Wikimedia Foundation Universele Gedragscode

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct and the translation is 100% complete.
Wilt u helpen vertalen? Vertaal de ontbrekende berichten.
Wikimedia Foundation Universele Gedragscode

Waarom we een Universele Gedragscode hebben

We geloven erin zoveel mogelijk mensen in staat te stellen actief deel te nemen aan Wikimedia-projecten en in Wikimedia-ruimtes om ons doel te bereiken van een wereld waar iedereen gebruik kan maken van de som van alle menselijke kennis. We zijn van mening dat onze bewerkersgroepen zo divers, inclusief en toegankelijk mogelijk moeten zijn. We willen dat deelname aan deze groepen positief, veilig en gezond is voor iedereen die meedoet (en wil gaan meedoen). Wij verbinden ons ertoe zekerheid te geven dat dit zo blijft, onder meer door deze Gedragscode te omarmen en zo nodig aan te passen. Ook willen we onze projecten beschermen tegen hen die de inhoud beschadigen en verdraaien.

In overeenstemming met de missie van de Wikimedia, zal iedereen die actief is in Wikimedia-projecten en -ruimtes:

 • helpen een wereld te creëren waarin iedereen vrijelijk kan delen in de som van alle kennis.
 • deel worden van een wereldwijde gemeenschap die vooringenomenheid en vooroordelen vermijdt, en
 • streven naar nauwkeurigheid en controleerbaarheid in al hun werk.

Deze Universele Gedragscode (UG) legt een minimum aan richtlijnen vast voor gedrag dat wordt verwacht en gedrag dat onaanvaardbaar is. De Gedragscode is van toepassing op iedereen die interactief is met en bijdraagt aan online en offline Wikimedia-projecten en -ruimtes. Dit omvat nieuwe en ervaren bijdragers, functionarissen binnen de projecten, organisatoren van en deelnemers aan evenementen, werknemers en bestuursleden van met de Foundation gelieerde organisaties en werknemers en bestuursleden van de Wikimedia Foundation. De Gedragscode is van toepassing op alle Wikimedia-projecten, technische ruimten, persoonlijke en virtuele evenementen, evenals in de volgende situaties:

 • persoonlijke, publieke en semi-publieke interacties
 • discussies over meningsverschillen en uitingen van solidariteit
 • onderwerpen betreffende technische ontwikkeling
 • aspecten van inhoudelijke bijdragen
 • zaken waar gelieerde organisaties/gemeenschappen worden vertegenwoordigd tegenover externe partners.

1 – Inleiding

De Universele Gedragscode voorziet in een basisleidraad voor gedrag bij samenwerking op Wikimedia-projecten wereldwijd. Gebruikersgroepen kunnen deze leidraad uitbreiden om beleid te ontwikkelen dat is afgestemd op plaatselijke en culturele omstandigheden, zolang de hier gegeven criteria als minimumnormen blijven gehandhaafd.

De Universele Gedragscode geldt in gelijke mate voor alle Wikimedianen zonder enige uitzondering. Acties in strijd met de Universele Gedragscode kunnen tot sancties voeren. Deze kunnen worden opgelegd door daartoe benoemde functionarissen (zoals passend binnen de plaatselijke omstandigheden) en/of door de Wikimedia Foundation als de wettige eigenaar van de platformen.

2 – Verwacht gedrag

Elke Wikimediaan, of het nu gaat om een nieuwe of ervaren redacteur, een functionaris binnen een gebruikersgroep, een bestuurslid of medewerker van een aan de Wikimedia Foundation gelieerde organisatie of van de Wikimedia Foundation, is verantwoordelijk voor het eigen gedrag.

In alle Wikimedia-projecten, -ruimtes en -evenementen zal gedrag gebaseerd zijn op respect, beleefdheid, collegialiteit, solidariteit en goed burgerschap. Dit geldt voor alle bijdragers en deelnemers in hun interactie met alle bijdragers en deelnemers, zonder uitzonderingen op basis van leeftijd, mentale of fysieke handicap, fysieke verschijning, nationale, religieuze, etnische en culturele achtergrond, kaste, sociale klasse, taalvaardigheid, seksuele geaardheid, genderidentiteit, geslacht of carrièregebied. We zullen ook geen onderscheid maken op basis van positie, vaardigheden of prestaties in de Wikimedia-projecten of -beweging.

