Jump to content

Policy:Universell adferdskodeks/Retningslinjer for håndheving

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimedia Foundation Universal Code of Conduct

1. Retningslinjer for håndheving av UAK

Disse retningslinjene for håndheving beskriver hvordan nettsamfunnet og Wikimedia Foundation vil kunne oppnå målene i Den universelle adferdskodeksen (UAK). Dette omfatter blant annet å fremme forståelse for UAK, engasjere seg proaktivt for å forebygge overtredelser, utvikle prinsipper for reaksjon på overtredelser og å støtte lokale systemer for håndheving på lokalt nivå.

UAK gjelder for alle Wikimedia-arenaer, både online og offline. Håndhevingen av UAK er derfor et felles ansvar. I samsvar med bevegelsens prinsipp om desentralisering bør UAK håndheves på et relevant, mest mulig lokalt nivå.

Retningslinjene for håndheving danner et rammeverk for interaksjon mellom nåværende og fremtidige håndhevingssystemer, og har som formål å skape (danne) grunnlaget for en rimelig og konsekvent implementering av UAK.

1.1 Oversettelser av retningslinjer for håndheving av UAK

Originalversjonen av UAK-reglene for håndhevelse er på engelsk. Denne vil bli oversatt til ulike språk som brukes på Wikimedia-prosjekter. Wikimedia Fondation vil etterstrebe nøyaktige oversettelser. Hvis det er ulikheter mellom den engelske versjonen og oversettelsen kommer avgjørelser til å gjøres med utgangspunkt i den engelske versjonen.

1.2 Gjennomgåelse av retningslinjene for håndhevelse av UAK

Basert på styrets anbefalinger, vil Wikimedia-stiftelsen, ett år etter ratifiseringen av retningslinjene for håndheving, holde en høring og en gjennomgåelse av UAK samt av retningslinjer for håndheving av UAK.

2. Forebyggende arbeid

Denne seksjonen har som mål å gi retningslinjer for hvordan Wikimedias nettsamfunn og tilknyttede enkeltpersoner kan bli bevisst UAK. Dette vil gis som detaljerte anbefalinger for å bygge bevissthet rundt UAK, ta for seg oversettelser av UAK, og å fremme frivillig etterlevelse av UAK når situasjonen tilsier det som passende eller nødvendig.

2.1 Kunngjøring og bekreftelse av UAK

UAK gjelder for alle som samhandler med og bidrar til Wikimedia-prosjektene. Den gjelder også for alle offisielle fysiske samlinger og relaterte arenaer hos utenforstående, som en basis for god oppførsel for samhandling på Wikimedia-prosjekter over hele verden.

Vi anbefaler at UAK blir lagt til i Wikimedias bruksvillkår.

I tillegg må følgende personer bekrefte sin forpliktelse til å følge UAK:

 • Alle ansatte og kontraktspartnere til Wikimedia Foundation, medlemmer av styret, styremedlemmer og ansatte i Wikimedias affilierte organisasjonsledd.
 • Enhver representant for et av Wikimedias (mulig) berørte affilierte organisasjonsledd (slike som, men ikke begrenset til: en person eller gruppe av personer som ønsker å promotere og/eller samarbeide med Wikimedia om et arrangement, gruppe, studie, enten i wiki-basert research-opplegg eller utenfor dette); og
 • Enhver person som ønsker å bruke Wikimedia Foundations varemerke i et arrangement som for eksempel, men ikke begrenset til: arrangementer markedsført under Wikimedas varemerke (som for eksempel ved å inkludere det i arrangementets tittel) og ved representasjon for Wikimedias organisasjon, nettsamfunn, eller prosjekt ved et arrangement (slikt som, men ikke begrenset til, en representant eller ansvarlig ved en stand).

