Splošni kodeks ravnanja/Smernice za uveljavljanje

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimedia Foundation Universal Code of Conduct

1. Smernice za uveljavljanje SKR

Te Smernice za uveljavljanje opisujejo, kako bosta lahko skupnost in Fundacija Wikimedia dosegli cilje Splošnega kodeksa ravnanja (SKR). To med drugimi temami vključuje: promoviranje razumevanja SKR, proaktivno delo za preprečevanje kršitev, razvijanje načel za odzivno ravnanje ob kršitvah SKR ter podpiranje lokalnih struktur uveljavljanja.

SKR velja za vse spletne in nespletne prostore Wikimedie. Uveljavljanje SKR je zato skupna odgovornost. V skladu z decentralizacijo, ki je načelo gibanja, je treba SKR uveljavljati na najustreznejši mogoči lokalni ravni.

Smernice za uveljavljanje zagotavljajo okvir za sodelovanje trenutnih in prihodnjih struktur uveljavljanja v prizadevanju vzpostaviti temelj za pravično in dosledno izvajanje SKR.

1.1. Prevodi Smernic za uveljavljanje SKR

Izvorna različica Smernic za uveljavljanje SKR je v angleškem jeziku. Ta bo prevedena v različne jezike, ki se uporabljajo v projektih Wikimedie. Fundacija Wikimedia bo po najboljših močeh zagotovila točne prevode. Če se bo pojavila razlika v pomenu med angleško različico in prevodom, bodo odločitve sprejete na podlagi angleške različice.

1.2 Pregled Smernic za uveljavljanje SKR

Na podlagi priporočila Odbora zaupnikov bo Fundacija Wikimedia eno leto po ratifikaciji smernic za uveljavljanje organizirala posvetovanje skupnosti in pregled Smernic za uveljavljanje SKR in SKR.

2. Preventivno delo

V tem razdelu so navedene smernice za skupnosti Wikimedie in povezane posameznike, da bodo seznanjeni s SKR, da ga bodo razumeli v celoti in da ga bodo dosledno izvajali. V ta namen so v tem razdelku opisana priporočila za ozaveščanje o SKR, prevajanje SKR in spodbujanje prostovoljnega upoštevanja SKR, kjer je to ustrezno ali potrebno.

2.1 Obveščanje o SKR in potrditev SKR

SKR velja za vsakogar, ki sodeluje v projektih Wikimedie in prispeva k njim. Kot temelj ravnanja pri sodelovanju v projektih Wikimedie po vsem svetu velja tudi za uradne dogodke v živo ter povezane prostore, ki jih gostijo platforme tretjih oseb.

Priporočamo, da se SKR doda Pogojem uporabe Wikimedie.

Poleg tega morajo svojo zavezanost SKR potrditi naslednje osebe:

 • Vse osebje in pogodbeni sodelavci Fundacije Wikimedia, člani Odbora zaupnikov, pridruženi člani in osebje odborov Wikimedie.
 • Kateri koli predstavnik podružnice Wikimedie ali kandidat za predstavnika podružnice Wikimedie (med drugim posameznik ali skupina posameznikov, ki želi promovirati in/ali sodelovati v dogodku, skupini ali raziskavi v vikiju ali zunaj njega v raziskovalnem okolju); in
 • Kateri koli posameznik, ki želi uporabljati tržno znamko Fundacije Wikimedia na dogodku, kot so med drugim: dogodki, trženi z znamkami Wikimedie (npr. z njihovo vključitvijo v naslov dogodka), in predstavljanje organizacije, skupnosti ali projekta Wikimedie na dogodku (npr. predstavitelj ali upravljavec kabine).

2.1.1 Spodbujanje ozaveščenosti o SKR

Da bi izboljšali ozaveščenost, bo povezava do SKR na voljo na/v:

 • strani za registracijo uporabnikov in dogodkov;
 • nogah projektov Wikimedie in straneh za potrditev urejanja za odjavljene uporabnike (kjer je to primerno in tehnično mogoče);
 • nogah na spletnih straneh priznanih podružnic in uporabniških skupin;
 • na vidnem mestu na osebnih, oddaljenih in hibridnih dogodkih; ter
 • povsod drugje, kjer lokalni projekti, podružnice, skupine uporabnikov in organizatorji dogodkov menijo, da je to primerno.

