Všeobecný kodex chování/Pravidel prosazování

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 100% complete.
Všeobecný kodex chování Nadace Wikimedia

1. Pravidla prosazování VKJ

Tato pravidla prosazování všeobecného kodexu jednání (VKJ) popisují způsob, kterým budou komunita a nadace Wikimedia Foundation schopny naplňovat jeho cíle. Jejich součástí jsou mimo jiné tato témata: podpora porozumění VKJ, zapojení do proaktivních činností v oblasti prevence porušování pravidel, vytváření zásad činností prováděných v reakci na porušování pravidel VKJ a podpora místních struktur pro jeho prosazování.

VKJ se vztahuje na všechny prostory Wikimedia online i off-line, a prosazování VKJ je proto společným úkolem. V souladu s principem decentralizace hnutí by měl být prosazován na co nejnižší, místní úrovni.

Pravidla prosazování kodexu nastiňují rámec pro interakce současných a budoucích struktur při jeho prosazování a jejich smyslem je vytvořit předpoklady pro spravedlivé a důsledné uplatňování VKJ.

1.1 Překlady pravidel prosazování VKJ

Původní verze pravidel prosazování VKJ je v anglickém jazyce a bude přeložena do různých dalších jazyků používaných v rámci projektů Wikimedia. Nadace Wikimedia se bude snažit o co nejpřesnější překlady. V případě jakéhokoli významového rozdílu mezi anglickou verzí a překladem se bude rozhodovat na základě verze anglické.

1.2 Revize Pravidel prosazování a Kodexu

Na základě doporučení Správní rady uspořádá Nadace Wikimedia rok po ratifikaci Pravidel prosazování komunitní konzultaci a provede revizi Pravidel prosazování a Kodexu.

2. Preventivní činnosti

Cílem této části je poskytnout komunitám Wikimedia a přidruženým jednotlivcům vodítka, která jim pomohou se s VKJ seznámit, plně mu porozumět a řídit se jím. Za tímto účelem tato část podrobně popíše doporučení pro zvyšování povědomí o VKJ, zajištění překladů VKJ a podporu dobrovolného dodržování VKJ v případech, kdy je to vhodné nebo nezbytné.

2.1 Upozornění na VKJ a jeho potvrzení

VKJ se vztahuje na kohokoli, kdo se podílí na projektech Wikimedia a je jejich přispěvatelem, stejně jako na oficiální prezenční akce a související prostory hostované na platformách třetích stran, přičemž představuje základní standard jednání při spolupráci na projektech Wikimedia kdekoli na světě.

Doporučujeme doplnit VKJ do podmínek používání Wikimedia.

Kromě toho je nutné, aby dodržování VKJ potvrdily následující osoby:

 • všichni zaměstnanci a kontraktoři nadace Wikimedia Foundation, členové její Správní rady Nadace Wikimedia, radní a zaměstnanci přidružených organizací Wikimedia;
 • kterýkoli zástupce přidružené organizace Wikimedia nebo uchazeč o status přidružené organizace Wikimedia (včetně: jednotlivců nebo skupiny jednotlivců, kteří chtějí v rámci výzkumu propagovat akci, skupinu nebo studii sponzorované organizací Wikimedia a/nebo na nich spolupracovat, ať už na Wikipedii nebo mimo ni); a
 • kdokoli, kdo chce používat ochrannou známku nadace Wikimedia Foundation na akcích, jako jsou mimo jiné: akce označené ochrannými známkami Wikimedia (například jejich zahrnutím do názvu akce) a zastupování organizace, komunity nebo projektu Wikimedia na akci (například v postavení přednášejícího nebo obsluhy stánku).

2.1.1 Podpora povědomí o VKJ

V zájmu zvýšení povědomí o VKJ by odkaz na něj bude k dispozici:

 • na stránkách pro registraci uživatelů a akcí;
 • v zápatích projektů Wikimedia a na stránkách s potvrzením úprav pro odhlášené uživatele (je-li to vhodné a technicky možné);
 • v zápatích webových stránek schválených přidružených organizací a uživatelských skupin;
 • prostřednictvím jeho zřetelného komunikování na prezenčních, distančních a hybridních akcích; a
 • kdekoli jinde, kde se to v rámci místních projektů, přidružených organizací, uživatelských skupin a ze strany organizátorů akcí považuje za vhodné.

