Univerzálny kódex správania/Usmernenia o presadzovaní

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Univerzálny kódex správania

1. Pravidlá prosazování UCoC

Tieto Pravidlá presadzovania všeobecného kódexu správania (UCoC) popisujú spôsob, ktorým budú komunita a Nadácia Wikimédia schopné napĺňať jeho ciele. Ich súčasťou sú okrem iného tieto témy: podpora porozumenia UCoC, zapojenie do proaktívnych činností v oblasti prevencie porušovania pravidiel, vytváranie zásad činností vykonávaných v reakcii na porušovanie pravidiel UCoC a podpora miestnych štruktúr pre jeho presadzovanie.

UCoC sa vzťahuje na všetky online aj off-line priestory Wikimedie, a presadzovanie UCoC je preto spoločnou úlohou. V súlade s princípom princípom decentralizácie hnutia by mal byť presadzovaný na čo najnižšej, miestnej úrovni.

Pravidlá presadzovania kódexu načrtujú rámec pre interakcie súčasných a budúcich štruktúr pri jeho presadzovaní a ich zmyslom je vytvoriť predpoklady pre spravodlivé a dôsledné uplatňovanie UCoC.

1.1 Preklady pravidiel presadzovania UCoC

Pôvodná verzia pravidiel presadzovania UCoC je v anglickom jazyku a bude preložená do rôznych ďalších jazykov používaných v rámci projektov Wikimédie. Nadácia Wikimédia sa bude snažiť o čo najpresnejšie preklady. V prípade hocijakého významového rozdielu medzi anglickou verziou a prekladom sa bude rozhodovať na základe anglickej verzie.

1.2 Preskúmanie Usmernení o presadzovaní UCoC

Na základe odporúčania Správnej rady usporiada Nadácia Wikimédia rok po ratifikácii Pravidiel presadzovania komunitnú konzultáciu a vykoná revízia Usmernení na presadzovanie UCoC a UCoC.

2. Preventívne činnosti

Cieľom tejto časti je poskytnúť komunitám Wikimedie a pridruženým jednotlivcom vodítka, ktoré im pomôžu sa s UCoC zoznámiť, plne mu porozumieť a riadiť sa ním. Na tento účel táto časť podrobne popíše odporúčania na zvyšovanie povedomia o UCoC, zabezpečenie prekladov UCoC a podporu dobrovoľného dodržiavania UCoC v prípadoch, keď je to vhodné alebo nevyhnutné.

2.1 Upozornenie na UCoC a jeho potvrdenie

UCoC sa vzťahuje na kohokoľvek, kto sa podieľa na projektoch Wikimédie a je ich prispievateľom, rovnako ako na oficiálne prezenčné akcie a súvisiace priestory hostované na platformách tretích strán, pričom predstavuje základný štandard rokovaní pri spolupráci na projektoch Wikimedia kdekoľvek na svete.

Odporúčame doplniť UCoC do podmienok používania Wikimédie.

Okrem toho je nutné, aby dodržiavanie UCoC potvrdili nasledujúce osoby:

 • všetci zamestnanci a kontraktori nadácie Wikimedia Foundation, členovia jej Správnej rady Nadácie Wikimedia, radní a zamestnanci pridružených organizácií Wikimedia;
 • ktorýkoľvek zástupca pridruženej organizácie Wikimedia alebo uchádzač o štatút pridruženej organizácie Wikimedia (vrátane: jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov, ktorí chcú v rámci výskumu propagovať akciu, skupinu alebo štúdiu sponzorovanej organizácií Wikimedia a/alebo na nich spolupracovať, či už na Wikipédii alebo mimo nej) ; a
 • ktokoľvek, kto chce používať ochrannú známku nadácie Wikimedia Foundation na akciách, ako sú okrem iného: akcie označené ochrannými známkami Wikimédie (napríklad ich zahrnutím do názvu akcie) a reprezentujúce organizácie, komunity alebo projekt Wikimédie na akcii (napríklad v postavení prednášajúceho alebo obsluhy stánku).

2.1.1 Podpora povedomia o UCoC

V záujme zvýšenia povedomia o UCoC bude odkaz naň k dispozícii:

 • na stránkach pre registráciu používateľov a akcií;
 • v pätách projektov Wikimédie a na stránkach s potvrdením úprav pre odhlásených užívateľov (ak je to vhodné a technicky možné);
 • v pätách webových stránok schválených pridružených organizácií a užívateľských skupín;
 • prostredníctvom jeho zreteľného komunikovania na prezenčných, dištančných a hybridných akciách; a
 • kdekoľvek inde, kde sa to v rámci miestnych projektov, pridružených organizácií, užívateľských skupín a zo strany organizátorov akcií považuje za vhodné.

