Всеобщ кодекс за поведение/насоки за прилагането

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Всеобщ кодекс за поведение на Фондация „Уикимедия“

1. Насоки за прилагането на ВКП

Тези насоки за прилагане описват как общността и Фондация „Уикимедия“ могат да постигнат целите на Всеобщия кодекс за поведение (ВКП). Наред с други теми, подходът включва: насърчаване на разбирането относно ВКП в общността, извършване на проактивна дейност за предотвратяване на нарушения, разработване на принципи за реагиране при нарушения на ВКП и подкрепа от местните прилагащи структури.

ВКП се прилага за всички онлайн и офлайн пространства на Уикимедия. Ето защо изпълнението на ВКП е споделена отговорност. В съответствие с принципа за децентрализация, възприет от Движение, ВКП трябва да се прилага на най-подходящото местно равнище.

Насоките за прилагане предоставят рамка за взаимодействие на настоящите и бъдещите прилагащи структури, като се стремят да изградят основата за справедливо и последователно прилагане на ВКП.

1.1 Преводи на насоките за прилагане на ВКП

Оригиналната версия на Насоките за прилагане на ВКП е на английски език. Тя ще бъде преведена на различни езици, използвани по проекти на Уикимедия. Фондация „Уикимедия“ ще положи всички усилия преводите да бъдат прецизни. В случай на смислови различия между английската версия и даден превод, решенията ще се основават на англоезичната версия.

1.2 Преглед на насоките за прилагане на ВКП

Въз основа на препоръката на Управителния съвет една година след ратифицирането на Насоките за прилагане Фондация „Уикимедия“ ще осъществи публична консултация и преглед на Насоките за прилагане на ВКП и на ВКП.

2. Превантивни дейности

Този раздел има за цел да предостави насоки за общностите на Уикимедия и свързаните с тях лица, така че те да бъдат запознати с ВКП, да разбират и да се придържат към него. За тази цел в този раздел ще бъдат описани подробно препоръките за повишаване на осведомеността относно ВКП, извършването на преводи и насърчаването на доброволното спазване на ВКП, където е уместно или необходимо.

2.1 Уведомяване за и потвърждаване на ВКП

ВКП е приложим за всеки, който взаимодейства с и допринася за проектите на Уикимедия. Той е приложим и за официални присъствени събития и свързаните с тях пространства, предоставени от платформи на трети страни, като основа за поведение за сътрудничество по проекти на Уикимедия по целия свят.

Препоръчваме ВКП да бъде добавен към Условията за ползване на Уикимедия.

В допълнение, следните лица трябва да потвърдят, че ще се придържат към ВКП:

 • Всички служители и контрагенти на Фондация „Уикимедия“, членовете на Управителния съвет на Фондация „Уикимедия“, членовете на УС и служителите на дружества, афилиирани към Уикимедия;
 • Представителите на афилиирани дружества на Уикимедия или кандидатите за такова дружество (в т.ч., но не само: физически лица или групи от физически лица, които желаят да популяризират и/или да бъдат сътрудници на спонсорирано от Уикимедия събитие, група, проучване в изследователска среда в и извън Уикипроект); и
 • Лицата, които желаят да използват търговската марка на Фондация „Уикимедия“ на събития, брандирани с търговски марки на Уикимедия (напр. чрез включването им в наименованието на събитието) и представляващи организацията, общност или проект на Уикимедия на събитие (в т.ч. презентатор или оператор на щанд), и др.

2.1.1 Насърчаване на осведомеността относно ВКП

С цел подобряване на осведомеността връзката към ВКП трябва да бъде достъпна на или от:

 • страниците за регистрация на потребител и събитие;
 • долните колонтитули на проекти на Уикимедия и страниците за потвърждаване при редактиране за невписани потребители (където е подходящо и осъществимо технически);
 • долните колонтитули на уебсайтовете на признати афилиирани дружества и потребителски групи;
 • поставена на видно място на присъствени събития, събития с отдалечен достъп и хибридни събития; и
 • на всяко друго място, считано за подходящо от местни проекти, филиали, потребителски групи и организатори на събития

