Jump to content

แนวทางการบังคับใช้หลักจรรยาบรรณสากล

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
จรรยาบรรณสากล

1. แนวทางการบังคับใช้ UCoC

แนวทางการบังคับใช้นี้อธิบายถึงวิธีที่ชุมชนและมูลนิธิวิกิมีเดียจะสามารถบรรลุเป้าหมายของหลักจรรยาบรรณสากล (UCoC) ซึ่งรวมถึง นอกเหนือจากหัวข้ออื่น ๆ ได้แก่ การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ UCoC การมีส่วนร่วมในงานเชิงรุกเพื่อป้องกันการละเมิด การพัฒนาหลักการสำหรับงานตอบสนองต่อการละเมิด UCoC และการสนับสนุนโครงสร้างการบังคับใช้ในท้องถิ่น

UCoC ใช้ได้กับพื้นที่วิกิมีเดียทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ทั้งหมด ดังนั้น การบังคับใช้ UCoC จึงถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของขบวนการเกี่ยวกับการกระจายอำนาจจากศูนย์กลาง โดย UCoC ควรถูกบังคับใช้ ในระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

แนวทางการบังคับใช้จะให้กรอบการทำงานสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ของโครงสร้างการบังคับใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พยายามสร้างรากฐานสำหรับการดำเนินการของ UCoC ที่เท่าเทียมและสอดคล้องกัน

1.1 คำแปลแนวทางการบังคับใช้ UCoC

แนวทางการบังคับใช้ UCoC ฉบับดั้งเดิมเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะนำไปแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการของวิกิมีเดีย มูลนิธิวิกิมีเดียจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อจัดทำเนื้อหาฉบับแปลให้มีความถูกต้อง หากมีความแตกต่างใด ๆ เกิดขึ้นในความหมายระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล การตัดสินใจจะยึดตามฉบับภาษาอังกฤษ

1.2 การทบทวนแนวทางการบังคับใช้ UCoC และ UCoC

ในช่วงหนึ่งปีหลังจากการแก้ไขแนวทางการบังคับใช้ มูลนิธิวิกิมีเดียจะจัดให้มีการให้คำปรึกษาสำหรับชุมชนและจัดให้มีการทบทวนแนวทางการบังคับใช้ UCoC และ UCoC โดยอาศัยคำแนะนำจากคณะกรรมการทรัสตี

2. งานป้องกัน

ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางสำหรับชุมชนวิกิมีเดียและบุคคลที่เป็นพันธมิตรเพื่อให้ตระหนักถึง UCoC เพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ ส่วนนี้จะให้รายละเอียดคำแนะนําสำหรับการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ UCoC และส่งเสริมการปฏิบัติตาม UCoC โดยสมัครใจตามความเหมาะสมหรือจำเป็น

2.1 การแจ้งเตือนและการยืนยัน UCoC

UCoC มีผลบังคับใช้กับทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในโครงการของวิกิมีเดีย นอกจากนี้ ยังใช้กับกิจกรรมแบบพบหน้าที่เป็นทางการ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมสำหรับความร่วมมือในโครงการของวิกิมีเดียทั่วโลก

เราแนะนําให้เพิ่ม UCoC ลงในข้อกำหนดการใช้งานของวิกิมีเดีย

นอกจากนี้ บุคคลต่อไปนี้จำเป็นต้องยืนยันการปฏิบัติตาม UCoC:

 • พนักงานและผู้รับจ้างของมูลนิธิวิกิมีเดีย สมาชิกคณะกรรมการทรัสตี สมาชิกคณะกรรมการและพนักงานของพันธมิตรของวิกิมีเดียทั้งหมด
 • ตัวแทนใด ๆ ของพันธมิตรของวิกิมีเดียหรือที่เทียบเท่าพันธมิตร ของของ (ตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่พยายามส่งเสริมและ/หรือประสานงานกิจกรรม กลุ่ม การศึกษาที่วิกิมีเดียเป็นผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะในหรือนอกวิกิในสภาพแวดล้อมการวิจัย) และ
 • บุคคลใดก็ตามที่ต้องการใช้เครื่องหมายการค้าของมูลนิธิวิกิมีเดียในงานกิจกรรมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเพียง: งานกิจกรรมที่มีแบรนด์เครื่องหมายการค้าของวิกิมีเดีย (เช่น โดยรวมไว้ในชื่อของงานกิจกรรม) และการเป็นตัวแทนขององค์กร ชุมชน หรือโครงการของวิกิมีเดียที่งานกิจกรรม (ตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเพียง ผู้นําเสนอหรือผู้ให้บริการบูธ)

2.1.1 การส่งเสริมการรับรู้ UCoC

เพื่อปรับปรุงการรับรู้ ลิงก์ไปยัง UCoC จะต้องเข้าถึงได้ในหรือที่:

 • หน้าลงทะเบียนผู้ใช้และงานกิจกรรม
 • ส่วนท้ายของโครงการของวิกิมีเดียและหน้าการยืนยันการแก้ไขสำหรับผู้ใช้ที่ออกจากระบบอยู่ (ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางเทคนิค)
 • ส่วนท้ายเว็บไซต์ของพันธมิตรและกลุ่มผู้ใช้ที่ได้รับการยอมรับ
 • สื่อสารอย่างชัดเจนในงานกิจกรรมแบบพบหน้า แบบทางไกล และแบบไฮบริด และ
 • ที่อื่น ๆ ที่โครงการ พันธมิตร กลุ่มผู้ใช้ และผู้จัดงานในท้องถิ่นเห็นว่าเหมาะสม

