Wikimedia Foundation Universal Code of Conduct

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.
Üldine käitumisjuhis

Milleks meile üldine käitumisjuhis

Mida rohkem inimesi saab aktiivselt panustada Wikimedia projektidesse ja keskkondadesse, seda lähemal oleme ettekujutusele maailmast, kus kõigil on võimalik saada osa inimteadmiste koguhulgast. Usume, et meie kaastööliste kogukonnad peavad olema nii mitmekesised, kaasavad ja ligipääsetavad kui vähegi võimalik. Soovime, et need kogukonnad oleks turvalised, toetavad ja eluterved keskkonnad kõigi jaoks, kes liituvad (või soovivad liituda). Anname endast kõik, et see oleks niimoodi püsivalt, et üldine käitumisjuhis võetaks omaks ning vajadusel täiendamiseks üle vaadataks. Ühtlasi soovime kaitsta oma projekte nende eest, kes tahavad neid kahjustada või moonutada.

Wikimedia projektid ja keskkonnad viivad ellu Wikimedia missiooni, millest lähtuvalt nad:

 • aitavad luua maailma, kus igaüks saab piiramatult osa teadmiste koguhulgast
 • on osa üleilmsest kogukonnast, kus välditakse kallutatust ja eelarvamusi ning
 • püüdlevad oma töös täpsust ja tõendatavust.

Üldine käitumisjuhis (UCoC) paneb paika vähima hulga soovitud ja sobimatu käitumise reegleid. See kehtib kõigi jaoks, kes panustavad Wikimedia projektidesse ja keskkondadesse või suhtlevad neis nii netis kui väljaspool, hõlmates uusi ja kogenud kaastöölisi, projektide elluviijaid, ürituste korraldajaid ja osalisi, harukontorite töötajaid ja juhatuseliikmeid Wikimedia ökosüsteemis. See kehtib kõigi Wikimedia projektide, tehniliste keskkondade, nii füüsiliste kui virtuaalsete sündmuste ja nende raames toimuva jaoks, pidades silmas:

 • eraviisilist, avalikku ja pool-avalikku suhtlust
 • erimeelsuste läbiarutamist ja üksmeele väljendamist kogukonnaliikmete vahel
 • tehniliste küsimuste ja eesmärkide arutamist
 • sisuloome eri aspekte
 • harukontorite/kogukondade esindamist väliste partnerite juures.

1 – Sissejuhatus

Üldine käitumisjuhis võtab kokku põhinõudmised käitumisele kaastöö tegemisel Wikimedia projektides üle kogu maailma. Kui võetakse aluseks ning säilitatakse siintoodud nõudmised, siis võivad kogukonnad juhiseid täiendada, et kujundada reegleid, mis võtavad arvesse kohalikku ja kultuurilist konteksti.

Üldine käitumisjuhis kehtib võrdselt ja eranditeta kõigi Wikimedia kaastööliste jaoks. Juhisega vastuollu minevate tegude suhtes on võimalikud vastuabinõud. Neid võidakse jõustada selleks määratud ametiisikute poolt (vastavalt kohalikule kontekstile) või Wikimedia sihtasutuse poolt kui platvormide juriidilise omaniku poolt.

2 – Soovitud käitumine

Iga Wikimedia projektides osaleja on oma käitumise eest vastutav sõltumata sellest, kas ta on uus või kogenud kaastööline, ametiisik kogukonnas või harukontoris, Wikimedia juhatuseliige või töötaja.

Käitumine kõigis Wikimedia projektides, keskkondades ja kõigil üritustel lähtub lugupidamisest, viisakusest, kollegiaalsusest, solidaarsusest ning kodanikuvastutusest. Need põhimõtted kehtivad kõigile kaastöölistele ja osalistele nende läbikäimises ülejäänud kaastööliste ja osalistega, seadmata nõudmisi vanusele, vaimsele või füüsilisele võimekusele, väljanägemisele, kodakondsusele, religioossele, rahvuslikule või kultuurilisele taustale, keeleoskusele, ühiskonnaklassile või -kastile, soole või soomääratlusele, seksuaalsele sättumusele või ametile. Me ei tee erandeid lähtuvalt rollist, oskustest või saavutustest Wikimedia projektides või liikumises.

2.1 – Vastastikune austus

Eeldame kõigilt Wikimedia projektides osalejatelt austust ülejäänute suhtes. Suheldes inimestega nii Wikimedia netikeskkondades kui väljaspool kohtleme üksteist vastastikuse lugupidamisega.