2.2 Odporúčania pre školenia ohľadom UCoC

Prípravný výbor U4C za podpory Nadácie Wikimédie pripraví školenie, ktorým zabezpečí obecné porozumenie UCoC a získanie zručností v oblasti jeho uplatňovania. Je odporúčané, aby sa pri príprave školení konali konzultácie s príslušnými zúčastnenými stranami, vrátane: pridružených organizácií, výboru pre pridružené organizácie, arbitrážnych výborov, stevardov a ďalších držiteľov rozšírených práv, bezpečnostného (T&S) a právneho oddelenia a ďalších subjektov, ktoré považuje za prínosné pre zabezpečenie úplného prehľadu o UCoC.

Tieto školenia sú určené ľuďom, ktorí sa chcú podieľať na postupoch presadzovania UCoC alebo o ňom chcú byť informovaní.

Školenie bude rozdelené do samostatných modulov, ktoré budú zahŕňať všeobecné informácie, rozpoznávanie porušenia pravidiel, poskytovanie podpory, zložité prípady a odvolanie. Po prvom ustanovení bude U4C zodpovedať za údržbu a aktualizáciu školiacich modulov podľa potreby.

Kvôli ľahkému prístupu budu školiace moduly k dispozícii v rôznych formátoch a na rôznych platformách. Komunity a pridružené organizácie Wikimedia, ktoré chcú poskytovať školenia pre svojich členov, získajú od Nadácie Wikimedie finančnú podporu na realizáciu školení. Toto zahŕňa aj podporu pre preklady.

Odporúčame, aby účastníci, čo dokončia školiaci modul, mali možnosť si nechať jeho absolvovanie verejne potvrdiť.

Navrhnuté sú nasledujúce súbory školení:

Modul A – orientácia (UCoC – všeobecné informácie)

 • Tento modul pomôže zabezpečiť všeobecné porozumenie UCoC a jeho uplatňovanie.
 • Stručne vysvetlí, čo je UCoC a aký spôsob jeho presadzovania sa očakáva a súčasne aké nástroje sú k dispozícii pri hlásení porušení pravidiel.

Modul B – rozpoznávanie a hlásenie porušenia pravidiel (UCoC – porušovanie pravidiel)

 • Tento modul umožní ľuďom rozpoznať porušenie pravidiel UCoC, pochopiť postupy jeho hlásenia a naučiť sa používať nástroje pre jeho hlásenie.
 • Podrobnejšie popíše druh porušenia pravidiel, spôsob rozpoznávania prípadov podliehajúcich hláseniu v miestnom kontexte, spôsob a miesto hlásenia a optimálne riešenie prípadov v rámci postupov UCoC.
 • Školenie sa zameria aj na konkrétne časti UCoC, ako je obťažovanie a zneužívanie moci (podľa potreby).

Moduly C – zložité prípady, odvolanie (UCoC – opakované porušovanie pravidiel, odvolanie)

 • Tieto moduly sú predpokladom pre angažmán vo výbore U4C a odporúčajú sa budúcim žiadateľom o toto angažmán a držiteľom rozšírených práv.
 • Tento modul by sa mal zaoberať dvoma konkrétnymi témami:
  • C1 – riešenie zložitých prípadov (UCoC – opakované porušovanie pravidiel): Pokryje prípady naprieč wikipédiou, dlhodobé obťažovanie, zisťovanie hodnovernosti hrozieb, efektívnu a citlivú komunikáciu a ochranu bezpečnosti obetí a ďalších zraniteľných osôb.
  • C2 – riešenie odvolania, uzatváranie prípadov (UCoC – odvolanie): Pokryje riešenie odvolania podľa UCoC.
 • Tieto moduly budú prebiehať formou na mieru prispôsobeného školenia vedeného inštruktorom a zúčastniť sa ho môžu členovia výboru U4C a žiadatelia o členstvo v ňom a komunitou zvolení funkcionári, ktorí podpísali zásady prístupu k neverejným osobným údajom.
 • Pokiaľ to bude možné, tak poddklady k týmto školeniam vedeným inštruktorom, ako sú jednotlivé moduly, prezentácie, otázky atď., budú verejne dostupné.

3. Činnosti vykonávané v reakcii na porušovanie pravidiel

Nasledujúce zásady predstavujú štandardy pre systémy hlásenia porušenia Kódexu v rámci celého Hnutia.

Cieľom tejto časti je poskytnúť vodítka a zásady spracovania hlásení o porušení pravidiel UCoC a odporúčania pre miestne štruktúry, ktoré sa presadzovaním a porušovaním UCoC zaoberajú. Na tento účel táto časť podrobne popíše dôležité zásady spracovania hlásení, odporúčania na vytvorenie nástroja na podávanie hlásení, návrhy na presadzovanie pravidiel pre rôzne úrovne porušenia UCoC a odporúčania pre miestne štruktúry na jeho presadzovanie.

