Jump to content

Všeobecný kodex chování Nadace Wikimedia

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct and the translation is 100% complete.
Všeobecný kodex chování Nadace Wikimedia

Proč máme Všeobecný kodex chování

Věříme, že podpora co největšího množství lidí v aktivní účasti na projektech Wikimedia, nás přiblíží k naší vizi světa, ve kterém mohou všichni sdílet veškeré lidské poznání. Jsme přesvědčeni, že naše společenství by mělo být tak rozmanité, vstřícné a přístupné, jak jen to jde. Chceme, aby byly naše komunity pozitivním, bezpečným a zdravým prostředím pro každého, kdo se k nim přidá (nebo si to přeje). Přijetím tohoto Všeobecného kodexu a jeho případnými aktualizacemi se zavazujeme k zajištění tohoto stavu. Také si přejeme chránit náš společný projekt či projekty před těmi, kdo by jeho obsah chtěli poškozovat či narušovat.

V souladu s posláním Wikimedia budou všichni lidé, kteří jsou aktivní v projektech a prostorech Wikimedia:

 • pomáhat vytvářet svět, ve kterém může každý svobodně přispívat k souboru veškerého lidského vědění,
 • součástí globální komunity, která se vyhýbá předsudkům a předpojatosti,
 • usilovat o přesnost a ověřitelnost veškeré své práce.

Tento všeobecný kodex chování (UCoC) definuje základní soubor zásad očekávaného a nepřijatelného chování. Vztahuje se na všechny, kteří působí v online i offline projektech a prostorech Wikimedia a přispívají do nich. To zahrnuje nové i zkušené přispěvatele, funkcionáře projektů, organizátory a účastníky akcí, zaměstnance a členy představenstev poboček a zaměstnance a členy představenstva Nadace Wikimedia. Kodex se vztahuje na všechny projekty Wikimedia, technické prostory, osobní i virtuální akce a také na následující případy:

 • soukromé, veřejné a poloveřejné interakce,
 • neshody i vyjádření solidarity mezi členy komunity,
 • otázky technického rozvoje,
 • aspekty přispívání k obsahu,
 • reprezentace poboček/komunit při komunikaci externími partnery.

1 – Úvod

Všeobecný kodex chování poskytuje základní pravidla chování při spolupráci na projektech Wikimedia po celém světě. Komunity jej mohou rozšířit a vytvořit zásady, které zohledňují místní a kulturní kontext, přičemž zde uvedená kritéria zůstávají minimálním standardem.

Všeobecný kodex chování platí pro všechny wikimediány a wikimediánky bez výjimky. Jednání, které je v rozporu s Všeobecným kodexem chování, může vést k sankcím. Ty mohou být uloženy určenými funkcionáři (podle místního kontextu) a/nebo Nadací Wikimedia jako právním vlastníkem platforem.

2 – Očekávané chování

Každý wikimedián, ať nováček nebo zkušený editor, držitel zvýšených oprávnění, člen správní rady nebo zaměstnanec pobočky či Nadace Wikimedia, je zodpovědný za své vlastní chování.

V rámci všech projektů, prostorů a událostí Wikimedia bude chování založené na respektu, zdvořilosti, kolegiálnosti, solidaritě a dobrém aktivním členství (ve vztahu k hnutí Wikimedia). To se týká všech přispěvatelů a účastníků při interakcích se všemi přispěvateli a účastníky, bez rozdílu věku, mentálního či tělesného handicapu, fyzického vzhledu, národnostního, náboženského, etnického či kulturního původu či kasty, sociální třídy, jazykové zdatnosti, sexuální orientace, genderové identity, pohlaví či profese. Nebudeme dělat rozdíly ani na základě pozice, schopností nebo dosažených úspěchů v rámci projektů či v hnutí Wikimedia.

2.1 – Vzájemný respekt

Očekáváme, že všichni wikimediáni a wikimediánky budou respektovat ostatní. Při komunikaci s lidmi, ať už v online nebo offline prostředí Wikimedia, se k sobě budeme chovat se vzájemným respektem.