2.2 Doporučení pro školení o VKJ

Přípravný výbor U4C za podpory Nadace Wikimedia připraví a realizuje školení, kterým zajistí obecné porozumění VKJ a získání dovedností v oblasti jeho uplatňování. Je doporučeno, aby se při přípravě školení konaly konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně: přidružených organizací, výboru pro přidružené organizace, arbitrážních výborů, stevardů a dalších držitelů rozšířených práv, bezpečnostního (T&S) a právního oddělení a dalších subjektů, které výbor považuje za přínosné pro zajištění úplného přehledu o VKJ.

Tato školení jsou určena lidem, kteří se chtějí podílet na postupech prosazování VKJ nebo o něm chtějí být informováni.

Školení bude rozděleno do samostatných modulů, které budou zahrnovat obecné informace, rozpoznávání porušení pravidel, poskytování podpory, složité případy a odvolání. Po prvním ustanovení bude U4C zodpovídat za údržbu a aktualizaci školicích modulů podle potřeby.

Školící moduly budou k dispozici v různých formátech a na různých platformách pro snadný přístup. Komunity a přidružené organizace Wikimedia, které chtějí poskytovat školení pro své členy, získají od Nadace Wikimedia finanční podporu na realizaci školení. Toto zahrnuje i podporu pro překlady.

Doporučujeme, aby účastníci, co dokončí školící modul, měli možnost nechat si jeho absolvování veřejně potvrdit.

Navrženy jsou následující soubory školení:

Modul A – orientace (VKJ – obecné informace)

 • Tento modul pomůže zajistit obecné porozumění VKJ a jeho uplatňování.
 • Stručně vysvětlí, co je VKJ a jaký způsob jeho prosazování se očekává a současně jaké nástroje jsou k dispozici při hlášení porušení pravidel.

Modul B – rozpoznávání a hlášení porušení pravidel (VKJ – porušování pravidel)

 • Tento modul umožní lidem rozpoznat porušení pravidel VKJ, pochopit postupy jeho hlášení a naučit se používat nástroje pro jeho hlášení.
 • Podrobněji popíše druh porušení pravidel, způsob rozpoznávání případů podléhajících hlášení v místním kontextu, způsob a místo hlášení a optimální řešení případů v rámci postupů VKJ.
 • Školení se zaměří i na konkrétní části VKJ, jako je obtěžování a zneužívání moci (podle potřeby).

Moduly C – složité případy, odvolání (VKJ – opakované porušování pravidel, odvolání)

 • Tyto moduly jsou předpokladem pro angažmá ve výboru U4C a doporučují se budoucím žadatelům o toto angažmá a držitelům rozšířených práv.
 • Tento modul by se měl zabývat dvěma konkrétními tématy:
  • C1 – řešení složitých případů (VKJ – opakované porušování pravidel): Pokryje případy napříč wikipedií, dlouhodobé obtěžování, zjišťování hodnověrnosti hrozeb, efektivní a citlivou komunikaci a ochranu bezpečnosti obětí a dalších zranitelných osob.
  • C2 – řešení odvolání, uzavírání případů (VKJ – odvolání): Pokryje řešení odvolání podle VKJ.
 • Tyto moduly budou probíhat formou na míru přizpůsobeného školení vedeného instruktorem a účastnit se jej mohou členové výboru U4C a žadatelé o členství v něm a komunitou zvolení funkcionáři, kteří podepsali zásady přístupu k neveřejným osobním údajům.
 • Pokud to bude možné, tak podklady k těmto školením vedeným instruktorem, jako jsou jednotlivé moduly, prezentace, otázky atd., budou veřejně dostupné.

3. Činnosti prováděné v reakci na porušování pravidel

Následující zásady představují standardy pro systémy hlášení porušení Kodexu v rámci celého Hnutí.