2.2 Препоръки за обучение относно ВКП

Координационният комитет за Всеобщия кодекс за поведение, с подкрепата на Фондация „Уикимедия“, ще разработи и осъществи обучение с цел да осигури общо разбиране на ВКП и умения за неговото прилагане. При разработването на обучението трябва да се проведат консултации със съответните заинтересовани страни, включително, но не само: афилиирани лица, Комисията за афилиирани лица и дружества, Арбитражните комисии, стюардите и притежателите на други видове разширени права, отделите Доверие и безопасност, Правен отдел, и други, за които е преценено, че е целесъобразно за постигането на цялостно виждане относно ВКП.

Тези обучения са предназначени за хора, които искат да участват в процесите на прилагане на ВКП, както и за тези, които искат да бъдат информирани относно ВКП.

Обучението ще бъде съставено от самостоятелни модули, които обхващат обща информация, установяване на нарушения и оказване на помощ, както и сложни случаи и обжалвания. След като бъде въведен, първият Координационен комитет за Всеобщия кодекс за поведение трябва да поддържа и при необходимост да актуализира модулите за обучение.

С цел улесняване на достъпа модулите за обучение трябва да бъдат на разположение в различни формати и на различни платформи. Местните общности и афилиираните дружества и членове на Уикимедия, които искат да осъществят обучения сред своята общност, ще получат финансова подкрепа от Фондация „Уикимедия“ за провеждането им. Това включва подкрепа за преводи.

Препоръчваме завършилите успешно даден модул участници в обучение да имат възможността да получат признание за това публично.

Предлага се следния набор от обучения:

Модул А - Ориентация (ВКП - Обща информация)

 • помага да се гарантира общото разбиране на ВКП и неговото прилагане
 • обяснява накратко какво е ВКП и по какъв начин се очаква да бъде прилаган, както и какви инструменти са на разположение с цел улесняване на докладването на нарушения

Модул Б - Идентифициране на нарушения и докладване (ВКП - Нарушения)

 • Дава възможност на хората да идентифицират нарушения на ВКП, да разберат процесите на докладване и да научат как да използват инструментите за докладване.
 • Описва подробно типовете нарушения, как да се идентифицират подлежащите на докладване случаи в техния местен контекст, как и къде да се изпращат заявки и какво е оптималното разглеждане на случаи в рамките на процесите на ВКП.
 • Обучението ще се фокусира също върху конкретни части на ВКП като тормоз или злоупотреба с власт (съгласно изискванията)

Модули В - Сложни случаи, обжалвания (ВКП - Множество нарушения, обжалвания)

 • Успешното завършване на такова обучение е необходимо условие за присъединяване към Координационния комитет за Всеобщия кодекс за поведение и се препоръчва на бъдещи кандидати за Координационен комитет за Всеобщия кодекс за поведение и притежатели на разширени права.
 • Този модул трябва да включва две специфични теми:
  • В1 - Разглеждане на сложни случаи (ВКП - Множество нарушения): Ще обхваща случаи на нарушения, осъществени едновременно в няколко Уикипроекта, дългосрочен тормоз, установяване на правдоподобността на заплахите, ефективна и внимателна комуникация и защита на безопасността на жертвите и други уязвими хора
  • В2 - Разглеждане на обжалвания, приключване на случаи (ВКП - Обжалвания): Ще обхваща процедурите по разглеждане на жалбите по ВКП
  • Тези модули ще бъдат ръководени от инструктор и съобразени с индивидуалните нужди на членове и кандидати на Координационния комитет за Всеобщия кодекс за поведение, както и на избраните от общността функционери, подписали Политиката за достъп до непублична лична информация
 • Винаги, когато това е възможно, достъпът до материалите за тези обучения, ръководени от инструктор, като отделни модули, слайдове, въпроси и т.н., ще бъде публичен.

3. Действия при нарушения

Този раздел има за цел да представи насоки и принципите за разглеждане на докладвани случаи на нарушения на ВКП, както и препоръки към местните прилагащи структури, които разглеждат нарушения на ВКП. За тази цел в този раздел ще бъдат описани подробно важни принципи за разглеждане на доклади, препоръки за създаване на инструмент за докладване, предложения за прилагане при различни нива на нарушения и препоръки за местните прилагащи структури.

