na základe rôznych povolení, ktoré podporujú všeobecný cieľ umožniť neobmedzené opätovné použitie a ďalšiu distribúciu. Poskytovaním príspevkov netextovým médiám súhlasíte, že budete dodržiavať požiadavky na takéto povolenia, ako sú uvedené v našich zásadách o povoleniach, a tiež budete dodržiavať požiadavky konkrétneho vydania alebo funkcie projektu, do ktorého prispievate. Ďalšie informácie o poskytovaní príspevkov do netextových médií do siete Wikimedia Commons nájdete tiež v Zásadách povolení Wikimedia Commons.
 5. Zákaz zrušenia povolenia: Ak to nie je v súlade s vaším povolením súhlasíte, že jednostranne nezrušíte ani nepožiadate o neplatnosť akéhokoľvek povolenia, ktoré ste udelili na základe týchto Podmienok používania, pokiaľ ide o textový obsah alebo netextové médiá, ktoré ste poskytli do projektov alebo funkcií, a to ani v tom prípade, ak ukončíte používanie našich služieb.
 6. Verejne dostupný obsah: Verejne dostupný obsah je vítaný. Je však dôležité, aby ste potvrdili stav verejne dostupného obsahu podľa právnych predpisov Spojených štátov amerických, ako aj podľa právnych predpisov iných krajín, ako to vyžaduje konkrétne vydanie projektu. Keď poskytujete verejne dostupný obsah zaručujete, že materiál je skutočne verejne dostupný a súhlasíte, že ho vhodne označíte.
 7. Opakované použitie: Opätovné použitie obsahu, ktorý hosťujeme, je vítané, aj keď existujú výnimky pre obsah poskytnutý v rámci „spravodlivého používania“ alebo podobných výnimiek podľa platných právnych predpisov o autorských právach. Akékoľvek opakované použitie musí byť v súlade so základným povolením (povoleniami).
  Ak znova použijete alebo ďalej distribuujete textovú stránku vyvinutú komunitou Wikimedia súhlasíte, že uvediete zdroj autorov niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  1. prostredníctvom hypertextového odkazu (ak je to možné) alebo URL adresy stránky alebo stránok, ktoré opakovane používate (pretože každá stránka má stránku histórie, na ktorej sú uvedení všetci prispievatelia, autori a editori);
  2. prostredníctvom hypertextového odkazu (ak je to možné) alebo adresy URL alternatívnej stabilnej online kópie, ktorá je voľne prístupná, je v súlade s povolením a poskytuje autorom uznanie podobným spôsobom ako na webovom sídle projektu; alebo
  3. prostredníctvom zoznamu všetkých autorov (upozorňujeme však, že zoznam autorov môže byť filtrovaný, čím sa vylúčia veľmi malé alebo irelevantné príspevky).

  Ak bol textový obsah importovaný z iného zdroja, je možné, že obsah je povolený na základe kompatibilného povolenia CC BY-SA, nie však GFDL (ako je uvedené v časti „Importovanie textu“ vyššie). V takom prípade súhlasíte s dodržiavaním kompatibilného povolenia CC BY-SA a nemáte možnosť udeliť povolenie na základe povolenia GFDL. Ak chcete zistiť aké povolenie sa vzťahuje na obsah, ktorý sa snažíte znova použiť alebo ďalej distribuovať, prečítajte si pätu stránky, históriu stránky a stránku s diskusiami.

  Okrem toho upozorňujeme, že text, ktorý pochádza z externých zdrojov a bol importovaný do projektu, môže podliehať povoleniu, ktoré ukladá ďalšie požiadavky na uvedenie zdroja. Používatelia súhlasia s jasným uvedením týchto dodatočných požiadaviek na uvedenie zdroja. V závislosti od projektu sa takéto požiadavky môžu objaviť napríklad v banneri alebo v iných poznámkach poukazujúcich na to, že časť alebo celý obsah bol pôvodne publikovaný na inej stránke. Ak sú takéto viditeľné poznámky prítomné, opakovaní používatelia by ich mali uchovávať.