Selle jaoks iseäranis, kuigi mitte ainult:

 • Kasuta empaatiat. Kuula ja proovi aru saada, mida vikiprojektide kaastöölised sulle ütelda tahavad. Ole valmis laskma kõigutada ja ümber kujundada oma arusaamu, ootusi ja käitumist vikiprojektide kaastöölisena!
 • Eelda head tahet ja ole kaastöös konstruktiivne. Sinu panus peaks tõstma projekti või töö kvaliteeti. Anna ise ja võta teistelt vastu tagasisidet lahkelt ja heas usus. Kriitikat peaks edastama tähelepanelikult ja konstruktiivselt. Kuni pole tõendeid vastupidisest, peaks iga Wikimedia kaastööline eeldama, et teised soovivad sõsarprojekte koostöös täiustada. Samas ei tohiks seda kasutada kahjuliku mõjuga sõnavõttude õigustamiseks.
 • Austa seda, kuidas kaastöölised end nimetavad ja kirjeldavad. Inimesed võivad enda kirjeldamisel kasutada küllalt spetsiifilisi termineid. Lugupidamise märgina kasuta neid termineid nendega suhtlemisel või neist rääkimisel, kui see on keeleliselt ja tehniliselt vähegi võimalik! Näited selle kohta:
  • Rahvusrühmad võivad kasutada enda kirjeldamisel nime, mis ei pruugi ühtida sellega, mida ajalooliselt kasutavad teised;
  • Inimestel võib olla nimesid, mis sisaldavad nende oma keele tähti, häälikud või sõnu, mis ei pruugi olla sulle tuttavad;
  • Inimesed võivad teatud nimetuste või asesõnade abil markeerida seksuaalset sättumust või soomääratlust;
  • Teatud füüsiliste või vaimsete erivajadustega inimesed võivad kasutada enda iseloomustamisel kindlaid termineid.
 • Kokkusaamistel aset leidvate isiklike kontaktide raames oleme igaühe suhtes lahked ja paneme tähele ning austame üksteise eelistusi, piire, tundlikkust, tavasid ja nõudmisi.

2.2 – Viisakus, kollegiaalsus, toetavus ja kodanikuvastutus

Püüame käitumises väljendada selliseid jooni:

 • Viisakus on lugupidav käitumine ja kõne inimeste, sh võõraste vahel.
 • Kollegiaalsus on sõbralik toetus, mis on omane ühise eesmärgi nimel tegutsevatele inimestele.
 • Vastastikune toetus ja kodanikuvastutus tähendavad aktiivset vastutust selle eest, et Wikimedia projektid leiaks aset viljakas, meeldivas ja turvalises keskkonnas ning annaks oma panuse Wikimedia eesmärkide teostamisse.

Sellele aitab muuhulgas kaasa:

 • Mentorlus ja juhendamine: Uutele kasutajatele teeotste kättenäitamine ja abistamine põhioskuste omandamisel.
 • Kaastöölistele toeks olemine: Abikäe ulatamine, kui on vaja tuge või kui neid koheldakse viisil, mis ei vasta üldise käitumisjuhise nõudmistele.
 • Kaastööliste panuse märkamine ja tunnustus: Täna teisi nende abi ja töö eest. Hinda nende pingutusi ja tunnusta neid, kus see on asjakohane.

3 – Sobimatu käitumine

Üldine käitumisjuhis püüab aidata kogukonnaliikmetel ära tunda halva käitumise juhtumeid. Wikimedia liikumise raames on vastuvõetamatu:

3.1 – Ahistamine

See hõlmab mistahes käitumist, mille peamine eesmärk on kedagi alandada, ärritada või häirida, sh käitumist, mille puhul võib seda kõigi eelduste põhjal pidada kõige tõenäolisemaks tagajärjeks. Käitumine võib olla ahistamine, kui see on enam sellest, mille talumist võiks oodata mõistlikult isikult globaalses kultuuripiire ületavas keskkonnas. Ahistamine võtab sageli emotsionaalse väärkohtlemise vormi, eriti inimeste suhtes, kes on haavatavas positsioonis, ning selle osaks võib olla töökohtade, sõprade või pereliikmete poole pöördumine alandamise või piinlikkuse tekitamise eesmärgil. Mõnedel puhkudel ei oleks käitumine ahistav üksikjuhtumi puhul, aga muutub ahistavaks kordumise tõttu. Kuigi mitte ainult, kuuluvad ahistamise alla iseäranis:

 • Solvangud: Siia alla kuulub sildistamine mõnituste või stereotüüpidega ja mistahes rünnakud isikuomaduste suunal. Solvangud võivad osutada tajutavatele omadustele nagu tarkus, välimus, rahvusrühm, rass, usutunnistus (või selle puudumine), kultuur, kastikuuluvus, seksuaalne sättumus, sugu või soomääratlus, erivajadus, vanus, rahvus, poliitiline kuuluvus vmt omadused. Vahel võib solvamiseks osutuda ka korduv aasimine, sarkasm või ründamine või nende kombinatsioon, isegi kui üksikud ütlused seda ei ole.
 • Seksuaalne ahistamine: Seksuaalse iseloomuga tähelepanu või mistahes osutused, kui inimene teab või peaks kõigi eelduste kohaselt teadma, et sellised pöördumised pole teretulnud või olukordades, kus nõusolekust või keeldumisest pole võimalik märku anda.
 • Ähvardused: Oma seisukohtade läbisurumiseks või kellegi soovitud viisil käituma sundimiseks ilmutatult või varjatult osutamine võimalikule füüsilisele vägivallale, ebaõiglasele häbistamisele, ebaõiglasele ja õigustamatule mainekahjule või alandamisele läbi põhjendamatu õigusliku sekkumise.
 • Kahjustamisele ässitamine: Siia alla kuuluvad muuhulgas üleskutsed enda kahjustamisele või enesetapule, aga ka üleskutsed vägivaldseteks rünnakuteks kolmandate isikute vastu.
 • Isikuandmete avaldamine (doksimine): Kaastööliste isikuandmete nagu nimi, töökoht, elukoha- või meiliaadress jagamine Wikimedia projektides või mujal ilma ilmutatud kujul nõusolekuta, aga ka teabe jagamine kaastööliste tegevuse kohta Wikimedias väljaspool selle projekte.
 • Jälitamine: Kaastöölisel sabas käimine ja tema töö suhtes ülemäärase kriitilise tähelepanu ülesnäitamine peamiselt ärritamise või heidutamise eesmärgil, sj eri vikiprojektides. Kui probleemid ei lahene hoolimata märku andmisest ja selgitustööst, võib kogukondadel olla vaja nendega tegelemiseks leppida kokku ja võtta kasutusele vastav menetlus.
 • Trollimine: Arutelude teadlik ja sihipärane segamine või pahatahtlikud postitused häirimise eesmärgil.

3.2 – Võimu, privileegi või mõjujõu kuritarvitamine

Kuritarvitus leiab aset, kui tegelikul või tunnetuslikul võimupositsioonil olev, privileegide või mõjujõuga isik toimib teiste inimestega lugupidamatult, julmalt ja/või vägivaldselt. Wikimedia keskkondades võib see olla verbaalne või vaimne väärkasutus ja võib osaliselt kattuda ahistamisega.

 • Positsiooni kuritarvitus funktsionäride, ametnike ja töötajate poolt: Autoriteedi, teadmuse või käsutuses olevate ressursside kasutamine alandamiseks või ähvardusteks Wikimedia sihtasutuse või harukontorite funktsionäride, ametnike ja töötajate poolt.
 • Kogemuse ja sidemete väärkasutus: Oma positsiooni ja maine kasutamine teiste alandamiseks. Liikumises märkimisväärse kogemuse ja sidemetega inimestelt eeldatakse toimimist erilise hoolikusega, sest vaenulikud märkused nende poolt võivad tuua kaasa ootamatuid vastureaktsioone. Autoriteetsed kogukonnaliikmed omavad iseäranis privileegi paista usaldusväärsed ega tohiks kasutada seda neist erineval seisukohal olevate isikute ründamiseks.
 • Psühholoogiline manipulatsioon: Kellegi pahatahtlik kallutamine kahtlema oma kogemuses, tunnetuses või arusaamises eesmärgiga suruda talle peale oma seisukohta või survestada teda käituma soovitud viisil.

3.3 – Sisuvandalism ja projektide väärkasutus

Kallutatud, väära, ebatäpse või asjakohatu sisu tahtlik esitamine või sisu loomise (ja/või haldamise) takistamine, pidurdamine või muul viisil pärssimine. Selle osaks on muuhulgas:

 • Mistahes sisu korduv meelevaldne või põhjendamatu eemaldamine ilma kohase arutelu või selgitusteta.
 • Sisu süsteemne manipuleerimine faktide või seisukohtade teatud tõlgenduse kasuks (sh allikate ebaausa või sihipäraselt eksitava esitamise ja sisuloome korrektse protsessi eiramise teel).
 • Mis tahes kujul vaenu õhutamine või diskrimineeriv kõnepruuk halvustamiseks, alandamiseks, viha esilekutsumiseks isikute või rühmade vastu selle alusel, kes nad on või mis on nende isiklikud veendumused.
 • Alandavate või kahjustavate sümbolite, piltide, kategooriate, siltide või muu taolise materjali kasutamine väljaspool entsüklopeedilist või informatsioonilist konteksti, sh sisu meelevaldsetesse raamidesse surumine marginaliseerimise või väljatõrjumise eesmärgil.