Jump to content

Politika: Kodi Universal i Sjelljes/Udhëzimet e Zbatimit

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Kodi Universal i Sjelljes së Fondacionit të Wikimedia-s

1. Udhëzimet e Zbatimit të Kodit të Etikës dhe Sjelljes

Udhëzimet zbatuese përshkruajnë se si komuniteti dhe Fondacioni i Wikimedia-s do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimet e Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës. Kjo përfshin disa tema, si: promovimin e të kuptuarit të Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës, angazhimin në punë për të parandaluar shkeljet, zhvillimin e parimeve për punën reaguese ndaj shkeljeve të kodit dhe mbështetjen e strukturave vendore të zbatimit.

Kodi Universial i Sjelljes dhe Etikës zbatohet për të gjitha hapësirat në Wikimedia në internet dhe jashtë saj. Prandaj, zbatimi i kodit është një përgjegjësi e përbashkët. Në përputhje me parimin e lëvizjes së decentralizimit, ai duhet të zbatohet në nivelin më të rëndësishëm lokal të mundshëm.

Udhëzimet e Zbatimit ofrojnë një kornizë për ndërveprimin e strukturave zbatuese aktuale dhe të ardhshme, duke kërkuar të krijojë bazën për një zbatim të barabartë dhe të qëndrueshëm të kodit.

1.1 Përkthime të Udhëzimeve të Zbatimit të Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës

Versioni origjinal i Udhëzimeve të Zbatimit të Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës është në anglisht. Ai do të përkthehet në gjuhë të ndryshme të përdorura në projektet e Wikimedia-s. Fondacioni Wikimedia do të bëjë çdo përpjekje për të pasur përkthime të sakta. Nëse lind ndonjë ndryshim në kuptimin midis versionit anglisht dhe një përkthimi, vendimet do të bazohen në versionin anglisht.

1.2 Rishikimi i Udhëzimeve të Zbatimit të Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës

Bazuar në rekomandimin e Bordit të Administratorëve, një vit pas ratifikimit të Udhëzimeve të Zbatimit, Fondacioni i Wikimedia-s do të organizojë një konsultim me komunitetin dhe rishikim të Udhëzimeve të Zbatimit të Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës.

2. Puna preventive

Ky seksion udhëzon komunitetet e Wikimedia-s dhe individët të jenë të vetëdijshëm për Kodin Universal të Sjelljes dhe Etikës, për ta kuptuar plotësisht dhe për t'iu përmbajtur. Për këtë qëllim, ky seksion do të detajojë rekomandimet për rritjen e ndërgjegjësimit për kodin, trajtimin e përkthimeve të tij dhe promovimin e aderimit vullnetar të kodit, kur është e përshtatshme ose e nevojshme.

2.1 Njoftimi dhe konfirmimi i Kodit Universal të Sjlljes dhe Etikës

Kodi Universal i Sjelljes dhe Etikës zbatohet për të gjithë ata që ndërveprojnë dhe kontribuojnë në projektet e Wikimedia-s. Ai zbatohet gjithashtu për ngjarjet zyrtare personalisht dhe hapësirat përkatëse të organizuara në platformat e palëve të treta si bazë e sjelljes për bashkëpunimin në projektet e Wikimedia-s në mbarë botën.

Ne rekomandojmë që Kodi Universal të Sjelljes dhe Etikës të shtohet në Kushtet e Përdorimit të Wikimedia-s.

Për më tepër, individët e mëposhtëm duhet të konfirmojnë e zbatojnë Kodin Universal të Sjelljes së Etikës:

 • I gjithë stafi dhe kontraktorët e Fondacionit të Wikimedia-s, anëtarët e Bordit të Administratorëve, anëtarët dhe stafi i bordit të grupeve të Wikimedia-s;
 • Çdo përfaqësues i një grupi të Wikimedia-s ose grupi që aspiron Wikimedia (si p.sh., por pa u kufizuar në: një individ ose grup individësh që kërkon të promovojë dhe/ose të bashkëpunojë një ngjarje, grup, studim të sponsorizuar nga Wikimedia, brenda ose jashtë wiki në një mjedis kërkimor); dhe
 • Çdo individ që dëshiron të përdorë logon e Fondacionit të Wikimedia-s në një ngjarje të tillë si, por pa u kufizuar në: ngjarje të logos së Wikimedia-s (si p.sh. përfshirja e tyre në titullin e ngjarjes) dhe përfaqësimi i organizatës, komunitetit ose projektit ë Wikimedia-s në një ngjarje (të tilla si, por pa u kufizuar në, një prezantues ose një operator stendë).

