Powszechne Zasady Postępowania/Wytyczne egzekwowania

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Powszechne Zasady Postępowania Wikimedia Foundation

1. Wytyczne egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania

Niniejsze Wytyczne opisują, jak społeczności projektów Wikimedia i Fundacja Wikimedia osiągną cele nakreślone przez Powszechne Zasady Postępowania (PZP). Podejmowane działania to między innymi: promowanie zrozumienia PZP, zaangażowanie w proaktywne działania przeciwdziałające naruszeniom PZP, ustalanie zasad działań responsywnych w przypadku naruszenia PZP, czy wspieranie struktur lokalnych w egzekwowaniu PZP.

PZP obowiązują we wszystkich przestrzeniach Wikimedia - zarówno wirtualnych jak i rzeczywistych. Egzekwowanie ich jest więc powinnością wspólną. W zgodzie z wyznawaną w ruchu Wikimedia zasadą decentralizacji, PZP należy egzekwować na jak najbardziej lokalnym szczeblu, o ile jest to wykonalne.

Wytyczne Egzekwowania przedstawiają wytyczne do interakcji w ramach istniejących i przyszłych struktur, starając się nakreślić podstawy równego i spójnego egzekwowania PZP.

1.1 Tłumaczenia Wytycznych egzekwowania PZP

Oryginalny język Wytycznych Egzekwowania PZP to język angielski. Wytyczne będą tłumaczone na szereg języków obecnych w projektach Wikimedia. Fundacja Wikimedia dołoży wszelkich starań, by tłumaczenia były dokładne. Jeśli w zrozumieniu Wytycznych pomiędzy językiem angielskim a językiem, na który wytyczne są tłumaczone są rozbieżności, decyzje podejmowane będą w myśl anglojęzycznej wersji dokumentu.

1.2 Przegląd Wytycznych egzekwowania PZP i Powszechnych Zasad Postępowania

Na podstawie rekomendacji Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia, w rok od ratyfikowania Wytycznych egzekwowania PZP Fundacja zorganizuje konsultacje ze społecznościami i dokona przeglądu zarówno PZP jak i wytycznych ich egzekwowania.

2. Działania prewencyjne

Niniejszy rozdział stawia wytyczne dla społeczności ruchu Wikimedia oraz osób / organizacji afiliowanych dla zauważenia istnienia PZP, ich pełnego zrozumienia i stosowania się do nich. Rozdział ten podaje szczegółowe rekomendacje w celu zwiększenia świadomości istnienia PZP, postępowania z tłumaczeniami PZP oraz promowania ochotniczego stosowania się do PZP, kiedykolwiek jest to odpowiednie lub konieczne.

2.1 Ogłoszenie i potwierdzenie (afirmacja) PZP

PZP stosuje się do każdego, kto wchodzi w interakcję z projektami Wikimedia lub wnosi do nich treści. Stosuje się je też do oficjalnych wydarzeń w świecie rzeczywistym oraz do przestrzeni związanych z Wikimediami a hostowanych na platformach podmiotów trzecich. Są one podstawami zachowań w duchu współpracy w projektach Wikimedia na poziomie ogólnoświatowym.

Rekomenduje się, by PZP zostały dołączone do Warunków Korzystania projektów Wikimedia.

Dodatkowo, stosowanie się do PZP muszą potwierdzić poniższe osoby:

 • wszyscy pracownicy etatowi i kontraktowi Fundacji Wikimedia, członkowie Rady Powierniczej, członkowie zarządów organizacji afiliowanych Wikimedia i pracownicy afiliantów;
 • przedstawiciele afiliantów lub aspirujących afiliantów Wikimedia (w tym osoby lub grupy osób chcące promować i / lub współpracować w ramach wydarzeń i grup promowanych przez ruch Wikimedia oraz w badaniach, obojętnie, czy w środowisku wiki, poza nim, czy w realiach badawczych);
 • osoby chcące korzystać ze znaków towarowych Fundacji Wikimedia podczas wydarzeń, w tym firmowanych tymi znakami (na przykład umieszczając znaki towarowe Wikimedia w nazwie wydarzenia), reprezentujących organizację Wikimedia, jej społeczność czy projekt (na przykład pod postacią prelegenta lub operatora stoiska).