2.1 - Wederzijds respect

Wij verwachten van alle Wikimedianen dat zij respect tonen voor anderen. In de communicatie met mensen, zowel in online als offline Wikimedia-omgevingen, zullen we elkaar met wederzijds respect behandelen.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Beoefen empathie. Luister naar, en probeer te begrijpen, wat Wikimedianen met verschillende achtergronden willen vertellen. Wees bereid om uw eigen interpretatie, verwachtingen en gedrag als Wikimediaan tegen het licht te houden en aan te passen.
 • Ga uit van goede wil en bewerk op een constructieve manier; uw bijdragen zouden de kwaliteit van het project moeten verbeteren. Geef en ontvang feedback vriendelijk en te goeder trouw. Kritiek moet op een meevoelende, constructieve manier worden gegeven. Alle Wikimedianen moeten - tenzij het tegendeel bewezen kan worden - ervan uitgaan dat anderen er zijn om gezamenlijk de projecten te verbeteren, maar dit dient niet gebruikt te worden om schadelijke uitingen te rechtvaardigen.
 • Respecteer de manier waarop bewerkers zichzelf benoemen en beschrijven. Mensen kunnen specifieke termen gebruiken om zichzelf te beschrijven. Gebruik deze termen, voor zover haalbaar, als een teken van respect wanneer u met of over deze mensen communiceert. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Etnische groepen kunnen een specifieke naam gebruiken om zichzelf te beschrijven, in plaats van de naam die historisch gezien door anderen wordt gebruikt om hen te beschrijven;
  • Mensen met namen die bepaalde letters, klanken of woorden uit hun taal gebruiken die voor jouzelf mogelijk onbekend zijn;
  • Mensen die een bepaalde seksuele geaardheid of genderidentiteit uiten met behulp van specifieke namen of voornaamwoorden;
  • Mensen met een bepaalde lichamelijke of geestelijke handicap die specifieke termen gebruiken om zichzelf te beschrijven.
 • Wanneer we elkaar persoonlijk ontmoeten zullen we iedereen verwelkomen en elkaars voorkeuren, grenzen, gevoeligheden, tradities en behoeften indachtig zijn en respecteren.

2.2 - Beleefdheid, collegialiteit, wederzijdse steun en goed burgerschap

We streven naar de volgende gedragingen:

 • Hoffelijkheid is beleefdheid in woord en gedrag, ook onder vreemden.
 • Collegialiteit is de vriendelijke steun die mensen die een gemeenschappelijke inspanning leveren elkaar verlenen.
 • Wederzijdse steun en goed burgerschap betekenen actieve verantwoordelijkheid ervoor nemen dat de Wikimedia-projecten productieve, prettige en veilige ruimten zijn en bijdragen aan de Wikimedia-missie.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Mentorschap en coaching: Nieuwkomers helpen hun weg te vinden en essentiële vaardigheden te verwerven.
 • Oog hebben voor medegebruikers: Help ze een handje als ze steun nodig hebben en kom voor ze op als ze worden behandeld op een manier die niet voldoet aan onze normen.
 • Erkenning en waardering tonen voor het werk van bewerkers: bedank hen voor hun hulp en inzet. Waardeer hun inspanningen en geef de eer waar dat gepast is.

Onacceptabel gedrag

De Universele Gedragscode is bedoeld om leden van de gemeenschap te helpen bij het identificeren van situaties van slecht gedrag.

De volgende gedragingen worden binnen de Wikimedia-beweging als onacceptabel beschouwd:

3.1 – Pesterij

Dit omvat elk gedrag dat in de eerste plaats bedoeld is om een persoon te intimideren, te verontrusten of van streek te maken, of gedragingen waarbij dit redelijkerwijs als het meest waarschijnlijke resultaat kan worden beschouwd. Gedrag kan worden beschouwd als pesterij als het verder gaat dan wat een redelijk persoon zou moeten tolereren in een wereldwijde, interculturele omgeving. Pesterij neemt vaak de vorm aan van emotioneel misbruik, vooral tegen mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, en kan inhouden dat iemand contact opneemt met de werkgever of vrienden en familieleden in een poging om te intimideren of in verlegenheid te brengen. In sommige gevallen kan gedrag dat in een enkel geval niet het niveau van pesterij zou bereiken, door herhaling toch pesterij worden. Pesterij omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Beledigingen: Dit omvat uitschelden, het gebruik van beledigende of stereotype termen, en aanvallen op basis van persoonlijke kenmerken. Beledigingen kunnen betrekking hebben op veronderstelde kenmerken zoals intelligentie, uiterlijk, etniciteit, ras, religie (of afwezigheid daarvan), cultuur, kaste, seksuele geaardheid, gender, geslacht, handicap, leeftijd, nationaliteit, politieke voorkeur of andere kenmerken. In sommige gevallen kan bespotting, sarcasme of agressie bij herhaling collectief als belediging worden aangemerkt, zelfs als dat met elke individuele uitlating op zich niet het geval zou zijn.
 • Seksuele intimidatie: Ongevraagde seksuele aandacht of avances van welke aard dan ook naar anderen toe wanneer de persoon weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de aandacht ongewenst is of in situaties waarin geen toestemming kan worden gegeven.
 • Bedreigingen: Expliciet of impliciet de mogelijkheid suggereren van fysiek geweld, in verlegenheid brengen, oneerlijke en ongerechtvaardigde reputatieschade, of intimidatie door ongegronde juridische stappen te suggereren om te winnen in een meningsverschil of iemand te dwingen zich te gedragen zoals jij dat wilt.
 • Aanmoedigen van letsel aan anderen: Dit omvat iemand aanzetten tot zelfverwonding of zelfmoord, zowel als iemand aanmoedigen om gewelddadige aanvallen op een derde partij uit te voeren.
 • Openbaarmaking van persoonlijke gegevens (Doxing): het openbaar maken van privé-informatie van andere bijdragers, zoals naam, plaats van tewerkstelling, fysiek of e-mailadres zonder hun uitdrukkelijke toestemming, hetzij op de Wikimedia-projecten of elders, of het openbaar maken van informatie over hun Wikimedia-activiteit buiten de projecten.
 • Achtervolgen: (Hounding) het volgen van een persoon door het project of de projecten heen en het herhaaldelijk bekritiseren van hun werk, voornamelijk met de bedoeling om hen van streek te maken of te ontmoedigen. Als de problemen voortduren na inspanningen om te communiceren en voor te lichten, moeten gemeenschappen ze mogelijk aanpakken via bestaande gemeenschapsprocessen.
 • Trolling: Het opzettelijk verstoren van gesprekken of het plaatsen van berichten te kwader trouw om iemand opzettelijk te provoceren.

3.2 – Misbruik van macht, privilege, of invloed

Misbruik doet zich voor wanneer iemand die een echte of vermeende machtspositie, voorrecht of invloed heeft, zich oneerbiedig, wreed en/of gewelddadig gedraagt ten opzichte van andere mensen. In Wikimedia-omgevingen neemt dit meestal de vorm aan van emotioneel misbruik (verbaal, mentaal, psychologisch misbruik) en kan het overlappen met pesterij.

 • Misbruik van functie door functionarissen, ambtenaren en medewerkers: gebruik van gezag, kennis of middelen die ter beschikking staan aan aangewezen functionarissen, alsmede functionarissen en medewerkers van de Wikimedia Foundation of aan Wikimedia verbonden organisaties, om anderen te intimideren of te bedreigen.
 • Misbruik van anciënniteit en connecties: Uw positie en reputatie gebruiken om anderen te intimideren. Wij verwachten van mensen met aanzienlijke ervaring en connecties in de beweging dat zij zich bijzonder zorgvuldig gedragen, omdat vijandige opmerkingen van hen een onbedoelde tegenreactie kunnen inhouden. Mensen die binnen de gemeenschap als gezaghebbend worden beschouwd hebben een bijzonder voorrecht om als betrouwbaar te worden beschouwd en mogen dit niet misbruiken om anderen aan te vallen die het niet met hen eens zijn.
 • Psychologische manipulatie: Iemand opzettelijk doen twijfelen aan zijn eigen waarneming, zintuigen of begrip, met het doel een argument te winnen of iemand te dwingen zich te gedragen zoals jij wilt.

3.3 – Inhoudelijk vandalisme en misbruik van de projecten

Het opzettelijk toevoegen van bevooroordeelde, foutieve, onnauwkeurige of ongepaste inhoud in de Wikimedia-projecten of het belemmeren van de creatie (en/of het onderhoud) van inhoud.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Het herhaaldelijk willekeurig of ongemotiveerd verwijderen van inhoud zonder passende discussie of toelichting
 • Systematisch manipuleren van de inhoud in het voordeel van specifieke interpretaties van feiten of standpunten (ook door moedwillige bronvervalsing en onjuiste redactie-ingrepen).
 • Haatzaaien in elke vorm, of discriminerende taal gericht op het belasteren, vernederen en aanzetten tot haat jegens individuen of groepen op basis van wie ze zijn of hun persoonlijke overtuigingen
 • Het gebruik van symbolen, afbeeldingen, categorieën, labels of andersoortige inhoud die intimiderend of schadelijk is voor anderen buiten de context van encyclopedisch, informatief gebruik. Dit omvat het opleggen van schema's aan inhoud die bedoeld zijn om te marginaliseren of uit te sluiten.