3.1 Принципи за подаване и разглеждане на нарушения на ВКП

Следните принципи са стандарти за системите за докладване в проектите на Движението.

Докладване:

 • Възможност за докладване на нарушения на ВКП трябва да имат както пряко засегнатите, така и трети страни, които не са въвлечени, но са наблюдавали инцидента;
 • При докладване трябва да е възможно да се съообщава за нарушения на ВКП, независимо дали се извършват онлайн, офлайн, в пространство, чийто домакин или доставчик е трета страна, или в комбинация от пространства;
 • Докладващите трябва да имат възможността да избират между различни режими и степени на поверителност;
 • Достоверността и проверимостта на обвиненията трябва да се разследват задълбочено, за да се извърши правилна оценка на риска и легитимността;
 • Потребители, които редовно извършват недобросъвестни или необосновани докладвания, рискуват да бъдат лишени от правото да докладват;
 • Обвинените лица трябва да имат достъп до подробностите относно предполагаемото нарушение, докладвано срещу тях, освен ако такъв достъп би изложил на опасност или има вероятност да навреди на докладващото лице или да застраши безопасността на други лица;
 • В случаите, при които докадването е извършено на език, който определени лица не говорят, Фондация „Уикимедия“ трябва да осигури ресурси за превод

Нарушения при обработването на информация за докладвани случаи:

 • Решението по даден случай трябва да бъде пропорционално на тежестта на нарушението;
 • Решенията по случаите трябва да се вземат по информиран начин, което включва разглеждането им в контекст, и в съответствие с принципите на ВКП
 • Случаите трябва да се разглеждат в установена времева рамка, а в случай на удължаване на срока участниците трябва да бъдат уведомявани своевременно

Прозрачност:

 • Доколкото е възможно групата, която е разгледала нарушението на ВКП, ще предоставя публичен архив на съответните случаи, като същевременно запазва поверителността и сигурността на случаите, които не са публични
 • Фондация „Уикимедия“ ще публикува основни статистически данни за използването на инструментa за докладване, предложен в раздел 3.2, като същевременно спазва принципите за минимално събиране на данни и зачитане на правото на лична неприкосновеност.
 • Други групи, които обработват нарушения на ВКП, се насърчават да предоставят основни статистически данни за нарушенията на ВКП и докладването за такива случаи в рамките на възможното, като същевременно спазват принципите за минимално събиране на данни и зачитане на правото на лична неприкосновеност.

3.1.1 Предоставяне на ресурси за разглеждане на случаи на нарушения

Прилагането на ВКП от местните управленски структури ще се подпомага по различни начини. Общностите ще могат да избират от различни механизми или подходи въз основа на няколко фактора, като: капацитета на техните прилагащи структури, управленския подход и предпочитанията на общността. Някои от тези подходи може да включват:

 • Арбитражна комисия (ArbCom) за специфичен проект на Уикимедия
 • Обща арбитражна комисия за множество проекти на Уикимедия
 • Притежатели на разширени права, които прилагат местни политики в съответствие с ВКП по децентрализиран начин
 • Групи от местни администратори за изпълнение на политиките
 • Местни сътрудници за изпълнение на местните политики чрез обсъждане и съгласуване с общността.

Общностите трябва да продължат да работят по прилагането чрез наличните средства, доколкото те не са в противоречие с ВКП.

3.1.2 Прилагане според вида на нарушенията

Този раздел представя непълен списък на различните видове нарушения, заедно с потенциалния механизъм за прилагане, който се отнася до всеки вид.

