Jump to content

നയം:യൂണിവേഴ്സൽ കോഡ് ഓഫ് കോൺഡക്റ്റ് - നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖ

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 59% complete.
വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ കോഡ് ഓഫ് കോൺഡക്റ്റ്

1. യു.സി.ഒ.സി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖ

സാർവത്രിക പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ (UCoC) ലക്ഷ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈവരിക്കാൻ സമൂഹത്തിനും വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനും കഴിയുമെന്ന് ഈ നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖ വിവരിക്കുന്നു. UCoC-യെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, UCoC ലംഘനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ രൂപപ്പെടുത്തുക, പ്രാദേശിക നിർവ്വഹണ ഘടനകളെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നിവയും മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

എല്ലാ ഓൺലൈൻ, ഓഫ്‌ലൈൻ വിക്കിമീഡിയ സ്‌പെയ്‌സുകൾക്കും UCoC ബാധകമാണ്. അതിനാൽ, UCoC നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണ്. വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാധ്യവും പ്രസക്തവുമായ പ്രാദേശിക തലം മുതൽ UCoC നടപ്പിലാക്കണം.

നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിലുള്ളതുമായ നിർവ്വഹണ ഘടനകളുടെ ഇടപെടലിന് ഒരു ചട്ടക്കൂട് നൽകുവാനും, UCoC യുടെ നൈതികവും സ്ഥിരവുമായ നടപ്പാക്കലിനായി അടിസ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമായിരിക്കും ഈ നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖ.

1.1 UCoC നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയുടെ വിവർത്തനങ്ങൾ

UCoC നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയുടെ യഥാർത്ഥ പതിപ്പ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഉള്ളത്. വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്യും. കൃത്യമായ വിവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പും വിവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ, തീരുമാനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും.

1.2 UCoC നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയുടെ വിലയിരുത്തൽ

നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതോടെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റിമാരുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ UCoC നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖയുടെയും സാർവ്വത്രിക പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെയും (UCoC) അവലോകനവും കമ്മ്യൂണിറ്റി കൺസൾട്ടേഷനും നടത്തും

2. സംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾ

വിക്കിമീഡിയ സമൂഹങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കും UCoCയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നതിനും അത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഈ വിഭാഗം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനായി, UCoC-യെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും UCoC-യുടെ വിവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ഉചിതമായതോ ആവശ്യമുള്ളതോ ആയ ഇടങ്ങളിൽ UCoC സ്വമേധയാ പാലിക്കൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശുപാർശകൾ ഈ വിഭാഗം വിശദമാക്കും.

2.1 UCoCയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അംഗീകാരവും

വിക്കിമീഡിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ ഇടപെടുകയും സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും UCoC ബാധകമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിക്കിമീഡിയ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി മൂന്നാം കക്ഷി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ഇടങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.

വിക്കിമീഡിയ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ (Terms of use) UCoC ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, താഴെപ്പറയുന്ന വ്യക്തികൾ UCoC പാലിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്:

 • വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ജീവനക്കാർ, കരാറുകാർ, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീ മെമ്പർമാർ, വിക്കിമീഡിയ അഫിലിയേറ്റ് ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, ജീവനക്കാർ;
 • ഒരു വിക്കിമീഡിയ അഫിലിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിമീഡിയ അഫിലിയേറ്റ് ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതിനിധി (ഉദാഹരണത്തിന്, വിക്കിമീഡിയ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിലോ, പഠനങ്ങളിലോ, ഗവേഷണങ്ങളിലോ സഹകരിക്കുകയോ അതിനെ പിന്തുണക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയോ ഒരുകൂട്ടം വ്യക്തികളോ- ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ഇതിൽ പരിമിതമല്ല)
 • ഇവന്റുകളിലും മറ്റും വിക്കിമീഡിയയുടെ ട്രേഡ്‌മാർക്ക്, ലോഗോ മറ്റു ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനോ, വിക്കിമീഡിയയെയോ, സമൂഹത്തെയോ, അനുബന്ധപദ്ധതികളെയോ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഇവന്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ താത്പര്യപ്പെടുന്നവർ.