  V prípade akýchkoľvek netextových médií súhlasíte, že budete dodržiavať príslušné povolenie, na základe ktorého bolo dielo sprístupnené (môžete to zistiť kliknutím na dielo a zobrazením časti s povoleniami na stránke s popisom alebo prečítaním príslušnej zdrojovej stránky daného diela). Pri opakovanom použití akéhokoľvek nami hosťovaného obsahu súhlasíte, že budete dodržiavať príslušné požiadavky na uvedenie zdroja, pretože sa týkajú pôvodného povolenia alebo povolení.
 8. Úpravy alebo dodatky k materiálu, ktorý opakovane používate: Pri úprave alebo doplňovaní textu, ktorý ste získali z webového sídla projektu, súhlasíte s udelením povolenia na upravený alebo pridaný obsah podľa CC BY-SA 4.0 alebo novšej verzie (alebo, ako je vysvetlené vyššie, iného povolenia, ak to výnimočne vyžaduje konkrétne vydanie alebo funkcia projektu).
  Pri úprave alebo doplňovaní akýchkoľvek netextových médií, ktoré ste získali z webového sídla projektu, súhlasíte udelením povolenia na upravený alebo pridaný obsah v súlade s akýmkoľvek povolením, na základe ktorého bolo dielo sprístupnené.
  V prípade textového obsahu aj netextových médií súhlasíte, že jasne uvediete, že pôvodné dielo bolo upravené. Ak opakovane používate textový obsah na wiki stránkach, stačí v histórii stránok uviesť, že ste v importovanom texte vykonali zmenu. Súhlasíte, že pri každej kópii alebo upravenej verzii, ktorú distribuujete, do textu povolenia alebo kópie samotného povolenia zahrniete aj oznámenie o povolení uvádzajúce povolenie, základe ktorého sa dielo vydáva, spolu s hypertextovým odkazom alebo URL adresou.

8. Dodržiavanie zákona DMCA

Nadácia Wikimedia Foundation chce zabezpečiť, aby obsah, ktorý hosťujeme, mohli iní používatelia opakovane používať bez obáv zo zodpovednosti a aby tým neboli porušované vlastnícke práva iných osôb. Spravodlivo voči našim používateľom, ako aj iným tvorcom a držiteľom autorských práv je našou zásadou odpovedať na oznámenia o údajnom porušení, ktoré je v súlade so znením zákona Digital Millennium Copyright Act (Digital Millennium Copyright Act, DMCA). V súlade so zákonom DMCA za vhodných okolností zablokujeme používateľov a držiteľov účtov nášho systému a siete, ktorí opakovane porušujú naše projekty a služby.

Uvedomujeme si však aj to, že nie každé oznámenie o stiahnutí je platné alebo v dobrej viere. V takýchto prípadoch používateľom dôrazne odporúčame podať odpor voči oznámeniu, ak sa náležite domnievajú, že žiadosť o stiahnutie podľa zákona DMCA je neplatná alebo nesprávna. Ďalšie informácie o tom, čo robiť, ak si myslíte, že oznámenie DMCA bolo podané neoprávnene, navštívte webové sídlo Lumen Database.

Ak ste vlastníkom obsahu, ktorý sa neoprávnene používa v jednom z projektov bez vášho povolenia, môžete požiadať o odstránenie obsahu podaním oznámenia podľa zákona DMCA. Ak chcete podať takúto žiadosť, pošlite nám e-mail na adresu legal@wikimedia.org alebo pošlite e-mail nášmu určenému zástupcovi.

Prípadne môžete podať žiadosť našej komunite, ktorá často rieši problémy s autorskými právami rýchlejšie a efektívnejšie ako je proces predpísaný zákonom DMCA. V takom prípade môžete uverejniť oznámenie s vysvetlením vašich obáv týkajúcich sa autorských práv. Neúplný a neoficiálny zoznam príslušných procesov pre rôzne vydania projektu nájdete na stránke Problémy s autorskými právami. Pred podaním sťažnosti podľa zákona DMCA máte tiež možnosť poslať e-mail komunite na adresu info@wikimedia.org.

9. Webové sídla a zdroje tretích strán

Nesiete výhradnú zodpovednosť za používanie akýchkoľvek webových sídiel alebo zdrojov tretích strán. Hoci projekty a projektové webové sídla obsahujú odkazy na webové sídla a zdroje tretích strán, neschvaľujeme a nenesieme zodpovednosť za ich dostupnosť, presnosť ani súvisiaci obsah, produkty alebo služby (najmä vírusov alebo iných deaktivačných funkcií), ani nemáme žiadnu povinnosť monitorovať takýto obsah tretích strán.