2.2 Priporočila za usposabljanje o SKR

Odbor za gradnjo U4C bo ob podpori Fundacije Wikimedia razvijal in izvajal usposabljanja za zagotavljanje enotnega razumevanja SKR in spretnosti za njegovo izvajanje. Priporoča se, da se pri razvoju usposabljanja posvetuje z ustreznimi deležniki, med drugim s podružnicami, Odborom za podružnice, razsodniškimi odbori, upravniki in drugimi imetniki naprednih pravic, oddelkom za telekomunikacije in pravne zadeve ter drugimi, za katere meni, da so koristni za zagotavljanje celovitega pogleda na SKR.

Ta usposabljanja so namenjena osebam, ki želijo sodelovati v postopkih uveljavljanja SKR, ali tistim, ki želijo biti informirani o SKR.

Usposabljanje bo potekalo v samostojnih modulih, ki bodo zajemali splošne informacije, ugotavljanje kršitev in podporo ter zapletene primere in pritožbe. Po vzoostavitvi prvega odbora U4C bo ta odgovoren za vzdrževanje in potrebno posodabljanje modulov usposabljanja.

Moduli usposabljanja bodo za lažji dostop na voljo v različnih oblikah in na različnih platformah. Lokalne skupnosti in podružnice Wikimedie, ki bodo želele izvajati usposabljanje na ravni svoje skupnosti, bodo za izvajanje usposabljanja prejele finančno podporo Fundacije Wikimedia. To vključuje tudi podporo za prevode.

Priporočamo, da imajo udeleženci, ki zaključijo modul, možnost, da se njihov zaključek javno prizna.

Predlagani so naslednji sklopi usposabljanj:

Modul A – Orientacija (SKR – Splošno)

 • Pomaga zagotoviti skupno razumevanje SKR in njegovega izvajanja.
 • Jedrnato razloži, kaj je SKR in kakšno je njegovo pričakovano uveljavljanje ter katera orodja so na voljo za pomoč pri prijavi kršitev.

Modul B – Identifikacija in prijava (SKR – Kršitve)

 • Ljudi opolnomoči, da lahko prepoznajo kršitve SKR, razumejo postopke prijave in se naučijo uporabljati orodja za prijavo.
 • Podrobno predstavi vrste kršitve, kako prepoznati primere, ki jih je treba prijaviti, v lokalnem okolju, kako in kje jih prijaviti ter kako optimalno obravnavati primere v okviru postopkov SKR.
 • Usposabljanje se osredotoči tudi na posamezne dele SKR, kot so nadlegovanje in zloraba moči (po potrebi).

Moduli C – Kompleksni primeri, pritožbe (SKR – Večkratne kršitve, pritožbe)

 • Ti moduli so osnovni pogoj za pridružitev odboru U4C in so priporočljivi za kandidate za odbor U4C in imetnike naprednih pravic.
 • Ta modul mora zajemati dve posebni temi:
  • C1 – Obravnava kompleksnih primerov (SKR – Večkratne kršitve): Obravnava primerov v več vikijih, dolgotrajno nadlegovanje, ugotavljanje verodostojnosti groženj, učinkovito in taktno komuniciranje ter zaščita varnosti žrtev in drugih ranljivih oseb.
  • C2 – Obravnava pritožb, zaključevanje primerov (SKR – Pritožbe): Obravnava pritožb SKR.
 • Ti moduli bodo prilagojena usposabljanja pod vodstvom inštruktorja, namenjena članom in kandidatom za odbor U4C ter funkcionarjem, izvoljenim v skupnostih, ki so podpisali politiko o dostopu do nejavnih osebnih podatkov.
 • Ko bo mogoče, bo to gradivo za ta usposabljanja pod vodstvom inštruktorja, kot so posamezni moduli, diapozitivi, vprašanja idr., javno dostopno.

3. Odzivno delo

Namen tega razdelka je zagotoviti smernice in načela za obravnavo prijav kršitev SKR ter priporočila za lokalne strukture uveljavljanja, ki obravnavajo kršitve SKR. V ta namen bodo v tem razdelku podrobno opisana pomembna načela za obravnavo prijav, priporočila za oblikovanje orodja za prijavo, predlagano uveljavljanje pri različnih ravneh kršitev in priporočila za lokalne strukture uveljavljanja.

