Jump to content

Wikimedia Foundation Universal Code of Conduct

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
Universell uppförandekod

Varför vi har en universell uppförandekod

Vi tror på att ge så många som möjligt möjligheten att aktivt delta i Wikimedias projekt och utrymmen, för att kunna uppnå vår vision om en värld där alla kan dela summan av all mänsklig kunskap. Vi anser att våra gemenskaper ska vara så mångfacetterade, inkluderande och tillgängliga som möjligt. Vi vill att alla dessa gemenskaper ska vara positiva, säkra och hälsosamma miljöer för alla som deltar (och som vill delta) i dem. Vi är fast beslutna att säkerställa att det förblir så, bland annat genom att hålla oss till denna uppförandekod och vid behov genomföra eventuella ändringar och anpassningar. Vi önskar också att skydda våra projekt mot dem som önskar att skada eller förvränga innehållet.

I enlighet med Wikimedias uppdrag kommer alla som deltar i Wikimedias projekt och utrymmen att: - Bidra till att skapa en värld där alla fritt kan dela med sig av summan av all kunskap, - vara en del av en global gemenskap som kommer att undvika partiskhet och fördomar, och sträva efter noggrannhet och verifierbarhet i allt sitt arbete.

Denna universella uppförandekod definierar en minimiuppsättning riktlinjer angående förväntat respektive oacceptabelt beteende. Detta gäller alla som interagerar och bidrar till Wikimedias projekt och utrymmen, såväl online som offline. Detta innefattar både nya och erfarna redigerare, funktionärer inom projekten, evenemangsarrangörer och deltagare, anställda och styrelseledamöter i dotterbolag och anställda och styrelseledamöter i Wikimedia Foundation. Detta gäller alla Wikimedia-projekt, tekniska utrymmen, fysiska och virtuella evenemang, såväl som följande instanser:

- Privata, offentliga och halvoffentliga interaktioner, - Diskussioner gällande oenighet och uttryck för solidaritet mellan medlemmar i gemenskapen, - Frågor gällande teknisk utveckling - Aspekter av att bidra med innehåll - Fall av att företräda dotterbolag/grupper med externa partners.

1 - Inledning

Den universella uppförandekoden tillhandahåller en baslinje för samarbeten inom Wikimedia-projekt över hela världen. Gemenskaper kan bidra till detta genom att utveckla policys som tar lokala och kulturella kontexter i beaktande, samtidigt som de kriterier som listas här bibehålls som en minimistandard.

Den universella uppförandekoden gäller lika för alla Wikimedianer, utan undantag. Åtgärder som strider mot den universella uppförandekoden kan resultera i sanktioner. Dessa kan åläggas av utsedda funktionärer (i förekommande fall i deras lokala sammanhang) och/eller av Wikimedia Foundation som juridisk ägare av plattformarna.

2 - Förväntat beteende

Varje Wikimedian, oavsett om denne är en ny eller erfaren redigerare, en gemenskapsfunktionär, en affiliate eller Wikimedia Foundation styrelsemedlem eller anställd, är ansvarig för sitt eget beteende.

I alla Wikimedia projekt, utrymmen och evenemang ska en persons beteende vara grundat i respekt, hövlighet, kollegialitet, solidaritet och gott medborgarskap. Detta gäller för alla bidragsgivare och andra deltagare i deras respektive interaktioner med andra bidragsgivare och deltagare, utan förväntningar baserat på ålder, mentala eller fysiska funktionshinder, fysiskt utseende, nationell, religiös, etnisk eller kulturell bakgrund, kast social klass, språkkunskaper, sexuell läggning, könsidentitet, kön eller yrkesområde. Vi kommer inte heller att göra undantag baserat på meriter, färdigheter eller prestationer i Wikimedia-projekten eller inom Wikimedia-rörelsen.

2.1 - Ömsesidig respekt

Vi förväntar oss att alla Wikimedianer visar respekt för sina medmänniskor. I vår kommunikation kommer vi, oavsett om kommunikationen sker i Wikimedias online- eller offline-utrymmen, att behandla varandra med ömsesidig respekt.