10. Správa webových sídiel

Komunita má primárnu úlohu pri vytváraní a presadzovaní zásad, ktoré sa vzťahujú na rôzne vydania projektu. V nadácii Wikimedia Foundation len zriedka zasahujeme do rozhodnutí komunity týkajúcich sa zásad a ich presadzovania.

Môžete nám oznámiť nezákonný obsah alebo obsah, ktorý porušuje naše Podmienky používania (vrátane všetkých zásad a iných dokumentov zahrnutých pod odkazom) z iných dôvodov tak, že sa na nás obrátite priamo. Zvyčajne však môžete podať žiadosť priamo komunite projektu: môže to byť efektívnejšie a je to v súlade s cieľom našich projektov posilniť komunitu používateľov.

Každý projekt zvyčajne poskytuje stránky „Pomoc“ alebo „Kontaktné údaje“, kde nájdete ďalšie pokyny alebo konkrétne nástroje na nahlasovanie problémov. Prípadne – ak máte pochybnosti – môžete požiadať členov komunity o pomoc zaslaním e-mailu na adresu info@wikimedia.org alebo na adresu pre konkrétny jazyk zo stránky Tímu dobrovoľníkov. Upozorňujeme, že tieto schránky monitorujú používatelia projektov, nie nadácia. Vzhľadom na to by nemali čeliť vyhrážkam, ani by voči nim nemali byť podávané právne nároky.

Ak sa obrátite na nadáciu s problémom, zvyčajne preskúmame, či a ako môžu existujúce mechanizmy pod vedením komunity problém preskúmať a prípadne vyriešiť.

V neobvyklom prípade môže vzniknúť potreba alebo nás môže komunita požiadať, aby sme sa zaoberali obzvlášť problematickým používateľom alebo obzvlášť problematickým obsahom z dôvodu významného narušenia projektu alebo nebezpečného správania. V takýchto prípadoch si vyhradzujeme právo podľa vlastného uváženia (alebo ak to vyžadujú právne predpisy):

 • preskúmať vaše používanie projektov alebo našich služieb (a) s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu týchto Podmienok používania, zásad vydania projektu alebo iných platných právnych predpisov alebo zásad, alebo (b) s cieľom dodržiavať všetky platné právne predpisy, právne postupy alebo príslušnú žiadosť štátnych úradov;
 • zisťovať, predchádzať alebo inak riešiť podvody, falošné alebo neoveriteľné informácie, bezpečnostné alebo technické problémy alebo reagovať na žiadosti o podporu používateľov;
 • odmietnuť, vrátiť späť, zakázať alebo obmedziť prístup k príspevkom akéhokoľvek používateľa, ktorý poruší tieto Podmienky používania;
 • zakázať používateľovi upravovať alebo prispievať alebo zablokovať účet používateľa alebo prístup k aktivitám porušujúcim tieto Podmienky používania vrátane opakovaného zverejňovania nezákonných materiálov podľa platných právnych predpisov v súlade so zásadami ľudských práv;
 • podniknúť právne kroky proti používateľom, ktorí porušia tieto Podmienky používania (vrátane hlásení orgánom činným v trestnom konaní); a
 • inak spravovať webové sídla projektu spôsobom, zameraným na uľahčenie správneho fungovania a ochrany práv, majetku a bezpečnosti nás a našich používateľov, poskytovateľov povolení, partnerov a verejnosti.

O týchto aktivitách nadácie na zmiernenie môžu softvér informovať alebo ich môže vykonať (napríklad ochrana pred zahltením sieťovej prevádzky („zamietnutie služby“)). V takýchto prípadoch je zvyčajne k dispozícii ľudská kontrola na požiadanie.

V záujme našich používateľov a projektov je v krajnom prípade akémukoľvek jednotlivcovi, ktorému bol zablokovaný účet alebo prístup podľa tejto časti, zakázané vytvárať alebo používať iný účet na rovnakom projekte alebo vyhľadať prístup k tomu istému projektu, pokiaľ na to neposkytneme výslovné povolenie. Bez obmedzenia právomocí komunity, nadácia sama o sebe nezakáže používateľovi upravovať alebo prispievať alebo blokovať účet používateľa alebo prístup iba z dôvodu kritiky v dobrej viere, ktorá nemá za následok konanie, ktoré by inak porušovalo tieto Podmienky používania alebo Zásady komunity.