2.1.1. Styrke bevissheten rundt UAK

For å styrke bevisstheten rundt UAK vil en lenke til UAK være tilgjengelig følgende steder:

 • Bruker- og arrangement-registreringssider;
 • Bunntekst på Wikimedia-prosjekter og redigeringsbekreftelsessider for brukere i uinnlogget modus (gitt at det er relevant og teknisk mulig)
 • Bunntekst på nettsider til affilierte organisasjonsledd og brukergrupper
 • Tydelig kommunisert ved fysiske, virtuelle og hybride arrangementer, og
 • Ellers der det anses som hensiktsmessig av lokale prosjekter, affilierte organisasjonsledd, brukergrupper og arrangementorganisatorer.

2.2 Anbefalinger for opplæring i UAK

U4C Etableringskomiteen vil med støtte fra Wikimedia Foundation, utvikle og gjennomføre opplæring for å gi en felles forståelse av UAK og nødvendig kunnskap for gjennomføringen. Det anbefales at relevante stakeholders blir konsultert ved utviklingen av opplæringen, herunder, men ikke begrenset til: affilierte organisasjonsledd, tilknyttingsutvalget, voldgiftsutvalg, forvaltere og andre brukere med utvidede rettigheter, Trust&Safety og juridisk avdeling, og andre som det anses gunstig å gi et fullstendig syn på UAK.

Denne opplæringen er beregnet for personer som ønsker å være en del av prosessene for håndheving av UAK, eller de som ønsker å bli informert om UAK.

Opplæring vil bli opprettet i selvstendige moduler som dekker alminnelig informasjon, identifisering av regelbrudd og bistand og kompliserte saker og klager. Etter at den første U4C er etablert, vil denne være ansvarlig for vedlikehold og oppdatering av utdannelsesmodulene etter behov.

Opplæringsmoduler vil bli tilgjengelig i ulike moduler og på ulike plattformer, for å lette tilgangen. Lokale nettsamfunn og affilierte organisasjonsledd som ønsker å tilby utdanning i sine virkeområder, vil få økonomisk støtte fra Wikimedia Foundation for å innføre denne utdannelsen. Dette omfatter støtte til oversettelser.

Vi anbefaler at deltagere som fullfører en modul skal ha muligheten til å få dette offentlig anerkjent.

Følgende opplæringsprogrammer er foreslått:

Modul A – Orientering (UAK – generelt)

 • Hjelp til å sikre en felles forståelse av UAK og hvordan implementere UAK
 • Forklare konsist hva UAK er og hvordan den forventes å bli håndhevet, samt hvilke verktøy som er tilgjengelige for rapportering av overtredelser

Modul B - Identifikasjon og rapportering (brudd på UAK)

 • Gir interesserte en mulighet til å identifisere brudd på UAK, forstå rapporteringsrutiner og å lære bruken av rapporterings-verktøyer.
 • Beskriver arten av brudd, hvordan tilfellene kan meldes i en lokal kontekst, og viser den beste måten å behandle saker på innenfor UAK-prosessen.
 • Opplæring vil også fokusere på utvalgte deler av UAK, som for eksempel trakassering og maktmisbruk (hvis nødvendig).

Modulene C - komplekse saker, klager (UAK - gjentatte overtredelser)

 • Disse modulene er forutsetninger for å bli med i U4C, og er anbefalt for fremtidige søkere til U4C og brukere med utvidede rettigheter.
 • Denne modulen bør inneholde to særskilte temaer:
  • C1 - Behandlingen av komplekse saker (UAK - gjentatte overtredelser): Prosjektovegripende tilfeller, trakassering over lang tid, vurdering av truslers troverdighet, effektiv og sensitiv kommunikasjon, og beskyttelse av ofrenes sikkerhet og andre sårbare personer.
  • C2 - Behandling av klager, avslutning av saker (UAK - klager): Omfatter behandling av klager innenfor UAK.
 • Disse modulene vil være instruktørstyrte og spesialtilpassende. De vil bli tilbudt medlemmer av U4C-medlemmer og -søkere, funksjonærer som har undertegnet "Access to Nonpublic Personal Data Policy".
 • Undervisningsmaterialet for denne instruktør-styrte opplæringen, som for eksempel særskilte moduler, slides, spørsmål, etc., vil bli offentliggjort når det er mulig.