2.1.1 Promowanie świadomości PZP

Celem promowania świadomości PZP, Zasady będą dostępne w następujących miejscach:

 • strony rejestracji dla użytkowników i uczestników wydarzeń
 • stopki projektów Wikimedia i stron zapisywania edycji w przypadku użytkowników bez konta (o ile jest to odpowiednie i wykonalne technicznie)
 • stopki serwisów sieciowych uznanych afiliantów i grup użytkowników Wikimedia
 • w widoczny sposób komunikowane podczas wydarzeń, zarówno fizycznych, wirtualnych, jak i hybrydowych
 • wszędzie gdzie jest to uznane za odpowiednie w kontekście projektów lokalnych, afiliantów, grup użytkowników i organizatorów wydarzeń

2.2 Rekomendacje w kwestiach szkoleń z PZP

Komitet Koordynowania PZP, przy wsparciu Fundacji Wikimedia, opracuje i wdroży szkolenia dające wspólne zrozumienie tego, czym są PZP i przedstawiające narzędzia do ich egzekwowania. Zaleca się, by w rozwijaniu szkoleń konsultować się z interesariuszami takimi, jak afilianci, Komitet Afiliacyjny, Komitety Arbitrażowe, stewardzi i inni użytkownicy o zaawansowanych uprawnieniach, zespoły Trust & Safety i prawny (Legal), jak też inni, o ile jest to dobre dla uzyskania całościowego oglądu PZP.

Szkolenia są przeznaczone dla tych, którzy chcą uczestniczyć w procesach egzekwowania PZP lub tych, którzy chcą być informowani o PZP.

Szkolenia będą miały postać niezależnych modułów poruszających informacje ogólne, identyfikowanie naruszeń i wsparcie w tej kwestii, jak też skomplikowane sprawy oraz odwołania od nich. Po ustaleniu pierwszego składu Komitetu, tenże komitet będzie odpowiedzialny za moduły szkoleniowe i uaktualnianie ich w miarę potrzeb.

Szkolenia będą dostępne w różnych formatach, na różnych platformach, dla łatwości dostępu. Społeczności lokalne i afilianci Wikimedia, którzy chcą prowadzić szkolenia na swoim poziomie lokalnym otrzymają szkoleniowe wsparcie finansowe od Fundacji Wikimedia. Oznacza to również wsparcie w tłumaczeniu materiałów.

Zaleca się, by uczestnicy szkoleń zyskali możliwość publicznego ogłoszenia faktu ukończenia kursu.

Rekomenduje się następujące szkolenia:

Moduł A - Wprowadzenie (PZP - ogólne)

 • Pomoc w spójnym zrozumieniu PZP i ich egzekwowania.
 • Objaśnienie czym są PZP i jakiego rodzaju egzekwowanie ich jest oczekiwane, jak też, jakie istnieją narzędzia do zgłaszania naruszeń.

Moduł B - Identyfikacja i zgłaszanie (PZP - naruszenia)

 • Pozwolenie uczestnikom szkolenia rozpoznać naruszenia PZP, zrozumieć procesy zgłaszania naruszeń i pokaże korzystanie z narzędzi do zgłaszania.
 • Wyszczególnienie typów naruszeń, jak zidentyfikować zgłaszalne naruszenia na szczeblu lokalnym, jak i gdzie je zgłaszać, jak optymalnie postępować z przypadkami w ramach procesów PZP.
 • W razie potrzeby, szkolenie skoncentruje się na szczególnych częściach PZP takich, jak nękanie czy nadużycia władzy.