3.1 Princípy hlásenia porušovania UCoC a vybavovania týchto podnetov

Nasledujúce zásady predstavujú štandardy pre systémy hlásenia porušenia Kódexu v rámci celého Hnutia.

Hlásenie:

 • Nahlásiť porušenie pravidiel UCoC by malo byť umožnené osobe, ktorá bola obeťou porušenia pravidiel, tak aj nezúčastnenej tretej strane, ktoré incident zaznamenali.
 • Hlásenie sa musí týkať porušovania pravidiel UCoC, či už k nim dôjde online, off-line, v priestore hosťovanom treťou stranou alebo v niekoľkých zo spomínaných priestorov.
 • Hlásenie musí byť možné podať verejne alebo s rôznou mierou dôvernosti.
 • Dôveryhodnosť a overiteľnosť obvinení sa dôkladne vyšetrí, aby sa správne posúdilo riziko a legitímnosť.
 • Užívateľom, ktorí opakovane v zlom úmysle podávajú neopodstatnené hlásenia, hrozí strata oprávnenia podávať hlásenia.
 • Obvinené osoby musia mať prístup k podrobnostiam hlásenia údajného porušenia pravidiel, ktoré je im pripísané, ibaže by takýto prístup pre oznamovateľa alebo iné osoby predstavoval bezpečnostné riziko alebo im mohol privodiť ujmu.
 • Ak sa hlásenia podávajú v jazykoch, ktoré určené osoby neovládajú, ich preklad musí zabezpečiť Nadácia Wikimédia.

Pokyny pre riešenie porušenia pravidiel:

 • Výsledok riešenia prípadu musí byť úmerný závažnosti porušenia pravidiel.
 • Prípady sa musia posudzovať informovaným spôsobom, na základe súvislostí a v súlade so zásadami UCoC.
 • Jednotlivé prípady musia byť doriešené v konzistentnej časovej lehote a v prípade jej predĺženia sa účastníkom poskytnú včas aktuálne informácie.

Transparentnosť:

 • Ak je to možné, skupina, ktorá porušenie kódexu spracovala, poskytne archív daných prípadov a zároveň zabezpečí súkromie a bezpečnosť neverejných prípadov;
 • Nadácia Wikimédie bude zverejňovať základné štatistiky o používaní centrálneho nástroja pri podávaní správy navrhovaného v sekcii 3.2, pričom bude dodržiavať zásady minimálneho zhromažďovania údajov a rešpektovania súkromia.
  • Od ostatných skupín, ktoré spracúvajú porušenie kódexu, sa požaduje, aby poskytovali základné štatistiky o porušení kódexu a podávali správy podľa svojich možností, pričom musia rešpektovať zásady minimálneho zhromažďovania údajov a rešpektovanie súkromia.

3.1.1 Zaistenie prostriedkov na spracovanie prípadov

Presadzovanie UCoC miestnymi riadiacimi štruktúrami bude podporované niekoľkými spôsobmi. Komunity si budú môcť vybrať z rôznych mechanizmov alebo prístupov na základe niekoľkých faktorov, ako sú: kapacita ich štruktúr na presadzovanie UCoC, prístup k riadeniu a komunitné preferencie. Niektoré z týchto prístupov môžu zahŕňať:

 • arbitrážny výbor pre konkrétny projekt Wikimedia;
 • arbitrážny výbor spoločný pre viac projektov Wikimedia;
 • držiteľov rozšírených práv presadzujúcich miestne zásady v súlade s UCoC decentralizovaným spôsobom;
 • výbory miestnych správcov presadzujúcich zásady;
 • miestni prispievatelia presadzujúci miestne zásady prostredníctvom komunitnej diskusie a dohôd.

Komunity by mali aj naďalej zabezpečovať presadzovanie pravidiel súčasnými prostriedkami, pokiaľ nie sú v rozpore s UCoC.

3.1.2 Presadzovanie podľa druhu porušenia pravidiel

Táto časť obsahuje neúplný zoznam rôznych druhov porušení pravidiel spolu s vhodným mechanizmom presadzovania pravidiel, ktorý možno využiť.