3. Responsivt arbeid

Denne delen har som mål å gi retningslinjer og prinsipper for behandling av rapporter om brudd på UAK, og anbefalinger for lokale systemer for håndheving ved brudd på UAK. I denne delen vil det være viktig å behandle rapporter, anbefalinger for å lage et rapporteringsverktøy, foreslått håndhevelse for ulike nivåer av overtredelser og anbefalinger til lokale systemer for håndheving.

3.1 Prinsipper for arkivering og behandling av brudd på UAK

De følgende prinsippene er standard for rapporteringssystemer i hele bevegelsen.

Rapporter:

 • Brudd på UAK bør kunne bli rapportert både av den som blir rammet, så vel som en uavhengig tredjeperson som har observert hendelsen
 • Rapporter skal kunne gjelde brudd på UAK, dersom de foregår online, offline, i en arena hos en tredjepart, eller over flere arenaer
 • Det må være mulig å rapportere både offentlig og med ulik grad av personvern
 • Troverdighet og verifiserbarhet av anklager vil bli undersøkt grundig for å kunne vurdere risiko og rettmessighet
 • Brukere som gjentatte ganger sender meldinger i ond tro eller urettmessig, risikerer å miste sin rett til å rapportere brudd.
 • Anklagede personer skal ha innsyn i enkelthetene i påstandene om de påståtte brudd, med mindre en slik tilgang vil medføre fare eller sannsynlighet for svekkelse av rapportørens eller andres sikkerhet
 • Wikimedia Foundation må stille til disposisjon ressurser for oversettelse dersom rapporter blir innsendt i et språk som berørte personer ikke behersker

Saksbehandling av brudd:

 • Resultater skal stå i rimelig forhold til bruddets grovhet
 • Saker skal behandles opplyst, der det tas hensyn til kontekst, i samsvar med prinsippene i UAK.
 • Saker skal behandles i løpet av rimelig tid, og slik at parter straks blir informert om forsinkelser

Transparens:

 • Når det er mulig, skal den gruppen som har behandlet bruddet på UAK, opprette et offentlig arkiv for slike saker, samtidig som personvernet sikres i saker som ikke er offentlige
 • Wikimedia Foundation vil offentliggjøre grunnleggende statistikk over bruken av de sentrale rapporteringsverktøyer foreslått i seksjon 3.2, og samtidig ivareta prinsippet om minst mulig datalagring og hensynet til personvernet
  • Andre grupper som behandler brudd på UAK oppfordres til å levere grunnleggende statistikk over brudd på UAK og rapporter, så godt som mulig, og samtidig ivareta prinsippet om minst mulig datalagring og hensynet til personvernet

3.1.1 Ressurstilbud for behandling av saker

Håndhevingen av UAK gjennom lokale styringssystemer vil bli støttet på flere måter. Nettsamfunnene vil kunne velge mellom ulike mekanismer eller tilnærminger basert på flere faktorer, for eksempel: kapasiteten til deres systemer for håndheving, tilnærmingen til styring og nettsamfunnets preferanser. Noen av disse tilnærmingene kan omfatte:

 • En voldgiftskomité (ArbCom) for et bestemt Wikimedia-prosjekt
 • En ArbCom delt blant flere Wikimedia-prosjekter
 • Brukere med utvidede rettigheter som håndhever lokale retningslinjer som er i samsvar med UAK på en desentralisert måte
 • Panel av lokale administratorer som håndhever policyer
 • Lokale bidragsytere som håndhever lokale retningslinjer gjennom diskusjon og avtale

Nettsamfunnene bør fortsette å håndheve regler på vanlig måte, så lenge disse ikke kommer i konflikt med UAK

3.1.2 Håndheving etter type av overtredelse

Dette avsnittet inneholder en liste over ulike typer overtredelser, men som ikke er fullstendig, sammen med den tilhørende håndhevingsmekanismen, som det er aktuelt å bruke.