2.1.1 UCoC ബോധവത്കരണത്തെ പിന്തുണക്കൽ

UCoC ബോധവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ വിവരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്ക് താഴെ കാണിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

 • ഉപയോക്താവിന്റെ താളിലും, ഇവന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പേജുകളിലും.
 • വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ഫൂട്ടർ, ലോഗിൻ ചെയ്യാത്തവരുടെ എഡിറ്റ് കൺഫർമേഷൻ വിൻഡോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായേടത്തും സാധ്യമായേടത്തും.
 • അംഗീകൃതമായ അനുബന്ധ വെബ്സൈറ്റുകളിലും യൂസർഗ്രൂപ്പ് താളുകളിലും.
 • വ്യക്തിതലത്തിൽ നേരിട്ടോ, ഓൺലൈൻ ആയോ മറ്റോ ഉള്ള മീറ്റുകളിലും നേരിട്ടുള്ള ബോധവത്കരണം.
 • അനുയോജ്യമായതും ആവശ്യമായതുമായ പ്രാദേശിക പ്രൊജക്റ്റുകൾ, അനുബന്ധ ഘടകങ്ങൾ, യൂസർ ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഇവന്റുകൾ എന്നിവയിൽ.

2.2 UCoC പരിശീലനത്തിനുള്ള ശിപാർശകൾ

The U4C Building Committee, with support from the Wikimedia Foundation, will develop and implement training to provide a common understanding of the UCoC and skills for its implementation. It is recommended that relevant stakeholders should be consulted in the development of training, including, but not limited to: Affiliates, the Affiliations Committee, Arbitration Committees, Stewards and other Advanced Rights Holders, T&S and legal, and others as it deems beneficial to providing a complete view of the UCoC.

UCoC നിർവ്വഹണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയാവാനോ, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനോ താത്പര്യപ്പെടുന്നവർക്കായാണ് ഈ പരിശീലനം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

പൊതുവിവരണം, ലംഘനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയലും പിന്തുണക്കലും, സങ്കീർണ്ണമായ കേസുകളും അപ്പീൽ സംവിധാനവും എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്വതന്ത്ര പരിശീലന പരിപാടികളാണ് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ട U4C നടപ്പിൽ വരുന്നതോടെ അനിവാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ പരിശീലന മോഡ്യൂളുകളിൽ വരാവുന്നതാണ്.

Training modules will be available in different formats and on different platforms for easy access. Local communities and Wikimedia Affiliates who want to provide training at their community level will get financial support from the Wikimedia Foundation to implement training. This includes support for translations.

ഓരോ മോഡ്യൂൾ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് പരസ്യപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പരിശീലനപരിപാടികൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു:

മോഡ്യൂൾ A - ഓറിയന്റേഷൻ (UCoC - ജനറൽ)

 • UCoC ചട്ടങ്ങൾ, അതിന്റെ നിർവ്വഹണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പൊതുവായ അവബോധം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
 • എന്താണ് UCoC എന്നും അതുവഴി നടപ്പാക്കേണ്ട നടപടികളെന്തൊക്കെ എന്നും ചട്ടലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളുകൾ ഏതെല്ലാമെന്നുമുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണം നൽകുക.

മോഡ്യൂൾ ബി - ലംഘനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യലും (UCoC - ചട്ടലംഘനങ്ങൾ)

 • Give people the ability to identify ഏതൊക്കെയാണ് UCoC ലംഘനങ്ങളെന്ന് ആളുകളെ ബോധവത്കരിക്കുക. അവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള രീതികളും ടൂളുകളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക.
 • വിവിധ തരം ചട്ടലംഘനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക. പ്രാദേശിക പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായ ലംഘനങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, റിപ്പോർട്ടിങ് രീതികൾ എങ്ങനെയെല്ലാം, UCoC നടപടിക്രമങ്ങളിലെ കാര്യക്ഷമമായ കേസ് നടത്തിപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം വിശദീകരിക്കുക.
 • UCoC യുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വകുപ്പുകളെ കുറിച്ചും (ഉദാ: സ്വാധീനശക്തി ദുരുപയോഗം) ആവശ്യം വരുന്നതനുസരിച്ച് പരിശീലനം നടത്താവുന്നതാണ്.