Komunita Wikimedia a jej členovia môžu tiež konať, ak to umožňujú Zásady komunity alebo nadácie vzťahujúce sa na konkrétne vydanie projektu, okrem iného aj vrátane varovania, vyšetrovania, blokovania alebo zákazu používateľov, ktorí tieto zásady porušujú. Súhlasíte, že budete dodržiavať konečné rozhodnutia orgánov riešenia sporov, zriaďovaných komunitou pre konkrétne vydanie projektu (napr. rozhodcovské komisie). Tieto rozhodnutia môžu zahŕňať sankcie stanovené v konkrétnych zásadách vydania projektu.

Na obzvlášť problematických používateľov, ktorí mali zablokované účty alebo prístup k viacerým vydaniam projektov, sa môže vzťahovať zákaz od vydaní všetkých projektov v súlade s globálnymi zásadami zákazu. Na rozdiel od uznesení predstavenstva alebo týchto Podmienok používania môže príslušná komunita upraviť zásady stanovené komunitou, ktoré sa môžu vzťahovať na jedno vydanie projektu alebo viaceré vydania projektov (napr. globálne zásady zákazu), podľa vlastných postupov.

Blokovanie účtu alebo prístupu alebo zákaz používateľa podľa tohto ustanovenia musí byť v súlade s Časťou 13 týchto Podmienok používania.

Ak sa domnievate, že sme v súvislosti so správou o problematickom obsahu nekonali uspokojivo, alebo ak sa na vás vzťahovalo opatrenie nadácie na zmiernenie, ktoré chcete spochybniť, môžete podať odvolanie. Ďalšie informácie o spôsoboch odvolania vám budú tiež vysvetlené v danom čase alebo na stránkach pomoci pre konkrétny projekt.

Vyhradzujeme si právo pozastaviť (dočasne alebo natrvalo) naše spracovanie správ alebo inej korešpondencie od používateľov alebo tretích strán, či už ide o údajne nezákonný alebo inak problematický obsah alebo správanie, alebo požiadať o odvolanie proti opatreniam na zmiernenie, ak bola takáto korešpondencia podaná so zlým úmyslom, opakujúca sa, neopodstatnená a/alebo zneužívajúca. Za vhodných okolností môže byť vaša e-mailová adresa dokonca zablokovaná v našom e-mailovom systéme (systémoch), vtedy nás budete musieť kontaktovať na našej poštovej adrese, ak chcete počas tohto bloku s nami naďalej komunikovať. V menej závažných prípadoch (napr. najviac tri zdvorilé e-maily týkajúce sa jednej alebo viacerých bezdôvodných sťažností) to bude pravdepodobne dočasné. Častejšia alebo urážlivejšia komunikácia môže viesť k trvalým opatreniam.

11. Uznesenia a zásady projektu

Správna rada nadácie Wikimedia Foundation priebežne vydáva oficiálne zásady. Niektoré z týchto zásad môžu byť povinné pre konkrétny projekt alebo vydanie projektu a v prípade potreby súhlasíte s ich dodržiavaním.

12. Podmienky rozhrania API

Sprístupňujeme súbor rozhraní API, ktoré zahŕňajú dokumentáciu a súvisiace nástroje, ktoré používateľom umožňujú vytvárať produkty, ktoré podporujú bezplatné vedomosti. Používaním našich rozhraní API súhlasíte, že budete dodržiavať všetky platné zásady upravujúce používanie rozhraní API, ktoré okrem iného zahŕňajú zásady týkajúce sa používateľov – zástupcov, zásady pre robotov a API:Etiketa (súhrnne ako „dokumentácia pre rozhranie API“), ktoré sú začlenené do týchto Podmienok používania pomocou odkazu.