Detta innefattar, men är inte begränsat till:

 • Tillämpa empati. Lyssna och försök att förstå vad Wikmedianer med olika bakgrunder vill berätta för dig. Var redo att utmana och anpassa din egen förståelse, dina förväntningar och ditt beteende som Wikmedian.
 • Förutsätt att andra har goda avsikter och ägna dig åt konstruktiva redigeringar; dina bidrag bör förbättra projektets kvalitet. Kritik bör framföras på ett omtänksamt och konstruktivt sätt. Alla Wikimedianer bör, i avsaknad av bevis för motsatsen, anta att andra användare deltar i gemenskapen för att förbättra projekten. Det sistnämnda ska dock inte användas för att rättfärdiga uttalanden med skadlig påverkan.
 • Respektera hur bidragsgivare namnger och beskriver sig själva. Människor kan använda specifika termer för att beskriva sig själva. Som ett tecken på respekt, använd dessa termer när du kommunicerar med eller om dessa människor, när det är språkligt eller tekniskt genomförbart. Exempel är:
  • Etniska grupper kan använda ett specifikt namn för att beskriva sig själva, snarare än det namn som historiskt används av andra;
  • Människor kan ha namn som använder bokstäver, ljud, eller ord från deras språk som kan vara främmande för dig;
  • Människor som identifierar sig med en särskild sexuell läggning eller könsidentitet med hjälp av distinkta namn eller pronomen;
  • Människor med en särskild fysisk eller mental funktionsnedsättning kan använda särskilda termer för att beskriva sig själva
 • Vid personliga möten kommer vi att toleranta mot andra och vi kommer att vara omtänksamma och respektfulla gentemot andras önskemål, gränser, känsligheter, traditioner och behov.

2.2. - Hövlighet, kollegialitet, ömsesidigt stöd och gott medborgarskap

Vi strävar efter följande beteenden:

 • Hövlighet är artighet vid beteende och samtal mellan människor, även främlingar
 • Kollegialitet är det vänliga stöd som människor som deltar i en gemensam insats ger varandra
 • Ömsesidigt stöd och Gott medborgarskap innebär att ta ett aktivt ansvar för att Wikimedia-projekten är produktiva, trevliga och säkra utrymmen, och att bidra till Wikimedias uppdrag.

Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Mentorskap och coaching: hjälpa nya bidragsgivare att navigera projekten och förvärva viktiga färdigheter.
 • Ta hand om andra bidragsgivare: Hjälp dem när de behöver stöd och och att göra sin röst hörd när de behandlas på ett sätt som inte når upp till den standard som förväntas enligt den universella uppförandekoden.
 • Se och visa uppskattning för det arbete som utförs av bidragsgivare: tacka dem för deras hjälp och arbete. Visa uppskattning och hylla dem som hyllas bör.

3 - Oacceptabelt beteende

Den universella uppförandekoden syftar till att hjälpa gemenskapens medlemmar att identifiera dåligt beteende. Följande beteenden anses oacceptabla inom Wikimedia-rörelsen:

3.1 - Trakasserier

Detta innefattar alla beteenden som främst syftar till att skrämma, förarga eller uppröra en person, och alla andra beteenden som rimligen och med största sannolikhet skulle kunna leda till ett sådant resultat. Ett beteende kan anses som trakasseri om det går utöver vad en förnuftig person kan förväntas tolerera i en global och mångkulturell miljö. Trakasserier sker ofta i form av känslomässiga övergrepp, särskilt gentemot människor som befinner sig i en utsatt situation, och kan inkludera att kontakta arbetsplatser eller vänner och familj i ett försök att skrämma eller genera. I vissa fall kan beteenden som generellt inte skulle klassificeras som trakasserier ändock anses utgöra trakasserier genom upprepning. Trakasserier inkluderar men är inte begränsade till:

 • Förolämpningar: detta inkluderar användande av öknamn, skällsord eller stereotyper och attacker baserade på personliga egenskaper. Förolämpningar kan avse egenskaper som intelligens, utseende, etnicitet, ras, religion (eller frånvaro på sådan), kultur, kast, sexuell läggning, könstillhörighet, kön, funktionshinder, ålder, nationalitet, politisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper. I vissa fall kan upprepade hån, sarkasmer eller aggressivitet tillsammans anses utgöra en förolämpning, även om varje enskilt uttalande för sig inte skulle göra det.
 • Sexuella trakasserier: sexuell uppmärksamhet eller närmanden när utövaren vet eller rimligtvis borde veta att uppmärksamheten är ovälkommen, eller i situationer där samtyckte inte kan visas.
 • Hot: uttryckliga eller underförstådda antydanden om möjligheten till fysiskt våld, orättvis förnedring, orättvis och omotiverad ärekränkning, eller hot om grundlösa rättsliga åtgärder för att vinna en diskussion eller tvinga någon att bete sig som man vill.
 • Uppmuntra skada för andra: inkluderar att uppmuntra någon att begå självskada eller självmord samt att uppmuntra någon att genomföra våldsamma attacker mot en tredje part.
 • Utelämnande av personlig data (Doxing): dela andra bidragsgivares privata information, såsom namn, anställningsort, fysisk adress eller e-postadress utan dennes uttryckliga samtycke, antingen på Wikimedia-projekten eller någon annanstans, eller dela information om deras Wikimedia-aktivitet utanför projekten.
 • Mobbning: att följa en person över flera projekt och upprepade gånger kritisera deras arbete med den främsta avsikten att uppröra eller avskräcka dem. Om problemen kvarstår efter att försök gjorts att informera och utbilda kan gemenskapen behöva ta itu med dem genom etablerade gemenskapsprocesser.
 • Trollande: att medvetet störa konversationer eller publicera eller göra inlägg med onda avsikter och för att avsiktligen provocera.

3.2 - Maktmissbruk, privilegier eller inflytande

Missbruk sker när någon med en reell eller upplevd maktposition, privilegier eller inflytande ägnar sig åt respektlöst, grymt och/eller våldsamt beteende mot andra människor. I Wikimedia-miljöer kan det ta sig uttryck i verbala eller psykologiska övergrepp och kan äga rum i samband med trakasserier.

 • Missbruk av ämbete - funktionärer, tjänstemän eller personal: användandet av sin auktoritet, kunskaper eller information eller de resurser som finns tillgänglig för utvalda funktionärer, såväl som tjänstemän och personal hos Wikimedia Foundation eller Wikimedia affiliates, för att skrämma eller hota andra.
 • Missbruk av senioritet och kontakter: användandet av ens position och rykte för att skrämma andra. Vi förväntar oss att de som innehar betydande erfarenhet och förbindelser inom rörelsen uppträder med särskild omsorg eftersom ovänliga uttalanden från dem kan bära extra tung vikt. De inom gemenskapen som har auktoritet betraktas i makt av sin ställning gärna som pålitliga och bör inte missbruka detta för att attackera andra som inte håller med dem.
 • Psykologisk manipulation: att illvilligt få någon att tvivla på sina egna betraktelser, uppfattningar, sinnen eller den egna förståelsen med målet att vinna en diskussion eller tvinga någon att bete sig på ett sätt som man vill.

3.3 - Vandalisering och missbruk av projekten

Att avsiktligt införa partiskt, falskt, missvisande eller olämpligt innehåll, eller hindra, motverka eller på annat sätt försvåra skapandet (och/eller underhållet) av innehåll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Att med godtycke eller utan motivation upprepat avlägsna innehåll utan lämplig diskussion eller förklaring.
 • Systematisk manipulation av innehåll för att gynna specifika tolkningar av fakta eller synsätt (även genom otillförlitlig eller avsiktligt falsk återgivning av källor och genom att ändra det korrekta sättet att komponera redaktionellt innehåll)
 • Hatpropaganda i någon form, eller diskriminerande språk som syftar till att kränka, förödmjuka, uppvigla till hat mot individer eller grupper på grundval av vem de är eller deras personliga övertygelser
 • Användande av symboler, bilder, kategorier, taggar eller andra typer av innehåll som är skrämmande eller skadliga för andra utanför sammanhanget för encyklopedisk informationsanvändning. Detta inkluderar att införa system för innehåll som är avsett att marginalisera eller utfrysa.