Всеобщ кодекс на поведение на Фондация „Уикимедия“

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Всеобщ кодекс за поведение на Фондация „Уикимедия“

Защо имаме Всеобщ кодекс на поведение

Ние вярваме в овластяването на възможно най-много хора да участват активно в проектите и пространствата на Уикимедия, за да осъществим нашата визия за свят, в който всеки може да споделя съвкупността от човешките знания. Смятаме, че нашите общности от участници трябва да бъдат възможно най-разнообразни, приобщаващи и достъпни. Искаме всяка от тези общности да представлява позитивна, безопасна и здравословна околна среда за всеки, който се присъедини (и иска да се присъедини) към нея. Ние се ангажираме да гарантираме, че това ще остане така, включително чрез приемане на този кодекс за поведение и преразглеждането му за актуализиране, когато е необходимо. В допълнение, ние искаме да защитим нашите проекти от тези, които увреждат или изкривяват съдържанието.

В съответствие с мисията на Уикимедия, всички участници в проектите и пространствата на Уикимедиа ще:

 • помагат за изграждането на свят, в който всеки може свободно да споделя съвкупността от всички знания
 • бъдат част от една глобална общност, която ще избягва пристрастията и предразсъдъците, и
 • се стремят към точност и проверяемост във всички свои приноси

Настоящият Всеобщ кодекс за поведение (UCoC) определя минималният набор от насоки за очаквано и неприемливо поведение. Той се прилага за всеки, който взаимодейства и допринася за онлайн и офлайн проекти и пространства на Уикимедия. Това включва нови и опитни сътрудници, функционери в рамките на проектите, организатори и участници на събития, служители и членове на управителните съвети на филиалите и служители и членове на Управителния съвет на Фондация „Уикимедия“. Той се прилага за всички проекти на Уикимедия, технически пространства, присъствени и виртуални събития, както и за следните случаи:

 • Частни, публични и частично публични взаимодействия
 • Дискусии на разногласия и изразяване на солидарност сред членовете на общността
 • Въпроси, свързани с техническото развитие
 • Аспекти, свързани с допринасянето със съдържание
 • Случаи на представителство на филиали/общности с външни партньори

1 – Въведение

Всеобщият кодекс за поведение предоставя основна линия на поведение за сътрудничество в проектите на Уикимедия по целия свят. Общностите могат да го надграждат, за да разработват политики, които отразяват местния и културния контекст, като същевременно поддържат като минимален стандарт критериите, изброени тук.

Всеобщият кодекс за поведение се прилага по еднакъв начин и без изключения за всички Уикимедианци. Действия, които противоречат на Всеобщия кодекс за поведение, могат да доведат до санкции. Такива санкции могат да бъдат налагани от определени служители (в зависимост от техния местен контекст) и/или от Фондация Уикимедия като законно собственик на платформите.

2 – Очаквано поведение

Всеки Уикимедианец, независимо дали е нов или опитен редактор, служител на общността, редовен или асоцииран член на управителния съвет или служител на Фондация „Уикимедия“, носи отговорност за собственото си поведение.

Във всички проекти, пространства и събития на Уикимедия поведението ще се основава на уважение, цивилизованост, колегиалност, солидарност и добро гражданство. Това се отнася до всички участници в тяхното взаимодействие помежду им, както за тези, които правят, така и за тези, които не правят приноси, без изключения, основани на възраст, умствени или физически увреждания, физически външен вид, национален, религиозен, етнически и културен произход, каста, социална класа, ниво на езикови познания, сексуална ориентация, полова идентичност, биологичен пол или професионална област. Също така няма да правим изключения, основавани на позицията, уменията или постиженията в проектите или движението „Уикимедия“.

2.1 – Взаимно уважение

Очакваме всички Уикимедианци да засвидетелстват уважение към другите. В общуването с хората, независимо дали в онлайн или офлайн среда на Уикимедия, ние ще се отнасяме един към друг с взаимно уважение.