3.1 Načela za prijavo in obravnavo kršitev SKR

Standardi za sisteme prijave v gibanju so naslednja načela.

Prijave:

 • Prijava kršitve SKR mora biti omogočena tarči kršitve in nevpletenim tretjim osebam, ki so opazile incident.
 • Prijave morajo biti zmožne zajeti kršitve SKR, ne glede na to, ali se zgodijo na spletu, zunaj spleta, v prostoru, ki ga gosti tretja oseba, ali v kombinaciji prostorov.
 • Prijave morajo biti javne ali z različnimi stopnjami zasebnosti.
 • Verodostojnost in preverljivost obtožb bosta temeljito raziskani, da se ustrezno ocenita tveganje in upravičenost.
 • Uporabniki, ki slabonamerno nenehno pošiljajo prijave ali pošiljajo neupravičene prijave, tvegajo izgubo pravice do prijave.
 • Obtoženi posamezniki bodo imeli dostop do podrobnosti prijave domnevne kršitve, ki naj bi jo zakrivili, razen če bi tak dostop pomenil nevarnost ali verjetno škodo za varnost prijavitelja ali drugih.
 • Kadar so prijave posredovane v jezikih, ki jih imenovane osebe ne obvladajo, mora sredstva za prevajanje zagotoviti Fundacija Wikimedia.

Obravnava kršitev:

 • Izidi so sorazmerni z resnostjo kršitve.
 • Primeri se presojajo na informiran način, pri čemer se uporablja kontekst, v skladu z načeli SKR.
 • Primeri se rešujejo v doslednem časovnem okviru, pri čemer se udeležencem zagotovi pravočasno obveščanje, če se ta podaljša.

Preglednost:

 • Če je to mogoče, bo skupina, ki je obravnavala kršitev SKR, zagotovila javni arhiv teh primerov, pri čemer bo v primerih, ki niso javni, ohranila zasebnost in varnost.
 • Fundacija Wikimedia bo objavila osnovne statistične podatke o uporabi centralnega orodja za prijave, predlaganega v razdelku 3.2, pri čemer bo spoštovala načeli minimalnega zbiranja podatkov in spoštovanja zasebnosti.
  • Drugim skupinam, ki obravnavajo kršitve SKR, se priporoča, da zagotovijo osnovne statistične podatke o kršitvah SKR in prijavah, če to lahko storijo, ob upoštevanju načel minimalnega zbiranja podatkov in spoštovanja zasebnosti.

3.1.1 Zagotavljanje virov za obravnavo primerov

Lokalne strukture uveljavljanja bodo uveljavljanje SKR podprle na več načinov. Skupnosti bodo lahko izbirale med različnimi mehanizmi ali pristopi na podlagi več dejavnikov, kot so: zmogljivost njihovih struktur uveljavljanja, pristop k upravljanju in želje skupnosti. Nekateri od teh pristopov lahko vključujejo:

 • Razsodniški odbor (ArbCom) za posamezen projekt Wikimedie.
 • Razsodniški odbor, ki si ga deli več projektov Wikimedie.
 • Imetniki naprednih pravic, ki decentralizirano uveljavljajo lokalna pravila skladno s SKR.
 • Skupine lokalnih administratorjev, ki uveljavljajo pravila.
 • Lokalni sodelavci, ki uveljavljajo lokalna pravila z razpravo in dogovorom v skupnosti.

Skupnosti morajo še naprej zagotavljati uveljavljanje z obstoječimi sredstvi, če ta niso v nasprotju s SKR.

3.1.2 Uveljavljanje po vrstah kršitev

Ta razdelek vsebuje nepopoln seznam različnih vrst kršitev skupaj z morebitnim mehanizmom uveljavljanja, ki se nanaša nanje.