13. Ukončenie

Aj keď dúfame, že zostanete a budete naďalej prispievať do projektov, naše služby môžete kedykoľvek prestať používať. Za určitých (dúfajme, že nepravdepodobných) okolností môže byť pre nás alebo pre komunitu Wikimedia alebo jej členov (ako je uvedené v Časti 10) nevyhnutné ukončiť časť alebo všetky naše služby, ukončiť tieto Podmienky používania, zablokovať váš účet alebo prístup, alebo zakázať vám prístup ako používateľa. Ak bude váš účet alebo prístup z akéhokoľvek dôvodu zablokovaný alebo inak ukončený, vaše verejné príspevky a záznamy o vašich aktivitách v rámci projektov alebo v súvislosti s nimi (vrátane akejkoľvek korešpondencie, ktorú ste nám zaslali) nebudú ovplyvnené (v súlade s platnými zásadami) a naďalej budete mať prístup na naše verejné stránky výlučne na účely čítania verejne dostupného obsahu projektov. Za takýchto okolností však nemusíte mať prístup k svojmu účtu alebo nastaveniam. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie v týchto Podmienkach používania si však vyhradzujeme právo kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť služby s uvedením alebo bez uvedenia dôvodu a s upozornením alebo bez neho. Aj po zákaze, zablokovaní alebo inom pozastavení vášho používania a účasti zostanú tieto Podmienky používania v platnosti s ohľadom na príslušné ustanovenia vrátane Častí 1, 3, 4, 6, 7, 9 – 16 a 18.

14. Riešenie sporov a jurisdikcia

Zvýraznené

Dúfame, že nevzniknú žiadne vážne nezhody, ktoré sa vá budú týkať, ale v prípade sporu vám odporúčame hľadať riešenie prostredníctvom postupov alebo mechanizmov riešenia sporov, ktoré poskytujú projekty alebo vydania projektov, a nadácia Wikimedia Foundation. Súhlasíte, že ak sa rozhodnete uplatniť si voči nám právny nárok, podáte ho a vyriešite výlučne na štátnom alebo federálnom súde v okrese San Francisco, Kalifornia. Súhlasíte tiež, že tieto Podmienky používania sa budú riadiť zákonmi štátu Kalifornia a v príslušnom rozsahu aj právnymi predpismi Spojených štátov amerických, ako aj všetkými právnymi nárokmi, ktoré môžu vzniknúť medzi vami a nami (bez odkazu na kolízne normy). Súhlasíte, že sa podriadite osobnej jurisdikcii a súhlasíte, že v ktoromkoľvek právnom konaní alebo konaní týkajúcom sa nás alebo týchto Podmienok používania budú miestom konania súdy v okrese San Francisco, Kalifornia.

S cieľom zabezpečiť čo najskoršie riešenie sporov po ich vzniku súhlasíte, že bez ohľadu na akýkoľvek iný zákon alebo zákon, akýkoľvek nárok alebo dôvod konania, ktorý by ste mohli mať v súvislosti s používaním našich služieb alebo s týmito Podmienkami používania, musíte podať v rámci platnej premlčacej doby, alebo ak skôr, jeden (1) rok po tom, čo príslušné skutočnosti, ktoré sú základom takéhoto nároku alebo žaloby, boli odhalené s primeranou pozornosťou (alebo navždy premlčané).

Mediácie marketingovej spoločnosti Súhlasíte, ako je uvedené v Časti 4 týchto Podmienok používania, že porušenia platených príspevkov vyriešite bez zverejnenia mediáciou marketingovej spoločnosti podľa uváženia nadácie. Mediácie marketingovej spoločnosti sú záväzné mediácie, pri ktorých o všetkých sporných položkách, ktoré zostanú nevyriešené, rozhodne mediátor v právne záväznom rozhodnutí na konci poldenného alebo celodenného stretnutia. Budú sa konať na stretnutiach prostredníctvom telekonferencie alebo videokonferencie. Ak sa vyžaduje osobné stretnutie, mediácia marketingovej spoločnosti sa uskutoční v okrese San Francisco, Kalifornia. Zmluvné strany si rovnomerne rozdelia všetky poplatky a výdavky súvisiace s mediáciou/rozhodcovským konaním.

Súhlasíte, že ako súčasť mediácie marketingovej spoločnosti budete spolupracovať s nadáciou, a to aj včasným poskytnutím akejkoľvek dokumentácie, ktorú máte v držbe v súvislosti s vašimi nezverejnenými platenými úpravami vrátane použitých účtov, dotknutých položiek a klientov, ktorí si takéto služby zakúpili.