Cílem této části je poskytnout vodítka a zásady zpracování hlášení o porušení pravidel VKJ a doporučení pro místní struktury, které se prosazováním a porušováním VKJ zabývají. Za tímto účelem tato část podrobně popíše důležité zásady zpracování hlášení, doporučení pro vytvoření nástroje pro podávání hlášení, návrhy na prosazování pravidel pro různé úrovně porušení VKJ a doporučení pro místní struktury pro jeho prosazování.

3.1 Principy hlášení porušování VKJ a vyřizování těchto podnětů

Následující zásady představují standardy pro systémy hlášení porušení Kodexu v rámci celého Hnutí.

Hlášení:

 • Nahlásit porušení pravidel VKJ by měla mít možnost jak osoba, která byla obětí porušení pravidel, tak nezúčastněné třetí strany, které incident zaznamenaly.
 • Hlášení se musí týkat porušování pravidel VKJ, ať už k nim dojde online, off-line, v prostoru hostovaném třetí stranou nebo v několika ze zmíněných prostorů.
 • Hlášení musí být možné podat veřejně nebo s různou mírou důvěrnosti.
 • Věrohodnost a ověřitelnost obvinění musí být důkladně prověřeny, aby bylo možné řádně posoudit riziko s ním související a jeho oprávněnost.
 • Uživatelům, kteří opakovaně ve zlém úmyslu podávají neopodstatněná hlášení, hrozí ztráta oprávnění podávat hlášení.
 • Obviněné osoby musí mít přístup k podrobnostem hlášení údajného porušení pravidel, které je jim přičítáno, ledaže by takový přístup pro oznamovatele nebo jiné osoby představoval bezpečnostní riziko nebo jim mohl přivodit újmu.
 • Pokud se hlášení podávají v jazycích, které určené osoby neovládají, jejich překlad musí zajistit nadace Wikimedia Foundation.

Pokyny pro řešení porušení pravidel:

 • Výsledek řešení případu musí být úměrný závažnosti porušení pravidel.
 • Případy se musí posuzovat informovaným způsobem, na základě souvislostí a v souladu s zásadami VKJ.
 • Jednotlivé případy musí být dořešeny v konzistentní lhůtě a v případě jejího prodloužení by účastníkům měly být včas poskytnuty aktuální informace.

Transparentnost:

 • Pokud je to možné, poskytne skupina, která porušení Kodexu zpracovala archiv daných případů a současně zajistí soukromí a bezpečnosti neveřejných případů;
 • Nadace Wikimedia bude zveřejňovat základní statistiky o používání centrálního nástroje pro podávání hlášení navrženého v sekci 3.2, přičemž bude dodržovat zásady minimálního shromažďování údajů a respektování soukromí.
  • Ostatní skupiny, které zpracovávají porušení Kodexu, se vyzývají, aby poskytovaly základní statistiky o porušeních Kodexu a podávaly zprávy podle svých možností, přičemž musí ctít zásady minimálního shromažďování údajů a respektování soukromí.

3.1.1 Zajištění prostředků pro zpracování případů

Prosazování VKJ místními řídícími strukturami bude podporováno několika způsoby. Komunity si budou moci vybrat z různých mechanismů nebo přístupů na základě několika faktorů, jako jsou: kapacita jejich struktur pro prosazování VKJ, přístup k řízení a komunitní preference. Některé z těchto přístupů mohou zahrnovat:

 • arbitrážní výbor pro konkrétní projekt Wikimedia;
 • arbitrážní výbor společný pro více projektů Wikimedia;
 • držitele rozšířených práv prosazující místní zásady v souladu s VKJ decentralizovaným způsobem;
 • výbory místních správců prosazujících zásady;
 • místní přispěvatelé prosazující místní zásady prostřednictvím komunitní diskuse a dohod.

Komunity by měly i nadále zajišťovat prosazování pravidel stávajícími prostředky, pokud nejsou v rozporu s VKJ.

3.1.2 Prosazování podle druhu porušení pravidel

Tato část obsahuje neúplný seznam různých druhů porušení pravidel spolu s vhodným mechanismem prosazování pravidel, který lze využít.