 • Kršitve, ki vključujejo grožnje s kakršnim koli fizičnim nasiljem
  • Obravnava Ekipa Wikimedie za zaupanje in varnost
 • Kršitve, ki vključujejo sodne postopke ali pravne grožnje
  • Pošlje se Pravni ekipi Fundacije Wikimedia ali po potrebi drugim strokovnjakom, ki lahko ustrezno ocenijo utemeljenost groženj
 • Kršitve, ki vključujejo nekonsenzualno razkritje osebnih podatkov
  • Običajno jih obravnavajo uporabniki z dovoljenji za moderiranje ali ukinitev urejanja
  • Občasno jih obravnava Ekipa Wikimedie za zaupanje in varnost
  • Poslano Pravni ekipi Fundacije Wikimedia ali, kadar je to primerno, drugim strokovnjakom, ki lahko ustrezno ocenijo utemeljenost primera, če tovrstne kršitve sprožijo pravno obveznost
 • Kršitve, povezane z upravljanjem podružnic
  • Obravnava Odbor za podružnice ali enakovreden organ
 • Kršitve na tehničnem področju
  • Obravnava Odbor za Tehnični kodeks ravnanja
 • Sistemsko neupoštevanje SKR
  • Obravnava odbor U4C
  • Nekateri primeri sistemskega neupoštevanja vključujejo:
   • Pomanjkanje lokalnih zmogljivosti za uveljavljanje SKR
   • Dosledne lokalne odločitve, ki so v nasprotju s SKR
   • Zavrnitev uveljavljanja SKR
   • Pomanjkanje sredstev ali volje za reševanje vprašanj
 • Kršitve SKR na spletni strani
  • Kršitve SKR, ki se dogajajo v več vikijih: Obravnavajo jih globalni administratorji in upravniki ter organi, ki obravnavajo kršitve SKR v enem vikiju, ali pa jih obravnava odbor U4C, če to ni v nasprotju s temi smernicami.
  • Kršitve SKR, ki se zgodijo v enem vikiju: Obravnavajo jih obstoječe strukture uveljavljanja v skladu s svojimi obstoječimi smernicami, če to ni v nasprotju s temi smernicami.
 • Kršitve zunaj vikija
  • Obravnava jih odbor U4C, če ne obstaja lokalna struktura uveljavljanja (npr. razsodniški odbor) ali če mu zadevo posreduje struktura uveljavljanja, ki bi bila sicer pristojna.
  • V nekaterih primerih je morda koristno, da o kršitvah zunaj vikija obvestite strukture uveljavljanja ustreznega prostora zunaj vikija. To obstoječim lokalnim in globalnim mehanizmom uveljavljanja ne preprečuje, da bi ukrepali na podlagi prijav.
 • Kršitve na dogodkih in v prostorih v živo
  • Obstoječe strukture uveljavljanja pogosto določajo pravila ravnanja in uveljavljanja v ne-viki prostorih. Ta vključujejo politike prijaznih prostorov in pravila konferenc.
  • V primerih dogodkov, ki jih gosti Fundacija Wikimedia, zagotavlja uveljavljanje pravil dogodkov Ekipa Wikimedie za zaupanje in varnost.

3.2 Priporočila glede orodja za prijavo

Fundacija Wikimedia bo razvila in vzdrževala centralizirano orodje za prijavo in obdelavo kršitev SKR. S tem orodjem bo prijavo mogoče oddati v MediaWikiju. Namen je zmanjšati tehnične ovire za prijavo in obravnavo kršitev SKR.

Prijave morajo vključevati ustrezne informacije, na podlagi katerih je mogoče ukrepati, ali zagotoviti dokumentacijski zapis o obravnavanem primeru. Vmesnik za prijavo bi moral prijavitelju omogočiti, da podrobnosti posreduje tistemu, ki je odgovoren za obdelavo določenega primera. To med drugim vključuje informacije, kot so:

 • Kako prijavljeno vedenje krši SKR.
 • Kdo ali kaj je bil(-o) oškodovano zaradi te kršitve SKR.
 • Datum in čas, ko se (so) je (se) zgodil(-i) incident(-i).
 • Lokacija(-e) incidenta(-ov).
 • Druge informacije, ki omogočajo, da skupine uveljavljanja čim bolje obravnavajo zadevo.

Orodje mora delovati po načelih preproste uporabe, zasebnosti in varnosti, prožnosti pri obdelavi in preglednosti.