Mediácie marketingovej spoločnosti podliehajú federálnemu zákonu o rozhodcovskom konaní a riadia sa ním v rozsahu, v akom sa mediátor stane rozhodcom. Prevládajúca strana má nárok na vrátenie poplatkov za svojich právnych zástupcov (vrátane všetkých poplatkov potrebných na určenie použiteľnosti mediácie marketingovej spoločnosti a vynútenie záväzného výsledku) a všetkých nákladov súvisiacich s vyšetrovaním a presadzovaním jej práv. Strana môže byť považovaná za „prevládajúcu“ aj vtedy, ak nie je úspešná pri každom uplatnenom nároku.

Súhlasíte, že ak sa z nejakého dôvodu zistí, že všetky tieto požiadavky na mediáciu marketingovej spoločnosti sú nevymáhateľné, vyriešite všetky spory tak, ako je uvedené na začiatku tejto časti.

15. Vylúčenia zodpovednosti

Zvýraznené

V nadácii Wikimedia Foundation sa snažíme poskytovať vzdelávací a informačný obsah veľmi širokému publiku, naše služby však budete využívať výlučne na vlastné riziko. Tieto služby poskytujeme „tak, ako sú“ a „tak, ako sú k dostupné“ a výslovne odmietame všetky výslovné alebo implicitné záruky všetkého druhu vrátane, ale nie výhradne, implicitných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušovania cudzích práv. Neposkytujeme žiadnu záruku, že naše služby budú spĺňať vaše požiadavky, že budú bezpečné, zabezpečené, neprerušované, včasné, presné alebo bezchybné, ani že vaše informácie budú zabezpečené.

Nie sme zodpovední za obsah, údaje alebo konanie tretích strán a vy nás, našich riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov a zástupcov oslobodzujete od akýchkoľvek nárokov a škôd, známych aj neznámych, vyplývajúcich z alebo akýmkoľvek spôsobom spojených s akýmikoľvek nárokom, ktorý máte voči takýmto tretím stranám. Žiadna rada alebo informácia, či už ústna alebo písomná, ktorú získate od alebo prostredníctvom nás alebo z našich služieb, nevytvára žiadnu záruku, ktorá nie je výslovne uvedená v týchto Podmienkach používania.

Akýkoľvek materiál sťahujete alebo inak získavate prostredníctvom používania našich služieb podľa vlastného uváženia a rizika, a budete výhradne zodpovední za akékoľvek škody na vašom počítačovom systéme alebo stratu údajov, ktorá vznikne v dôsledku sťahovania akéhokoľvek takéhoto materiálu. Súhlasíte, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za vymazanie, neúspešné uloženie alebo prenos akéhokoľvek obsahu alebo komunikácie v rámci služby. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia vytvoriť limity používania a uchovávania s upozornením alebo bez neho.

Niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenia zodpovednosti typu uvedeného v tejto časti, takže nemusia pre vás platiť čiastočne ani úplne, v závislosti od právnych predpisov.

16. Obmedzenie zodpovednosti

Zvýraznené

Nadácia Wikimedia Foundation nebude zodpovedná voči vám ani žiadnej inej strane za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo príkladné škody, vrátane, ale nie výlučne, škody za ušlý zisk, dobré meno, používanie, údaje alebo iné nehmotné straty, bez ohľadu na to, či sme boli upozornení na možnosť takejto škody. Naša zodpovednosť v žiadnom prípade nepresiahne celkovú sumu tisíc amerických dolárov (1 000,00 USD). V prípade, že príslušné právne predpisy neumožňujú obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti alebo náhodných alebo následných škôd, vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať, hoci naša zodpovednosť bude obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi.

17. Úpravy týchto Podmienok používania

Rovnako ako je príspevok komunity Wikimedia nevyhnutný pre rast a údržbu projektov, veríme, že príspevok komunity je nevyhnutný na to, aby tieto Podmienky používania správne slúžili našim používateľom. Je to tiež nevyhnutné pre čestnú zmluvu. Preto tieto Podmienky používania, ako aj všetky podstatné budúce revízie týchto Podmienok používania, poskytneme komunite na pripomienkovanie najmenej tridsať (30) dní pred ukončením lehoty na pripomienkovanie. Ak bude navrhovaná revízia v budúcnosti podstatná, poskytneme vám ďalších 30 dní na pripomienkovanie po zverejnení prekladu navrhovanej revízie najmenej do troch jazykov (podľa nášho uváženia). Komunita bude vyzvaná, aby podľa potreby preložila navrhovanú revíziu do iných jazykov. V prípade zmien z právnych alebo administratívnych dôvodov, na opravu nepresného vyhlásenia alebo zmien v reakcii na pripomienky komunity budeme o tom informovať najmenej tri (3) dni vopred.