Moduł C - Skomplikowane sprawy i odwołania (PZP - wielokrotne naruszenia, odwołania)

 • Moduł ten jest obowiązkowy dla osób dołączających do Komitetu Koordynowania PZP i zalecany dla kandydatów do tego Komitetu oraz osób z wysokimi uprawnieniami.
 • Moduł powinien swoim zakresem obejmować:
  • C1 - postępowanie ze skomplikowanymi sprawami (PZP - wielokrotne naruszenia). Omówienie spraw wykraczających poza pojedynczy projekt, długoterminowego nękania, identyfikacja wiarygodności pogróżek, wydajne i poufne komunikowanie się i ochrona bezpieczeństwa ofiar oraz innych osób narażonych.
  • C2 - postępowanie z odwołaniami i zamykanie spraw (PZP - odwołania). Postępowanie z odwołaniami od PZP.
 • Szkolenia w poszczególnych modułach ma prowadzić szkoleniowiec i mają one być dostosowane do uczestników; mają one być dostępne dla członków i kandydatów na członków Komitetu Koordynowania PZP oraz wybranych przez społeczności osób funkcyjnych, które podpisały dokument uprawniający je do dostępu do niepublicznych danych osobowych.
 • O ile jest to możliwe, materiały szkoleniowe w poszczególnych modułach, slajdy, pytania, itd. będą dostępne publicznie.

3. Działania responsywne

Niniejszy rozdział podaje wytyczne i zasady przetwarzania zgłoszeń naruszeń PZP, jak też rekomendacje dla lokalnych struktur egzekwowania PZP zajmujących się naruszeniami. Objaśnia szczegółowo ważne zasady przetwarzania zgłoszeń, rekomendacje tworzenia narzędzi do zgłaszania, sugerowane egzekwowania w przypadku naruszeń na różnych poziomach i rekomendacje dla lokalnych struktur egzekwowania PZP.

3.1 Zasady zgłaszania naruszeń PZP i przetwarzania tych zgłoszeń

Poniżej znajdują się standardy dla systemów przesyłania zgłoszeń w ruchu Wikimedia.

Zgłaszanie:

 • Zgłaszanie naruszeń PZP powinno być dostępne dla osób, których naruszenia dotykają, jak też dla niezaangażowanych osób trzecich, które uczestniczyły w zdarzeniu.
 • Zgłoszenia muszą mieć możliwość odniesienia się do naruszeń PZP online, w świecie rzeczywistym, w przestrzeni podmiotu trzeciego i w mieszance tych przestrzeni.
 • Musi istnieć możliwość zgłaszania naruszeń PZP w sposób publiczny lub w różnym stopniu prywatności.
 • Wiarygodność i weryfikowalność zarzutów trzeba odpowiednio dokładnie zbadać, aby prawidłowo oszacować ryzyko i zasadność.
 • Użytkownicy wielokrotnie zgłaszający naruszenia w złej wierze lub w sposób nieuzasadniony powinni tracić możliwość składania dalszych zgłoszeń.
 • Oskarżeni mają mieć dostęp do szczegółów zarzucanych im naruszeń, o ile nie stanowi to zagrożenia bezpieczeństwa zgłaszającego lub osób postronnych.
 • Jeśli zgłoszenia składane są w języku, którym nie posługują się biegle osoby zaangażowane w zarzucane naruszenie, Fundacja Wikimedia ma udostępnić zasoby do tłumaczenia.

Przetwarzanie zgłoszeń:

 • Werdykt w sprawie ma być proporcjonalny do ciężaru naruszenia.
 • Sprawy należy rozstrzygać w sposób świadomy, zrównoważony z zasadami PZP, z wykorzystaniem kontekstu.
 • Sprawy należy rozstrzygać w zwięzłym oknie czasu, a jeśli rozpatrzenie sprawy się przeciąga, uczestnicy powinni o tym fakcie być poinformowani.

Przejrzystość:

 • O ile jest to możliwe, grupa, która przejrzała sprawę naruszenia naruszenia PZP, prowadzić będzie publiczne archiwum spraw,, jednak należy chronić prywatność i bezpieczeństwo w sprawach niepublicznych.
  • Fundacja Wikimedia opublikuje podstawowe statystyki wykorzystania centralnego narzędzia do zgłaszania naruszeń PZP omówionego w sekcji 3.2, stosując jednak zasadę zbierania jak najmniejszej ilości danych i szanując prywatność użytkowników.
  • Zaleca się by inne grupy przetwarzające zgłoszenia o naruszeniu PZP podawały podstawowe informacje statystyczne o naruszeniach PZP, stosując jednak zasadę zbierania jak najmniejszej ilości danych i szanując prywatność użytkowników.