Modules C - Complex cases, Appeals (UCoC - Multiple Violations, Appeals)

 • These modules are a prerequisite to joining the U4C, and are recommended for prospective U4C applicants and advanced rights holders
 • This module should cover two specific topics:
  • C1 - Handling complex cases (UCoC - Multiple Violations): Cover cross-wiki cases, long term harassment, identifying credibility of threats, effective and sensitive communication, and protecting the safety of victims and other vulnerable people
  • C2 - Handling appeals, closing cases (UCoC - Appeals): Cover handling UCoC appeals
 • These modules will be instructor-led and tailored trainings, provided to U4C members and applicants, and community-elected functionaries who have signed the Access to Nonpublic Personal Data Policy
 • When possible the materials for these instructor-led trainings, such as individual modules, slides, questions, etc., will be publicly available

3. റെസ്പോൺസീവ് വർക്ക്

UCoC യുടെ ലംഘനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ടിങ് നടപടികൾ, പ്രാദേശികതലങ്ങളിലെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവക്കാവശ്യമായ തത്വങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം. അതിനായി ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിങ് നടപടികൾ, റിപ്പോർട്ടിങ് ടൂളുകൾ നിർമ്മിക്കാനായുള്ള ശിപാർശകൾ, വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ, പ്രാദേശിക നിർവ്വഹണസംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തും.

3.1 UCoC ലംഘനങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെയും തത്വങ്ങൾ

താഴെ ചേർക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ വിക്കിമീഡിയക്കുള്ളിലെ റിപ്പോർട്ടിങ് രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനമായി വർത്തിക്കുന്നതാണ്.

Reports:

 • Reporting of UCoC violations should be possible by the target of the violation, as well as by uninvolved third parties that observed the incident
 • Reports shall be capable of covering UCoC violations, whether they happen online, offline, in a space hosted by a third party, or a mix of spaces
 • It must be possible for reports to be made publicly or with varying degrees of privacy
 • Credibility and verifiability of accusations will be investigated thoroughly to properly assess risk and legitimacy
 • Users who continually send bad faith or unjustified reports risk facing loss of reporting privileges
 • Accused individuals shall have access to the particulars of the alleged violation made against them unless such access would risk danger or likely harm to the reporter or others' safety
 • Resources for translation must be provided by the Wikimedia Foundation when reports are provided in languages that designated individuals are not proficient

ചട്ടലംഘനങ്ങളിലെ നടപടികൾ:

 • ചട്ടലംഘനങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അവയുടെ തീവ്രതക്ക് ആനുപാതികമായിരിക്കും.
 • പശ്ചാത്തലം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും UCoC തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും കേസുകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക.
 • കേസുകൾ ഒരു നിർണ്ണിത സമയപരിധിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഥവാ നീണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കക്ഷികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Transparency:

 • Where possible, the group that processed the UCoC violation will provide a public archive of those cases, while preserving privacy and security in non-public cases
 • The Wikimedia Foundation will publish basic statistics about usage of the central reporting tool proposed in section 3.2, while honoring the principles of minimal data collection and respect for privacy.
  • Other groups that process UCoC violations are encouraged to provide basic statistics about UCoC violations and reporting as they are able, while honoring the principles of minimal data collection and respect for privacy.

3.1.1 കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സുകൾ

Enforcement of the UCoC by local governance structures will be supported in multiple ways. Communities will be able to choose from different mechanisms or approaches based on several factors such as: the capacity of their enforcement structures, approach to governance, and community preferences. Some of these approaches can include:

 • An Arbitration Committee (ArbCom) for a specific Wikimedia project
 • An ArbCom shared amongst multiple Wikimedia projects
 • Advanced rights holders enforcing local policies consistent with the UCoC in a decentralized manner
 • Panels of local administrators enforcing policies
 • Local contributors enforcing local policies through community discussion and agreement

UCoC യുടെ നയങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടാത്ത ഇടങ്ങളിലെല്ലാം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഘടനയിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

3.1.2 ഓരോ തരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ

വിവിധതരം ചട്ടലംഘനങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക (ഇത് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാവുകയില്ല) ഈ ഖണ്ഡികയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. അതിനെതിരെയുള്ള നടപടികളും അതോടൊപ്പമുണ്ടാകും.