 • Нарушения, включващи заплахи за всякакъв вид физическо насилие.
  • Разглеждат се от отдел „Доверие и безопасност“ на Уикимедия.
 • Нарушения, включващи съдебни спорове или правни заплахи:
  • Трябва да бъдат изпратени на правния екип на Фондация „Уикимедия“ или, когато е уместно, на други специалисти, които могат да оценят заплахите по същество.
 • Нарушения, включващи разкриване на информация, която позволява установяване на самоличността на лице без неговото съгласие
  • Обикновено се обработват от потребители с разширени права за надзор над или ограничаване на правото на редактиране;
  • В някои случаи се обработват от отдел „Доверие и безопасност“;
  • Изпращат се до правния отдел на Фондация „Уикимедия“ или, когато е уместно, на други специалисти, които могат да направят преценка за дадения случай, ако е налице нарушение, пораждащо правно задължение.
 • Нарушения, свързани с управлението на афилиирано дружество или член.
  • Разглеждат се от Комисията по афилииране или еквивалентен орган.
 • Нарушения в технически пространства
  • Разглеждат се от Комисията по техническия кодекс на поведение
 • Системно неспазване на ВКП
  • Разглежда се от Координационния комитет за Всеобщия кодекс за поведение
  • Някои примери за системно неспазване на Кодекса включват:
   • Липса на местен капацитет за прилагане на ВКП;
   • Последователно вземани на местно ниво решения, които са в противоречие с ВКП;
   • Отказ за прилагане на ВКП;
   • Липса на ресурси или липса на желание за решаване на проблеми.
 • Нарушения на ВКП в проект на Уикимедия
  • Нарушения на ВКП, които се извършват в множество Уикипроекти: Разглеждат се от глобални системни оператори и стюарди, както и от органите, които разглеждат нарушения на ВКП в отделен проект, или се разглеждат от Координационния комитет за Всеобщия кодекс за поведение, в случай че не са в противоречие с тези насоки;
  • Нарушения на ВКП, които се извършват в един Уикипроект: Разглеждат се от съществуващи прилагащи структури в съответствие със съществуващите насоки, в случай, че не противоречат на тези насоки;
   • Прости нарушения на ВКП, като вандализъм, трябва да се разглеждат от съществуващите прилагащи структури чрез наличните средства, в случай, че не противоречат на тези насоки.
 • Нарушения в технически пространства.
  • Разглеждат се от Комисията по техническия кодекс на поведение.
 • Нарушения извън Уикипроект
  • Разглеждат се от Координационния комитет за Всеобщия кодекс за поведение в случай че няма местна управленска структура (напр. Арбитражна комисия) или ако случаят е насочен към тях от прилагащата структура, която иначе би била отговорна за него
  • В някои случаи може да е полезно да се докладва за нарушения извън уикипроект на прилагащите структури на съответното пространство, намиращо се извън проект на Уикимедия. Това не изключва предприемането на действия от страна на съществуващите местни и глобални механизми за изпълнение.
 • Нарушения на присъствени събития и пространства.
  • Съществуващите прилагащи структури често предоставят правила за поведение и изпълнение в пространства, които не са на уикипроекти. Те включват политики за пространства и правила за конференции, представени по предразполагащ начин;
  • Прилагащите структури, разглеждащи тези случаи, могат да ги насочат към Координационния комитет за Всеобщия кодекс за поведение;
  • Когато събитията са домакинствани от Фондация „Уикимедия“, отделът за „Доверие и безопасност“ осигурява прилагането на правилата за събития.

3.2 Препоръки относно инструмент за докладване

Фондация „Уикимедия“ ще разработи и ще поддържа централизиран инструмент за докладване и разглеждане на нарушения на ВКП. Инструментът ще позволява докладването чрез него да се извършва през MediaWiki. Целта е да се техническата бариера за докладване и разглеждане на нарушения на ВКП да се постави колкото се може по-ниско.

Докладите трябва да включват подходяща информация, улесняваща вземането на решения, или да предоставят документация за разглеждания случай. Интерфейсът за докладване трябва да позволява на докладващото лице да предостави подробности на лицето, отговорно за разглеждането на този конкретен случай. Информацията може да включва, но не се ограничава до:

 • По какъв начин докладваното поведение нарушава ВКП;
 • Кой или какво е засегнат(о) от това нарушение на ВКП;
 • Датата и часа, когато е(са) възникнал(и) инцидентът(ите)
 • Местоположението(ята) на инцидента(ите);
 • Друга информация, която да позволи на прилагащите групи да разгледат въпроса по най-добрия възможен начин.