 • Porušenie zahŕňajúce hrozbu akéhokoľvek druhu fyzického násilia
  • Rieši bezpečnostný tím Wikimedia.
 • Porušenie zahŕňajúce súdne spory alebo právne hrozby.
  • Prípady sú spracovávané právnym tímom nadácie Wikimedia Foundation, prípadne inými odborníkmi, ktorí môžu náležite posúdiť podstatu hrozby.
 • Porušenie zahŕňajúce poskytnutie osobných údajov bez súhlasu oprávnenej osoby.
  • Obvykle s nimi nakladajú užívatelia oprávnenie vykonávať dohľad alebo zakázať úpravy.
  • Príležitostne rieši bezpečnostné oddelenie.
  • Prípady sú spracovávané právnym tímom nadácie Wikimedia Foundation; prípadne inými odborníkmi, ktorí môžu náležite posúdiť podstatu hrozby, pokiaľ tento druh porušenia vyvoláva právnu povinnosť.
 • Porušenie týkajúce sa riadenia pridružených organizácií.
  • Rieši výbor pre pridružené organizácie alebo ekvivalentný orgán.
 • Porušenie v technických priestoroch.
  • Vybavuje Výbor pre Technický kódex správania
 • Systematické nedodržiavanie UCoC:
  • Rieši výbor U4C.
  • Medzi príklady systematického porušovania pravidiel patria:
   • nedostatočná miestna kapacita na presadzovanie UCoC;
   • konzistentné miestne rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s UCoC;
   • odmietnutie presadzovania UCoC;
   • nedostatok prostriedkov alebo vôľa riešiť problémy.
 • Porušenie UCoC na wiki:
  • Porušenie UCoC, ku ktorým došlo na viacerých Wikimedia projektoch: Rieši ich globálni správcovia spolu so stevardmi a orgánmi, ktoré sa zaoberajú porušovaním UCoC na konkrétnom Wikimedia projekte, prípadne ich rieši výbor U4C, pokiaľ nie sú v rozpore s týmito pravidlami.
  • Porušenie UCoC, ku ktorým došlo na jednom Wikimedia projekte: Rieši jednotlivé projekty Wikimedia podľa svojich existujúcich pravidiel, pokiaľ nie sú v rozpore s týmito pravidlami.
   • Jednoduché porušenie UCoC, ako je vandalizmus, by mali riešiť existujúce štruktúry na jeho presadzovanie prostredníctvom existujúcich prostriedkov, pokiaľ nie sú v rozpore s týmito pravidlami.
 • Porušenie pravidiel v technických priestoroch
  • Rieši technický výbor pre kódex rokovaní.
 • Off-wiki porušenie pravidiel
  • Rieši výbor U4C, ak neexistuje miestna riadiaca štruktúra (napr. arbitrážny výbor) alebo ak prípad výboru postúpi štruktúre na presadzovanie pravidiel, ktorá by za neho inak niesla zodpovednosť.
  • V niektorých prípadoch môže byť užitočné nahlásiť porušenie pravidiel mimo wikipédiu štruktúram pre presadzovanie pravidiel v príslušnom priestore mimo wikipédii. Týmto sa nevylučuje uplatnenie existujúcich miestnych a globálnych mechanizmov presadzovania pravidiel v reakcii na tieto hlásenia.
 • Porušenie pravidiel na prezenčných akciách a v priestoroch vyžadujúcich osobnú prítomnosť:
  • Súčasné štruktúry na presadzovanie pravidiel často stanovujú pravidlá rokovaní a presadzovanie pravidiel v priestoroch mimo wikipédii. Patria medzi ne zásady priateľského priestoru a konferenčné pravidlá.
  • Štruktúry na presadzovanie pravidiel, ktoré sa týmito prípadmi zaoberajú, ich môžu postúpiť výboru U4C.
  • V prípadoch akcií organizovaných nadáciou Wikimedia Foundation zaisťuje dodržiavanie zásad akcie bezpečnostné oddelenie.

3.2 Odporúčania pre nástroj na podávanie správ

Nadácia Wikimédie vyvinie a bude udržiavať centralizovaný nástroj na nahlasovanie a spracovanie porušení UCoC. Pomocou tohto nástroja bude možné vytvárať správy prostredníctvom MediaWiki. Účelom je znížiť technickú bariéru pre nahlasovanie a spracovanie porušení UCoC.

Správa by mala obsahovať relevantné informácie, ktoré možno použiť, alebo záznam o zdokumentovaní daného prípadu. Rozhranie na podávanie hlásení by malo oznamovateľovi umožniť poskytnutie podrobností osobe, ktorá nesie zodpovednosť za riešenie daného prípadu. Patria sem okrem iného tieto informácie:

 • ako nahlásené správanie porušuje UCoC;
 • koho alebo čo toto porušenie UCoC poškodilo;
 • dátum a čas, kedy k incidentu či incidentom došlo;
 • miesto(a) incidentu či incidentov;
 • ďalšie informácie, ktoré skupinám zaoberajúcim sa presadzovaním UCoC umožnia danú záležitosť čo najlepšie vyriešiť.