 • Violations involving threats of any sort of physical violence
  • Handled by the Wikimedia Trust & Safety team
 • Violations involving litigation or legal threats
  • Sent to the Wikimedia Foundation Legal team, or, when appropriate, other professionals who can appropriately evaluate the merit of the threats
 • Violations involving the nonconsensual disclosure of personally identifiable information
  • Generally handled by users with oversight or edit suppression permissions
  • Occasionally handled by Trust & Safety
  • Sent to the Wikimedia Foundation Legal team or, when appropriate, other professionals who can appropriately evaluate the merits of the case if this kind of violation invokes a legal obligation
 • Violations related to affiliate governance
  • Handled by the Affiliations Committee or equivalent body
 • Violations in technical spaces
  • Handled by Technical Code of Conduct Committee
 • Systemic failure to follow the UCoC
  • Handled by U4C
  • Some examples of systemic failure include:
   • Lack of local capacity to enforce the UCoC
   • Consistent local decisions that conflict with the UCoC
   • Refusal to enforce the UCoC
   • Lack of resources or lack of will to address issues
 • On-wiki UCoC violations
  • UCoC violations that happen across multiple wikis: Handled by global sysops and stewards and the bodies that handle single-wiki UCoC violations or handled by the U4C where they do not conflict with these guidelines
  • UCoC violations that happen on a single wiki: Handled by existing enforcement structures according to their existing guidelines, where they do not conflict with these guidelines
   • Simple UCoC violations such as vandalism should be handled by existing enforcement structures through existing means, where they do not conflict with these guidelines
 • Off-wiki violations
  • Handled by the U4C where no local governance structure (e.g. ArbCom) exists, or if the case is referred to them by the enforcement structure that would otherwise be responsible
  • In some cases, it may be helpful to report the off-wiki violations to enforcement structures of the relevant off-wiki space. This does not preclude existing local and global enforcement mechanisms from acting on the reports
 • Violations at in-person events and spaces
  • Existing enforcement structures often provide rules of behavior and enforcement in off-wiki spaces. These include friendly space policies and conference rules
  • Enforcement structures handling these cases can refer them to the U4C
  • In instances of events hosted by the Wikimedia Foundation, Trust & Safety provides event policy enforcement

3.2 റിപ്പോർട്ടിങ് ടൂളിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

UCoC ചട്ടലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യലും നടപടിക്രമങ്ങളും എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി ഒരു ടൂൾ വികസിപ്പിക്കാനും നിലനിർത്താനും വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ മുൻകൈ എടുക്കും. സാങ്കേതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത്തരം പ്രക്രിയകളെ ദുഷ്കരമാക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.

Reports should include relevant actionable information or provide a documentation record of the case at hand. The reporting interface should allow the reporter to provide details to whomever is responsible for processing that particular case. This includes information such as, but not limited to:

 • How the reported behavior violates the UCoC
 • Who or what has been harmed by this violation of the UCoC
 • The date and time at which the incident(s), occurred
 • The location(s) of the incident(s)
 • Other information to allow enforcement groups to best handle the matter

ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എളുപ്പം, സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും, നടപടികളിലെ അയവ്, സുതാര്യത എന്നീ തത്വങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും ഈ ടൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

Individuals charged with enforcing the UCoC are not required to use this tool. They may continue to work with whatever tools they deem appropriate, as long as cases are handled according to the same principles of ease-of-use, privacy and security, flexibility in processing, and transparency.

3.3 നിർവ്വഹണ ഘടനകൾക്കായുള്ള തത്വങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സാധ്യമായേടത്തോളം, നിലനിൽക്കുന്ന അധികാരഘടനകളെ UCoC പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാനും നടപടികൾ എടുക്കാനും UCoC ചട്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാനും മൂവ്മെന്റ് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതാണ്. വിക്കിമീഡിയ മൂവ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും സുസ്ഥിരമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ് UCoC ചട്ടങ്ങൾ എന്നതിനാൽ, താഴെ പറയുന്ന അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

3.3.1 നടപടികളിലെ നീതി

നിർവ്വഹണ ഘടനകൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇന്റെറസ്റ്റ് നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതിനെ മൂവ്മെന്റ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കാര്യനിർവ്വാഹകരെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഏതെങ്കിലും സെൻസിറ്റീവ് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നോ, പിന്മാറണമെന്നോ തീരുമാനിക്കാൻ ഈ നയങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം.

എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും പരാതികളിലും തെളിവുകളിലും അവരുടെ വീക്ഷണം വിവരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ, വീക്ഷണം, സന്ദർഭം എന്നിവ നൽകാനായി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും തേടാവുന്നതാണ്. സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത് ഒരുപക്ഷേ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

3.3.2 നടപടികളിലെ സുതാര്യത

The U4C, in line with its purpose and scope as defined in 4.1, shall provide documentation on the effectiveness of UCoC enforcement actions and their relation to common violations throughout the movement. They should be supported by the Wikimedia Foundation in conducting this research. The goal of this documentation is to aid enforcement structures in developing best practices for enforcing the UCoC.

Wikimedia projects and affiliates, when possible, shall maintain pages outlining policies and enforcement mechanisms in line with the UCoC policy text. Projects and affiliates with existing guidelines or policies in contradiction to the UCoC policy text should discuss changes to conform with global community standards. Updating or creating new local policies should be done in a way that does not conflict with the UCoC. Projects and affiliates may request advisory opinions from the U4C about potential new policies or guidelines.

For Wikimedia-specific conversations occurring on related space hosted on third party platforms (e.g. Discord, Telegram, etc.), Wikimedia's Terms of Use may not apply. They are covered by that specific website's Terms of Use and conduct policies. Nevertheless, the behavior of Wikimedians on related space hosted on third party platforms can be accepted as evidence in reports of UCoC violations. We encourage Wikimedia community members who moderate Wikimedia-related spaces on third party platforms to incorporate respect of the UCoC into their policies. The Wikimedia Foundation should seek to encourage best practices for third-party platforms that discourage the continuation of on-wiki conflicts to their spaces.

3.3.3 അപ്പീലുകൾ

An action taken by an individual advanced rights holder will be appealable to a local or shared enforcement structure other than the U4C. If no such enforcement structure exists, then an appeal to the U4C can be permissible. Aside from this arrangement, local communities may allow appeals to a different individual advanced rights holder.

Enforcement structures will set standards for accepting and considering appeals based on relevant contextual information and mitigating factors. These factors include, but are not limited to: verifiability of the accusations, the length and effect of the sanction, and whether there is a suspicion of abuse of power or other systemic issues, and the likelihood of further violations. The acceptance of an appeal is not guaranteed.

Appeals are not possible against certain decisions made by the Wikimedia Foundation Legal department. However, some Wikimedia Foundation office actions and decisions are reviewable by the Case Review Committee. The limitation, specifically on appeals from office actions and decisions, may not apply in some jurisdictions, if legal requirements differ.

Enforcement structures should seek informed perspectives on cases in order to establish a basis to grant or decline an appeal. Information should be handled sensitively, with care for the privacy of the people involved and the decision-making process.

To achieve this goal, we recommend that enforcement structures should consider different factors when reviewing appeals. These may include, but not be limited to:

 • The severity and harm caused by the violation
 • Prior histories of violations
 • Severity of sanctions being appealed
 • Length of time since the violation
 • Analysis of the violation in contact
 • Suspicions of a possible abuse of power or other systemic issue

4. UCoC കോർഡിനേറ്റിങ് കമ്മറ്റി (U4C)

A new global committee called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) will be formed. This committee will be a co-equal body with other high-level decision-making bodies (e.g. ArbComs and AffCom). Its purpose is to serve as final recourse in the case of systemic failures by local groups to enforce the UCoC. The U4C's membership shall be reflective of the global and diverse makeup of our global community.

4.1 ലക്ഷ്യവും സാധ്യതയും

The U4C monitors reports of UCoC breaches, and may conduct additional investigations and take actions where appropriate. The U4C will regularly monitor and assess the state of UCoC enforcement. It may suggest suitable changes to UCoC and the UCoC Enforcement Guidelines for the Wikimedia Foundation and the community to consider, but may not change either document on its own. When necessary, the U4C will assist the Wikimedia Foundation in handling cases.

The U4C:

 • Handles complaints and appeals in the circumstances outlined in the Enforcement Guidelines
 • Performs any investigations necessary to resolve said complaints and appeals
 • Provide resources for communities on UCoC best practices, such as mandatory training material and other resources as needed
 • Provides a final interpretation of the UCoC Enforcement Guidelines and the UCoC if the need arises, in collaboration with community members and enforcement structures
 • Monitors and assesses the effectiveness of UCoC enforcement, and provides recommendations for improvement