 • Porušení zahrnující hrozbu jakéhokoli druhu fyzického násilí
  • Řeší bezpečnostní tým Wikimedia.
 • Porušení zahrnující soudní spory nebo právní hrozby
  • Případy jsou zpracovávány právním týmem nadace Wikimedia Foundation, případně jinými odborníky, kteří mohou náležitě posoudit podstatu hrozby.
 • Porušení zahrnující poskytnutí osobních údajů bez souhlasu oprávněné osoby.
  • Obvykle s nimi nakládají uživatelé oprávnění vykonávat dohled nebo zakázat úpravy.
  • Příležitostně řeší bezpečnostní oddělení.
  • Případy jsou zpracovávány právním týmem nadace Wikimedia Foundation; případně jinými odborníky, kteří mohou náležitě posoudit podstatu hrozby, pokud tento druh porušení vyvolává právní povinnost.
 • Porušení týkající se řízení přidružených organizací
  • Řeší výbor pro přidružené organizace, nebo ekvivalentní orgán.
 • Porušení v technických prostorách
  • Vyřizuje Výbor pro Technický kodex chování
 • Systematické nedodržování VKJ
  • Řeší výbor U4C.
  • Mezi příklady systematického porušování pravidel patří:
   • nedostatečná místní kapacita pro prosazování VKJ;
   • konzistentní místní rozhodnutí, která jsou v rozporu s VKJ;
   • odmítnutí prosazování VKJ;
   • nedostatek prostředků nebo vůle řešit problémy.
 • Porušení VKJ na wiki
  • Porušení VKJ, ke kterým došlo na více Wikimedia projektech: Řeší je globální správci spolu se stevardy a orgány, které se zabývají porušováním VKJ na konkrétním Wikimedia projektu, případně je řeší výbor U4C, pokud nejsou v rozporu s těmito pravidly.
  • Porušení VKJ, ke kterým došlo na jednom Wikimedia projektu: Řeší jednotlivé projekty Wikimedia podle svých stávajících pravidel, pokud nejsou v rozporu s těmito pravidly.
   • Prostá porušení VKJ, jako je vandalismus, by měly řešit stávající struktury pro jeho prosazování prostřednictvím existujících prostředků, pokud nejsou v rozporu s těmito pravidly.
 • Porušení pravidel v technických prostorech
  • Řeší technický výbor pro kodex jednání.
 • Off-wiki porušení pravidel
  • Řeší výbor U4C, pokud neexistuje místní řídící struktura (např. arbitrážní výbor) nebo pokud případ výboru postoupí struktura pro prosazování pravidel, která by za něj jinak nesla odpovědnost.
  • V některých případech může být užitečné nahlásit porušení pravidel mimo wikipedii strukturám pro prosazování pravidel v příslušném prostoru mimo wikipedii. Tímto se nevylučuje uplatnění stávajících místních a globálních mechanismů prosazování pravidel v reakci na tato hlášení.
 • Porušení pravidel na prezenčních akcích a v prostorech vyžadujících osobní přítomnost
  • Stávající struktury pro prosazování pravidel často stanovují pravidla jednání a prosazování pravidel v prostorech mimo wikipedii. Patří mezi ně zásady přátelského prostoru a konferenční pravidla.
  • Struktury pro prosazování pravidel, které se těmito případy zabývají, je mohou postoupit výboru U4C.
  • V případech akcí pořádaných nadací Wikimedia Foundation zajišťuje dodržování zásad akce bezpečnostní oddělení.

3.2 Doporučení týkající se nástroje pro podávání hlášení

Nadace Wikimedia Foundation vytvoří a bude spravovat centralizovaný nástroj pro hlášení a zpracování případů porušení VKJ. Tento nástroj by umožní podávání hlášení prostřednictvím MediaWiki. Účelem je zmenšit technické překážky při nahlášení a řešení porušení VKJ.

Hlášení by měla obsahovat relevantní informace, které lze použít, nebo záznam o zdokumentování daného případu. Rozhraní pro podání hlášení by mělo oznamovateli umožnit poskytnutí podrobností osobě, která nese odpovědnost za řešení daného případu. Patří sem mimo jiné tyto informace:

 • jak nahlášené chování porušuje VKJ;
 • koho nebo co toto porušení VKJ poškodilo;
 • datum a čas, kdy k incidentu či incidentům došlo;
 • místo(a) incidentu či incidentů;
 • další informace, které skupinám zabývajícím se prosazováním VKJ umožní danou záležitost co nejlépe vyřešit.