2.1.1 Promovimi i ndërgjegjësimit për Kodin Universal të Sjelljes e Etikës

Për të përmirësuar ndërgjegjësimin, lidhja me Kodin Universal të Sjelljes dhe Etikës do të jetë e disponueshme në:

 • Faqet e regjistrimit të përdoruesve dhe ngjarjeve;
 • Fundet në projektet e Wikimedia-s dhe modifikoni faqet e konfirmimit për përdoruesit e dalë nga llogaria (aty ku është e përshtatshme dhe teknikisht e mundur);
 • Fundet në faqet e internetit të grupeve dhe grupeve të përdoruesve të njohur;
 • Komunikohet dukshëm në ngjarje personale, të largëta dhe hibride; dhe
 • Kudo tjetër që konsiderohet e përshtatshme nga projektet lokale, filialet, grupet e përdoruesve dhe organizatorët e ngjarjeve

2.2 Rekomandime për trajnimin e Kodin Universal të Sjelljes dhe Etikës

Komiteti i Ndërtimit të U4C, me mbështetjen e Fondacionit të Wikimedia-s, do të zhvillojë dhe zbatojë trajnime për të ofruar një kuptim të përbashkët të Kodit të Sjelljes dhe aftësitë për zbatimin e tij. Rekomandohet që palët e interesit duhet të konsultohen në zhvillimin e trajnimit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: Grupet, Komitetin e Grupeve, Komitetet e Arbitrazhit, Drejtuesit dhe Mbajtësit e tjerë të Përparuar të të Drejtave, dhe të tjerë që i konsideron të dobishme për ofrimin një pamje e plotë e Kodit Universal të Sjelljes së Etikës.

Këto trajnime janë të destinuara për personat që duan të jenë pjesë e proceseve të zbatimit të Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës, ose ata që duan të informohen për të.

Trajnimi do të organizohet në module të pavarura që mbulojnë informacionin e përgjithshëm, identifikimin e shkeljeve dhe mbështetjen, dhe rastet komplekse dhe ankesat. Pasi të futet U4C i parë, ai do të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen dhe përditësimin e moduleve të trajnimit sipas nevojës.

Modulet e trajnimit do të jenë të disponueshme në formate të ndryshme dhe në platforma të ndryshme për akses të lehtë. Komunitetet lokale dhe bashkëpunëtorët e Wikimedias që duan të ofrojnë trajnime në nivelin e komunitetit të tyre do të marrin mbështetje financiare nga Fondacioni Wikimedia për të zbatuar trajnime. Kjo përfshin mbështetjen për përkthimet.

Ne rekomandojmë pjesëmarrësit të përfundojnë një modul dhe të kenë mundësinë që përfundimi i tyre të njihet publikisht.

Propozohen grupet e mëposhtme të trajnimeve:

Moduli A - Orientimi (Kodi Universal i Sjelljes dhe Etikës - E përgjithshme)

 • Ndihmoni për të siguruar një kuptim të përbashkët të Kodit dhe zbatimit të tij
 • Shpjegoni në mënyrë koncize se çfarë është Kodi Universal i Sjelljes dhe Etikës dhe zbatimi i tij i pritshëm, si dhe cilat mjete janë në dispozicion për të ndihmuar në raportimin e shkeljeve

Moduli B - Identifikimi dhe Raportimi (Shkeljet)

 • Aftësoni njerëzit të identifikojnë shkeljet e Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës, të kuptojnë proceset e raportimit dhe të mësojnë si të përdorin mjetet e raportimit
 • Detajoni llojin e shkeljes, si të identifikoni rastet e raportueshme në kontekstin e tyre lokal, si dhe ku të bëni raporte dhe trajtimin optimal të rasteve brenda proceseve të Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës
 • Trajnimi do të fokusohet gjithashtu në pjesë të veçanta të kodit, të tilla si ngacmimet dhe abuzimet me pushtetin (siç kërkohet)

Modulet C - Raste komplekse, Apelime (Shkelje të Shumëfishta, Apelime)

 • Këto module janë një parakusht për t'u bashkuar me U4C dhe rekomandohen për aplikantët e mundshëm të U4C dhe mbajtësit e të drejtave të avancuara
 • Ky modul duhet të mbulojë dy tema specifike:
  • C1 - Trajtimi i rasteve komplekse (Shkeljet e Shumëfishta): Mbulimi i rasteve ndëruiki, ngacmimi afatgjatë, identifikimi i besueshmërisë së kërcënimeve, komunikimi efektiv dhe i ndjeshëm dhe mbrojtja e sigurisë së viktimave dhe njerëzve të tjerë të cenueshëm
  • C2 - Trajtimi i ankesave, mbyllja e rasteve ( Apelime): Trajtimi mbulues i ankesave të kodit
 • Këto module do të jenë trajnime të drejtuara dhe të përshtatura nga instruktorët, që do t'u ofrohen anëtarëve dhe aplikantëve të U4C, si dhe funksionarëve të zgjedhur nga komuniteti që kanë nënshkruar Politikën e Qasjes në të Dhënat Personale Jopublike
 • Kur është e mundur, materialet për këto trajnime të udhëhequra nga instruktorët, të tilla si module individuale, slajde, pyetje, etj., do të jenë të disponueshme për publikun

3. Punë e përgjegjshme

Ky seksion siguron udhëzime dhe parime për përpunimin e raporteve të shkeljeve të Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës dhe rekomandime për strukturat vendore të zbatimit që merren me shkeljet e tij. Për këtë qëllim, ky seksion do të detajojë parimet e rëndësishme për përpunimin e raporteve, rekomandimet për krijimin e një mjeti raportues, zbatimin e sugjeruar për nivele të ndryshme shkeljesh dhe rekomandimet për strukturat vendore të zbatimit.