To zahrnuje mimo jiné:

 • Buďte empatičtí Naslouchejte a snažte se porozumět tomu, co vám chtějí sdělit wikimediáni z různých prostředí. Buďte připraveni zpochybnit a přizpůsobit své porozumění, chování a očekávání jako wikimedián či wikimediánka.
 • Předpokládejte dobrou vůli a zapojte se do konstruktivních úprav; vaše příspěvky by měly zlepšit kvalitu projektu nebo práce. Zpětnou vazbu poskytujte a přijímejte zdvořile a v dobré víře. Kritika by měla být podávána citlivě a konstruktivně. Všichni wikimediáni by měli předpokládat, že ostatní jsou zde proto, aby společně zlepšovali projekty, pokud neexistují důkazy o opaku. To by však nemělo sloužit k ospravedlnění výroků se škodlivým dopadem.
 • Respektujte způsob, jakým se přispěvatelé pojmenovávají a popisují. Lidé mohou pro svůj popis používat specifické výrazy. Na znamení respektu používejte dané výrazy při komunikaci s těmito lidmi nebo mluvení o nich, pokud je to jazykově a technicky možné. Mezi příklady patří:
  • Etnické skupiny pro sebe mohou používat specifické pojmenování namísto toho, kterým je historicky označovali ostatní;
  • Jména lidí mohou obsahovat písmena, hlásky nebo slova z jejich jazyka, která vám mohou být neznámá;
  • Lidé, kteří se identifikují s určitou sexuální orientací nebo genderovou identitou, mohou používat odlišná jména nebo zájmena;
  • Lidé s určitým tělesným nebo mentálním handicapem mohou pro svůj popis používat specifické výrazy.
 • Během osobních setkání budeme ke všem vstřícní a budeme brát ohled na jejich preference, hranice, citlivost, tradice a požadavky a respektovat je.

2.2 - Slušnost, kolegialita, vzájemná podpora a dobré aktivní členství

Usilujeme o následující chování:

 • Zdvořilost je vlídnost chování i komunikace mezi lidmi, včetně cizích.
 • Kolegialita je přátelská podpora, kterou si lidé se společným úsilím navzájem poskytují.
 • Vzájemná podpora a dobré aktivní členství znamená přijetí aktivní odpovědnosti za to, že projekty Wikimedia jsou produktivním, příjemným a bezpečným místem a přispívají k poslání Wikimedia.

To zahrnuje mimo jiné:

 • Mentoring a koučink: Pomoc nováčkům zorientovat se a získat nezbytné dovednosti.
 • Péče o ostatní přispěvatele: Podejte jim pomocnou ruku, když potřebují podporu, a zastaňte se jich, když se k nim někdo chová způsobem, který neodpovídá očekávanému chování podle Všeobcného kodexu chování.
 • Uznávejte a oceňujte práci přispěvatelů: Poděkujte jim za jejich pomoc a práci. Oceňte jejich úsilí a připište jim zásluhy, které jim náleží.

3 – Nepřijatelné chování

Cílem všeobecného kodexu chování je pomoci členům komunity rozpoznat situace, ve kterých dochází ke špatnému chování. Následující chování je v rámci hnutí Wikimedia považováno za nepřijatelné:

3.1 – Obtěžování

Patří sem jakékoliv chování, jehož hlavním cílem je někoho zastrašit, pobouřit či rozrušit nebo jakékoliv chování, u něhož se výše jmenované dá důvodně považovat za nejpravděpodobnější hlavní důsledek. Chování lze považovat za obtěžování, pokud přesahuje míru, kterou by rozumná osoba měla v globálním, interkulturním prostředí tolerovat. Obtěžování má často podobu emocionálního zneužívání, zejména vůči osobám, které jsou ve zranitelném postavení Může zahrnovat kontaktování pracoviště nebo přátel a rodinných příslušníků ve snaze osobu zastrašit nebo uvést do rozpaků. V některých případech se chování, které by v jednotlivém případě nedosáhlo úrovně obtěžování, může stát obtěžováním, je-li opakováno. Obtěžování zahrnuje mimo jiné:

 • Urážky: Patří sem nadávky, urážky nebo stereotypy a jakékoli útoky založené na osobních vlastnostech. Urážky se mohou týkat vnímaných charakteristik, jako je inteligence, vzhled, etnický původ, rasa, náboženství (nebo jeho absence), kultura, kasta, sexuální orientace, pohlaví, gender, handicap, věk, národnost, politická příslušnost nebo jiné. V některých případech tvoří urážky soubor opakovaného zesměšňování, sarkasmu nebo agrese, i když jednotlivé výroky by tak možná vnímány nebyly.
 • Sexuální obtěžování: Pozornost nebo návrhy sexuálního charakteru vůči druhým osobám v jakékoliv podobě, pokud osoba ví nebo by měla vědět, že tato pozornost je nežádoucí, nebo v situacích, kdy nelze vyjádřit souhlas.
 • Vyhrožování: Explicitní nebo implicitní naznačování hrozby fyzickým násilím, nespravedlivým zostuzením, nespravedlivým a neoprávněným poškozením pověsti nebo zastrašování bezdůvodnými právními kroky, abyste vyhráli rozepři nebo donutili někoho chovat se podle vašich představ.
 • Podněcování k poškozování druhých: To zahrnuje podněcování někoho jiného k sebepoškozování nebo sebevraždě, jakož i podněcování k násilným útokům na třetí stranu.
 • Zveřejňování osobních údajů (Doxing): Sdílení soukromých informací jiných přispěvatelů, jako je jméno, místo zaměstnání, poštovní nebo e-mailová adresa, bez jejich výslovného souhlasu na projektech Wikimedia nebo mimo ně, nebo sdílení informací o jejich wikimediánských aktivitách mimo projekty.
 • Pronásledování: Sledování osoby napříč projektem nebo projekty a opakovaná kritika její práce především s cílem ji rozrušit nebo odradit. Pokud problémy přetrvávají i po snaze o komunikaci a vzdělávání, může být nutné, aby je komunity řešily prostřednictvím zavedených komunitních procesů.
 • Trolling: Úmyslné narušování konverzací nebo psaní příspěvků ve zlé víře s cílem provokovat.

3.2 - Zneužití moci, výsad nebo vlivu

Ke zneužití moci dochází, když se někdo, kdo má skutečnou nebo domnělou moc, výsady nebo vliv, chová k ostatním lidem neuctivě, krutě a/nebo násilně. V prostředí Wikimedia může mít podobu verbálního nebo emocionálního zneužívání a může se překrývat s obtěžováním.

 • Zneužití funkce ze strany funkcionářů, představitelů a zaměstnanců: Využití pravomocí, znalostí nebo zdrojů, které mají k dispozici určení funkcionáři, jakož i představitelé a zaměstnanci Nadace Wikimedia nebo poboček Wikimedia, k vyhrožování ostatním nebo jejich zastrašování.
 • Zneužití postavení a známostí: Využití svého postavení a pověsti k zastrašování ostatních. Očekáváme, že lidé s významnými zkušenostmi a konexemi v hnutí se budou chovat obzvlášť citlivě, protože nepřátelské komentáře z jejich strany mohou vyvolat nezamýšlenou reakci. Lidé s autoritou v komunitě mají zvláštní výsadu, jsou pokládáni za spolehlivé, a neměli by toho zneužívat k útokům na ostatní, kteří s nimi nesouhlasí.
 • Psychologická manipulace: Zákeřná snaha o vyvolání pochybností o vlastním vnímání, smyslech nebo chápání s cílem vyhrát spor nebo donutit někoho, aby se choval podle vašich představ.

3.3 - Vandalismus a zneužívání obsahu projektů

Záměrné vkládání zaujatého, nepravdivého, nepřesného nebo nevhodného obsahu nebo bránění v tvorbě a/nebo údržbě obsahu, jejich ztěžování. To zahrnuje mimo jiné:

 • Opakované svévolné nebo nemotivované odstraňování jakéhokoliv obsahu bez náležité diskuse nebo vysvětlení.
 • Systematická manipulace s obsahem s cílem upřednostnit specifické interpretace faktů nebo názorů (také prostřednictvím nevěrohodného nebo záměrně nepravdivého zdrojování a odklonu od správného způsobu sestavování editorského obsahu).
 • Nenávistné projevy v jakékoli formě nebo diskriminační výrazy, jejichž cílem je očerňovat, ponižovat, podněcovat k nenávisti vůči jednotlivcům nebo skupinám na základě toho, kým jsou, nebo jejich osobního přesvědčení.
 • Používání symbolů, obrázků, kategorií, značek nebo jiných druhů obsahu, které zastrašují nebo poškozují ostatní mimo kontext encyklopedického, informačního použití. Patří sem i prosazování obsahových schémat, jejichž cílem je marginalizace nebo ostrakizace.