Posameznikom, ki so zadolženi za uveljavljanje SKR, tega orodja ni treba nujno uporabljati. Še naprej lahko uporabljajo orodja, za katera menijo, da so primerna, če se primeri obravnavajo v skladu z istimi načeli preproste uporabe, zasebnosti in varnosti, prožnosti pri obdelavi in preglednosti.

3.3 Načela in priporočila za strukture uveljavljanja

Če je mogoče, obstoječe strukture uveljavljanja spodbujamo, da prevzamejo odgovornost za sprejemanje prijav kršitev SKR in njihovo obravnavo v skladu s tukaj navedenimi smernicami. Da bi zagotovili dosledno uveljavljanje SKR v celotnem gibanju, priporočamo, da se pri obravnavi kršitev SKR uporabljajo naslednja osnovna načela.

3.3.1 Pravičnost v postopku

Strukture uveljavljanja spodbujamo k razvoju in ohranjanju podpornih politik o navzkrižju interesov. Te bi morale administratorjem ali drugim pomagati pri odločanju, kdaj se morajo vzdržati pri obravnavi prijave ali ne sodelovati pri njej, če so tesno vpleteni v zadevo.

Vse stranke bodo običajno imele priložnost izraziti svoj pogled na vprašanja in dokaze, povabljene pa so lahko tudi druge stranke, ki bodo pomagale zagotoviti več informacij, pogledov in konteksta. To je lahko zaradi varovanja zasebnosti in varnosti omejeno.

3.3.2 Preglednost postopka

Odbor U4C v skladu s svojim namenom in področjem, opredeljenim v točki 4.1, zagotovi dokumentacijo o učinkovitosti ukrepov uveljavljanja SKR in njihovi povezavi s pogostimi kršitvami v celotnem gibanju. Pri izvajanju te preiskave ga mora podpreti Fundacija Wikimedia. Cilj tega dokumentiranja je pomagati strukturam uveljavljanja pri razvijanju najboljših praks za uveljavljanje SKR.

Projekti in podružnice Wikimedie, če je to mogoče, vzdržujejo strani, na katerih so opisana pravila in mehanizmi uveljavljanja v skladu z besedilom politike SKR. Projekti in podružnice z obstoječimi smernicami ali pravili, ki so v navzkrižju z besedilom politike SKR, morajo v razpravi pripraviti spremembe, ki bodo zagotovile skladnost z globalnimi standardi skupnosti. Posodobitev ali oblikovanje novih lokalnih pravil je treba opraviti na način, ki ni v navzkrižju s SKR. Projekti in podružnice lahko od odbora U4C zahtevajo posvetovalna mnenja o morebitnih novih pravilih ali smernicah.

Za pogovore o Wikimedii, ki potekajo v povezanem prostoru na platformah tretjih oseb (npr. Discord, Telegram idr.), Pogoji uporabe Wikimedie morda ne veljajo. Zanje veljajo pogoji uporabe in pravila ravnanja posameznega spletnega mesta. Kljub temu se lahko ravnanje Wikimedijcev v povezanem prostoru, ki gostuje na platformah tretjih oseb, sprejme kot dokaz v prijavah o kršitvah SKR. Članom skupnosti Wikimedie, ki moderirajo z Wikimedio povezane prostore na platformah tretjih oseb, priporočamo, da v svoja pravila vključijo upoštevanje SKR. Fundacija Wikimedia bi si morala prizadevati za spodbujanje najboljših praks na platformah tretjih oseb, kar preprečuje nadaljevanje konfliktov iz vikijev v njihovih prostorih.

3.3.3 Pritožbe

Zoper ukrep, ki ga sprejme posamezni imetnik naprednih pravic, se bo mogoče pritožiti pri lokalni ali skupni strukturi uveljavljanja, ki ni odbor U4C. Če takšna struktura uveljavljanja ne obstaja, je dopustna pritožba pri odboru U4C. Poleg te ureditve lahko lokalne skupnosti dovolijo pritožbe pri drugem posameznem imetniku naprednih pravic.

Strukture uveljavljanja bodo določile standarde za sprejemanje in obravnavo pritožb na podlagi ustreznih kontekstualnih informacij in olajševalnih dejavnikov. Ti dejavniki med drugim vključujejo: preverljivost obtožb, trajanje in učinek sankcije ter ali obstaja sum zlorabe pooblastil ali druga sistemska težava in verjetnost nadaljnjih kršitev. Sprejetje pritožbe ni zagotovljeno.