 • Brudd som inneholder fysisk vold av ethvert slag
  • Blir behandlet av Wikimedia Trust & Safety team
 • Brudd som omfatter søksmål eller juridiske trusler
  • Blir behandlet av Wikimedia Foundation juridisk avdeling, eller dersom det er hensiktsmessig, av andre fagpersoner som kan vurdere om truslene er reelle
 • Brudd som omfatter avsløring av personopplysninger uten samtykke
  • Blir behandlet av brukere med rettigheter til å slette eller skjule redigeringer.
  • Unntaksvis behandlet av Trust & Safety
  • Blir sendt Wikimedia Foundation juridisk avdeling eller, dersom det er hensiktsmessig, til andre fagpersoner som kan vurdere om truslene er reelle, dersom denne formen for trussel kan medføre juridiske forpliktelser
 • Brudd relatert til et affiliert organisasjonsledd
  • Blir behandlet av Komiteen for affilierte organisasjonsledd (Affcom) eller tilsvarende organ
 • Brudd relatert til tekniske arenaer
  • Behandles av komiteen for teknisk adferdskodeks
 • Systemisk svikt i overholdelse av UAK
  • Behandles av U4C
  • Eksempler på systemisk svikt i overholdelse kan være:
   • Mangel på lokal kapasitet til å håndheve UAK
   • Eksisterende lokale avgjørelser som er i strid med UAK
   • Nektelse av å følge UAK
   • Mangel på ressurser eller vilje til å ta fatt i problemer
 • Brudd på UAK på Wikimedia-prosjekter
  • Brudd på UAK som skjer over flere wikier: Behandles av globale sysop-er og forvaltere og de organer som behandler brudd på UAK på enkelt-wikier, eller av U4C når det ikke kommer i konflikt med disse retningslinjene.
  • Brudd på UAK som skjer på en enkelt wiki: Behandles av det eksisterende systemet for håndheving i samsvar med de eksisterende retningslinjene, når de ikke står i motstrid til disse retningslinjene
   • Enkeltovertredelser av UAK som for eksempepl vandalisme, bør bli behandlet av de eksisterende håndhevings-systemene og med vanlig brukte midler, med mindre de bryter med disse retningslinjene.
 • Brudd Off-wiki
  • Behandles av U4C når det ikke finnes noen lokalt system for håndheving (f.eks. ArbCom), eller dersom saken blir henvist til dem, av det system som ellers ville vært ansvarlig
  • I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å rapportere bruddet som har skjedd off-wiki til håndhevings-systemet i den relevante off-wiki arenaen. Dette er ikke til hinder for at eksisterende lokale eller globale systemer for håndheving aktiveres
  • Eksisterende mekanismer for håndheving oppgir ofte håndhevingsregler for Off-wiki. Blant disse er Friendly Space policyer og regler for møter
  • Håndhevingssystemer som kan behandle slike saker, kan henvise disse videre til U4C.
  • Ved arrangementer i regi av Wikimedia Foundation, er Trust & Safety ansvarlig for håndheving av policyen

3.2 Anbefalte rapporteringsverktøy

Et sentralisert rapporterings- og prosesseringsverktøy for UAK-brudd vil bli utviklet og vedlikeholdt av Wikimedia Foundation. Det vil være mulig å lage rapporter via MediaWiki med dette verktøyet. Formålet er å senke den tekniske barriere for å rapportere og behandle brudd på UAK.

Rapporter bør inneholde relevant informasjon, som man kan gjøre bruk av, eller dokumentere den aktuelle saken. Rapporteringens grensesnitt bør gjøre det mulig for den som gir rapport å gi opplysninger til den som er ansvarlig for behandling av den aktuelle saken. Dette inkluderer informasjon som, men ikke begrenset til:

 • Hvordan den rapporterte atferden overtrer UAK
 • Hvem eller hva som har blitt skadet (krenket) av denne overtredelsen av UAK
 • Dato og klokkeslett for de inntrådte hendelsen(e),
 • Sted(er) for hendelsen(e)
 • Annen informasjon som setter bemyndigete grupper, i stand til å behandle saken

Verktøyet bør fungere på grunnlag av prinsipper om brukervennlighet, personvern og sikkerhet, fleksibilitet i behandlingen, og transparens.