Инструментът трябва да работи съгласно принципите за лесна употреба, поверителност и сигурност, гъвкавост при обработването и прозрачност.

Лицата, ангажирани с изпълнението на ВКП, не са задължени да използват този инструмент. Те могат да продължат да работят с които и да е други инструменти, които намират за подходящи, стига случаите да се разглеждат в съответствие със същите принципи за лесно използване, поверителност и сигурност, гъвкавост при разглеждането и прозрачност.

3.3 Принципи и препоръки към структурите, прилагащите ВКП

При възможност, насърчаваме съществуващите прилагащите структури да поемат отговорността за получаване на доклади и разглеждане на нарушения на ВКП в съответствие с посочените тук насоки. За да се гарантира че изпълнението на ВКП в рамките на Движението е последователно, препоръчваме да се прилагат следните основни принципи при разглеждане на нарушения на ВКП.

3.3.1 Справедливо разглеждане

Насърчаваме прилагащите структури да разработват и поддържат политики за избягване на конфликт на интереси. Те би трябвало да помогнат на администраторите или на други лица да определят кога да се въздържат от поемане или да се оттеглят от даден случай, поради това че са тясно ангажирани с проблема.

Обикновено, всички страни ще имат възможност да изложат своята гледна точка относно предмета на спора и доказателствата. Може да се потърсят мнения и от други лица които могат да предоставят повече информация, гледни точки и контекст. И обратно, кръгът от запознати с даден случай, които участват в разглеждането му, може да бъде ограничен, за да се защити правото на неприкосновеност и безопасността на пряко засегнатите.

3.3.2 Прозрачност на процеса

В съответствие със своята цел и обхват, съгласно 4.1, Координационният комитет за Всеобщия кодекс за поведение трябва да предоставя документация за ефективността на действията по прилагането на ВКП и връзката им с често срещаните нарушения сред Движението. При провеждането на такива проучвания те трябва да се ползват с подкрепата на Фондация „Уикимедия“. Целта на тази документация е да подпомага прилагащите структури при разработването на най-добри практики относно прилагането на ВКП.

При възможност, проектите и афилиираните дружества на Уикимедия трябва да поддържат страници, където са описани политиките и механизмите за изпълнение в съответствие с текста на правилата на ВКП. Проектите и афилиираните дружества и членове, където са в сила насоки или политики в противоречие с текста на политиката на ВКП, трябва да обсъдят промени, така че да бъдат приведени в съответствие с глобалните общностни стандарти. Актуализирането или създаването на нови местни политики трябва да се извършва по начин, който не противоречи на ВКП. Проектите и афилиираните дружества и членове могат да поискат консултативни становища от Координационния комитет за Всеобщия кодекс за поведение за потенциални нови политики или насоки.

Условията за ползване на Уикимедия може да не се прилагат за разговори, свързани с Уикимедия, които се провеждат в свързани пространства (платформи, услуги), чиито доставчици са трети страни (напр. Discord, Telegram и др.). За тях се отнасят условията за ползване и политиките за поведение на конкретния уебсайт. Въпреки това, поведението на лица от Уикимедия в такова пространство, може да бъде приемано като доказателство в докладите за нарушения на ВКП. Ние насърчаваме членовете на общността на Уикимедия, които модерират свързаните с Wikimedia пространства на платформи на трети страни, да включат спазването на ВКП в техните политики. Фондация „Уикимедия“ трябва да се стреми да насърчава най-добрите практики за платформи на трети страни, които възпират пренасянето на конфликтите, възникнали в уикипроекти, в своите пространства.

3.3.3 Обжалвания

Действие, предприето от притежател на индивидуални разширени права, трябва да бъде обжалвано пред местна или споделена прилагаща структура, различна от Координационния комитет за Всеобщия кодекс за поведение. В случай, че такава структура не съществува, обжалване пред Координационния комитет все пак е допустимо. Извън тази договореност, местните общности могат да разрешат обжалвания и пред друг притежател на индивидуални разширени права.