Fungování nástroje by mělo odpovídat zásadám snadného používání, ochrany soukromí a bezpečnosti, flexibility zpracování a transparentnosti.

Osoby pověřené prosazováním VKJ nejsou povinny tento nástroj používat. Mohou i nadále pracovat s nástroji, které považují za vhodné, pokud zpracování případů probíhá v souladu se stejnými zásadami snadného používání, ochrany soukromí a bezpečnosti, flexibility zpracování a transparentnosti.

3.3 Zásady a doporučení pro struktury pro prosazování pravidel

Je-li to možné, doporučujeme stávajícím strukturám pro prosazování pravidel, aby převzaly odpovědnost za přijímání hlášení o porušování VKJ a za řešení těchto případů v souladu s pravidly uvedenými zde. Aby prosazování VKJ bylo v rámci celého hnutí i nadále konzistentní, doporučujeme, aby se při řešení porušení VKJ uplatňovaly následující základní zásady.

3.3.1 Spravedlivost postupu

Podporujeme struktury pro prosazování pravidel při vytváření a udržování podpůrných zásad pro případ střetu zájmů. Správcům nebo jiným osobám by měly pomoci rozhodnout, kdy se mají zdržet činnosti nebo se v hlášení přestat angažovat, pokud jsou do problému úzce zapojeni.

Všechny strany budou obvykle mít možnost vyjádřit svůj názor na problémy a důkazy. Lze si také vyžádat zpětnou vazbu od ostatních v situacích, v nichž pomůže při zjišťování dalších informací, hledisek a souvislostí. V zájmu ochrany soukromí a bezpečnosti může být tato možnost omezena.

3.3.2 Transparentnost postupu

Výbor U4C by v souladu se svým účelem a působností, jak je definuje část 4.1, musí poskytnout dokumentaci účinnosti prosazování opatření podle VKJ a jejich vztahu k běžným porušením pravidel v rámci celého hnutí. Nadace Wikimedia Foundation by je při provádění tohoto výzkumu měla podpořit. Cílem této dokumentace je pomoci strukturám pro prosazování pravidel při vytváření osvědčených postupů prosazování VKJ.

Je-li to možné, projekty Wikimedia a přidružené organizace musí spravovat stránky popisující zásady a mechanismy jejich prosazování pravidel v souladu s textem zásad VKJ. Projekty a přidružené organizace, jejichž stávající pravidla nebo zásady jsou v rozporu s textem zásad VKJ, by měly projednat jejich změny tak, aby byly v souladu s globálními komunitními standardy. Aktualizace nebo vytváření nových místních zásad by měly probíhat tak, aby nedocházelo k rozporům s VKJ. Projekty a přidružené organizace mohou výbor U4C žádat o poradní stanoviska k případným novým zásadám nebo pravidlům.

Na konverzace, které se specificky týkají Wikimedia a které se odehrávají v souvisejícím prostoru hostovaném na platformách třetích stran (např. Discord, Telegram atd.), se podmínky používání Wikimedia nemusí vztahovat. Vztahují se na ně podmínky používání a zásady jednání na dané webové stránce. Jednání wikimediánů v souvisejících prostorech hostovaných na platformách třetích stran nicméně může být přijato jako důkaz při podávání hlášení o porušování VKJ. Členům komunity Wikimedia, kteří moderují prostory související s Wikimedia na platformách třetích stran, doporučujeme, aby mezi své zásady zahrnuli dodržování VKJ. Nadace Wikimedia Foundation by měla usilovat o udržování osvědčených postupů na platformách třetích stran, které brání přelévání konfliktů na wikipedii do jejich prostorů.

3.3.3 Odvolání

Proti opatření přijatému jednotlivým držitelem rozšířených práv bude možné se odvolat k jiné místní nebo společné struktuře pro prosazování pravidel, než je výbor U4C. Pokud taková struktura pro prosazování pravidel neexistuje, může být odvolání k výboru U4C přípustné. Kromě tohoto ujednání mohou místní komunity umožnit odvolání k jinému individuálnímu držiteli rozšířených práv.