Personer som er ansvarlig for å håndheve UAK, er ikke forpliktet til å bruke dette verktøyet. De kan fortsette å jobbe med de verktøyer de anser som hensiktsmessige, så lenge sakene håndteres i henhold til de samme prinsippene om brukervennlighet, personvern og sikkerhet, fleksibilitet i behandlingen, og transparens.

3.3 Grunnlag og anbefalinger for håndhevings-systemer

Der det er mulig, oppfordrer vi eksisterende håndhevingssystemer til å sørge for at de får meldinger om brudd på UAK, og behandler dem i samsvar med retningslinjene som er angitt her. For å sikre at håndhevingen av UAK blir konsekvent over hele bevegelsen, anbefaler vi at følgende grunnprinsipper blir ved behandlingen av brudd på UAK.

3.3.1 Rettferdighet i prosessen

Vi oppmuntrer systemer for håndheving til å utvikle og opprettholde understøttende policyer for interessekonflikter. Disse bør være til hjelp for administratorer eller andre til å avgjøre når de skal avstå fra å begynne på eller fullføre en rapport, når de selv er dypt involvert i saken.

Alle parter vil vanligvis få mulighet til å gi sitt syn på problemene og bevisene, og tilbakemeldinger fra andre kan også tas med for å gi mer informasjon, perspektiv og sammenheng. Denne mulighet kan bli begrenset av hensyn til å beskytte privatliv og sikkerhet.

3.3.2 Prosesstransparens

U4C skal i samsvar med sitt formål og kompetanse som definert i punkt 4.1, dokumentere virkningen av tiltak ved håndhevingen av UAK, og deres forhold til ordinære brudd i hele bevegelsen. De bør få støtte av Wikimedia Foundation til dette. Målet med denne dokumentasjonen er å hjelpe håndhevingssystemer til å utvikle beste praksis for håndhevelse av UAK.

Wikimedia-prosjekter og affilierte organisasjonsledd skal, når det er mulig, opprettholde sider som beskriver policyer og håndhevingmekanismer i tråd med UAKs policy-erklæring. Prosjekter og affilierte organisasjonsledd med eksisterende retningslinjer eller policy som står i motstridelse til UAKs policy-erklæring tekst bør diskutere endringer for å være i samsvar med globale standarder for nettsamfunnene. Oppdatering eller opprettelse av nye lokale retningslinjer bør gjøres på en måte som ikke strider mot UAK. Prosjekter og tilknyttede selskaper kan be U4C om rådgivende uttalelser om potensielle nye retningslinjer eller retningslinjer.

For Wikimedia-relaterte samtaler som forekommer på andre arenaer, der verten er tredjepartsplattformer (f.eks. Discord, Telegram, etc.), gjelder ikke nødvendigvis Wikimedias brukervillkår. Likevel kan Wikimedianeres oppførsel på andre adrenaer aksepteres som bevis i rapporter om brudd på UAK. Vi oppfordrer Wikimedia-samfunnets medlemmer som modererer Wikimedia-relaterte arenaer på tredjepartisplattformer til å respektere UAK gjennom rettningslinjene som gjelder der. Wikimedia Foundation bør fremme gode anbefalinger som gjør at wiki-relaterte konflikter ikke sprer seg til tredjepartisplattformer.

3.3.3 Klager

Et tiltak gjennomført av en bruker med utvidete rettigheter kan påklages til et lokal eller felles håndhevingssystem, annet enn U4C. Dersom intet slikt system finnes vil klage til U4C kunne bli tillatt. Bortsett fra dette, vil lokale nettsamfunn kunne tillate klage til en annen lokal bruker med utvidete rettigheter.

Håndhevings-systemer vil fastsette standarder for å akseptere og vurdere klager basert på relevant informasjon om sammenhengen og formildende faktorer. Disse faktorene inkluderer, men er ikke begrenset til: verifisering av anklagene, lengden og effekten av sanksjonen, og om det er mistanke om maktmisbruk eller andre systemiske problemer, og sannsynligheten for ytterligere overtredelser. Det er ikke garantert at en appell vil bli akseptert.

