Jump to content

Wikimedia Foundation Confidentiality Agreement for Nonpublic Information

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Confidentiality agreement for nonpublic information and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.

Thỏa thuận Giữ bí mật của Người dùng – Các Thông tin Không công khai

Bạn cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ quan trọng và có giá trị cho phong trào Wikimedia và sự thành công của các dự án của chúng tôi phụ thuộc vào các thành viên cộng đồng Wikimedia được ủy quyền như bạn. Đổi lại, bạn có thể được ủy thác với dữ liệu cá nhân không công khai bí mật, bao gồm thông tin người dùng cá nhân. Thỏa thuận này giữa bạn và Wikimedia Foundation phản ánh cam kết chung của chúng tôi trong việc bảo vệ thông tin đó. Bằng cách ký điện tử và gửi tài liệu này, bạn xác nhận rằng bạn ít nhất X tuổi và xác nhận rằng bạn đã xem xét và đồng ý với thỏa thuận bảo mật này, giữa bạn và Wikimedia Foundation.

Quyền truy cập thông tin không công khai Dữ liệu cá nhân không công khai là thông tin mang tính riêng tư, bao gồm thông tin người dùng riêng tư, mà bạn nhận được do sử dụng công cụ mà bạn được cung cấp với vai trò là thành viên cộng đồng Wikimedia đã được cấp phép hoặc từ các thành viên khác. Dữ liệu cá nhân không công khai bao gồm "thông tin cá nhân" do Quy định về Quyền riêng tư Wikimedia định nghĩa, địa chỉ IP, và các thông tin xác định danh tính khác không có sẵn một cách công khai. Nó không bao gồm thông tin về người dùng mà người dùng đó đã công khai nó trong các dự án của Wikimedia.

Quy định về quyền truy cập thông tin không công khai. Dữ liệu cá nhân không công khai không bao gồm các thông tin (a) đã có sẵn công khai vào thời điểm tiết lộ; (b) trở nên công khai sau khi tiết lộ mà bạn không vi phạm quy định này; (c) thuộc sở hữu của bạn trước khi tiết lộ, có bằng chứng bằng văn bản, và không thuộc về bản đề xuất bí mật trước đó của quy định Wikimedia; hoặc (d) do pháp luật buộc bạn phải công khai, nhưng bạn hứa phải báo cho WMF ngay lập tức về các đòi hỏi pháp lý và phải tuân theo các yêu cầu bảo vệ cho sự công khai đó yêu cầu.

Thành viên cộng đồng được cấp phép. Các thành viên cộng đồng được ủy quyền là những người dùng Wikimedia được ủy thác, thông qua quy trình vận hành cộng đồng hoặc nền tảng hợp lệ, với thông tin được bao phủ bởi Chính sách bảo mật của Wikimedia. Điều này bao gồm các thành viên cộng đồng có quyền truy cập vào bất kỳ công cụ nào cho phép họ xem thông tin không công khai về người dùng hoặc thành viên khác của cộng đồng, thành viên cộng đồng có khả năng truy cập nội dung hoặc thông tin người dùng đã bị xóa khỏi chế độ xem của quản trị viên và nhà phát triển tình nguyện có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân không công khai. Các thành viên cộng đồng Wikimedia được ủy quyền có thể bao gồm, ví dụ, người giám sát, người kiểm tra, nhà phát triển tình nguyện và các vai trò được ủy quyền tương tự khác.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân không công khai. Bạn đồng ý:

 • Tuân theo Quy định về Quyền riêng tư; Quy định về Truy cập vào Thông tin Không công khai; và bất kỳ các quy định khác của cộng đồng nếu có và không mâu thuẫn liên quan tới thông tin không công khai;
 • Không tiết lộ dữ liệu cá nhân không công khai cho bất kỳ ai, trừ khi được cho phép dưới các quy định này;
 • Bảo vệ tài khoản của bạn chống lại truy cập và sử dụng trái phép;
 • Tham gia vào việc truy cập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân không công khai khi cần và được phép trong vai trò là thành viên cộng đồng Wikimedia được ủy quyền; và
 • Email check-disclosure@wikimedia.org một lời giải thích về dữ liệu cá nhân không công khai mà bạn muốn tiết lộ cho các bên ngoài như cơ quan thực thi pháp luật ít nhất 10 ngày trước ngày tiết lộ dự kiến của bạn.

Vi phạm. Bạn đồng ý rằng, trong trường hợp vi phạm thỏa thuận này, bao gồm cả việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân không công khai không đúng cách:

 • Bạn sẽ thông báo cho Wikimedia Foundation về việc vi phạm ngay lập tức;
 • Bạn sẽ xóa hoặc hủy tất cả dữ liệu cá nhân không công khai trong quyền sở hữu và quyền kiểm soát của bạn, nếu được Wikimedia Foundation hướng dẫn;
 • Quyền truy cập của bạn vào dữ liệu cá nhân không công khai có thể bị chấm dứt; và
 • Wikimedia Foundation có thể theo đuổi các biện pháp pháp lý có sẵn, bao gồm biện pháp ngăn chặn hoặc trong trường hợp cố ý, các thiệt hại tài chính.

Các điều khoản khác. Bạn cũng đồng ý:

 • Thỏa thuận này không tạo ra mối quan hệ thuê mướn, làm dịch vụ, đối tác, hoặc cộng tác giữa bạn và Quỹ Wikimedia.
 • Bạn không được chuyển nhượng hoặc chỉ định quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này;
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về cách bạn truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân không công khai và hoạt động hoặc tài khoản của bạn có thể được xem xét bởi những người dùng được ủy quyền khác hoặc Wikimedia Foundation; và
 • Luật pháp của Bang California và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh thỏa thuận này (không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật).

Giao diện

Bằng cách nhập tên của bạn bên dưới, nhấp vào hộp kiểm và nhấp vào nút Ký Tài liệu ("Sign Document") bên dưới, bạn thừa nhận rằng bạn đã xem xét và đồng ý với thỏa thuận bảo mật này giữa bạn và Wikimedia Foundation. Cùng những điều khác, bạn phải:

(1) Giữ dữ liệu cá nhân không công khai, như được định nghĩa trong thỏa thuận bảo mật này, bí mật;
(2) Có được sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Wikimedia Foundation nếu bạn xác định thông tin đó nên được tiết lộ cho bất kỳ bên ngoài nào, chẳng hạn như thực thi pháp luật;
(3) Tuân thủ Wikimedia Chính sách bảo mậtTruy cập vào Chính sách dữ liệu cá nhân không công khai; và
(4) Cung cấp cho Quỹ Wikimedia một địa chỉ email hợp lệ có liên kết đến tài khoản mà bạn có hoặc đang nộp yêu cầu quyền truy cập.

Trang ngoài cho lý do dịch thuật

Bằng cách nhập tên của bạn bên dưới, nhấp vào hộp kiểm và nhấp vào nút Ký Tài liệu ("Sign Document") bên dưới, bạn thừa nhận rằng bạn đã xem xét và đồng ý cả thỏa thuận bảo mật này giữa bạn và Wikimedia Foundation cũng như thỏa thuận bảo mật VRT. Cùng những điều khác, bạn phải:

Thỏa thuận Giữ bí mật – Các Thông tin Không công khai

Thỏa thuận Giữ bí mật của Người dùng VRT – Các Thông tin Không công khai

Gửi

Các trang có liên quan đến quyền riêng tư