Struktury pro prosazování pravidel stanoví standardy přijímání a posuzování odvolání na základě informací o relevantních souvislostech a polehčujících okolností. Mezi tyto faktory mimo jiné patří: ověřitelnost obvinění, trvání a účinek sankce, možné podezření na zneužití pravomoci nebo jiné systémové problémy a pravděpodobnost dalších porušení. Přijetí odvolání nelze zaručit.

Proti některým rozhodnutím právního oddělení nadace Wikimedia Foundation není odvolání možné. Některé kroky a rozhodnutí kanceláře Wikimedia Foundation ale může přezkoumat Výbor pro přezkum případů. Omezení, konkrétně odvolání proti opatřením a rozhodnutím kanceláře, nemusí v některých jurisdikcích platit, pokud se liší právní požadavky.

Struktury pro prosazování pravidel by měly usilovat o to, aby k případům zaujímaly informovaná stanoviska, a měly tak podklady pro vyhovění nebo zamítnutí odvolání. S informacemi by se mělo nakládat citlivě a s ohledem na soukromí zúčastněných osob a proces rozhodování.

K dosažení tohoto cíle doporučujeme, aby struktury pro prosazování pravidel při přezkoumání odvolání zvážily různé faktory. Ty mohou mimo jiné zahrnovat:

 • závažnost porušení pravidel a újmu způsobenou porušením pravidel;
 • předchozí porušování pravidel;
 • závažnost sankcí, proti kterým bylo podáno odvolání;
 • dobu, která od porušení pravidel uplynula;
 • analýzu porušení pravidel při kontaktu;
 • podezření na možné zneužití pravomoci nebo jiný systémový problém.

4. Koordinační výbor VKCH (U4C)

Bude vytvořen nový globální výbor označovaný jako přípravný výbor pro všeobecný kodex jednání (U4C). Tento výbor bude rovnocenný ostatním orgánům přijímajícím rozhodnutí na vysoké úrovni (např. arbitrážní výbor a výbor pro přidružené organizace). Má sloužit jako poslední opravný prostředek v případě systematického selhávání místních skupin při prosazování VKJ. Členská základna výboru U4C by musí odrážet globální a různorodé zastoupení v naší globální komunitě.

4.1 Účel a oblast působnosti

Výbor U4C sleduje hlášení o porušování pravidel VKJ a může provádět další šetření a přijímat příslušná opatření. Výbor U4C bude pravidelně sledovat a vyhodnocovat situaci v oblasti prosazování VKJ. Může navrhovat vhodné změny VKJ a pravidel jeho prosazování, které by nadace Wikimedia Foundation a komunita měly zvážit, ale žádný z těchto dokumentů nesmí samostatně měnit. V případě potřeby bude výbor U4C nadaci Wikimedia Foundation při řešení případů pomáhat.

Výbor U4C:

 • vyřizuje stížnosti a odvolání za okolností uvedených v pravidlech prosazování VKJ;
 • provádí veškerá šetření nezbytná k vyřešení uvedených stížností a odvolání;
 • zajišťuje pro komunity prostředky související s osvědčenými postupy podle VKJ, jako jsou povinné školicí materiály a další prostředky podle potřeby;
 • v případě potřeby ve spolupráci s členy komunity a strukturami pro prosazování VKJ stanovuje definitivní výklad pravidel prosazování VKJ i VKJ samotného;
 • sleduje a vyhodnocuje účinnost prosazování VKJ a poskytuje doporučení ke zlepšení.

Výbor U4C se nebude zabývat případy, které se primárně netýkají porušení VKJ nebo jeho vymáhání. S výjimkou případů závažných systémových problémů může výbor U4C svou pravomoc přijímat konečná rozhodnutí delegovat na jinou osobu. Povinnosti výboru U4C jsou vysvětleny v kontextu ostatních struktur pro prosazování pravidel v části 3.1.2.

4.2 Výběr členů, členství a funkce

Členové s hlasovacím právem se vybírají v každoročních volbách, které organizuje celosvětová komunita. Kandidátem může být kterýkoli člen komunity, který současně:

 • musí splňovat kritéria nadace Wikimedia Foundation pro přístup k neveřejným osobním údajům a ve svém vyjádření k volbě potvrdit, že bude tato kritéria v celém rozsahu dodržovat;
 • nesmí v současné době čelit sankcím na žádném projektu Wikimedia ani mu nesmí být zakázána účast na prezenčních akcích
 • musí dodržovat VKJ;
 • musí splňovat další požadavky na způsobilost stanovené v průběhu volebního procesu.