Това включва, но не се ограничава до:

 • Упражняване на емпатия. Слушайте и се опитайте да разберете какво искат да ви кажат Уикимедианци от различен произход. Бъдете готови да предизвикате и адаптирате собственото си разбиране, очаквания и поведение като Уикимедианци.
 • Предполагайте добронамереност и се ангажирайте с конструктивни редакции; вашите приноси трябва да подобряват качеството на проекта или работата. Предоставяйте и получавайте обратна връзка любезно и добросъвестно. Критиката трябва да се отправя по внимателен и конструктивен начин. Всички Уикимедианци трябва да приемат, освен ако не съществуват доказателства за обратното, че другите са тук, за да подобряват съвместно проектите, но това не трябва да се използва за оправдаване на изказвания с вредно въздействие.
 • Уважавайте начина, по който сътрудниците назовават и описват себе си. Хората могат да използват специфични понятия, за да се представят. В знак на уважение, използвайте тези понятия, когато разговаряте с или относно тези хора и това е езиково или технически възможно. Примерите включват:
  • Етническите групи могат да използват точно определено наименование, за да опишат себе си, вместо това, което исторически е използвано от други;
  • Хората могат да имат имена, съставени от букви, звуци или думи от техния език, които може да са непознати за вас;
  • Лица, които се идентифицират с определена сексуална ориентация или полова идентичност, като използват различни наименования или местоимения;
  • Хората с определени физически или психически увреждания могат да използват определени понятия, за да опишат себе си
 • По време на срещи ще бъдем гостоприемни по отношение на всички и внимателни и уважителни към предпочитанията, границите, чувствителността, традициите и изискванията на всеки друг.

2.2 – Цивилизованост, колегиалност, взаимна подкрепа и добро гражданство

В поведението си се стремим към изявата на:

 • Цивилизоваността е вежливост в поведението и изразяването сред хората, включително непознати.
 • Колегиалността е приятелската подкрепа, която ангажираните в общо усилие хора оказват едни на други.
 • Взаимната подкрепа и доброто гражданство означават поемане на активна отговорност с оглед да се гарантира, че проектите на Уикимедия са продуктивни, приятни и безопасни пространства и допринасят за мисията на Уикимедия.

Това включва, но не се ограничава до:

 • Наставничество и напътствия: Подпомагане на новодошлите да намерят своя път и да придобият основни умения.
 • Да се ​​грижим за колегите сътрудници: Подайте им ръка, когато имат нужда от подкрепа, и се застъпвайте за тях, когато са обект на отношение, което не отговаря на очакваното поведение съгласно Всеобщия кодекс за поведение.
 • Признавайте и изтъквайте извършеното от сътрудниците: Благодарете им за тяхната помощ и работа. Оценявайте и отдавайте заслуженото на усилията им.

3 – Неприемливо поведение

Всеобщият кодекс на поведение има за цел да помогне на членовете на общността да идентифицират ситуации на лошо поведение. Следното поведение се счита за неприемливо в рамките на движението на Уикимедия:

3.1 – Тормоз

Това включва всяко поведение, което е предназначено преди всичко да сплаши, разстрои или да предизвика възмущение у някого, както и всяко поведение, за което това би било смятано за най-вероятния основен резултат. Поведението може да се счита за тормоз, ако излиза отвъд границите на това, за което може да се очаква да бъде толерирано от разумен човек в глобална, междукултурна среда. Често тормозът се проявява под формата на емоционално насилие, особено спрямо хора, които са в уязвима позиция, и може да включва влизане в контакт с колеги, приятели и членове на семейството, в опит да бъдат сплашени или смутени. В някои случаи поведение, което не би могло да бъде приравнено с тормоз при единичното му проявление, може да се превърне в тормоз чрез повтарянето му. Тормозът включва, но не се ограничава до:

 • Обиди: Това включва обидни думи, използване на обидни квалификации или стереотипи и всякакви атаки, основани на лични характеристики. Обидите може да се отнасят до възприемани характеристики като интелигентност, външен вид, етническа принадлежност, раса, религия (или липса на такава), култура, каста, сексуална ориентация, пол, полова идентичност, увреждане, възраст, националност, политическа принадлежност и други. В някои случаи повтарящият се присмех, сарказъм или агресия, взети заедно, представляват оскърбление, дори ако отделните изявления не биха били оценени като такива.
 • Сексуален тормоз: Прояви на сексуално внимание или надмощие от всякакъв вид към другиго, когато лицето знае или би трябвало да знае, че вниманието е нежелано или в ситуации, в които не може да бъде изразено съгласие.
 • Заплахи: Изрично или косвено внушаване на възможността за упражняване на физическо насилие, несправедливо създаване на неудобство, несправедливо и неоправдано увреждане на репутацията или сплашване чрез намекване за неоправдани правни действия, за да бъде спечелен спор или за упражняване на принуда над някого да се държи по определен начин.
 • Насърчаване на нанасяне на вреда на други: Това включва насърчаване на някой друг да извърши самонараняване или самоубийство, както и насърчаване на някого да извършва насилствени атаки срещу трета страна.
 • Разкриване на лични данни (doxing): споделяне на лична информация за други сътрудници, като име, месторабота, физически или имейл адрес без тяхното изрично съгласие в проектите на Уикимедия или другаде, или споделяне на информация относно техните дейности извън проектите на Уикимедия.
 • Преследване: следене на човек в един или повече проекти и многократно критикуване на неговата работа главно с умисъл да го разстрои или обезсърчи. Ако проблемите продължават след като са положени усилия за общуване и образоване, на общностите може да се наложи да се справят с такива прояви чрез установените процеси на общността.
 • Тролене: Умишлено възпрепятстване на провеждането на разговори или публикуване с недобросъвестна цел в търсене на умишлена провокация.

3.2 – Злоупотреба с власт, привилегия или влияние

Злоупотреба възниква, когато някой, който се намира в​ позиция, от която произтича реална или предполагаема власт, привилегия или влияние, започне да проявява неуважително, жестоко и/или насилствено поведение спрямо други хора. В някое от пространствата на Уикимедия това поведение може да приеме формата на вербално или психологическо насилие и да бъде равнозначно на тормоз.

 • Злоупотреба със служебно положение от функционери, длъжностни лица и служители: използване на власт, знания или средства на разположение на определени функционери, както и на официални лица и служители на Фондация „Уикимедия“ или на филиали на Уикимедия, за сплашване или отправяне на заплахи към други лица.
 • Злоупотреба със старшинство и връзки: Използване на собствената позиция и репутация за сплашване на другите. Очакваме хората със значителен опит и връзки в движението да полагат специални грижи за поведението си, тъй като враждебните коментари от тяхна страна могат да доведат до враждебна реакция, без такава да е търсена. Хората с авторитет в общността имат особена привилегия да бъдат смятани за надеждни и не трябва да злоупотребяват с това, за да атакуват други, които не са съгласни с тях.
 • Психологическа манипулация: Злонамерено пораждане на съмнение у някого в собствените му възприятия, сетива или разбиране с цел да бъде спечелен спор или да се упражни принуда върху някого да се държи по точно определен начин.

3.3 – Вандализъм върху съдържанието и злоупотреба с проектите

Умишлено въвеждане на пристрастно, невярно, неточно или неподходящо съдържание, както и саботиране, спъване или по друг начин възпрепятстване на създаването (и/или поддържането) на съдържание.

 • Многократно произволно или необосновано премахване на каквото и да е съдържание без подходящо обсъждане или предоставяне на обяснение
 • Систематично манипулиране на съдържание в полза на точно определени интерпретации на факти или гледни точки (също чрез невярно или умишлено погрешно тълкуване на източници и изменение в правилния начин за създаване на редакционно съдържание)
 • Реч на омраза под каквато и да е форма или дискриминационен език, насочен към оклеветяване, унижаване, подбуждане към омраза срещу лица или групи въз основа на това кои са те или какви са техните лични убеждения
 • Използването на символи, изображения, категории, етикети или други видове съдържание, които са сплашващи или вредни за другите извън контекста на енциклопедичната, информационна употреба. Това включва налагане на схеми за съдържание, което цели да доведе до маргинализиране или отлъчване от обществото.