Pritožbe na nekatere odločitve Pravnega oddelka Fundacije Wikimedia niso mogoče. Nekatere ukrepe in odločitve pisarne Fundacije Wikimedia pa lahko pregleda Odbor za pregled primerov. Omejitev, zlasti glede pritožb zoper ukrepe in odločitve pisarne, morda v nekaterih jurisdikcijah ne bo veljala, če se zakonske zahteve razlikujejo.

Strukture uveljavljanja bi morale pridobiti informirane poglede na primere, da bi vzpostavile podlago za odobritev ali zavrnitev pritožbe. Z informacijami je treba ravnati previdno, pri čemer je treba paziti na zasebnost vpletenih oseb in postopek odločanja.

Za dosego tega cilja priporočamo, da strukture uveljavljanja pri pregledu pritožb upoštevajo različne dejavnike. Ti lahko med drugim vključujejo:

 • Resnost in škodo, ki jo je povzročila kršitev.
 • Predhodne kršitve v preteklosti.
 • Strogost sankcij, zoper katere je vložena pritožba.
 • Čas, ki je pretekel od kršitve.
 • Analizo kršitve v stiku.
 • Sume o morebitni zlorabi pooblastil ali drugi sistemski težavi.

4. Koordinacijski odbor za SKR (U4C)

Vzpostavljen bo nov globalni odbor, imenovan Koordinacijski odbor za Splošni kodeks ravnanja (U4C). Ta odbor bo enakopraven z drugimi organi odločanja na visoki ravni (npr. ArbComi in AffCom). Njegov namen je služiti kot zadnje sredstvo v primeru sistemske neuspešnosti lokalnih skupin pri uveljavljanju SKR. Članstvo odbora U4C odraža globalno in raznoliko sestavo naše globalne skupnosti.

4.1 Namen in področje

Odbor U4C spremlja poročila o kršitvah SKR ter lahko opravi dodatne preiskave in po potrebi ukrepa. Odbor U4C bo redno spremljal in ocenjeval stanje na področju uveljavljanja SKR. Fundaciji Wikimedia in skupnosti lahko predlaga ustrezne spremembe SKR in smernic za uveljavljanje SKR, vendar sam ne more spreminjati omenjenih dokumentov. Po potrebi bo odbor U4C pomagal Fundaciji Wikimedia pri obravnavi primerov.

Odbor U4C:

 • Obravnava prizive in pritožbe v okoliščinah, opisanih v smernicah za uveljavljanje.
 • Izvaja vse preiskave, potrebne za razrešitev navedenih prizivov in pritožb.
 • Zagotavlja vire za skupnosti o najboljših praksah SKR, kot so gradivo za obvezno usposabljanje in drugi viri, če je to potrebno.
 • V sodelovanju s člani skupnosti in strukturami uveljavljanja zagotavlja končno razlago SKR in Smernic za uveljavljanje SKR, če je to potrebno.
 • Spremlja in ocenjuje učinkovitost uveljavljanja SKR ter zagotavlja priporočila za izboljšave.

Odbor U4C ne bo obravnaval zadev, pri katerih ne gre v prvi vrsti za kršitve ali uveljavljanje SKR. Odbor U4C lahko svojo pristojnost za sprejemanje končnih odločitev delegira, razen v primeru resnih sistemskih problemov. Odgovornosti odbora U4C so pojasnjene v okviru drugih struktur uveljavljanja v razdelku 3.1.2.

4.2 Izbira, članstvo in vloge

Na letnih volitvah, ki jih organizira globalna skupnost, se izbere člane z glasovalno pravico. Kandidati so lahko vsi člani skupnosti, ki morajo poleg tega:

 • Izpolnjevati merila Fundacije Wikimedia za dostop do nejavnih osebnih podatkov in v svoji izjavi o izvolitvi potrditi, da bodo v celoti ravnali skladno s temi merili.
 • Ne smejo biti trenutno sankcionirani v nobenem projektu Wikimedie ali imeti prepovedi prirejanja dogodkov.
 • Izpolnjevati SKR.
 • Izpolnjevati vse druge zahteve za upravičenost, določene v volilnem postopku.