Det er ikke mulig å påklage visse beslutninger truffet av Wikimedia Foundation Legal Department. Imidlertid kan noen av Wikimedia Foundations administrative avgjørelser og vedtak overprøves av Case Review Committee. Denne begrensningen, vil særlig når det gjelder klager over administrative avgjørelser og vedtak, i noen jurisdiksjoner likevel ikke gjelde, dersom juridiske forutsetninger er annerledes.

Håndhevingssystemer bør søke å oppnå et informert syn på sakene for å etablere et grunnlag for å godkjenne eller forkaste en klage. Informasjonen bør behandles med varsomhet, med tilbørlig hensyn til personers privatliv og til beslutningsprosessen.

For å oppnå dette målet anbefaler vi at håndhevelsesstrukturer tar hensyn til ulike faktorer når de vurderer klager. Disse kan omfatte, men ikke være begrenset til:

 • Overtredelsens grovhet og den skade den medførte
 • Tidligere historie av overtredelser
 • Grovhet av sanskjoner som er påklaget
 • Tiden som er gått siden overtredelsen
 • Analyse av overtredelsen
 • Mistanke om mulig maktmisbruk eller andre systemiske problemer

4. UAK Koordineringskomité (U4C)

En ny global komité som kalles Koordineringskomitéen for den universelle adferdskodeksen (U4C) vil bli dannet. Denne komitéen vil være et organ likestilt med andre beslutningstagere på høyt nivå (f.eks. ArbComs og AffCom). Formålet med denne er å tjene som siste instans i tilfelle av systemiske feil hos lokale grupper med hensyn til å håndheve UAK. U4Cs sammensetning skal gjenspeile den globale og mangfoldige sammensetningen av vårt globale nettsamfunn.

4.1 Formål og kompetanse

U4C overvåker meldinger om brudd på UAK, og kan gjennomføre ytterligere undersøkelser og gjennomføre tiltak etter behov. U4C vil regelmessig overvåke og vurdere status for hvordan UAK blir håndhevet. De kan foreslå egnede endringer i UAK og retningslinjene for håndhevelse av UAK for Wikimedia Foundation og nettsamfunnet, men de kan ikke endre noe av dokumentet på egenhånd. Når det er nødvendig vil U4C bistå Wikimedia Foundation i håndtering av saker.

U4C:

 • Behandler klage på adferd og klage på vedtak i de tilfeller som er beskrevet i Retningslinjer for håndheving
 • Gjennomfører enhver undersøkelse som er nødvendig for å løse de nevnte klager på adferd og klage på vedtak
 • Skaffer til veie nødvendige ressurser for nettsamfunnenes optimale praksis under UAK
 • Gir, hvis nødvendig, en endelig tolkning av Retningslinjene for håndheving av UAK, i samarbeid med brukere i nettsamfunnet og håndhevingssystemer
 • Overvåker og gransker effekten av håndhevingen av UAK, og gir anbefalinger om forbedringer

U4C vil ikke ta saker som ikke primært involverer brudd på UAK, eller håndhevingen av denne. U4C kan delegere sin endelige vedtaksmyndighet, unntatt i tilfeller av alvorlige systemiske problemer. U4Cs ansvarsområder er forklart i sammenheng med andre håndhevelsessystemer i 3.1.2.

4.2 Utvelgelse, medlemskap og roller

Stemmeberettigede medlemmer vil bli valgt i årlig avholdte valg, organisert av det globale nettsamfunnet. Kandidater kan være ethvert medlem av nettsamfunnet som også må:

 • oppfylle Wikimedia Foundations kriterier for tilgang til ikke-offentlige personopplysninger og bekrefte i en erklæring om sitt kandidatur at de vil oppfylle kriteriene fullt ut
 • ikke være underlagt noen aktuell sanksjon i et Wikimedia-prosjekt eller tilsvarende pålagt noe arrangementforbud
 • overholde UAK
 • oppfylle alle andre krav til valgbarhet bestemt under valgprosessen

I unntakstilfeller kan U4C innkalle til nyvalg, dersom den finner at fratreden eller inaktivitet har skapt et umiddelbart behov for ytterligere medlemmer. Valget vil bli avholdt på en tilsvarende måte som de ordinære årlige valgene.