Прилагащите структури трябва да определят стандарти за приемане и разглеждане на обжалвания въз основа на релевантна контекстуална информация и смекчаващи обстоятелства. Такива обстоятелства може да бъдат: доказуемостта на обвиненията, продължителността и ефекта на санкцията, както и дали има основателно съмнение за злоупотреба с власт или други системни проблеми, както и вероятност от бъдещи нарушения. Приемането на дадено обжалване не е гарантирано.

Обжалвания на определени решения, взети от правния отдел на Фондация „Уикимедия”, не са възможни. Въпреки това някои действия и решения на Фондация „Уикимедия” може да бъдат прегледани от Комисията по разглеждане на случаи. Ограничението, по-конкретно при обжалвания на служебни действия и решения, може да не се прилага в някои юрисдикции, в случай на различия в правните изисквания.

Прилагащите структури трябва да търсят информирани становища по случаите, за да изградят основа за допускане или отказ на обжалване. Информацията трябва да се обработва с внимание и по начин, който зачита правото на лична неприкосновеност на участващите лица и на поверителността на процеса на вземане на решения.

За постигане на тази цел, препоръчваме на прилагащите структури да вземат предвид различни обстоятелства при разглеждане на жалбите. Те може да включват, но не се ограничават до:

 • Тежестта и вредата, причинени от нарушението;
 • Предишни случаи на нарушения;
 • Тежест на обжалваните санкции;
 • Продължителност на периода от момента на започване на нарушението;
 • Анализ на нарушението в контакт;
 • Съмнения за възможна злоупотреба с власт или друг системен проблем.

4. Координационен комитет за ВКП

Ще бъде съставена нова глобална комисия, наречена Координационен комитет за Всеобщия кодекс за поведение (ККВКП). Тази комисия ще работи съвместно с други органи за вземане на решения на високо ниво (напр. ArbComs и AffCom). Нейната цел е да служи като краен ресурс за защита в случай на системно неизпълнение на ВКП от страна на местните групи. Членството в ККВКП трябва да отразява глобалния и многообразния състав на нашата глобална общност.

4.1 Цел и обхват

ККВКП извършва мониторинг на случаите на нарушения на ВКП и има правото да провежда допълнителни разследвания и да предприема действия, когато е уместно. U4C ще наблюдава и оценява редовно изпълнението на ВКП. Той може да предложи подходящи промени на ВКП и насоките за прилагане на ВКП, които трябва да бъдат взети предвид от Фондация „Уикимедия“ и общността, но не може да променя нито един документ самостоятелно. Когато е необходимо, ККВКП ще съдейства на Фондация „Уикимедия“ в разглеждането на случаи.

Координационният комитет за Всеобщия кодекс за поведение:

 • Разглежда оплаквания и обжалвания, когато са налице обстоятелствата, посочени в Насоките за прилагане;
 • Извършва всички разследвания, необходими за разрешаване на посочените оплаквания и обжалвания;
 • Осигурява ресурси за общностите относно най-добрите практики за ВКП, като например материали за задължително обучение и други ресурси, когато е целесъобразно;
 • Предоставя окончателно тълкуване на Насоките за прилагане на ВКП и ВКП, в случай, че това е целесъобразно, в сътрудничество с членове на общността и прилагащите структури;
 • Наблюдава и оценява ефективността на изпълнението на ВКП и предоставя препоръки за подобряването ѝ.

Координационният комитет за Всеобщия кодекс за поведение няма да разглежда случаи, чийто основен предмет не представлява нарушение на ВКП или не се отнася най-вече до неговото изпълнение. ККВКП може да делегира своите правомощия за окончателно вземане на решения, освен в случаи на тежки системни проблеми. Отговорностите на ККВКП са обяснени в контекста на други прилагащи структури в 3.1.2.

