Jump to content

Policy:Privacy policy/Definitions/lo

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Privacy policy/Definitions and the translation is 45% complete.

Wikimedia Foundation Privacy Policy Definitions

When we say... ...we mean:
"the Wikimedia Foundation" / "the Foundation" / "we" / "us" / "our" The Wikimedia Foundation, Inc., the non-profit organization that operates the Wikimedia Sites.
"Wikimedia Sites" / "our services" Wikimedia websites and services (regardless of language), including our main projects, such as Wikipedia and Wikimedia Commons, as well as mobile applications, Application Programming Interfaces (APIs), emails, and notifications; excluding, however, sites and services listed in the "What This Privacy Policy Does Not Cover" section below.
"you" / "your" / "me" You, regardless of whether you are an individual, group, or organization, and regardless of whether you are using the Wikimedia Sites or our services on behalf of yourself or someone else.
"ນະໂຍບາຍນີ້" / "ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້" ເອກະສານນີ້, ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງມູລະນິທິ Wikimedia ".
"ການປະກອບສ່ວນ" ເນື້ອຫາທີ່ທ່ານເພີ່ມຫຼືປ່ຽນໄປຫາເວັບໄຊທ໌ Wikimedia ໃດໆ.
"ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ" ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ເຮົາຫລືຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຮວບຮວມມາໄດ້ເຊີ່ງສາມາດໃຊ້ລະບຸໂຕຕົນຂອງທ່ານໄດ້. ເພື່ອຄວາມຊັດແຈ້ງ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮວບຮວມຂໍ້ມູນປະເພດຕໍ່ໄປນີ້ທັງຫມົດ, ພວກເຮົາຖືວ່າຢ່າງຫນ້ອຍນີ້ແມ່ນເປັນ"ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ"

ຫາກຂໍ້ມູນນັ້ນບໍ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນແລະສາມາດໃຊ້ເພື່ອຍືນຍັນໂຕຕົນຂອງທ່ານໄດ້ :

(a) ຊື່ແທ້ໆຂອງທ່ານ, ທີ່ຢູ່, ເບີໂທລະສັບ, ທີ່ຢູ່ອີເມວ, ລະຫັດຜ່ານ, ເບີລະບຸຕົວທີ່ອອກຈາກລັດຖະບານ, ທີ່ຢູ່ IP, ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ຕົວແທນ, ເບີບັນຊີການຈ່າຍເງິນ;
(b) ເມື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບຂໍ້ໃດ ຫນຶ່ງໃນ ຂໍ້ຍ່ອຍ (a), ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມລະອຽດເຊັ່ນ: ວັນເກີດ, ເພດ, ແນວທາງເພດ, ເຊື້ອຊາດຫຼືເຊື້ອຊາດ, ສະພາບທາງດ້ານການແຕ່ງງານຫຼືຄອບຄົວ, ສະພາບການແພດຫຼືຄວາມພິການ, ການເຂົ້າຮ່ວມດ້ານການເມືອງແລະສາສະຫນາ.
"ພາກສ່ວນທີສາມ" / "ພາກສ່ວນທີ່ສາມ" Individuals, entities, websites, services, products, and applications that are not controlled, managed, or operated by the Wikimedia Foundation. This includes other Wikimedia users and independent organizations or groups who help promote the Wikimedia movement such as Wikimedia chapters, thematic organizations, and user groups as well as volunteers, employees, directors, officers, grant recipients, and contractors of those organizations or groups.
Privacy-related pages