3.1.1 Udostępnianie zasobów do rozpatrywania spraw

Egzekwowanie PZP w strukturach lokalnych będzie wielorako wspierane. Społeczności będą miały wybór pomiędzy różnymi mechanizmami i podejściami zależnie od czynników takich, jak wydajność struktur lokalnych, podejście do zarządzania, czy preferencje społeczności. Część z tych podejść może wykorzystywać:

 • miejscowe Komitety Arbitrażowe pojedynczych projektów Wikimedia
 • wspólny Komitet Arbitrażowy dla wielu projektów
 • użytkowników o wysokich uprawnieniach egzekwujących zasady lokalne spójne z PZP, działające w sposób zdecentralizowany
 • lokalnych administratorów wspólnie egzekwujących zasady
 • uczestników projektów, wspólnie egzekwujących zasady w wyniku dyskusji i decyzji społeczności

Społeczności powinny mieć możliwość egzekwowania naruszeń istniejącymi już narzędziami, jeśli te nie są sprzeczne z PZP.

3.1.2 Egzekwowanie według typu naruszenia

Poniżej znajduje się, z zasady niekompletna, lista typów naruszeń, wraz z możliwymi do zastosowania metodami ich rozwiązania.

 • naruszenia związane z pogróżkami lub przemocą fizyczną
  • rozpatruje dział Trust & Safety Fundacji Wikimedia
 • naruszenia związane z pozwami, pogróżki natury prawnej
  • przesyłane zespołu prawnego Fundacji Wikimedia, a jeśli jest to zasadne, do osób zawodowo zajmujących się oceną tego typu pogróżek
 • naruszenia związane z nieprzyzwolonym ujawnieniem informacji osobistych
  • najczęściej rozpatrywane przez użytkowników z uprawnieniami rewizora lub uprawnionych do ukrywania edycji
  • czasami rozpatrywane przez zespół Trust & Safety
  • jeśli tego typu naruszenia mają w sobie element prawny, mają być jak najszybciej przesłane do zespołu prawnego Fundacji Wikimedia lub innych osób zawodowo zdolnych do oceny zasadności sprawy
 • naruszenia związane z zarządzaniem wewnątrz afiliantów
  • rozpatrywane przez Komitet Afiliacyjny lub równorzędne ciało
 • naruszenia mające miejsce w przestrzeniach technicznych
  • rozpatruje Komitet Technicznych Zasad Postępowania
 • powtarzające się łamanie zasad PZP
  • rozpatrywane przez Komitet Koordynowania PZP
  • przykłady notorycznego niestosowania się do PZP to:
   • brak lokalnych zdolności do egzekwowania PZP
   • powtarzające się decyzje lokalne sprzeczne z PZP
   • odmowa egzekwowania PZP
   • brak zasobów lub woli do rozpatrywania spraw
 • naruszenia PZP w serwisach wiki
  • naruszenia PZP w wielu serwisach wiki: rozpatrywane przez globalnych administratorów i stewardów, jak też ciała rozpatrujące naruszenia w obrębie jednego serwisu wiki; opcjonalnie Komitet Koordynowania PZP o ile nie stoi to w sprzeczności z niniejszymi wytycznymi
  • naruszenia PZP w obrębie jednego serwisu wiki: rozpatrywane przez istniejące struktury w ramach istniejących struktur lokalnych, o ile nie stoi to w sprzeczności z niniejszymi wytycznymi
   • proste naruszenia PZP takie, jak wandalizmy, rozpatrywać powinny istniejące struktury egzekwowania, istniejącymi środkami o ile nie stoją one w sprzeczności z niniejszymi wytycznymi
 • naruszenia poza wiki
  • rozpatruje Komitet Koordynowania PZP, o ile nie istnieją struktury lokalne takie, jak Komitety Arbitrażowe lub w przypadkach, gdy do Komitetu zgłaszają sprawę lokalne struktury egzekwowania, które powinny sprawę rozpatrzyć
 • w niektórych przypadkach pomocne może być zgłoszenie takiego naruszenia do struktur egzekwowania PZP dla danej przestrzeni poza wiki. Nie wyklucza to jednak podjęcia zgłoszenia przez istniejące lokalne i globalne struktury egzekwowania PZP.
 • naruszenia w przestrzeniach fizycznych i osobistych
  • istniejące struktury egzekwowania zasad najczęściej podają zasady zachowania się i egzekwowania tychże zasad. Tego typu dokumenty to na przykład zasady bezpiecznej przestrzeni czy zasady konferencji.
  • struktury egzekwowania PZP postępujące z takimi przypadkami mogą je przekazać Komitetu Koordynowania PZP.
  • w trakcie wydarzeń organizowanych przez Fundację Wikimedia, egzekwowaniem zasad zajmuje się zespół Trust & Safety