3.1 Parimet për paraqitjen dhe përpunimin e shkeljeve të Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës

Parimet e mëposhtme janë standarde për sistemet e raportimit në të gjithë Lëvizjen.

Raportet:

 • Raportimi i shkeljeve të Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës duhet të mundësohet nga objektivi i shkeljes, si dhe nga palët e treta të papërfshira që vëzhguan incidentin
 • Raportet duhet të jenë në gjendje të mbulojnë shkeljet e kodit, qofshin ato në internet apo jo, në një hapësirë ​​të organizuar nga një palë e tretë, ose një përzierje hapësirash
 • Raportet bëhen publike sipas shkallëve të ndryshme të privatësisë
 • Besueshmëria dhe verifikueshmëria e akuzave do të hetohen tërësisht për të vlerësuar siç duhet rrezikun dhe legjitimitetin
 • Përdoruesit që dërgojnë vazhdimisht me keqbesim ose raporte të pajustifikuara rrezikojnë të përballen me humbjen e privilegjeve të raportimit
 • Individët e akuzuar do të kenë akses në të dhënat e shkeljes së pretenduar të bërë kundër tyre, përveç rasteve kur një akses i tillë rrezikonte rrezikun ose dëmtimin e mundshëm për raportuesin ose sigurinë e të tjerëve
 • Burimet për përkthim duhet të sigurohen nga Fondacioni Wikimedia kur raportet ofrohen në gjuhë që individët e caktuar nuk janë të aftë

Procesimi i shkeljeve:

 • Rezultatet do të jenë proporcionale me ashpërsinë e shkeljes
 • Rastet do të gjykohen në një mënyrë të informuar, e cila përdor kontekstin, në përputhje me parimet e Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës
 • Rastet do të zgjidhen brenda një afati kohor të qëndrueshëm, me përditësime në kohë për pjesëmarrësit, nëse zgjatet

Transparenca:

 • Kur është e mundur, grupi që përpunoi shkeljen e kodit do të sigurojë një arkiv publik të atyre rasteve, duke ruajtur privatësinë dhe sigurinë në rastet jopublike
 • Fondacioni Wikimedia do të publikojë statistika bazë rreth përdorimit të mjetit qendror të raportimit të propozuar në seksionin 3.2, duke respektuar parimet e mbledhjes minimale të të dhënave dhe respektimit të privatësisë.
  • Grupet e tjera që përpunojnë shkeljet e kodit inkurajohen të ofrojnë statistika bazë për shkeljet e tij dhe raportimin sipas mundësive, duke respektuar parimet e mbledhjes minimale të të dhënave dhe respektimit të privatësisë.

3.1.1 Sigurimi i burimeve për përpunimin e rasteve

Zbatimi i Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës nga strukturat e qeverisjes vendore do të mbështetet në mënyra të shumta. Komunitetet do të jenë në gjendje të zgjedhin nga mekanizmat ose qasjet e ndryshme bazuar në disa faktorë si: kapaciteti i strukturave të tyre zbatuese, qasja ndaj qeverisjes dhe preferencat e komunitetit. Disa nga këto qasje mund të përfshijnë:

 • Një Komitet Arbitrazhi për një projekt specifik Wikimedia
 • Komiteti i arbitrazhit ndahet midis projekteve të shumta të Wikimedia
 • Mbajtësit e të drejtave të avancuara që zbatojnë politikat lokale në përputhje me kodin në një mënyrë të decentralizuar
 • Kolegjet e administratorëve vendorë që zbatojnë politikat
 • Kontribuesit lokalë që zbatojnë politikat lokale përmes diskutimeve dhe marrëveshjeve në komunitet

Komunitetet duhet ta trajtojnë zbatimin me mjetet ekzistuese kur ato nuk bien ndesh me Kodin Universal të Sjelljes dhe Etikës.

3.1.2 Zbatimi sipas llojit të shkeljeve

Ky seksion detajon një listë jo të plotë të llojeve të ndryshme të shkeljeve, së bashku me mekanizmin e mundshëm të zbatimit që i përket.