2.2 คำแนะนําสำหรับการฝึกอบรม UCoC

คณะกรรมการจัดตั้ง U4C ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิกิมีเดีย จะพัฒนาและดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ UCoC และทักษะในการดำเนินการของตน ควรมีการขอคำปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: พันธมิตร คณะกรรมการพันธมิตร คณะอนุญาโตตุลาการ ผู้จัดการโครงการ และผู้ถือสิทธิ์ขั้นสูงอื่น ๆ T&S และฝ่ายกฎหมาย และอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการให้มุมมองที่สมบูรณ์ของ UCoC

การฝึกอบรมนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบังคับใช้ UCoC หรือผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับ UCoC

การฝึกอบรมจะจัดขึ้นในรูปแบบโมดูลอิสระที่ครอบคลุมข้อมูลทั่วไป การระบุการละเมิดและการสนับสนุน และกรณีและการอุทธรณ์ที่ซับซ้อน หลังจาก U4C แรกเริ่มทำงาน พวกเขามีหน้าที่ดูแลจัดทำและอัปเดตโมดูลการฝึกอบรมตามความจำเป็น

โมดูลการฝึกอบรมจะต้องมีรูปแบบที่หลากหลายและอยู่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย ชุมชนท้องถิ่นและพันธมิตรของวิกิมีเดียที่ต้องการจัดการฝึกอบรมที่ระดับชุมชนของตนจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิวิกิมีเดียเพื่อดำเนินการฝึกอบรมซึ่งจะรวมถึงการสนับสนุนสำหรับการจัดทำคำแปล

เราขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมที่เรียนรู้โมดูลจบแล้ว ควรมีทางเลือกเพื่อแสดงการรับรู้ความสำเร็จของตนต่อสาธารณะ

ได้เสนอชุดการฝึกอบรมดังต่อไปนี้:

โมดูล A - การปฐมนิเทศ (UCoC - บททั่วไป)

 • ช่วยรับรองความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ UCoC และการนําไปใช้
 • อธิบายอย่างกระชับว่า UCoC คืออะไรและจะคาดหวังให้มีการบังคับใช้ประเภทใด ตลอดจนมีเครื่องมือใดบ้างที่สามารถช่วยรายงานการละเมิดได้

โมดูล B - การระบุและการรายงาน (UCoC - การละเมิด)

 • ช่วยให้ผู้คนสามารถระบุการละเมิด UCoC เข้าใจกระบวนการรายงาน และเรียนรู้วิธีใช้งานเครื่องมือการรายงานได้
 • ให้รายละเอียดประเภทของการละเมิด วิธีการระบุเหตุการณ์ที่ต้องรายงานในบริบทท้องถิ่น วิธีการและสถานที่ในการรายงาน และการจัดการกรณีที่เหมาะสมภายในกระบวนการ UCoC
 • การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นไปที่บางส่วนของ UCoC เช่น การคุกคามและการใช้อำนาจในทางมิชอบ (ตามความจำเป็น)

โมดูล C - กรณีที่ซับซ้อน การอุทธรณ์ (UCoC - การละเมิดหลายครั้ง และการอุทธรณ์)

 • โมดูลนี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการเข้าร่วม U4C และแนะนำสำหรับผู้ที่จะสมัครของ U4C และผู้ถือสิทธิ์ขั้นสูง
 • โมดูลนี้ควรครอบคลุมหัวข้อเฉพาะสองหัวข้อ:
  • C1- การจัดการกรณีที่ซับซ้อน (UCoC - การละเมิดหลายครั้ง): ครอบคลุมกรณีข้ามระหว่างวิกิ การคุกคามระยะยาว การระบุความน่าเชื่อถือของภัยคุกคาม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและละเอียดอ่อน และการปกป้องความปลอดภัยของเหยื่อและบุคคลที่เปราะบางอื่น ๆ
  • C2 - การจัดการการอุทธรณ์ การปิดกรณี (UCoC - การอุทธรณ์): ครอบคลุมการดูแลจัดการการอุทธรณ์สำหรับ UCoC
 • โมดูลนี้จะเป็นการฝึกอบรมที่นำโดยผู้สอนและปรับให้เหมาะสมกับสมาชิกและผู้สมัครของ U4C และหน่วยงานที่เลือกจากชุมชนซึ่งได้ลงนามในนโยบายการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
 • หากเป็นไปได้ เนื้อหาสำหรับการฝึกอบรมที่นําโดยผู้สอนเหล่านี้ เช่น แต่ละโมดูล สไลด์ คำถาม ฯลฯ จะต้องอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้

3. งานตอบสนอง

ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางและหลักการดำเนินการกับรายงานการละเมิด UCoC และคำแนะนําสำหรับโครงสร้างการบังคับใช้ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด UCoC ด้วยเหตุนี้ ส่วนนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการสำคัญในการดำเนินการกับรายงาน คำแนะนําในการสร้างเครื่องมือการรายงาน การบังคับใช้ที่แนะนําสำหรับการละเมิดในระดับต่าง ๆ และคำแนะนำสำหรับโครงสร้างการบังคับใช้ในท้องถิ่น