3.2 Rekomendacje w kwestii narzędzi do zgłaszania naruszeń

Fundacja Wikimedia opracuje i będzie utrzymywać scentralizowane narzędzie zgłaszania i weryfikacji naruszeń PZP. Narzędzie będzie umożliwiać składanie zgłoszeń poprzez mechanizm MediaWiki. Celem takiego działania jest obniżenie bariery zgłaszania i przetwarzania zgłoszeń naruszenia PZP.

Zgłoszenia powinny zawierać istotne informacje dające podstawy do działania lub dokumentować sprawę. Interfejs do zgłoszeń powinien pozwolić zgłaszającemu podanie odpowiednich szczegółów osobie, która sprawę rozpatrzy. Informacje te to między innymi:

 • jak zgłaszane zachowania narusza PZP
 • kto lub co ucierpiało na zgłoszonym naruszeniu PZP
 • data i czas zgłaszanego zachowania
 • miejsce zgłaszanego zachowania
 • inne informacje pozwalające na podjęcie działań

Narzędzie powinno być łatwe w użyciu, zgodne z wytycznymi bezpieczeństwa i prywatności, jak też elastyczne w obsłudze i transparentne.

Osoby egzekwujące PZP nie muszą korzystać z narzędzia do zgłoszeń. Mogą pracować z narzędziami, które uznają za stosowne, o ile obowiązują w nich te same zasady łatwości użycia, prywatności, bezpieczeństwa, elastyczności w przetwarzaniu i przejrzystości.

3.3 Zasady i rekomendacje dla struktur egzekwujących PZP

O ile jest to możliwe, lokalne struktury egzekwowania Zasad zachęca się do wzięcia na siebie odpowiedzialności za rozpatrywanie naruszeń PZP i decydowanie w tych sprawach, zgodnie z wytycznymi tego dokumentu. W celu zapewnienia spójnego egzekwowania PZP w całym ruchu Wikimedia, zaleca się stosowanie poniższych podstawowych zasad.

3.3.1 Uczciwość procesu

Zachęca się struktury egzekwujące PZP do rozwijania i utrzymywania wspierających zasad konfliktu interesów, które dadzą administratorom i innym uczestnikom wiedzę o tym, kiedy należy wykluczyć się z rozpatrywania zgłoszenia, w którym jest się uczestnikiem.

Wszystkie strony zdarzenia zwykle będą mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie meritum i dowodów. Uzyskanie większej ilości informacji, opinii i kontekstu możliwe jest w drodze komentarzy osób postronnych. Możliwość ta może zostać ograniczona aby chronić prywatność i bezpieczeństwo stron.

3.3.2 Transparentność procesu

Komitet Koordynowania PZP, zgodnie ze swoimi celami i zakresem działania opisanymi w sekcji 4.1 poniżej, udostępni dokumentację skuteczności egzekwowania PZP, jak też dokumentację powszechności naruszeń PZP w całym ruchu Wikimedia. W badaniach tych powinna Komitet wspierać Fundacja Wikimedia. Celem opracowania dokumentacji jest wspieranie struktur egzekwowania PZP w opracowywaniu najlepszych praktyk.