 • Shkeljet që përfshijnë kërcënime për çdo lloj dhune fizike
  • Trajtuar nga ekipi "Wikimedia Trust & Safety"
 • Shkeljet që përfshijnë çështje gjyqësore ose kërcënime ligjore
  • Dërguar te ekipi ligjor i Fondacionit të Wikimedia-s, ose, kur është e përshtatshme, profesionistë të tjerë që mund të vlerësojnë në mënyrë të përshtatshme meritën e kërcënimeve
 • Shkeljet që përfshijnë zbulimin jokonsensual të informacionit personal të identifikueshëm
  • Përgjithësisht trajtohet nga përdorues me leje të mbikëqyrjes ose të shtypjes së modifikimit
  • Trajtohen herë pas here nga Trust & Safety
  • I dërgohet ekipit ligjor të Fondacionit Wikimedia ose, kur është e përshtatshme, profesionistëve të tjerë të cilët mund të vlerësojnë në mënyrë të përshtatshme meritat e çështjes nëse kjo lloj shkelje kërkon një detyrim ligjor
 • Shkeljet në lidhje me qeverisjen e filialeve
  • Trajtohet nga Komiteti i Grupeve ose organi ekuivalent
 • Shkeljet në hapësirat teknike
  • Trajtuar nga Komiteti i Kodit Teknik të Sjelljes
 • Dështimi sistemik për të ndjekur Kodin Universal të Sjelljes dhe Etikls
  • Trajtuar nga U4C
  • Disa shembuj të dështimit sistemik përfshijnë:
   • Mungesa e kapaciteteve lokale për të zbatuar kodin
   • Vendime të qëndrueshme lokale që bien ndesh me kodin
   • Refuzimi për të zbatuar kodin
   • Mungesa e burimeve ose mungesa e vullnetit për të adresuar çështjet
 • Shkeljet e kodit në wiki
  • Shkeljet e kodit që ndodhin nëpër wiki të shumta: Trajtuar nga sysops dhe stjuardë globalë dhe organet që trajtojnë shkeljet e kodit të një wiki ose trajtohen nga U4C kur ato nuk bien ndesh me këto udhëzime
  • Shkeljet e kodit që ndodhin në një wiki të vetme: Trajtohen nga strukturat ekzistuese të zbatimit sipas udhëzimeve të tyre ekzistuese, ku ato nuk bien ndesh me këto udhëzime
   • Shkeljet e thjeshta të kodit si vandalizmi duhet të trajtohen nga strukturat ekzistuese të zbatimit nëpërmjet mjeteve ekzistuese, ku ato nuk bien ndesh me këto udhëzime
 • Shkeljet jashtë wiki
  • Trajtuar nga U4C ku nuk ekziston asnjë strukturë e qeverisjes vendore (p.sh.: Komiteti i Arbitrazhit, ose nëse rasti iu referohet atyre nga struktura zbatuese që përndryshe do të ishte përgjegjëse
  • Në disa raste, mund të jetë e dobishme të raportoni shkeljet jashtë wiki tek strukturat zbatuese të hapësirës përkatëse jashtë wiki. Kjo nuk përjashton mekanizmat ekzistues të zbatimit lokal dhe global që të veprojnë sipas raporteve
 • Shkeljet në ngjarje dhe hapësira personale
  • Strukturat ekzistuese të zbatimit shpesh ofrojnë rregulla sjelljeje dhe zbatimi në hapësirat jashtë wiki. Këto përfshijnë politikat miqësore të hapësirës dhe rregullat e konferencës
  • Strukturat përmbarimore që trajtojnë këto raste mund t'i referojnë ato në U4C
  • Në rastet e ngjarjeve të organizuara nga Fondacioni Wikimedia, Trust & Safety ofron zbatimin e politikave të ngjarjeve

2.2 Rekomandime për trajnimin e Kodin Universal të Sjelljes dhe Etikës

Një mjet i centralizuar raportimi dhe përpunimi për shkeljet e Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës do të zhvillohet dhe mirëmbahet nga Fondacioni Wikimedia. Do të jetë e mundur të bëhen raporte përmes MediaWiki me këtë mjet. Qëllimi është të ulet barriera teknike për raportimin dhe përpunimin e shkeljeve të kodit.

Raportet duhet të përfshijnë informacione përkatëse të veprimit ose të ofrojnë një regjistrim dokumentacioni të rastit në fjalë. Ndërfaqja e raportimit duhet t'i lejojë raportuesit t'i japë detaje kujtdo që është përgjegjës për përpunimin e atij rasti të veçantë. Kjo përfshin informacione të tilla si, por pa u kufizuar në:

 • Si sjellja e raportuar shkel kodin
 • Kush ose çfarë është dëmtuar nga kjo shkelje e kodit
 • Data dhe ora në të cilën ndodhi incidenti
 • Vendndodhja(t) e incidentit(eve)
 • Informacione të tjera për të lejuar grupet e zbatimit të trajtojnë më së miri çështjen

Mjeti duhet të funksionojë sipas parimeve të lehtësisë së përdorimit, privatësisë dhe sigurisë, fleksibilitetit në përpunim dhe transparencës.