Enkeltmedlemmer av U4C må ikke fratre andre verv (f.eks. lokal sysop, medlem av ArbCom, sikkerhetskoordinator arrangement). De kan imidlertid ikke delta i behandling av saker de har vært direkte involvert i som følge av deres andre verv. Medlemmer av U4C vil undertegne Access to Nonpublic Personal Data Policy for å gi dem tilgang til ikke-offentlig informasjon. Etableringskomiteen for U4C bør bestemme passende tjenestetid for U4Cs medlemmer.

U4C kan danne underkomitéer eller utnevne enkeltpersoner til bestemte oppgaver eller roller etter behov.

Wikimedia Foundation kan utnevne opptil to medlemmer uten stemmerett til U4C, og vil stille personell til disposisjon etter ønske og behov.

4.3 Prosedyrer

U4C vil selv avgjøre hvor ofte de vil samles samt hvordan andre prosedyrer skal gjennomføres. U4C kan opprette eller endre sine prosedyrer så lenge det er innenfor deres anvendelsesområde. Når det er hensiktsmessig bør komiteen spørre om tilbakemelding fra nettsamfunnet om planlagte endringer før de implementeres.

4.4 Policy og presedens

U4C skal ikke skape ny policy og kan ikke utvide eller endre UAK. U4C skal derimot anvende og håndheve UAK innen for rammen av sin kompetanse.

Ettersom nettsamfunnenes policyer, retningslinjer og normer utvikler seg over tid, vil tidligere beslutninger bare bli tatt i betraktning i den grad de er relevante i den aktuelle sammenhengen.

4.5 U4C Etableringskomité

Etter ratifiseringen av retningslinjene for håndhvelse av UAK vil Wikimedia Foundation utnevne en etableringskomité som skal:

 • Bestemme prosedyrer, policy, og bruk av presidens i U4C
 • Utarbeide et utkast for resten av U4C-prosessen
 • Avgjøre andre nødvendige logistiske avgjørelser nødvendig for å etablere U4C
 • Hjelpe til med å starte den første valgprosessen for U4C

Etableringskomiteen skal bestå av frivillige medlemmer av samfunnet, ansatte eller styremedlemmer i affilierte organisasjonsledd og ansatte i Wikimedia Foundation.

Medlemmer vil bli valgt av visepresidenten for Wikimedia Foundations Community Resilience and Sustainability.

Medlemmer skal reflektere de ulike perspektivene for bevegelsens håndhevelseprosesser med erfaring i blant annet: utforming av policyer, deltakelse i og kjennskap til anvendelsen av eksisterende regler og policy på Wikimedia-prosjekter, og deltakelse i beslutningprosesser. Medlemmene skal reflektere mangfoldet i bevegelsen, blant annet i språk, kjønn, alder, geografi og prosjekttype.

Arbeidet i U4Cs Etableringskomite vil bli ratifisert enten av det globale rådet eller av en fellesskapsprocess tilsvarende ratifikasjonen av dette dokumentet. Etter at U4C blir etablert gjennom Etableringskomiteens arbeid, bør Etableringskomiteen oppløses.

5. Ordliste

Administrator (sysop eller admin)
se definisjonen på Meta.

Brukere med utvidete rettigheter: bruker som har administrative rettigheter minst ett nivå over vanlige brukerrettigheter, og som vanligvis er valgt gjennom prosjektenes egne demokratiske prosesser eller er utpekt av en voldgiftskomite (ArbCom). Dette omfatter i en ikke uttømmende liste: lokale administratorer og sysops, funksjonærer, globale administratorer og sysops, samt forvaltere.