Nástroj by mal fungovať v súlade so zásadami jednoduchosti používania, súkromia a bezpečnosti, flexibility pri spracovaní a transparentnosti.

Osoby poverené presadzovaním UCoC nie sú povinné tento nástroj používať. Môžu aj naďalej pracovať s nástrojmi, ktoré považujú za vhodné, ak spracovanie prípadov prebieha v súlade s rovnakými zásadami jednoduchého používania, ochrany súkromia a bezpečnosti, flexibility spracovania a transparentnosti.

3.3 Zásady a odporúčania pre štruktúry na presadzovanie pravidiel

Ak je to možné, odporúčame existujúcim štruktúram na presadzovanie pravidiel, aby prevzali zodpovednosť za prijímanie hlásení o porušovaní UCoC a za riešenie týchto prípadov v súlade s pravidlami uvedenými tu. Aby presadzovanie UCoC bolo v rámci celého hnutia aj naďalej konzistentné, odporúčame, aby sa pri riešení porušenia UCoC uplatňovali nasledujúce základné zásady.

3.3.1 Spravodlivosť postupu

Podporujeme štruktúry pre presadzovanie pravidiel pri vytváraní a udržiavaní podporných zásad pre prípady stretov záujmov. Správcom alebo iným osobám by mali pomôcť rozhodnúť, kedy sa majú zdržať činnosti alebo sa v hlásení prestať angažovať, ak sú do problému úzko zapojení.

Všetky strany budú obvykle mať možnosť vyjadriť svoj názor na problémy a dôkazy. Možno si tiež vyžiadať spätnú väzbu od ostatných v situáciách, v ktorých pomôže pri zisťovaní ďalších informácií, hľadísk a súvislostí. V záujme ochrany súkromia a bezpečnosti môže byť táto možnosť obmedzená.

3.3.2 Transparentnosť postupu

Výbor U4C by v súlade so svojím účelom a pôsobnosťou, ako ich definuje časť 4.1, musí poskytnúť dokumentáciu účinnosti presadzovania opatrení podľa UCoC a ich vzťahu k bežným porušeniam pravidiel v rámci celého hnutia. Nadácia Wikimédia by ich pri vykonávaní tohto výskumu mala podporiť. Cieľom tejto dokumentácie je pomôcť štruktúram na presadzovanie pravidiel pri vytváraní osvedčených postupov presadzovania UCoC.

Ak je to možné, projekty Wikimedia a pridružené organizácie musia spravovať stránky popisujúce zásady a mechanizmy ich presadzovania pravidiel v súlade s textom zásad UCoC. Projekty a pridružené organizácie, ktorých súčasné pravidlá alebo zásady sú v rozpore s textom zásad UCoC, by mali prerokovať ich zmeny tak, aby boli v súlade s globálnymi komunitnými štandardmi. Aktualizácia alebo vytváranie nových miestnych zásad by mali prebiehať tak, aby nedochádzalo k rozporom s UCoC. Projekty a pridružené organizácie môžu výbor U4C žiadať o poradné stanoviská k prípadným novým zásadám alebo pravidlám.

Na konverzácie, ktoré sa špecificky týkajú Wikimédie a ktoré sa odohrávajú v súvisiacom priestore hostovanom na platformách tretích strán (napr. Discord, Telegram, atď.), sa podmienky používania Wikimedia nemusia vzťahovať. Vzťahujú sa na ne podmienky používania a zásady jednania na danej webovej stránke. Konanie wikimediánov v súvisiacich priestoroch hosťovaných na platformách tretích strán však môže byť prijaté ako dôkaz pri podávaní hlásení o porušovaní UCoC. Členom komunity Wikimedia, ktorí moderujú priestory súvisiace s Wikimédiou na platformách tretích strán, odporúčame, aby medzi svoje zásady zahrnuli dodržiavanie UCoC. Nadácia Wikimédia by sa mala usilovať o udržiavanie osvedčených postupov na platformách tretích strán, ktoré bránia prelievaniu konfliktov na wikipédií do ich priestorov.

3.3.3 Odvolanie

Proti opatreniu prijatému jednotlivým držiteľom rozšírených práv sa bude možné odvolať na inú miestnu alebo spoločnú štruktúru na presadzovanie pravidiel, než je výbor U4C. Ak takáto štruktúra na presadzovanie pravidiel neexistuje, môže byť odvolanie na výbor U4C prípustné. Okrem tejto dohody môžu miestne komunity umožniť odvolanie sa k inému individuálnemu držiteľovi rozšírených práv.