Individëve të ngarkuar me zbatimin e kodit nuk u kërkohet të përdorin këtë mjet. Ata mund të vazhdojnë të punojnë me çfarëdo mjetesh që e gjykojnë të përshtatshme, për sa kohë që rastet trajtohen sipas të njëjtave parime të lehtësisë së përdorimit, privatësisë dhe sigurisë, fleksibilitetit në përpunim dhe transparencës.

3.3 Parimet dhe rekomandimet për strukturat përmbarimore

Aty ku është e mundur, ne inkurajojmë strukturat ekzistuese të zbatimit të marrin përgjegjësinë për marrjen e raporteve dhe trajtimin e shkeljeve të kodit, në përputhje me udhëzimet e deklaruara këtu. Për të siguruar që zbatimi i kodit mbetet i qëndrueshëm gjatë gjithë lëvizjes, ne rekomandojmë që parimet bazë të mëposhtme duhet të zbatohen kur trajtohen shkeljet e kodit.

3.3.1 Drejtësia në proces

Ne inkurajojmë strukturat e zbatimit në zhvillimin dhe ruajtjen e politikave mbështetëse të konfliktit të interesit. Këto duhet të ndihmojnë administratorët ose të tjerët të përcaktojnë se kur duhet të abstenojnë ose të shkëputen nga një raport kur ata janë të përfshirë nga afër në këtë çështje.

Të gjitha palët zakonisht do të kenë mundësinë të japin këndvështrimin e tyre mbi çështjet dhe provat, dhe mund të ftohen gjithashtu komente nga të tjerët për të ndihmuar në sigurimin e më shumë informacionit, perspektivës dhe kontekstit. Kjo mund të kufizohet për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë.

3.3.2 Transparenca e procesit

U4C-ja në përputhje me qëllimin dhe qëllimin e tij siç përcaktohet në 4.1, do të sigurojë dokumentacion mbi efektivitetin e veprimeve të zbatimit të Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës dhe lidhjen e tyre me shkeljet e zakonshme gjatë gjithë lëvizjes. Ata duhet të mbështeten nga Fondacioni Wikimedia në kryerjen e këtij hulumtimi. Qëllimi i këtij dokumentacioni është të ndihmojë strukturat zbatuese në zhvillimin e praktikave më të mira për zbatimin e tij.

Projektet dhe filialet e Wikimedias, kur është e mundur, do të mbajnë faqe që përshkruajnë politikat dhe mekanizmat e zbatimit në përputhje me tekstin e politikës së UCoC. Projektet dhe bashkëpunëtorët me udhëzimet ose politikat ekzistuese në kundërshtim me tekstin e politikave të kodit duhet të diskutojnë ndryshimet në përputhje me standardet e komunitetit global. Përditësimi ose krijimi i politikave të reja lokale duhet të bëhet në një mënyrë që nuk bie ndesh me UCoC. Projektet dhe bashkëpunëtorët mund të kërkojnë mendime këshilluese nga U4C rreth politikave ose udhëzimeve të reja të mundshme.

Projektet dhe filialet e Wikimedias, kur është e mundur, do të mbajnë faqe që përshkruajnë politikat dhe mekanizmat e zbatimit në përputhje me tekstin e politikës së kodit. Projektet dhe bashkëpunëtorët me udhëzimet ose politikat ekzistuese në kundërshtim me tekstin e politikave të kodit duhet të diskutojnë ndryshimet në përputhje me standardet e komunitetit global. Përditësimi ose krijimi i politikave të reja lokale duhet të bëhet në një mënyrë që nuk bie ndesh me kodin. Projektet dhe bashkëpunëtorët mund të kërkojnë mendime këshilluese nga U4C rreth politikave ose udhëzimeve të reja të mundshme.

3.3.3 Apelimet

Një veprim i ndërmarrë nga një mbajtës individual i të drejtave të avancuara do të jetë i apelueshëm në një strukturë zbatuese lokale ose të përbashkët, përveç U4C. Nëse nuk ekziston një strukturë e tillë përmbarimore, atëherë një apel në U4C mund të lejohet. Përveç kësaj marrëveshjeje, komunitetet lokale mund të lejojnë apelime ndaj një mbajtësi të ndryshëm individual të të drejtave të avancuara.

Strukturat zbatimit do të vendosin standarde për pranimin dhe shqyrtimin e ankesave bazuar në informacionin përkatës kontekstual dhe faktorët lehtësues. Këta faktorë përfshijnë, por nuk kufizohen në: verifikueshmërinë e akuzave, kohëzgjatjen dhe efektin e sanksionit, dhe nëse ekziston dyshimi për shpërdorim të pushtetit apo çështje të tjera sistematike, dhe gjasat për shkelje të mëtejshme. Pranimi i ankesës nuk është i garantuar.