3.1 หลักการยื่นรายงานและดำเนินการกับกรณีการละเมิด UCoC

หลักการดังต่อไปนี้คือมาตรฐานสำหรับระบบการรายงานในขบวนการ

รายงาน:

 • ผู้ตกเป็นเป้าของการละเมิดจะต้องรายงานการละเมิด UCoC ได้ รวมทั้งบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องที่สังเกตเห็นเหตุการณ์
 • รายงานต้องสามารถครอบคลุมการละเมิด UCoC ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางออนไลน์ ออฟไลน์ ในพื้นที่ที่โฮสต์โดยบุคคลที่สาม หรือหลายพื้นที่รวมกัน
 • รายงานต้องได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือมีระดับความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน
 • ความน่าเชื่อถือและการตรวจสอบข้อกล่าวหาต้องได้รับการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อประเมินความเสี่ยงและความชอบด้วยกฎหมายอย่างรอบคอบ
 • ผู้ใช้ที่ส่งรายงานโดยไม่สุจริตหรือไม่สมเหตุสมผลอย่างต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียสิทธิ์ในการรายงาน
 • บุคคลที่ถูกกล่าวหาจะมีสิทธิ์เข้าถึงรายละเอียดเฉพาะของการละเมิดที่ถูกกล่าวหาต่อตนเอง เว้นแต่การเข้าถึงดังกล่าวจะมีความเสี่ยงต่ออันตรายหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อผู้รายงานหรือความปลอดภัยของผู้อื่น
 • มูลนิธิวิกิมีเดียต้องจัดหาทรัพยากรสำหรับการแปล เมื่อรายงานจัดทำขึ้นในภาษาอื่นที่บุคคลที่ได้รับมอบหมายไม่ได้เชี่ยวชาญ

การประมวลกรณีละเมิด:

 • ผลลัพธ์ควรได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการละเมิด
 • ต้องตัดสินกรณีต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่ได้รับแจ้งแล้ว ซึ่งใช้ประโยชน์จากบริบท โดยให้สอดคล้องกับหลักการของ UCoC
 • ต้องแก้ไขกรณีภายในกรอบเวลาที่สอดคล้องกัน พร้อมแจ้งข้อมูลปรับปรุงให้ผู้เข้าร่วมทราบในเวลาที่เหมาะสม หากใช้เวลานาน

ความโปร่งใส:

 • หากเป็นไปได้ กลุ่มที่ประมวลการละเมิด UCoC จะต้องจัดให้มีคลังเก็บข้อมูลสาธารณะสำหรับกรณีเหล่านั้น ทั้งยังต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยได้ในกรณีที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
 • มูลนิธิวิกิมีเดียจะเผยแพร่สถิติพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการรายงานจากส่วนกลางที่เสนอไว้ในหัวข้อ 3.2 ในขณะที่ให้เกียรติหลักการของการเก็บข้อมูลให้น้อยที่สุดและการเคารพในความเป็นส่วนตัว
  • กลุ่มอื่น ๆ ที่ประมวลการละเมิด UCoC ได้รับการส่งเสริมให้แสดงสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับการละเมิดและการรายงาน UCoC ตามที่สามารถทำได้ ทั้งยังต้องให้เกียรติหลักการของการเก็บข้อมูลให้น้อยที่สุดและการเคารพในความเป็นส่วนตัว

3.1.1 การจัดหาทรัพยากรสำหรับการดำเนินการกับกรณี

การบังคับใช้ UCoC โดยโครงสร้างการกำกับดูแลในท้องถิ่นต้องได้รับการสนับสนุนในหลายวิธี ชุมชนจะสามารถเลือกได้จากกลไกหรือวิธีการที่แตกต่างกันตามปัจจัยหลายประการ เช่น ขีดความสามารถของโครงสร้างการบังคับใช้ แนวทางการกำกับดูแล และความเห็นชอบของชุมชน แนวทางเหล่านี้อาจรวมถึง

 • คณะอนุญาโตตุลาการ (ArbCom) สำหรับโครงการของวิกิมีเดียที่เฉพาะเจาะจง
 • ArbCom จะใช้ร่วมกันระหว่างโครงการของวิกิมีเดียหลายโครงการ
 • ผู้ถือสิทธิ์ขั้นสูงบังคับใช้นโยบายท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ UCoC ในลักษณะที่กระจายอำนาจ
 • คณะผู้ดูแลระบบในท้องถิ่นที่บังคับใช้นโยบาย
 • ผู้สนับสนุนในท้องถิ่นบังคับใช้นโยบายท้องถิ่นผ่านการหารือและข้อตกลงของชุมชน

ชุมชนจะยังคงดำเนินการบังคับใช้ต่อไปด้วยวิธีการที่มีอยู่ซึ่งไม่ขัดแย้งกับ UCoC

3.1.2 การบังคับใช้ตามประเภทของการละเมิด

ส่วนนี้มีรายละเอียดรายการการละเมิดประเภทต่าง ๆ ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงกลไกการบังคับใช้ที่อาจเกิดขึ้น

 • การละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามจากความรุนแรงทางร่างกายทุกรูปแบบ
  • ดูแลโดยทีมงานความไว้วางใจและความปลอดภัยของวิกิมีเดีย
 • การละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีหรือการขู่ดำเนินคดีทางกฎหมาย
  • ส่งกรณีไปยังทีมกฎหมายของมูลนิธิวิกิมีเดีย หรือหากเหมาะสม ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญรายอื่น ๆ ที่สามารถประเมินเนื้อหาของคดีที่ขู่ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
 • การละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยปราศจากความยินยอม
  • จัดการโดยทั่วไปจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้กำกับดูแลหรือแก้ไขการระงับ
  • จัดการเป็นครั้งคราวโดยฝ่ายความไว้วางใจและความปลอดภัย
  • ส่งกรณีนี้ไปยังทีมกฎหมายของมูลนิธิวิกิมีเดีย หรือหากเหมาะสม ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญรายอื่น ๆ ที่สามารถประเมินเนื้อหาของคดีได้อย่างเหมาะสม หากการละเมิดประเภทนี้ก่อให้เกิดภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • การละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลพันธมิตร
  • จัดการโดยคณะกรรมการด้านพันธมิตรหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
 • การละเมิดในพื้นที่ทางเทคนิค
  • จัดการโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักจรรยาบรรณทางเทคนิค

ความล้มเหลวเชิงระบบในการปฏิบัติตาม UCoC

  • จัดการโดย U4C
  • ตัวอย่างของความล้มเหลวเชิงระบบ ได้แก่:
   • การขาดความสามารถในท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้ UCoC
   • การตัดสินใจในท้องถิ่นที่ขัดแย้งกับ UCoC อย่างสม่ำเสมอ
   • การปฏิเสธที่จะบังคับใช้ UCoC
   • การขาดทรัพยากรหรือขาดความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหา
 • การละเมิด UCoC ในวิกิ
  • การละเมิด UCoC ที่เกิดขึ้นในระหว่างหลายวิกิ:
   • จัดการโดยผู้ดูแลระบบข้ามโครงการและผู้จัดการโครงการและหน่วยงานที่จัดการกับการละเมิด UCoC แบบวิกิเดี่ยวหรือจัดการโดย U4C หากไม่ได้ขัดกับแนวทางเหล่านี้
  • การละเมิด UCoC ที่เกิดขึ้นในวิกิเดียว:
   • จัดการโดยโครงสร้างการบังคับใช้ที่มีอยู่ ตามแนวทางที่มีอยู่ หากไม่ขัดกับแนวทางเหล่านี้
 • การละเมิดนอกวิกิ
  • จัดการโดย U4C ในกรณีที่ไม่มีโครงสร้างการกำกับดูแลในท้องถิ่น (เช่น ArbCom) หรือหากกรณีถูกอ้างถึงโดยโครงสร้างการบังคับใช้ว่าเป็นผู้รับผิดชอบ
  • ในบางกรณี อาจเป็นประโยชน์ที่จะรายงานการละเมิดนอกวิกิไปยังโครงสร้างการบังคับใช้ของพื้นที่นอกวิกิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้ขัดขวางไม่ให้กลไกการบังคับใช้ในท้องถิ่นและทั่วโลกที่มีอยู่เดิมดำเนินการกับรายงาน
 • การละเมิดในงานกิจกรรมและพื้นที่แบบพบหน้า
  • โครงสร้างการบังคับใช้ที่มีอยู่มักจะกำหนดกฎเกี่ยวกับพฤติกรรมและการบังคับใช้ในพื้นที่นอกวิกิ ซึ่งรวมถึงนโยบายพื้นที่ที่เป็นมิตรและกฎการประชุม
  • โครงสร้างการบังคับใช้ที่จัดการกรณีเหล่านี้สามารถส่งต่อไปยัง U4C
  • ในกรณีของงานกิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิวิกิมีเดีย ฝ่ายความไว้วางใจและความปลอดภัยจะบังคับใช้นโยบายงานกิจกรรม

3.2 คำแนะนําสำหรับเครื่องมือการรายงาน

เครื่องมือการรายงานและการดำเนินการจากส่วนกลางสำหรับกรณีการละเมิด UCoC จะได้รับการพัฒนาและดูแลรักษาโดยมูลนิธิวิกิมีเดีย จะสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อรายงานผ่านมีเดียวิกิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคทางเทคนิคในการรายงานและการดำเนินการกับกรณีการละเมิด UCoC

รายงานควรประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ที่เกี่ยวข้องหรือจัดทำบันทึกเอกสารของกรณีที่มีอยู่ อินเทอร์เฟสการรายงานควรอนุญาตให้ผู้รายงานให้รายละเอียดกับบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการกับกรณีเฉพาะนั้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • พฤติกรรมที่รายงานนั้นละเมิด UCoC อย่างไร
 • ใครหรืออะไรที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิด UCoC นี้
 • วันที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์
 • สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์
 • ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้กลุ่มบังคับใช้กฎระเบียบสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ดีที่สุด

เครื่องมือควรใช้งานตามหลักการที่ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย ความยืดหยุ่นในการดำเนินการ และความโปร่งใส

บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้ UCoC ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ บุคคลดังกล่าวอาจยังคงทำงานกับเครื่องมือใดก็ตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสม ตราบเท่าที่กรณีได้รับการจัดการตามหลักการเดียวกันที่ว่า ง่ายต่อการใช้งาน มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย ความยืดหยุ่นในการดำเนินการ และความโปร่งใส

3.3 หลักการและคำแนะนําสำหรับโครงสร้างการบังคับใช้

หากเป็นไปได้ เราสนับสนุนให้โครงสร้างการบังคับใช้ที่มีอยู่รับผิดชอบรับรายงานและจัดการกับการละเมิด UCoC ตามแนวทางที่ระบุไว้ที่นี่ เพื่อให้แน่ใจว่าการบังคับใช้ UCoC ยังคงสอดคล้องกันตลอดขบวนการ เราขอแนะนําให้ใช้หลักการพื้นฐานต่อไปนี้เมื่อจัดการกับการละเมิด UCoC

3.3.1 ความเป็นธรรมในกระบวนการ

เราสนับสนุนโครงสร้างการบังคับใช้ให้พัฒนาและรักษานโยบายด้านการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ที่สนับสนุน ซึ่งควรช่วยให้ผู้ดูแลระบบหรือบุคคลอื่น ๆ สามารถพิจารณาได้ว่าเมื่อใดที่ควรละเว้นหรือเลิกจากรายงานเมื่อมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับประเด็นปัญหา

ทุกฝ่ายตามปกติแล้วจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอมุมมองของตนเองเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและหลักฐาน และรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่น ๆ ได้ เพื่อช่วยให้ได้รับข้อมูล มุมมอง และบริบทเพิ่มเติม กรณีนี้อาจถูกจำกัดเพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

3.3.2 ความโปร่งใสของกระบวนการ

U4C จะต้องให้เอกสารเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดำเนินการบังคับใช้ UCoC และความสัมพันธ์กับการละเมิดที่พบบ่อยตลอดขบวนการ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 โดยมูลนิธิวิกิมีเดียควรให้การสนับสนุนเพื่อดำเนินการวิจัยนี้ เอกสารนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยโครงสร้างการบังคับใช้ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบังคับใช้ UCoC

หากเป็นไปได้ โครงการของวิกิมีเดียและพันธมิตรต้องจัดทำหน้าเพจที่สรุปนโยบายและกลไกการบังคับใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในนโยบาย UCoC โครงการและพันธมิตรต่าง ๆ ที่มีแนวทางหรือนโยบายที่มีอยู่ซึ่งขัดแย้งกับเนื้อหาในนโยบาย UCoC ควรหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานชุมชนทั่วโลก การปรับปรุงหรือสร้างนโยบายใหม่ในท้องถิ่นควรดำเนินการในลักษณะที่ไม่ขัดแย้งกับ UCoC โครงการและพันธมิตรต่าง ๆ อาจขอรับความเห็นเชิงให้คำปรึกษาจาก U4C เกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทางใหม่ที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับบทสนทนาที่เกี่ยวกับวิกิมีเดียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งโฮสต์บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (เช่น Discord, Telegram ฯลฯ) ข้อกำหนดการใช้งานของวิกิมีเดียอาจไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะครอบคลุมอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายการดำเนินการของเว็บไซต์นั้น ๆ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของสมาชิกในขบวนการวิกิมีเดียบนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องที่โฮสต์บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอาจได้รับการยอมรับเป็นหลักฐานในรายงานการละเมิด UCoC เราสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนวิกิมีเดียที่จัดการพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับวิกิมีเดียบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเพื่อรวมความเคารพต่อ UCoC เข้ากับนโยบายของตน มูลนิธิวิกิมีเดียควรพยายามแสวงหาความร่วมมือ (หากเป็นไปได้) กับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม และส่งเสริมให้พวกเขาเพิ่มแนวทางที่ยับยั้งความขัดแย้งที่มีต่อเนื่องในวิกิกับพื้นที่ของพวกเขา

3.3.3 การอุทธรณ์

การกระทำที่ดำเนินการโดยผู้ถือสิทธิ์ขั้นสูงแต่ละรายต้องอุทธรณ์ไปยังโครงสร้างการบังคับใช้ในท้องถิ่นหรือที่ใช้ร่วมกันนอกเหนือจาก U4C ได้ หากไม่มีโครงสร้างการบังคับใช้ดังกล่าว สามารถอนุญาตให้มีการอุทธรณ์ต่อ U4C ได้ นอกเหนือจากข้อตกลงนี้แล้ว ชุมชนท้องถิ่นอาจอนุญาตให้มีการอุทธรณ์ต่อผู้ถือสิทธิ์ขั้นสูงรายอื่นได้

โครงสร้างการบังคับใช้ต้องกำหนดมาตรฐานเพื่อยอมรับและพิจารณาการอุทธรณ์ตามข้อมูลบริบทและปัจจัยบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การตรวจสอบความถูกต้องของข้อกล่าวหา ระยะเวลาและผลกระทบของการลงโทษ และดูว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อำนาจในทางมิชอบหรือปัญหาเชิงระบบอื่น ๆ หรือไม่ รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการละเมิดอื่น ๆ จะไม่มีการรับประกันการยอมรับการอุทธรณ์