Štruktúry na presadzovanie pravidiel stanovujú štandardy prijímania a posudzovania odvolaní na základe informácií o relevantných súvislostiach a poľahčujúcich okolností. Medzi tieto faktory okrem iného patria: overiteľnosť obvinení, trvanie a účinok sankcie, možné podozrenie na zneužitie právomoci alebo iné systémové problémy a pravdepodobnosť ďalších porušení. Prijatie odvolania nie je možné zaručiť.

Proti niektorým rozhodnutiam právneho oddelenia nadácie Wikimedia Foundation nie je odvolanie možné. Niektoré kroky a rozhodnutia kancelárie Wikimedia Foundation ale môže preskúmať Výbor pre preskúmanie prípadov. Obmedzenia, konkrétne odvolanie proti opatreniam a rozhodnutiam kancelárie, nemusia v niektorých jurisdikciách platiť, pokiaľ sa líšia právne požiadavky.

Štruktúry na presadzovanie pravidiel by sa mali usilovať o to, aby k prípadom zaujímali informované stanoviská, a mali tak podklady pre vyhovenie alebo zamietnutie odvolania. S informáciami by sa malo zaobchádzať citlivo a s ohľadom na súkromie zúčastnených osôb a rozhodovacieho procesu.

Na dosiahnutie tohto cieľa odporúčame, aby štruktúry na presadzovanie pravidiel pri preskúmaní odvolania zvážili rôzne faktory. Tie môžu okrem iného zahŕňať:

 • závažnosť porušenia pravidiel a ujmu spôsobenú porušením pravidiel;
 • predchádzajúce porušovanie pravidiel;
 • závažnosť sankcií, proti ktorým bolo podané odvolanie;
 • dobu, ktorá od porušenia pravidiel uplynula;
 • analýzu porušenia pravidiel pri kontakte;
 • podozrenie na možné zneužitie právomoci alebo iný systémový problém.

4. Koordinačný výbor VKCH (UCoC)

Bude vytvorený nový globálny výbor označovaný ako prípravný výbor pre všeobecný kódex rokovaní (U4C). Tento výbor bude rovnocenný ostatným orgánom prijímajúcim rozhodnutie na vysokej úrovni (napr. arbitrážny výbor a výbor pre pridružené organizácie). Má slúžiť ako posledný opravný prostriedok v prípade systematického zlyhávania miestnych skupín pri presadzovaní UCoC. Členská základňa výboru U4C by mala odrážať globálne a rôznorodé zastúpenie v našej globálnej komunite.

4.1 Účel a rozsah pôsobnosti

Výbor U4C sleduje hlásenia o porušovaní pravidiel UCoC a môže vykonávať ďalšie vyšetrovania a prijímať príslušné opatrenia. Výbor U4C bude pravidelne sledovať a vyhodnocovať situáciu v oblasti presadzovania UCoC. Môže navrhovať vhodné zmeny UCoC a pravidiel jeho presadzovania, ktoré by nadácia Wikimedia Foundation a komunita mali zvážiť, ale žiadny z týchto dokumentov nesmie samostatne meniť. V prípade potreby bude výbor U4C nadácii Wikimedia Foundation pri riešení prípadov pomáhať.

Výbor U4C:

 • vybavuje sťažnosti a odvolanie za okolností uvedených v pravidlách presadzovania UCoC;
 • vykonáva všetky vyšetrovania potrebné na vyriešenie uvedených sťažností a odvolaní;
 • zabezpečuje pre komunity prostriedky súvisiace s osvedčenými postupmi podľa UCoC, ako sú povinné školiace materiály a ďalšie prostriedky podľa potreby;
 • v prípade potreby v spolupráci s členmi komunity a štruktúrami pre presadzovanie UCoC stanovuje definitívny výklad pravidiel presadzovania UCoC i UCoC samotného;
 • sleduje a vyhodnocuje účinnosť presadzovania UCoC a poskytuje odporúčania na zlepšenie.

Výbor U4C sa nebude zaoberať prípadmi, ktoré sa primárne netýkajú porušenia UCoC alebo jeho vymáhania. S výnimkou prípadov závažných systémových problémov môže výbor U4C svoju právomoc prijímať konečné rozhodnutia delegovať na inú osobu. Povinnosti výboru U4C sú vysvetlené v kontexte ostatných štruktúr na presadzovanie pravidiel v časti 3.1.2.