V izjemnih okoliščinah lahko odbor U4C skliče vmesne volitve, če ugotovi, da so odstopi ali neaktivnost ustvarili nemudno potrebo po dodatnih članih. Volitve potekajo na podoben način kot običajne letne volitve.

Posameznim članom odbora U4C ni treba odstopiti z drugih položajev (npr. lokalni administrator, član razsodiščnega odbora, koordinator varnosti na dogodku). Ne smejo pa sodelovati pri obravnavi primerov, v katere so bili zaradi svojih drugih funkcij neposredno vpleteni. Člani odbora U4C podpišejo Pravilnik o dostopu do nejavnih osebnih podatkov, ki jim omogoča dostop do nejavnih informacij. Odbor za gradnjo U4C mora določiti ustrezne pogoje za člane odbora U4C.

Odbor U4C lahko po potrebi oblikuje pododbore ali imenuje posameznike za določene naloge ali vloge.

Fundacija Wikimedia lahko v odbor U4C imenuje največ dva člana brez glasovalne pravice in po potrebi zagotovi podporno osebje.

4.3 Postopki

Odbor U4C bo presodil, kako pogosto se bo sestajal, in o drugih postopkih delovanja. Odbor U4C lahko oblikuje ali spreminja svoje postopke, če je to v okviru njegovega področja. Kadar koli je to primerno, mora odbor pred uvedbo nameravanih sprememb povabiti skupnost k povratnim informacijam o njih.

4.4 Poliitika in precedenčni primeri

Odbor U4C ne ustvarja nove politike in ne sme spreminjati ali dopolnjevati SKR. Odbor U4C namesto tega uporablja in uveljavlja SKR, kot je opredeljeno z njegovim področjem.

Ker se politike, smernice in norme skupnosti sčasoma razvijajo, se bodo prejšnje odločitve upoštevale le, če bodo v trenutnem kontekstu še vedno relevantne.

4.5 Odbor za gradnjo U4C

Po ratifikaciji smernic za izvajanje UCoC bo Fundacija Wikimedia omogočila ustanovitev Odbora za gradnjo, ki bo:

 • Določil postopke, politiko in uporabo precedenčnih primerov za odbor U4C.
 • Pripravil osnutek preostalega postopka odbora U4C.
 • Določil vse druge logistične ukrepe, potrebne za vzpostavitev odbora U4C.
 • Pomagal pri izvedbi začetnih volilnih postopkov za odbor U4C.

Odbor za gradnjo sestavljajo prostovoljni člani skupnosti, osebje ali člani upravnih odborov podružnic in osebje Fundacije Wikimedia.

Člane bo izbral podpredsednik za odpornost in trajnost skupnosti Fundacije Wikimedia. Prostovoljni člani odbora morajo biti spoštovani člani skupnosti.

Članstvo mora odražati različne poglede gibanja na postopke uveljavljanja, z izkušnjami na področjih, kot so med drugim priprava osnutkov politik, sodelovanje pri pripravi in zavedanje o uporabi obstoječih pravil in politik v projektih Wikimedie ter participativno sprejemanje odločitev. Člani odražajo raznolikost gibanja, kot so med drugim znanje jezikov, spol, starost, lokacija in vrsta projekta.

Delo Odbora za gradnjo U4C bo potrdil Svetovni svet ali skupnostni postopek, podoben postopku ratifikacije tega dokumenta. Po ustanovitvi odbora U4C z delom tega Odbora za gradnjo mora Odbor za gradnjo prenehati delovati.