Apelimet nuk janë të mundshme kundër disa vendimeve të marra nga departamenti ligjor i Fondacionit Wikimedia. Megjithatë, disa veprime dhe vendime të zyrës së Fondacionit Wikimedia janë të rishikueshme nga Komisioni i Shqyrtimit të Çështjeve. Kufizimi, veçanërisht për apelimet nga veprimet dhe vendimet e zyrës, mund të mos zbatohet në disa juridiksione, nëse kërkesat ligjore ndryshojnë.

Strukturat e zbatimit duhet të kërkojnë perspektiva të informuara për rastet në mënyrë që të krijojnë një bazë për të pranuar ose refuzuar një ankim. Informacioni duhet të trajtohet me ndjeshmëri, me kujdes për privatësinë e personave të përfshirë dhe procesin e vendimmarrjes.

Që të arrihet ky qëllim, rekomandojmë që strukturat e zbatimit të marrin parasysh faktorë të ndryshëm gjatë shqyrtimit të ankesave. Këto mund të përfshijnë, por pa u kufizuar në:

 • Ashpërsia dhe dëmi i shkaktuar nga shkelja
 • Historitë e mëparshme të shkeljeve
 • Ashpërsia e sanksioneve që apelohen
 • Kohëzgjatja që nga shkelja
 • Analiza e shkeljes në kontakt
 • Dyshimet për një abuzim të mundshëm të pushtetit apo çështje të tjera sistematike

4. Komiteti Koordinues (U4C) të Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës

Formohet një komitet i ri global i quajtur Komiteti Koordinues i Kodit Universal të Sjelljes dhe Etikës(U4C). Ky komitet është një organ i barabartë me organet e tjera vendimmarrëse të nivelit të lartë (p.sh.: ArbComs dhe AffCom). Qëllimi i tij është të shërbejë si mjet përfundimtar në rast të dështimeve sistematike nga grupet lokale për të zbatuar kodin. Anëtarësimi në U4C do të reflektojë përbërjen globale dhe të larmishme të komunitetit tonë global.

4.1 Qëllimi dhe objektivat

U4C-ja monitoron raportet e shkeljeve të kodit dhe mund të kryejë hetime shtesë dhe të ndërmarrë veprime aty ku është e nevojshme. U4C-ja do të monitorojë dhe vlerësojë rregullisht gjendjen e zbatimit të tij. Ai mund të sugjerojë ndryshime të përshtatshme në kod dhe për Udhëzimet e Zbatimit për Fondacionin e Wikimedia-s dhe komunitetin për t'i marrë në konsideratë, por nuk mund të ndryshojë asnjërin dokument më vete. Kur është e nevojshme, U4C do të ndihmojë Fondacionin Wikimedia në trajtimin e rasteve.

U4C:

 • Trajton ankesat dhe apelimet në rrethanat e përshkruara në Udhëzimet e Zbatimit
 • Kryen çdo hetim të nevojshëm për të zgjidhur ankesat dhe ankesat në fjalë
 • Siguroni burime për komunitetet mbi praktikat më të mira të UCoC, të tilla si materiale trajnimi të detyrueshme dhe burime të tjera sipas nevojës
 • Ofron një interpretim përfundimtar të Udhëzimeve të Zbatimit të kodit dhe nëse lind nevoja, në bashkëpunim me anëtarët e komunitetit dhe strukturat e zbatimit
 • Monitoron dhe vlerëson efektivitetin e zbatimit të tij dhe jep rekomandime për përmirësim

U4C nuk do të marrë raste që nuk përfshijnë kryesisht shkelje të kodit, ose zbatimin e tij. U4C mund të delegojë autoritetin përfundimtar të vendimmarrjes me përjashtim të rasteve të çështjeve të rënda sistematike. Përgjegjësitë e U4C shpjegohen në kontekstin e strukturave të tjera të zbatimit në 3.1.2.

4.2 Përzgjedhja, anëtarësimi dhe rolet

Zgjedhjet vjetore, të organizuara nga komuniteti global, do të zgjedhin anëtarët me të drejtë vote. Kandidatët mund të jenë çdo anëtar i komunitetit i cili gjithashtu duhet:

 • Plotësoni kriteret e Fondacionit Wikimedia për akses në të dhënat personale jopublike dhe konfirmoni në deklaratën e tyre zgjedhore se do të jenë plotësisht në përputhje me kriteret
 • Të mos jetë i sanksionuar aktualisht në asnjë projekt Wikimedia ose të ketë një ndalim ngjarjesh
 • Pajtohuni me kodin
 • Përmbushni çdo kërkesë tjetër të përshtatshmërisë të përcaktuar gjatë procesit zgjedhor

Në rrethana të jashtëzakonshme, U4C mund të thërrasë zgjedhje të përkohshme, nëse konstaton se dorëheqjet ose pasiviteti kanë krijuar një nevojë të menjëhershme për anëtarë shtesë. Zgjedhjet do të jenë në një format të ngjashëm me atë të zgjedhjeve të rregullta vjetore.