Ve výjimečných případech může výbor U4C vyhlásit prozatímní volby, pokud zjistí, že odstoupením nebo nečinností vznikla okamžitá potřeba angažovat další členy. Volby budou probíhat v podobném formátu jako pravidelné každoroční volby.

Jednotliví členové výboru U4C nemusí rezignovat na jiné funkce (např. správce, člena arbitrážního výboru, bezpečnostního koordinátora akcí). Nesmí se však podílet na řešení případů, na kterých se v rámci jiných funkcí přímo podíleli. Členové výboru U4C podepíší zásady přístupu k neveřejným osobním údajům a na základě toho jim bude přístup k nim umožněn. Přípravný výbor U4C by měl rozhodnout o vhodných podmínkách členství ve výboru U4C.

Výbor U4C může podle potřeby vytvářet podvýbory nebo jmenovat jednotlivce pro účely konkrétního úkolu nebo funkce.

Nadace Wikimedia Foundation může do výboru U4C jmenovat až dva členy bez hlasovacího práva a podle potřeby poskytne podpůrný personál.

4.3 Postupy

Výbor U4C rozhodne, jak často se bude scházet a jaké budou další provozní postupy. Může vytvářet nebo upravovat své postupy, pokud je to v jeho kompetenci. Je-li to vhodné, výbor by měl před provedením zamýšlených změn požádat komunitu o zpětnou vazbu.

4.4 Zásady a precedens

Výbor U4C nevytváří nové zásady a nemůže doplňovat ani měnit VKJ. Namísto toho uplatňuje a prosazuje VKJ, jak je vymezeno jeho působností.

Vzhledem k tomu, že se komunitní zásady, pravidla a normy v průběhu času vyvíjejí, budou předchozí rozhodnutí zohledněna pouze v případě, že jsou v současném kontextu stále relevantní.

4.5 Přípravný výbor U4C

Po schválení pravidel prosazování VKJ nadace Wikimedia Foundation zajistí vytvoření přípravného výboru, který bude:

 • stanovovat postupy, zásady a použití precedentu výboru U4C;
 • navrhovat zbývající postupy výboru U4C;
 • ustanovit další logistické prostředky potřebné k vytvoření výboru U4C;
 • pomáhat při počátečních volbách do výboru U4C.

Přípravný výbor se musí skládat z dobrovolných členů komunity, zaměstnanců a radních přidružených organizací a zaměstnanců nadace Wikimedia Foundation.

Členy vybere viceprezident pro odolnost a udržitelnost komunity nadace Wikimedia Foundation. Dobrovolní členové výboru by měli být respektovanými členy komunity.

Členové musí být vybrání tak, aby co nejlépe reprezentovali různorodost procesů prosazování pravidel hnutí a mít zkušenosti například s přípravou pravidel, zapojením se do uplatňování stávajících pravidel a zásad na projektech Wikimedia a s participativním rozhodováním. Členové musí odrážet rozmanitost hnutí, například, ale ne pouze: ovládané jazyky, pohlaví, věk, zeměpisná poloha a typ projektu.

Práci přípravného výboru U4C bude schvalovat buď globální rada nebo k němu dojde v rámci komunitního postupu podobného schválení tohoto dokumentu. Po zřízení výboru U4C na základě činnosti tohoto přípravného výboru by měl být přípravný výbor rozpuštěn.