4.2 Избиране, членство и роли

Членовете с право на глас ще бъдат избирани на годишните избори, организирани от глобалната общност. Кандидати могат да бъдат всички членове на общността, които:

 • отговарят на критериите на Фондация „Уикимедия“ за достъп до непублични лични данни и да декларират в заявлението си за изборите, че ще спазват стриктно критериите;
 • в текущия момент не са санкционирани в нито един проект на Уикимедия и нямат забрана за участие в събития
 • спазват ВКП;
 • отговарят на всички други изисквания за допустимост, определени по време на изборния процес

При изключителни обстоятелства Координационият комитет за Всеобщия кодекс за поведение може да свика междинни избори, ако установи, че оставки или неактивност са породили непосредствена необходимост от назначаване на допълнителни членове. Изборите ще бъдат провеждани по начин, подобен на този на редовните годишни избори.

Индивидуалните членове на ККВКП не са длъжни да напускат други заемани длъжности (напр. местен системен оператор, член на ArbCom, координатор по безопасността на събитие). Те обаче не могат да участват при разглеждане на случаи, в които са участвали пряко, заемайки някоя от тези други длъжности. За да получат достъп до непублична информация, членовете на ККВКП трябва да подпишат политиката за достъп до непублична лична информация. Комисията за създаване на ККВКП трябва да определи с решение подходящите условия за избор и назначаване на членовете на ККВКП.

Когато е уместно, Координационният комитет за Всеобщия кодекс за поведение може да съставя подкомисии или да назначава лица за конкретни задачи или роли.

Фондация „Уикимедия“ може да назначи до двама членове на ККВКП без право на глас и да осигури помощен персонал в съответствие с исканията и при необходимост.

4.3 Процедури

Координационният комитет за Всеобщия кодекс за поведение ще взема решения за честотата на свикване и за други оперативни процедури. ККВКП може да създава или променя своите процедури, доколкото попадат в неговия обхват. Когато е уместно, ККВКП трябва да се консултира с общността относно планираните промени преди прилагането им.

4.4 Политика и прецедент

Координационния комитет за Всеобщия кодекс за поведение не създава нова политика и не може да изменя или да променя ВКП. ККВКП прилага и изпълнява ВКП в границите на своя обхват на действие.

Тъй като политиките, насоките и нормите на общността се променят с течение на времето, предишни решения ще се вземат предвид само до степента, до която остават уместни в текущия контекст.

4.5 Комисия за създаване на Координационен комитет за Всеобщия кодекс за поведение

След ратифициране на насоките за прилагане на ВКП Фондация „Уикимедия“ ще подпомогне Комисията по създаване при:

 • определянето на процедурите, политиката и позоваването на прецента на ВКП;
 • разработването на останалата част от процеса на ККВКП
 • определянето на всякаква друга логистика, необходима за сформирането на ККВКП;
 • изпълнението на първоначалните процедури за избирането на ККВКП

Комисията за създаване трябва да бъде съставена от членове-доброволци на общността, служители или членове на борда на афилиирани дружества и служители на Фондация „Уикимедия”.

Членовете ще бъдат избрани от вицепрезидента на Фондация „Уикимедия” по устойчивост на общността. Членовете-доброволци на Комитета трябва да бъдат уважавани членове на общността.

Членовете трябва да отразяват разнообразните гледни точки относно процесите по прилагането на Движението с опит в дейности като: разработване на политики, участие в и познаване на прилагането на съществуващите правила и политики по проекти на Уикимедия, и вземане на решения с широко участие. Членовете на комисията ще отразяват многообразието на Движението по отношение на, но не само: говорими езици, пол, възраст, географско местоположение и тип проект.

Работата на Комисията за създаване на ККВКП ще бъде ратифицирана от Глобалния съвет или чрез общностна процедура, подобна на приложената за ратифицирането на този документ. Комисията за създаване трябва да бъде разпусната след учредяването на ККВКП в следствие на извършената от нея работа.

5. Речник

Администратор (системен оператор или администратор)
Вижте дефиницията в Мета.

Носител на разширени права: потребител който притежава административни права над обичайните редакторски права и обикновено се избира чрез процедури на общността или се назначава от арбитражни комитети. Това включва, като неизчерпателен списък: локални системни администратори / администратори, функционери, глобални системни администратори, стюарди.