UCoC ചട്ടലംഘനം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത കേസുകൾ U4C യുടെ പരിഗണനക്ക് വരേണ്ടുന്നവയല്ല. അവയിൽ നടപടികളെടുക്കാനും കമ്മറ്റിക്ക് അവകാശമില്ല. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ വ്യവസ്ഥാപ്രശ്നങ്ങളിലൊഴികെ ഇത്തരം കേസുകളിലെ അന്തിമ തീർപ്പ് കമ്മറ്റിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്. U4C യുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ട്രക്ചറുകളുടെ വിശദീകരണങ്ങളുടെ കൂടെ 3.1.2 ഖണ്ഡികയിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

4.2 തെരഞ്ഞെടുക്കൽ, അംഗത്വം, ജോലികൾ

Annual elections, organized by the global community, will select voting members. Candidates may be any community member who must also:

 • Meet the Wikimedia Foundation's criteria for access to nonpublic personal data and confirm in their election statement they will fully comply with the criteria
 • Not be currently sanctioned in any Wikimedia project or have an event ban
 • Comply with the UCoC
 • Meet any other eligibility requirements determined during the election process

അംഗങ്ങളുടെ രാജി അല്ലെങ്കിൽ നിർജ്ജീവത എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ പുതുതായി അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായ അനിവാര്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ U4C കമ്മറ്റിക്ക് സാധിക്കും. ഇതിന്റെ രീതികൾ സാധാരണ വാർഷിക തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് സമാനമായിരിക്കുന്നതാണ്.

U4C യിൽ അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവർ നിലവിൽ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ (കാര്യനിർവ്വാഹകൻ, ആർബികോം അംഗം, മറ്റു ഇവന്റ് കോഡിനേറ്റർ തുടങ്ങിയവ) ഒഴിയേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് മറ്റു പദവികൾ മൂലം ബന്ധമോ താത്പര്യങ്ങളോ ഉള്ള പരാതികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. U4C അംഗങ്ങൾക്ക് പൊതുവല്ലാത്ത സ്വകാര്യ ഡാറ്റകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് മൂലം, ആക്സസ് റ്റു നോൺ-പബ്ലിക് പെഴ്സണൽ ഡാറ്റ പോളിസി അംഗീകരിക്കേണ്ടതായി ഉണ്ട്. U4C അംഗങ്ങൾക്കായുള്ള നിബന്ധനകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ U4C രൂപീകരണ സമിതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്.

ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കോ ജോലികൾക്കോ വേണ്ടി അനുയോജ്യമായ സബ്‌കമ്മറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാനും വ്യക്തികളെ ചുമതലപ്പെടുത്താനും U4C കമ്മറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ട്.

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ U4C കമ്മറ്റിയിലേക്ക് (വോട്ടവകാശമില്ലാത്ത) രണ്ട് പ്രതിനിധികളെയും ആവശ്യത്തിനും അനുയോജ്യവുമായ ജീവനക്കാരെയും നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്.

4.3 നടപടിക്രമങ്ങൾ

The U4C will decide on how often it will convene and on other operating procedures. The U4C may create or modify their procedures as long as it is within their scope. Whenever appropriate, the Committee should invite community feedback on intended changes prior to implementing them.

4.4 നയങ്ങൾ, കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ

UCoC ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് U4C യുടെ ജോലി. അതിനപ്പുറം പുതുതായി നയം രൂപീകരിക്കാനോ ഭേദഗതി വരുത്താനോ U4C ക്ക് സാധ്യമല്ല.

കമ്മ്യൂണിറ്റി നയങ്ങളും മാർഗ്ഗരേഖകളും കാലക്രമേണ രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ, മുൻകാല തീരുമാനങ്ങളുടെ സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും വിലയിരുത്തി മാത്രമേ അവയെ അതേപടി സ്വീകരിക്കാവൂ.

4.5 U4C രൂപീകരണ സമിതി

Following ratification of the UCoC enforcement guidelines, the Wikimedia Foundation will facilitate a Building Committee to:

 • Determine the procedures, policy, and use of precedent of the U4C
 • Draft the remainder of the U4C process
 • Designate any other logistics necessary to establish the U4C
 • Help facilitate the initial election procedures for the U4C

കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ, അനുബന്ധ ജീവനക്കാർ / ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ജീവനക്കാർ എന്നിവരെല്ലാം ചേർന്നതായിരിക്കും U4C രൂപീകരണ സമിതി

Members will be selected by the Vice President of Community Resilience and Sustainability of the Wikimedia Foundation. Volunteer members for the committee should be respected community members.