5. Glosar

Administrator (admin, sysop)
Glejte opredelitev na Meta.
Imetnik naprednih pravic
uporabnik, ki ima skrbniške pravice, ki presegajo običajna dovoljenja za urejanje, in je na splošno izvoljen v postopku skupnosti ali ga imenujejo razsodniški odbori. To med drugim vključuje: lokalne administratorje, funkcionarje, globalne administratorje, upravnike.
Odbor za podružnice (Affcom)
Glejte opredelitev na Meta.
Razsodniški odbor ali ArbCom
skupina zaupanja vrednih uporabnikov, ki služijo kot končna skupina odločanja v nekaterih sporih. Področje vsakega razsodniškega odbora določi posamezna skupnost. Razsodniški odbor lahko presoja v več kot enem projektu (npr. Wikinovice in Wikipotovanje) in/ali več kot enem jeziku. Za namene teh smernic to vključuje Odbor Kodeksa ravnanja za tehnične prostore in administrativne panele Wikimedie. Glejte tudi opredelitev na Meta.
Zavezujoči glagoli
Pri pripravi osnutka Smernic za uveljavljanje je odbor za pripravo osnutka štel kot zavezujoče besede »ustvariti«, »pripraviti«, »uveljaviti«, »morati«, »izdelati«, »naj« in »bo«. Prim. glagoli priporočanja.
Odbor za pregled primera. Glejte opredelitev na Meta.
Skupnost
Nanaša se na skupnost projekta. Odločitve, ki jih sprejme skupnost projekta, se običajno določijo s konsenzom. Glejte tudi: Projekt.
V več vikijih
Vpliva ali se pojavlja v več kot enem projektu. Glejte tudi: Globalno.
Koordinator varnosti dogodkov
Oseba, ki jo organizatorji dogodka, povezanega z Wikimedio, v živo pooblastijo kot odgovorno za varnost na tem dogodku.
Globalno
Nanaša se na vse projekte Wikimedie. V gibanju Wikimedie je »globalno« žargonski izraz, ki se nanaša na organe upravljanja gibanja. Na splošno je nasprotje od »lokalno«.
Globalni administratorji
Glejte opredelitev na Meta.
Organ odločanja na visoki ravni
Skupina (tj. U4C, ArbCom, Affcom), zoper odločitev katere se ni mogoče pritožiti. Različna vprašanja imajo lahko različne organe odločanja na visoki ravni. Ta izraz ne vključuje skupine uporabnikov, ki sodelujejo v razpravi, organizirani na pogovornem panelu, ki privede do odločitve, tudi če se zoper to odločitev ni mogoče pritožiti.
Lokalno
Nanaša se na posamezen projekt, podružnico ali organizacijo Wikimedie. Ta izraz se nanaša na najmanjši, najbolj neposreden organ upravljanja v posamezni situaciji.
Zunaj vikija
Na splošno se nanaša na spletne prostore, ki jih ne gosti Fundacija Wikimedia, tudi če so člani skupnosti Wikimedie tam aktivno prisotni. Zgledi prostorov zunaj vikija so Twitter, Whatsapp, IRC, Telegram, Discord in drugi.
Osebno določljivi podatki
Vsi podatki, s katerimi bi lahko identificirali posameznika. Vse informacije, ki se lahko uporabijo za razlikovanje ene osebe od druge in se lahko uporabijo za deanonimizacijo prej anonimnih podatkov, se štejejo za osebno določljive podatke.
Projekt (projekt Wikimedie)
Viki, ki ga upravlja Fundacija Wikimedia.
Glagoli priporočanja. Pri pripravi Smernic za uveljavljanje je odbor za pripravo smernic štel kot priporočanje glagole »priporočiti«, »spodbuditi«, »lahko«, »predlagati«. Prim. »zavezujoči glagoli«.
Povezani prostor, ki ga gosti platforma tretje osebe
Spletišča, vključno z vikiji, ki jih ne upravlja Fundacija Wikimedia, vendar uporabniki razpravljajo o zadevah, pomembnih za Wikimedio. Pogosto ga moderirajo prostovoljci Wikimedie.
Osebje
Zaposleni in/ali člani osebja, dodeljeni organizaciji gibanja Wikimedie, ali pogodbeni partnerji take organizacije gibanja, katerih delo zahteva interakcijo s člani skupnosti Wikimedie ali v prostorih gibanja Wikimedie (vključno s prostori tretjih oseb, kot so ne-viki platforme, posvečene aktivnosti gibanja Wikimedie).
Upravnik
Glejte opredelitev na Meta.
Sistemsko vprašanje ali težava
Zadeva, za katero obstaja vzorec neupoštevanja Splošnega kodeksa ravnanja s sodelovanjem več ljudi, zlasti imetnikov naprednih pravic.
Politika ukrepanja Pisarne Fundacije Wikimedia
Politika, ki je objavljena na Meta, ali enakovredna politika, ki jo nasledi.