Комитет по афилиирано членство или Affcom
Вижте дефиницията в Мета.
Комитет за арбитраж или ArbCom
група от доверени потребители, която е оправомощена да взема окончателни решения по някои спорове. Обхватът на един такъв комитет се определя от неговата общност. Той може да обслужва повече от един проект (напр. Уикиновини и Уикипътешествие) и/или уикипроект на повече от един език. За целите на тези насоки това включва Комитета за прилагане на кодекса за поведение за техническите пространства и административните панели на Уикимедия. Вижте също дефиницията в Meta.
Глаголи, чието значение трябва да се тълкува като пораждащо задължение
При изготвянето на Насоките за прилагане комисията по изготвянето им счита думите „създаване“, „разработване“, „прилагане“, „трябва“, „произвежда“, „следва да“ и „ще“ за обвързващи. Сравнете със списъка от глаголи, които се отнасят до действия с препоръчителен характер.
Комисия за разглеждане на случаи
Вижте дефиницията в Мета.
Общност
отнася се до общността на даден проект. Обичайната процедура за вземане на решения от общността е чрез консенсус. Вижте също: Проект.
Междууики, кросуики
Отнася се до или се проявява в повече от един проект. Вижте също: Глобален.
Координатор по сигурността на събитие
лице, назначено от организаторите на събитие с физическо събитие, свързано с Уикимедия, отговарящо за безопасността и сигурността на това събитие.
Глобален
Отнасящ се до всички проекти на Уикимедия. В Движението на Уикимедия „глобален“ е жаргонен термин, отнасящ се до ръководните органи на Движението. Обикновено се използва за разграничаване от „местен“.
Глобални системни оператори
Вижте дефиницията в Мета.
Орган за приемане решения на високо ниво
Група (в т.ч. ККВКП, ArbCom, Affcom) чиито решения не подлежат на обжалване. Според естеството им различните проблеми може да се разглеждат от различни органи за приемане решения на високо ниво. Този термин не включва група потребители, участващи в обсъждане, организирано в дискусионно пространство, чийто резултат е решение, дори ако резултатите от това обсъждане не могат да бъдат обжалвани.
Местен
Отнася се до единичен проект, филиал или организация на Уикимедия. Този термин обикновено се отнася до най-малкия, най-прекия орган за управление, приложим към даден случай.
Извън уики (off-wiki)
Обикновено се отнася до онлайн пространства (платформи), чиито доставчици са трети страни, без връзка с Фондация „Уикимедия”, дори ако членовете на общността на Уикимедия присъстват и активно използват услугата. Примери за такива платформи са Туитър, Уотсап, IRC, Телеграм, Дискорд и други.
Информация, която позволява установяване на самоличността на лице
е всяка информация, въз основа на която потенциално може да се идентифицира конкретно лице. На това определение отговаря всяка информация, която може да се използва за разграничаване на едно лице от друго и може да се използва за деанонимизиране на анонимни данни.
Проект (проект на Уикимедия)
Уикипроект, управляван от Фондация „Уикимедия”.
Глаголи, които по своя смисъл изразяват действие с препоръчителен характер
При изготвянето на Насоките за прилагане редакционната комисия взе предвид думите „насърчава“, „може“, „предлага“, „препоръчва“ и „би трябвало“ като изразяващи препоръки. Сравнете с глаголи, пораждащи задължение.
Свързано пространство, хоствано на платформи на трети страни
Уебсайтове, включително частни уикита, които не се управляват от Фондация „Уикимедия”, но чиито потребители обсъждат проекти, свързани с Уикимедия. Често се модерира от доброволци на Уикимедия.
Служители
Наети и/или членове на персонала, назначени в организация на Движение Уикимедия или контрагенти на такава организация, чиято работа изисква взаимодействие с членове на общността на Уикимедия или в пространства на Движение Уикимедия (включително пространства на трети страни като платформи извън Уикимедия, посветени на дейностите на Движението).
Стюард
Вижте дефиницията в Мета.
Системен проблем или неспазване
Проблем, при който се наблюдава модел на неспазване на Всеобщия кодекс на поведение с участието на няколко души, по-специално лица с разширени права.
Политика за действие на Службата на Фондация „Уикимедия”
Политиката или заменилата я политика.