การอุทธรณ์ไม่สามารถกระทำได้ต่อการตัดสินใจบางอย่างที่ดำเนินการโดยฝ่ายกฎหมายของมูลนิธิวิกิมีเดีย อย่างไรก็ตาม การดำเนินการและการตัดสินใจของสำนักงานมูลนิธิวิกิมีเดียจะสามารถตรวจสอบทบทวนได้โดยคณะกรรมการทบทวนกรณี ข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์จากการดำเนินการและการตัดสินใจของสำนักงาน อาจไม่มีผลในเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่ง หากข้อกำหนดทางกฎหมายแตกต่างกัน

โครงสร้างการบังคับใช้ควรขอมุมมองที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกรณีต่าง ๆ เพื่อสร้างพื้นฐานในการมอบหรือปฏิเสธการอุทธรณ์ ควรจัดการข้อมูลอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องและกระบวนการตัดสินใจ

ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ความรุนแรงและอันตรายที่เกิดจากการละเมิด
 • ประวัติการละเมิดก่อนหน้า
 • ความรุนแรงของการคว่ำบาตรที่ถูกอุทธรณ์
 • ระยะเวลาตั้งแต่เกิดการละเมิด
 • การวิเคราะห์การละเมิดในการติดต่อ
 • ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อำนาจในทางมิชอบหรือปัญหาเชิงระบบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

4. คณะกรรมการประสานงาน UCoC (U4C)

จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการใหม่ทั่วโลกที่เรียกว่าคณะกรรมการประสานงานด้านจรรยาบรรณสากล (U4C) คณะกรรมการนี้จะเป็นหน่วยงานที่เท่าเทียมร่วมกันกับหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงอื่น ๆ (เช่น ArbComs และ AffCom) ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางสุดท้ายในกรณีที่มีความล้มเหลวเชิงระบบโดยกลุ่มท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้ UCoC การเป็นสมาชิกของ U4C ต้องสะท้อนถึงการรวมตัวกันทั่วโลกและความหลากหลายของชุมชนทั่วโลกของเรา

4.1 วัตถุประสงค์และขอบเขต

U4C จะเฝ้าติดตามรายงานการฝ่าฝืน UCoC และอาจทำการตรวจสอบเพิ่มเติมและดำเนินการตามความเหมาะสม U4C จะเฝ้าติดตามและประเมินสถานะการบังคับใช้ UCoC เป็นประจำ ซึ่งอาจแนะนําการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมต่อ UCoC และแนวทางการบังคับใช้ UCoC สำหรับมูลนิธิวิกิมีเดียและชุมชนเพื่อพิจารณา แต่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเอกสารใดเอกสารหนึ่งด้วยตัวเอง เมื่อจำเป็น U4C จะช่วยมูลนิธิวิกิมีเดียเพื่อจัดการกรณี

U4C:

 • จัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ในสถานการณ์ที่ระบุไว้ในแนวทางการบังคับใช้
 • ดำเนินการสืบสวนที่จำเป็นเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ดังกล่าว
 • จัดหาทรัพยากรสำหรับชุมชนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ UCoC เช่น สื่อการฝึกอบรมที่จำเป็นและทรัพยากรอื่น ๆ ตามความจำเป็น
 • ให้การตีความที่เป็นที่สิ้นสุดของแนวทางการบังคับใช้ UCoC และเกี่ยวกับ UCoC หากมีความจำเป็น ร่วมกับสมาชิกของชุมชนและโครงสร้างการบังคับใช้
 • ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการบังคับใช้ UCoC และให้คำแนะนําเพื่อปรับปรุง


U4C จะไม่พิจารณาโดยหลักเกี่ยวกับกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิด UCoC หรือการบังคับใช้ของตน U4C อาจมอบอำนาจเพื่อตัดสินที่เป็นที่สิ้นสุดของตน ยกเว้นในกรณีที่มีปัญหาเชิงระบบที่รุนแรง ความรับผิดชอบของ U4C จะอธิบายในบริบทของโครงสร้างการบังคับใช้อื่น ๆ ในข้อ 3.1.2

4.2 การเลือก การเป็นสมาชิก และบทบาท

การเลือกตั้งประจำปีที่จัดขึ้นโดยชุมชนทั่วโลก จะเลือกสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียง ผู้สมัครอาจเป็นสมาชิกของชุมชนที่ต้อง:

 • มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของมูลนิธิวิกิมีเดียสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและยืนยันในข้อความการเลือกตั้งว่าจะปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้งหมด
 • ปัจจุบันไม่ได้ถูกลงโทษในโครงการใด ๆ ของวิกิมีเดียหรือถูกห้ามไม่ให้เข้าพื้นที่กิจกรรม
 • ปฏิบัติตาม UCoC
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการมีสิทธิ์อื่นใดที่กำหนดไว้ในระหว่างกระบวนการเลือกตั้ง

ในสถานการณ์พิเศษ U4C อาจเรียกการเลือกตั้งชั่วคราว หากพิจารณาแล้วว่าการลาออกหรือการไม่มีความเคลื่อนไหวได้ก่อให้เกิดความต้องการในทันทีสำหรับสมาชิกเพิ่มเติม การเลือกตั้งจะอยู่ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการเลือกตั้งประจำปีตามปกติ