Vzhľadom na to, že z času na čas môže byť potrebné tieto Podmienky používania upraviť, takéto úpravy budeme oznamovať s možnosťou vyjadriť sa na webových sídlach projektu a oznámením na WikimediaAnnounce-l. Žiadame vás však, aby ste pravidelne sledovali najaktuálnejšiu verziu týchto Podmienok používania. Vaše ďalšie používanie našich služieb po tom, ako sa nové Podmienky používania stanú oficiálnymi po období oznámenia a kontroly, bude podmienené prijatím týchto Podmienok používania z vašej strany. V záujme ochrany nadácie Wikimedia Foundation a ostatných používateľov ako ste vy, ak nesúhlasíte s našimi Podmienkami používania, nebudete môcť používať naše služby.

18. Iné podmienky

Tieto Podmienky používania nevytvárajú medzi vami a nami, nadáciou Wikimedia Foundation, zamestnanecký vzťah, agentúru, partnerstvo, spoločnú kontrolu ani spoločný podnik. Na účely právnych predpisov Európskeho hospodárskeho priestoru, právnych predpisov Spojeného kráľovstva alebo iných právnych predpisov, ktoré zahŕňajú podobný koncept, pri používaní služieb nekonáte „pod vedením“ nadácie. Ak ste s nami nepodpísali samostatnú zmluvu, tieto Podmienky používania predstavujú úplné znenie zmluvy medzi vami a nami. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito Podmienkami používania a podpísanou písomnou zmluvou medzi vami a nami bude rozhodujúca podpísaná zmluva.

Súhlasíte, že vám e-mailom, bežnou poštou alebo uverejnením v projektoch alebo na webových sídlach projektu môžeme posielať oznámenia, vrátane tých, ktoré sa týkajú zmien Podmienok používania.

Ak za akýchkoľvek okolností neuplatňujeme alebo nepresadzujeme žiadne ustanovenie týchto Podmienok používania, nejde o zrieknutie sa tohto ustanovenia.

Beriete na vedomie, že pokiaľ sa nami písomne nedohodnete inak, neočakávate žiadnu odmenu za akúkoľvek aktivitu, príspevok alebo nápad, ktorý poskytnete nám, komunite alebo v rámci projektov alebo vydaní projektov.

Bez ohľadu na akékoľvek opačné ustanovenie v týchto Podmienkach používania, my (nadácia Wikimedia Foundation) i vy súhlasíte, že nebudeme upravovať príslušné platné podmienky a požiadavky akéhokoľvek bezplatného povolenia, ktorý sa používa v projektoch alebo vydaniach projektov, ak je takéto bezplatné povolenie schválené týmito Podmienkami používania.

Tieto Podmienky používania boli napísané v angličtine (USA). Hoci dúfame, že preklady týchto Podmienok používania budú presné, v prípade akýchkoľvek rozdielov vo význame medzi pôvodnou anglickou verziou a prekladom má prednosť pôvodná anglická verzia.

Ak sa zistí, že akékoľvek ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok používania je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude sa toto ustanovenie alebo časť ustanovenia považovať za oddeliteľné od týchto Podmienok používania a bude sa uplatňovať v maximálnom prípustnom rozsahu a všetky ostatné ustanovenia týchto Podmienok používania zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Ďakujeme!

Ceníme si, že ste si našli čas a prečítali si tieto Podmienky používania. Sme veľmi radi, že ste prispievate do projektov a využívali naše služby. Prostredníctvom vašich príspevkov pomáhate budovať niečo skutočne veľké – nielen dôležitú zbierku spoločne upravených referenčných projektov, ktoré poskytujú vzdelanie a informácie miliónom ľudí, ktorým by inak mohol chýbať prístup, ale aj živú komunitu rovnako zmýšľajúcich a angažovaných kolegov zameraných na veľmi ušľachtilý cieľ.


Tieto podmienky používania nadobudli účinnosť 7. júna 2023. Predchádzajúce verzie podmienok:


Upozorňujeme, že v prípade akýchkoľvek rozdielov vo význame alebo výklade medzi pôvodnou anglickou verziou tohto dokumentu a prekladom prevládne pôvodná anglická verzia.