4.2 Výber členov, členstvo a funkcie

Členovia s hlasovacím právom sa vyberajú v každoročných voľbách, ktoré organizuje celosvetová komunita. Kandidátom môže byť ktorýkoľvek člen komunity, ktorý súčasne:

 • musí spĺňať kritériá nadácie Wikimedia Foundation pre prístup k neverejným osobným údajom a vo svojom vyjadrení k voľbe potvrdiť, že bude tieto kritériá v celom rozsahu dodržiavať;
 • nesmie v súčasnej dobe čeliť sankciám na žiadnom projekte Wikimedia a ani mu nesmie byť zakázaná účasť na prezenčných akciách;
 • musí dodržiavať UCoC;
 • musí spĺňať ďalšie požiadavky na spôsobilosť stanovené v priebehu volebného procesu.

Vo výnimočných prípadoch môže výbor U4C vyhlásiť dočasné voľby, ak zistí, že odstúpením alebo nečinnosťou vznikla okamžitá potreba angažovať ďalších členov. Voľby budú prebiehať v podobnom formáte ako pravidelné každoročné voľby.

Jednotliví členovia výboru U4C nemusia rezignovať na iné funkcie (napr. správcu, člena arbitrážneho výboru, bezpečnostného koordinátora akcií). Nesmie sa však podieľať na riešení prípadov, na ktorých sa v rámci iných funkcií priamo podieľali. Členovia výboru U4C podpíšu zásady prístupu k neverejným osobným údajom a na základe toho im bude prístup k nim umožnený. Prípravný výbor U4C by mal rozhodnúť o vhodných podmienkach členstva vo výbore U4C.

Výbor U4C môže podľa potreby vytvárať podvýbory alebo menovať jednotlivcov na účely konkrétnej úlohy alebo funkcie.

Nadácia Wikimedia Foundation môže do výboru U4C vymenovať až dvoch členov bez hlasovacieho práva a podľa potreby poskytne podporný personál.

4.3 Postupy

Výbor U4C rozhodne, ako často sa bude schádzať a aké budú ďalšie prevádzkové postupy. Môže vytvárať alebo upravovať svoje postupy, pokiaľ je to v jeho kompetencii. Ak je to vhodné, výbor by mal pred vykonaním zamýšľaných zmien požiadať komunitu o spätnú väzbu.

4.4 Zásady a precedens

Výbor U4C nevytvára nové zásady a nemôže dopĺňať ani meniť UCoC. Namiesto toho uplatňuje a presadzuje UCoC, ako je vymedzené jeho pôsobnosťou.

Vzhľadom na to, že sa komunitné zásady, pravidlá a normy v priebehu času vyvíjajú, budú predchádzajúce rozhodnutia zohľadnené iba v prípade, že sú v súčasnom kontexte stále relevantné.

4.5 Prípravný výbor U4C

Po schválení pravidiel presadzovania UCoC nadácia Wikimedia Foundation zabezpečí vytvorenie prípravného výboru, ktorý bude:

 • stanovovať postupy, zásady a použitie precedénu výboru U4C;
 • navrhovať zostávajúce postupy výboru U4C;
 • ustanoviť ďalšie logistické prostriedky potrebné na vytvorenie výboru U4C;
 • pomáhať pri počiatočných voľbách do výboru U4C.

Prípravný výbor musí pozostávať z dobrovoľných členov komunity, zamestnancov a radných pridružených organizácií a zamestnancov nadácie Wikimedia Foundation.

Členov vyberie viceprezident pre odolnosť a udržateľnosť komunity nadácie Wikimedia Foundation. Dobrovoľní členovia výboru by mali byť rešpektovanými členmi komunity.

Členovia musia byť vybraní tak, aby čo najlepšie reprezentovali rôznorodosť procesov presadzovania pravidiel hnutia a mať skúsenosti napríklad s prípravou pravidiel, zapojením sa do uplatňovania existujúcich pravidiel a zásad na projektoch Wikimedia a s participatívnym rozhodovaním. Členovia musia odrážať rozmanitosť hnutia, napríklad, ale nie iba: ovládané jazyky, pohlavie, vek, zemepisná poloha a typ projektu.

Prácu prípravného výboru U4C bude schvaľovať buď globálna rada alebo k nemu dôjde v rámci komunitného postupu podobného schválenia tohto dokumentu. Po zriadení výboru U4C na základe činnosti tohto prípravného výboru by mal byť prípravný výbor rozpustený.