สมาชิกแต่ละรายของ U4C ไม่จำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งอื่น (เช่นผู้ดูแลระบบในท้องถิ่น สมาชิก ArbCom ผู้ประสานงานความปลอดภัยของงานกิจกรรม) อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวอาจไม่สามารถเข้าร่วมในการดำเนินการกับกรณีที่ตนเกี่ยวข้องโดยตรงอันเป็นผลมาจากตำแหน่งอื่น ๆ ของบุคคลนั้น สมาชิกของ U4C จะลงนามในนโยบายการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะได้ คณะกรรมการจัดตั้ง U4C จะตัดสินใจเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับสมาชิก U4C

U4C อาจจัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือแต่งตั้งบุคคลสำหรับงานหรือบทบาทเฉพาะตามความเหมาะสม

มูลนิธิวิกิมีเดียอาจแต่งตั้งสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงสูงสุดสองท่านใน U4C และจะให้การสนับสนุนพนักงานตามที่ต้องการและเหมาะสม

4.3 ขั้นตอน

U4C จะตัดสินใจว่าจะประชุมกันบ่อยเพียงใดและเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่น ๆ U4C อาจกำหนดหรือแก้ไขขั้นตอนของตนตราบเท่าที่ยังอยู่ในขอบเขตของตน เมื่อใดก็ตามที่เหมาะสม คณะกรรมการควรเชิญข้อเสนอแนะของชุมชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจก่อนที่จะดำเนินการ

4.4 นโยบายและแบบอย่าง

U4C ไม่ได้จัดทำนโยบายใหม่และไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง UCoC ได้ U4C จะใช้และบังคับใช้ UCoC แทนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของตน

เนื่องจากนโยบาย แนวทาง และบรรทัดฐานของชุมชนมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงจะมีการนำการตัดสินใจก่อนหน้านี้มาพิจารณาเฉพาะในขอบเขตที่ยังคงมีความเกี่ยวข้องในบริบทปัจจุบัน

4.5 คณะกรรมการจัดตั้ง U4C

หลังจากให้สัตยาบันแนวทางการบังคับใช้ UCoC มูลนิธิวิกิมีเดียจะอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการจัดตั้งเพื่อ:

 • กำหนดขั้นตอน นโยบาย และการใช้ต้นแบบของ U4C
 • ร่างกระบวนการ U4C ที่เหลือ
 • กำหนดโลจิสติกส์อื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อจัดตั้ง U4C
 • ช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการเลือกตั้งเริ่มแรกสำหรับ U4C

คณะกรรมการจัดตั้งต้องประกอบด้วยสมาชิกชุมชนอาสาสมัคร พนักงานหรือสมาชิกคณะกรรมการของพันธมิตร และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิวิกิมีเดีย

สมาชิกจะได้รับเลือกโดยรองประธานฝ่ายความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนของมูลนิธิวิกิมีเดีย สมาชิกอาสาสมัครของคณะกรรมการควรเป็นสมาชิกในชุมชนที่ได้รับความเคารพ

สมาชิกจะต้องมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้ของขบวนการ โดยมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่: การร่างนโยบาย การมีส่วนเกี่ยวข้องและการตระหนักรู้เกี่ยวกับการนำกฎระเบียบและนโยบายที่มีอยู่ของโครงการของวิกิมีเดียไปใช้ และการตัดสินใจตามการเข้าร่วม สมาชิกจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของขบวนการ ตัวอย่างจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่: ภาษาที่พูด เพศ อายุ ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ และประเภทของโครงการ

งานของคณะกรรมการจัดตั้ง U4C จะได้รับการอนุมัติจาก Global Council (r/n: we stil finding good translation for this) หรือตามกระบวนการของชุมชนที่คล้ายกับการอนุมัติเอกสารนี้ หลังจากการจัดตั้ง U4C ผ่านการทำงานของคณะกรรมการจัดตั้งนี้ ควรยุบคณะกรรมการจัดตั้งลง