Anëtarët individualë të U4C nuk duhet të japin dorëheqjen nga postet e tjera (p.sh. sysop lokal, anëtar i ArbCom, koordinator për sigurinë e ngjarjeve). Megjithatë, ata nuk mund të marrin pjesë në përpunimin e rasteve në të cilat janë përfshirë drejtpërdrejt si rezultat i pozicioneve të tyre të tjera. Anëtarët e U4C do të nënshkruajnë Politikën e Qasjes në të Dhënat Personale Jopublike për t'u siguruar atyre akses në informacionin jopublik. Komiteti i Ndërtimit të U4C duhet të vendosë për kushtet e përshtatshme për anëtarët e U4C.

U4C mund të formojë nënkomitete ose të caktojë individë për detyra ose role të veçanta sipas rastit.

Fondacioni Wikimedia mund të emërojë deri në dy anëtarë pa të drejtë vote në U4C dhe do të sigurojë staf mbështetës sipas dëshirës dhe të përshtatshme.

4.3 Procedurat

U4C do të vendosë se sa shpesh do të mblidhet dhe për procedurat e tjera operative. U4C mund të krijojë ose modifikojë procedurat e tyre për sa kohë që është brenda fushëveprimit të tyre. Sa herë që është e përshtatshme, Komiteti duhet të ftojë opinionin e komunitetit për ndryshimet e synuara përpara se t'i zbatojë ato.

4.4 Politikat dhe precedenti

U4C nuk krijon politikë të re dhe nuk mund të ndryshojë ose ndryshojë kodin. Në vend të kësaj, U4C zbaton dhe zbaton kodin siç përcaktohet nga qëllimi i tij.

Ndëkohë që politikat, udhëzimet dhe normat e komunitetit evoluojnë me kalimin e kohës, vendimet e mëparshme do të merren parasysh vetëm në masën që ato mbeten të rëndësishme në kontekstin aktual.

4.5 Komiteti U4C

Pas ratifikimit të udhëzimeve të zbatimit të UCoC, Fondacioni Wikimedia do të lehtësojë një Komitet Ndërtimi për:

 • Përcaktoni procedurat, politikën dhe përdorimin e precedentit të U4C
 • Hartoni pjesën e mbetur të procesit U4C
 • Përcaktoni çdo logjistikë tjetër të nevojshme për të krijuar U4C
 • Ndihmoni në lehtësimin e procedurave fillestare të zgjedhjeve për U4C

Komiteti do të përbëhet nga anëtarë vullnetarë të komunitetit, stafi i filialeve ose anëtarët e bordit, dhe stafi i Fondacionit Wikimedia.

Anëtarët do të zgjidhen nga Zëvendëspresidenti i Rezistencës dhe Qëndrueshmërisë së Komunitetit të Fondacionit Wikimedia. Anëtarët vullnetarë të komitetit duhet të jenë anëtarë të respektuar të komunitetit.

Anëtarët duhet të pasqyrojnë perspektivat e ndryshme të proceseve të zbatimit të lëvizjes me përvojë në gjëra të tilla si, por pa u kufizuar në: hartimi i politikave, përfshirja dhe ndërgjegjësimi për zbatimin e rregullave dhe politikave ekzistuese në projektet e Wikimedia-s dhe vendimmarrja me pjesëmarrje. Anëtarët e saj duhet të pasqyrojnë diversitetin e lëvizjes, të tilla si, por pa u kufizuar në: gjuhët e folura, gjininë, moshën, gjeografinë dhe llojin e projektit.

Puna e Komitetit U4C do të ratifikohet ose nga Këshilli Global ose nga një proces komunitar i ngjashëm me ratifikimin e këtij dokumenti. Pas krijimit të U4C përmes punës së këtij Komiteti të Ndërtimit, Komiteti i Ndërtimit duhet të shpërndahet.

5. Fjalorth

Administrator (sysop ose admin)
Shih përkufizim në Meta-Wiki.

Mbajtësi i të drejtave të avancuara: përdorues që ka të drejta administrative mbi lejet tipike të redaktimit, dhe në përgjithësi zgjidhet përmes proceseve të komunitetit ose emërohet nga Komitetet e Arbitrazhit. Kjo përfshin, si një listë jo shteruese: sysops / administratorë lokalë, funksionarë, sysops globalë, administratorë.

Komisioni i grupeve ose Affcom
Shihni përkufizim në Meta-Wiki.