5. Slovník pojmov (glosár)

Správca alebo administrátor
Pozri definíciu na Meta stránke.
Držiteľ rozšírených práv
Užívateľ, ktorý má administrátorské práva nad rámec bežných oprávnení na vykonávanie úprav a ktorý je obvykle volený v rámci komunitných postupov alebo menovaný arbitrážnymi výbormi. To zahŕňa najmä: miestnych správcov, funkcionárov, globálnych správcov alebo stevardov.
Výbor pre pridružené organizácie
Pozri definíciu na Meta stránke.
Arbitrážny výbor
Skupina dôveryhodných používateľov, ktorá slúži ako skupina pre prijímanie konečných rozhodnutí v otázkach niektorých sporov. Pôsobnosť každého arbitrážneho výboru definuje jeho komunita. Arbitrážny výbor môže slúžiť pre viac ako jeden projekt (napr. Wikinews a Wikivoyage) a/alebo viac ako jeden jazyk. Na účely týchto pravidiel ide o výbor pre kódex rokovaní v technických priestoroch Wikimedia a administratívne panely. Pozri tiež definíciu na Meta stránke.
„Záväzné“ slovesá
Pri vypracovávaní Pravidiel presadzovania považoval návrhový výbor slová „vytvoriť“, „rozvíjať“, „presadzovať“, „musí“ a „bude“ za záväzné. Porovnajte to s „odporúčajúcimi slovesami“.
Výbor na preskúmanie prípadov
Pozri definíciu na Meta stránke.
Komunita
Odkazuje na komunitu projektu. Rozhodnutia urobené komunitou projektu väčšinou vyplývajú z konsenzu. Pozri tiež: Projekt.
Cross-wiki
Ovplyvňuje viac ako jeden projekt: Pozri tiež: Globálne.
Koordinátor bezpečnosti akcie
Osoba poverená organizátormi akcie konané v rámci sponzorstva Wikimedia pre zaistenie bezpečnosti tejto akcie.
Globálne
Týka sa všetkých projektov Wikimédie. V hnutí Wikimedia predstavuje slovo „globálny“ slangový výraz označujúci riadiace orgány celého hnutia. Všeobecne sa používa ako opak slova „miestne“.
Globálni správcovia
Pozri definíciu na Meta stránke.
Orgán prijímajúci rozhodnutia na vysokej úrovni
Skupina (t. j. výbor U4C, arbitrážny výbor, výbor pre pridružené organizácie), proti ktorého rozhodnutiu sa už nemožno odvolať. Jednotlivé záležitosti môžu patriť do pôsobnosti rôznych orgánov prijímajúcich rozhodnutia na vysokej úrovni. Tento výraz nezahŕňa skupinu užívateľov, ktorí sa zúčastňujú diskusie organizovanej na výveske, v dôsledku ktorej dôjde k prijatiu rozhodnutia, hoci sa proti výsledkom tejto diskusie nemožno odvolať.
Miestne
Odkazuje na jeden projekt Wikimedia, pobočku alebo organizáciu. Tento výraz obvykle označuje najnižší, najbližší riadiaci orgán, ktorého sa daná situácia týka.
Off-wiki
Všeobecne sa vzťahuje na priestory online, ktoré nie sú hosťované nadáciou Wikimedia Foundation, aj keď sú v nich prítomní členovia komunity Wikimedia a aktívne ich využívajú. Príklady off-wiki priestorov sú Twitter, Whatsapp, IRC, Telegram, Discord a ďalšie.
Osobné údaje
Všetky údaje, na základe ktorých možno potenciálne stotožniť konkrétnu osobu. Akékoľvek údaje, ktoré možno použiť na rozlíšenie jednej osoby od druhej a ktoré možno použiť na deanonymizovanie predtým anonymných údajov, sa považujú za osobný údaj.
Projekt (projekt Wikimédie)

Wiki, ktorá je spravovaná Nadáciou Wikimedia.

„Odporúčajúce“ slovesá
Pri vypracovávaní Pravidiel presadzovania považoval návrhový výbor slová „odporúča“, „môže“, „navrhuje“ a „mal by“ za odporúčané. Porovnajte ich so „záväznými“ slovesami.
Súvisiaci priestor hosťovaný na platformách tretích strán

Webové stránky, vrátane súkromných wiki, ktoré nie sú spravované nadáciou, ale kde používatelia diskutujú o záležitostiach projektu relevantných k Wikimédií. Často sú moderované dobrovoľníkmi z Wikimédie.

Zamestnanci
Zamestnanci a/alebo pracovníci zaradení do organizácie hnutia Wikimédie alebo kontraktori takej organizácie, ktorých práca vyžaduje interakciu s členmi komunity Wikimédie alebo v priestoroch hnutia Wikimédie (vrátane priestorov tretích strán, ako sú off-wiki platformy určené pre činnosť hnutia Wikimedia).
Stevard
Pozri definíciu na Meta stránke.
Systémový problém alebo zlyhanie

Problém, pri ktorom dochádza k nedodržiavaniu všeobecného kódexu rokovaní za účasti niekoľkých osôb, najmä držiteľov s rozšírenými právami.

Wikimedia Foundation Office Action Policy
Pravidlá umiestnené na Meta stránke alebo ich rovnocenné nástupnícke pravidlá.