Komiteen for affilierte organisasjonsledd (AffCom)
se definisjonen på Meta.
Voldgiftsutvalg (arbitrageutvalg eller ArbCom)
gruppe av betrodde brukere som avgjør nærmere bestemte tviser i siste instans. Kompetanseområdet til hver ArbCom omfang er definert vedkommende nettsamfunn. En ArbCom kan tjene mer enn ett prosjekt (f.eks. Wikinews og Wikivoyage) og/eller mer enn en språkversjon. For disse retningslinjene inkluderer dette UAK-komiteen for Wikimedia Technical Spaces og administrative paneler. Se også m:Special:MyLanguage/Arbitration Committee-definisjon på MetaWiki.
Forpliktende verb
Ved utarbeidelsen av retningslinjene for håndheving anså forslagskomiteen ordene "skape", "utvikle", "håndheve", "må", "produsere", "skal" og "vil" som bindende. Sammenlign dette med "Verb som anbefaler".
Case Review Committee
Se definisjon på Meta-Wiki.
Nettsamfunn
Betyr et prosjekts nettsamfunn. Beslutninger truffet av et prosjekts nettsamfunn, avgjøres i alminnelighet ved konsensus. Se også: Prosjekt.
Cross-wiki
Gjelder mer enn ett prosjekt. Se også: Global.
Sikkerhetskoordinator arrangement
en person utpekt av arrangørene av et Wikimedia-tilknyttet arrangement som ansvarlig for arrangementets sikkerhet.
Global
Refererer til alle Wikimedia-prosjekter. I Wikimedia-bevegelsen er "global" et jargonbegrep som refererer til styrende organer som gjelder hele bevegelsen. Det brukes vanligvis i motsetning til "lokal".
Globale sysop-er
se definisjonen på Meta.

Øverste vedtaksorgan: En gruppe (dvs. U4C, ArbCom, Affcom) som avgjør i siste instans. Ulike temaer kan ha ulike øverste vedtaksorganer. Dette begrepet omfatter ikke når en gruppe brukere deltar i en offentlig diskusjon og treffer en beslutning, selv om denne beslutningen ikke kan påklages.

Lokal
Viser til ett enkelt Wikimedia-prosjekt, affiliert organisasjonsledd eller organisasjon. Begrepet viser vanligvis til det minste, mest nærliggende organ som er relevant for situasjonen.
Off-wiki
Refererer generelt til nettsteder som ikke er drevet av Wikimedia Foundation, selv om Wikimedia-nettsamfunnet aktivt bruker dem. Eksempler på off-wiki-nettsteder inkluderer Twitter, WhatsApp, IRC, Telegram, Discord og andre.
Personopplysninger; enhver opplysning som kan brukes til å identifisere en fysisk person. Enhver informasjon som kan brukes til skjelne en person fra en annen, og som kan brukes til å avanonymisere tidligere anonymiserte data, anses som en personopplysning.

Prosjekt (Wikimedia-prosjekt): En wiki som drives av Wikimediastiftelsen.

Verb som anbefaler
Ved utarbeidelsen av retningslinjene for håndheving anså forslagskomiteen ordene "oppmuntre", "kan", "foreslå", "anbefale" og "bør" som anbefalinger. Sammenlign dette med "forpliktende verb".
Relatert arena på plattformer som tilhører utenforstående
Nettsteder, herunder private wikier, ikke drevet av Wikimedia Foundation men der brukere diskuterer prosjektsaker som er relevante for Wikimedia. Blir ofte redigert av frivillige Wikimedia-brukere.
Personale
Ansatte og/eller tilsatte knyttet til en organisasjon i Wikimedia-bevegelsen, eller underleverandører til en slik organisasjon, hvis arbeid krever samhandling med medlemer av Wikimedia-samfunnet eller i Wikimedia-arenaer (herunder arenaer hos en tredjepart og som er innrettet mot aktivitet i Wikimedia-bevegelsen).
Forvalter
Se m:Special:MyLanguage/Stewards-definisjon på Meta-Wiki.

Systemisk problem eller brist: En situasjon som viser et mønster der flere personer, særlig de med utvidete rettigheter, ikke over overholder den universelle adferdskodeks.

Wikimedia Foundations administrative policy: Policyen eller den tilsvarende etterfølger