Komiteti i Arbitrazhit ose ArbCom: grup përdoruesish të besuar që shërbejnë si grupi i vendimmarrjes për disa mosmarrëveshje. Shtrirja e çdo ArbCom përcaktohet nga komuniteti i tij. Një ArbCom mund të shërbejë më shumë se një projekt (p.sh.: Wikinews dhe Wikivoyage) dhe/ose më shumë se një gjuhë. Për qëllimet e këtyre udhëzimeve, kjo përfshin Komitetin e KoditUniversal të Sjelljes e Etikës për Hapësirat Teknike të Wikimedia-s dhe panelet administrative. Shih gjithashtu përkufizim në Meta-Wiki.

Fjalët e detyrueshme
Gjatë hartimit të Udhëzimeve të Zbatimit, komisioni hartues i konsideroi fjalët "krijoj", "zhvilloj", "zbatoj", "duhet", "prodhoj", "do" dhe "do" si të detyrueshme. Krahasoni këtë me "foljet rekomanduese".
Komiteti i Shqyrtimit të Rastit
Shih përkufizim në Meta-Wiki.
Komuniteti
I referohet komunitetit të një projekti. Vendimet e marra nga komuniteti i një projekti përgjithësisht përcaktohen me konsensus. Shih gjithashtu: Projekti.
Ndëruiki
Ndikon ose ndodh në më shumë se një projekt. Shih gjithashtu: Global.
Koordinatori i sigurisë së ngjarjeve
një person i caktuar nga organizatorët e një ngjarjeje të lidhur personalisht me Wikimedian si përgjegjës për sigurinë dhe sigurinë e asaj ngjarjeje.
Global
I referohet të gjitha projekteve të Wikimedias. Në Lëvizjen Wikimedia, "global" është një term zhargon që i referohet organeve qeverisëse të gjithë Lëvizjes. Në përgjithësi përdoret për të kontrastuar me "lokale".
Operatori i sistemit global
Shih përkufizim në Meta-Wiki.
Organ vendimmarrës të një niveli të lartë
Një grup (p.sh.: U4C, ArbCom, Affcom) përtej të cilit nuk mund të ketë ankim. Çështje të ndryshme mund të kenë organe të ndryshme vendimmarrëse të nivelit të lartë. Ky term nuk përfshin një grup përdoruesish që marrin pjesë në një diskutim të organizuar në një tabelë njoftimesh dhe që rezulton në një vendim, edhe nëse rezultatet e atij diskutimi nuk mund të apelohen.
Vendor
Duke iu referuar një projekti, grupi ose organizate të Wikimedia-s. Ky term zakonisht i referohet organit qeverisës më të vogël, më të menjëhershëm të zbatueshëm për situatën.
Jashtë wiki-t
Në përgjithësi i referohet hapësirave në internet që nuk priten nga Fondacioni Wikimedia, edhe nëse anëtarët e komunitetit të Wikimedia janë të pranishëm dhe e përdorin në mënyrë aktive hapësirën. Shembuj të hapësirave jashtë wiki përfshijnë Twitter, Whatsapp, IRC, Telegram, Discord dhe të tjerë.
Informacion i identifikueshëm personal
është çdo e dhënë që mund të identifikojë një individ të caktuar. Çdo informacion që mund të përdoret për të dalluar një person nga një tjetër dhe që mund të përdoret për të deanonimizuar të dhënat e mëparshme anonime konsiderohet PII.
Projekt (projekti Wikimedia)
Një wiki i drejtuar nga Fondacioni Wikimedia.
Fjalë rekomanduese
Gjatë hartimit të Udhëzimeve për Zbatimin, komisioni hartues mori në konsideratë fjalët 'inkurajoj', 'mund', 'propozoj', 'rekomandoj' dhe 'duhet' si rekomandime. Krahasoni këtë me "foljet lidhëse".

Hapësira përkatëse e organizuar në platformat e palëve të treta: Faqet e internetit, duke përfshirë wiki-të private, që nuk operohen nga Fondacioni Wikimedia, por ku përdoruesit diskutojnë çështjet e projektit që lidhen me Wikimedia. Shpesh moderohet nga vullnetarë të Wikimedia.

Stafi
Punonjësit dhe/ose anëtarët e stafit të caktuar në një organizatë të lëvizjes Wikimedia ose kontraktorët e një organizate të tillë lëvizjeje, puna e të cilëve kërkon ndërveprim me anëtarët e komunitetit të Wikimedias ose në hapësirat e lëvizjes së Wikimedias (përfshirë hapësirat e palëve të treta si platformat jashtë wiki të dedikuara për Aktiviteti i lëvizjes Wikimedia).
Kujdestar
Shih përkufizim në Meta-Wiki.

Çështje ose dështim sistemik: Një çështje për të cilën ekziston një model i moszbatimit të Kodit Universal të Sjelljes me pjesëmarrjen e disa personave, veçanërisht atyre me të drejta të avancuara.

Politika e Veprimit të Zyrës së Fondacionit Wikimedia
politika ose politika ekuivalente e saj pasardhëse.