5. Slovník pojmů (glosář)

Správce nebo administrátor
Viz definice na stránce Meta
Držitel rozšířených práv
Uživatel, který má administrátorská práva nad rámec běžných oprávnění k provádění úprav a který je obvykle volen v rámci komunitních postupů nebo jmenován arbitrážními výbory. To zejména zahrnuje: místní správce, funkcionáře, globální správce nebo stevardy.
Výbor pro přidružené organizace
Viz definice na stránce Meta.
Arbitrážní výbor (neboli ArbCom)
Skupina pověřených uživatelů, kteří slouží jako finální rozhodovací orgán pro některé spory. Každý dílčí bod zaměření ArbCom je definován jeho komunitou. ArbCom může sloužit více než jednomu projektu (například Wikizprávy a Wikicesty) a/nebo více než jednomu jazyku. Pro účely těchto pokynů to zahrnuje výbor Všeobecného kodexu chování pro technické prostory a panely správy Wikimedia. Definice Arbitrážního výboru je k dispozici také na Meta-Wiki.
"Závazná" slovesa
Při vypracovávání Pravidel prosazování považoval návrhový výbor slova "vytvořit", "rozvíjet", "prosazovat", "musí" a "bude" za závazná. Srovnejte to s "doporučujícími slovesy".
Výbor pro přezkum případů
Viz definice na stránce Meta.
Komunita
Odkazuje na komunitu projektu. Rozhodnutí učiněné komunitou projektu většinou vyplývají z konsensu. Viz též: Projekt.
Cross-wiki
Ovlivňuje více než jeden projekt: Viz též: Globální.
Koordinátor bezpečnosti akce
Osoba pověřená organizátory akce konané v rámci sponzorství Wikimedia pro zajištění bezpečnosti této akce.
Globální
Týká se všech projektů Wikimedia. V hnutí Wikimedia představuje slovo „globální“ slangový výraz označující řídící orgány celého hnutí. Obecně se používá jako opak slova „místní“.
Globální správci
Viz definice na stránce Meta.
Orgán přijímající rozhodnutí na vysoké úrovni
Skupina (tj. výbor U4C, arbitrážní výbor, výbor pro přidružené organizace), proti jehož rozhodnutí se již nelze odvolat. Jednotlivé záležitosti mohou náležet do působnosti různých orgánů přijímajících rozhodnutí na vysoké úrovni. Tento výraz nezahrnuje skupinu uživatelů, kteří se účastní diskuse organizované na vývěsce, v jejímž důsledku dojde k přijetí rozhodnutí, byť se proti výsledkům této diskuse nelze odvolat.

Místní: Odkazuje na jeden projekt Wikimedia, pobočku nebo organizaci. Tento výraz obvykle označuje nejnižší, nejbližší řídící orgán, jehož se daná situaci týká.

Off-wiki
Obecně se vztahuje na prostory online, které nejsou hostovány nadací Wikimedia Foundation, i když jsou v nich přítomni členové komunity Wikimedia a aktivně je využívají. Příklady off-wiki prostorů jsou Twitter, Whatsapp, IRC, Telegram, Discord a další.
Osobní údaje
Veškeré údaje, na základě kterých lze potenciálně ztotožnit konkrétní osobu. Jakékoli údaje, které lze použít k rozlišení jedné osoby od druhé a které lze použít k deanonymizování dříve anonymních údajů, se považují za OÚ.
Projekt (projekt Wikimedia)

Wiki, která je spravována Nadací Wikimedia.

"Doporučující" slovesa
Při vypracovávání Pravidel prosazování považoval návrhový výbor slova "doporučuje", "může", "navrhuje" a "měl by" za doporučení. Srovnejte je se "závaznými" slovesy.
Související prostor hostovaný na platformách třetích stran

Webové stránky, včetně soukromých wiki, které nejsou spravovány nadací, ale kde uživatelé diskutují o záležitostech projektu relevantních k Wikimedii. Často jsou moderovány dobrovolníky z Wikimedie.

Zaměstnanci
Zaměstnanci a/nebo pracovníci zařazení do organizace hnutí Wikimedia nebo kontraktoři takové organizace, jejichž práce vyžaduje interakci se členy komunity Wikimedia nebo v prostorách hnutí Wikimedia (včetně prostorů třetích stran, jako jsou off-wiki platformy určené pro činnost hnutí Wikimedia).
Stevard
Viz definice na stránce Meta.
Systémový problém nebo selhání

Problém, při němž dochází k nedodržování všeobecného kodexu jednání za účasti několika osob, zejména držitelů s rozšířenými právy.

Wikimedia Foundation Office Action Policy
Pravidla, nebo jejich navazující ekvivalent.