Members shall reflect the diverse perspectives of the movement's enforcement processes with experience in things such as, but not limited to: policy drafting, involvement in and awareness of the application of existing rules and policies on Wikimedia projects, and participatory decision making. Its members shall reflect the diversity of the movement, such as but not limited to: languages spoken, gender, age, geography, and project type.

The work of the U4C Building Committee will be ratified either by the Global Council or by a community process similar to the ratification of this document. Following the establishment of the U4C through the work of this Building Committee, the Building Committee should dissolve.

5. സംഗ്രഹം

കാര്യനിർവ്വാഹകൻ (സിസോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിൻ)
മെറ്റ-വിക്കിയിലെ നിർവ്വചനം കാണുക.
Advanced rights holder
user who holds administrative rights above typical editing permissions, and is generally elected through community processes or appointed by Arbitration Committees. This includes, as a non-exhaustive list: local sysops / administrators, functionaries, global sysops, stewards.
അഫിലിയേഷൻസ് കമ്മറ്റി അല്ലെങ്കിൽ Affcom
മെറ്റ-വിക്കിയിലെ നിർവ്വചനം കാണുക.
Arbitration Committee or ArbCom
group of trusted users who serve as the final decision making group for some disputes. Each ArbCom's scope is defined by its community. An ArbCom may serve more than one project (e.g. Wikinews and Wikivoyage) and/or more than one language. For the purposes of these guidelines, this includes the Code of Conduct Committee for Wikimedia Technical Spaces and administrative panels. See also the definition on Meta-Wiki.
Binding verbs
When drafting the Enforcement Guidelines, the drafting committee considered the words 'create', 'develop', 'enforce', 'must', 'produce', 'shall', and 'will' as binding. Compare this to recommendation verbs.
കേസ് റിവ്യൂ കമ്മറ്റി
മെറ്റ-വിക്കിയിലെ നിർവ്വചനം കാണുക.
Community
Refers to a project's community. Decisions made by a project's community are generally determined by consensus. See also: Project.
Cross-wiki
Affecting or occurring on more than one project. See also: Global.
Event safety coordinator
a person designated by the organizers of an in-person Wikimedia-affiliated event as responsible for that event's safety and security.
Global
Referring to all Wikimedia projects. In the Wikimedia movement, "global" is a jargon term referring to Movement-wide governing bodies. It generally is used to contrast against "local".
ഗ്ലോബൽ സിസോപ്പ്
മെറ്റ-വിക്കിയിലെ നിർവ്വചനം കാണുക.
High-level decision-making body
A group (i.e. U4C, ArbCom, Affcom) beyond which there can be no appeal. Different issues may have different high-level decision-making bodies. This term does not include a group of users participating in a discussion organized at a noticeboard and resulting in a decision, even if the results of that discussion cannot be appealed.
Local
Referring to a single Wikimedia project, affiliate, or organisation. This term usually refers to the smallest, most immediate governing body applicable to the situation.
Off-wiki
Generally refers to online spaces that are not hosted by the Wikimedia Foundation, even if Wikimedia community members are present and actively using the space. Examples of off-wiki spaces include Twitter, WhatsApp, IRC, Telegram, Discord, and others.
Personally identifiable information
is any data that could potentially identify a specific individual. Any information that can be used to distinguish one person from another and can be used to deanonymize previously anonymous data is considered PII.
Project (Wikimedia project)
A wiki operated by the Wikimedia Foundation.
Recommendation verbs
When drafting the Enforcement Guidelines, the drafting committee considered the words 'encourage', 'may', 'propose', 'recommend', and 'should' as recommendations. Compare this to binding verbs.
Related space hosted on third party platforms
Websites, including private wikis, not operated by the Wikimedia Foundation but where users discuss project matters relevant to Wikimedia. Often moderated by Wikimedia volunteers.
Staff
Employees of and/or staff members assigned to a Wikimedia movement organization or contractors of such a movement organization whose work requires interaction with Wikimedia community members or in Wikimedia movement spaces (including third-party spaces such as off-wiki platforms dedicated to Wikimedia movement activity).
സ്റ്റെവാർഡ്
മെറ്റ-വിക്കിയിലെ നിർവ്വചനം കാണുക.
Systemic issue or failure
An issue for which there is a pattern of failing to follow the Universal Code of Conduct with participation of several people, particularly those with advanced rights.
Wikimedia Foundation Office Action Policy
The policy or its equivalent successor policy.