5. อภิธานศัพท์

ผู้ดูแลระบบ (sysop หรือแอดมิน)
ดูคำจำกัดความที่เมตา
ผู้ถือสิทธิ์ขั้นสูง
ผู้ใช้ที่ถือสิทธิ์การบริหารมากกว่าสิทธิ์การแก้ไขทั่วไป และโดยทั่วไปจะได้รับเลือกผ่านกระบวนการของชุมชนหรือแต่งตั้งโดยคณะอนุญาโตตุลาการ ตามรายการตัวอย่างบางส่วน ซึ่งรวมถึง: ผู้ดูแลระบบ ผู้ทำหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้ามโครงการ ผู้จัดการโครงการ
คณะกรรมการพันธมิตรหรือ Affcom
ดูคำจำกัดความที่เมทา
คณะอนุญาโตตุลาการหรือ ArbCom
กลุ่มของ ผู้ใช้ที่เชื่อถือได้ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลุ่มการตัดสินใจที่เป็นที่สิ้นสุดสำหรับข้อพิพาทบางประการ ขอบเขตของ ArbCom แต่ละประเภทจะถูกกำหนดโดยชุมชนของตน ArbCom อาจให้บริการมากกว่าหนึ่งโครงการ (เช่น วิกิข่าวและวิกิท่องเที่ยว) และ/หรือมากกว่าหนึ่งภาษา สำหรับวัตถุประสงค์ของแนวทางเหล่านี้ จะรวมถึงคณะกรรมการพิจารณาหลักจรรยาบรรณสำหรับพื้นที่ทางเทคนิคของวิกิมีเดียและคณะผู้ดูแลระบบ ดูคำจำกัดความที่เมตา
คำแนะนำเกี่ยวกับคำกริยา
เมื่อร่างแนวทางการบังคับใช้ คณะกรรมการร่างพิจารณาคำว่า 'สนับสนุน', 'อาจ', 'เสนอ', 'แนะนำ' และ 'ควร' เป็นคำแนะนำ เปรียบเทียบสิ่งนี้กับคำกริยาที่มีผลผูกพัน
คณะกรรมการทบทวนกรณี
ดู คำนิยาม บนเมทา
ชุมชน
หมายถึงชุมชนของโครงการ โดยทั่วไปการตัดสินใจของชุมชนของโครงการจะกำหนดโดยความเห็นพ้อง ดูเพิ่มเติม: โครงการ
ข้ามวิกิ
ส่งผลกระทบหรือเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งโครงการ ดูเพิ่มเติม: ทั่วโลก
ผู้ประสานงานความปลอดภัยของงานกิจกรรม
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดงานกิจกรรมแบบพบหน้าโดยวิกิมีเดียที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของกิจกรรมนั้น
ทั่วโลก
หมายถึงโครงการของวิกิมีเดียทั้งหมด ในขบวนการวิกิมีเดีย คำว่า “ทั่วโลก” เป็นศัพท์เฉพาะหมายถึงหน่วยงานกำกับดูแลทั่วทั้งขบวนการ โดยทั่วไปจะใช้เพื่อตรงข้ามกับคำว่า “ท้องถิ่น”
ผู้ดูแลระบบข้ามโครงการ
ดูคำจำกัดความบนเมทา
หน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจระดับสูง
กลุ่ม (ได้แก่ U4C, ArbCom, Affcom) นอกเหนือจากเมื่อไม่มีการอุทธรณ์ ปัญหาที่แตกต่างกันอาจมีหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงที่แตกต่างกัน คำนี้ไม่รวมถึงกลุ่มผู้ใช้ที่เข้าร่วมในการหารือที่จัดไว้ที่กระดานประกาศและส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ แม้ว่าผลของการหารือนั้นจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้ก็ตาม
ท้องถิ่น
อ้างอิงถึงโครงการวิกิมีเดียเดี่ยว พันธมิตรหรือองค์กร คำนี้มักจะหมายถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เล็กที่สุดและมีเกี่ยวเนื่องมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
นอกวิกิ
โดยทั่วไปหมายถึงพื้นที่ออนไลน์ที่ไม่ได้โฮสต์โดยมูลนิธิวิกิมีเดีย แม้ว่าสมาชิกชุมชนวิกิมีเดียจะมีอยู่และใช้พื้นที่นั้นอยู่ก็ตาม ตัวอย่างของพื้นที่นอกวิกิ ได้แก่ Twitter, Whatsapp, IRC, Telegram, Discord และอื่น ๆ
ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
คือข้อมูลใด ๆ ที่อาจระบุตัวบุคคลโดยเฉพาะได้ ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อแยกแยะบุคคลหนึ่งออกจากกันและสามารถใช้เพื่อปกปิดตัวตนของข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนก่อนหน้านี้จะถือเป็น PII
โครงการ (โครงการวิกิมีเดีย)
วิกิที่ดำเนินการโดย WMF
คำแนะนำเกี่ยวกับคำกริยา
เมื่อร่างแนวทางการบังคับใช้ คณะกรรมการร่างพิจารณาคำว่า 'สนับสนุน', 'อาจ', 'เสนอ', 'แนะนำ' และ 'ควร' เป็นคำแนะนำ เปรียบเทียบสิ่งนี้กับ คำกริยาที่มีผลผูกพัน
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งโฮสต์บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม
เว็บไซต์ รวมถึงวิกิส่วนตัวที่ไม่ได้ดำเนินการโดย WMF แต่ในกรณีที่ผู้ใช้หารือเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิกิมีเดีย มักได้รับการควบคุมดูแลโดยอาสาสมัครของวิกิมีเดีย
เจ้าหน้าที่
พนักงานและ/หรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในองค์กรของขบวนการวิกิมีเดีย หรือผู้รับจ้างขององค์กรเคลื่อนไหวดังกล่าวที่ในการทำงานนั้น ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกชุมชนวิกิมีเดียหรือพื้นที่ของขบวนการวิกิมีเดีย (รวมถึงพื้นที่ของบุคคลที่สาม เช่น แพลตฟอร์มนอกวิกิที่กำหนดให้ใช้ทำกิจกรรมของขบวนการวิกิมีเดีย)

ผู้จัดการโครงการ: ดูคำจำกัดความที่เมทา

ปัญหาหรือความล้มเหลวเชิงระบบ
ปัญหาที่มีรูปแบบของการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณสากลโดยการมีส่วนร่วมของบุคคลหลายคน โดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ขั้นสูง

นโยบายการดำเนินการของสำนักงานมูลนิธิวิกิมีเดีย นโยบายที่อยู่บนเมทา หรือนโยบายของผู้สืบทอดที่เทียบเท่ากัน