Projekty i afilianci Wikimedia, o ile to możliwe, będą utrzymywać strony wyszczególniające zasady i mechanizmy ich egzekwowania zgodne z tekstem PZP. Projekty i afilianci, gdzie obowiązują zasady sprzeczne z tekstem PZP powinny przeprowadzić dyskusję nad zmianami, które zharmonizują ich zasady z globalnymi PZP. Aktualizacja zasad lub ich wprowadzenie powinno przebiegać w sposób niekolidujący z PZP. Projekty i afilianci mogą poprosić o opinię na temat nowych zasad i wytycznych Komitet Koordynowania PZP.

W przypadku związanych z Wikimediami rozmów w przestrzeniach podmiotów trzecich (Discord, Telegram, itd.) mogą nie obowiązywać Warunki Korzystania właściwe dla projektów Wikimedia. W takich przypadkach obowiązują warunki korzystania oraz zasady zachowania danej platformy. Mimo tego, zachowania wikimedian w przestrzeniach udostępnianych przez platformy trzecie można przyjmować jako dowody w zgłoszeniach naruszeń PZP. Zachęcamy moderatorów przestrzeni Wikimedia w serwisach podmiotów trzecich do włączenia PZP do lokalnych zasad. Fundacja Wikimedia powinna zachęcać do stosowania najlepszych praktyk w serwisach podmiotów trzecich, które zniechęcają do przenoszenia na platformy trzecie konfliktów z serwisów Wikimedia.

3.3.3 Odwołania

Działanie podjęte przez lokalnego posiadacza zaawansowanych uprawnień musi nieść ze sobą możliwość odwołania do lokalnych lub współdzielonych struktur egzekwowania PZP innych niż Komitet Koordynowania PZP. Jeśli takie struktury nie istnieją, dopuszczalne jest odwołanie się do Komitetu Koordynowania PZP. Oprócz tych ustaleń, lokalne społeczności mogą zezwalać na odwołanie się do innego posiadacza zaawansowanych uprawnień.

Struktury egzekwowania PZP mają ustalić standardy przyjmowania i rozpatrywania odwołań na podstawie informacji kontekstowych i czynników łagodzących. Takie czynniki to między innymi weryfikowalność zarzutów, długość i natura sankcji, czy istnieje podejrzenie nadużycia władzy lub kwestie systemowe, jak też jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych naruszeń. Uznanie odwołania nie jest gwarantowane.

Odwołania nie są możliwe w przypadku określonych decyzji zespołu prawnego (Legal) Fundacji Wikimedia. Odwołania od części działań podejmowanych przez FUndację Wikimedia w stosunku do użytkowników (tzw. office action) można kierować do komitetu Case Review Committee. Ograniczenia, szczególnie w odwołaniach od działań Fundacji Wikimedia, mogą nie mieć zastosowania w określonych systemach prawnych, jeśli są one odmienne od przyjętych.

Struktury egzekwowania PZP powinny postępować w sposób świadomy, by ustalić powody uznania lub odrzucenia odwołania. Informacje powinny być traktowane w sposób wrażliwy, z dbaniem o prywatność stron i proces podejmowania decyzji.

By osiągnąć te cele, zalecane jest by struktury egzekwowania PZP rozważały różne czynniki podczas rozstrzygania odwołań. Niektóre z nich to:

 • ciężar skutków naruszenia PZP
 • wcześniejsza historia naruszeń
 • ciężar nałożonych środków
 • czas od wystąpienia naruszenia
 • analiza naruszenia
 • podejrzenia nadużycia władzy lub kwestie systemowe

4. Komitet Koordynowania PZP (U4C)

Stworzony zostanie nowy globalny Komitet Koordynowania PZP. Będzie on równy rangą z innymi komitetami podejmującymi decyzje, tj. Komitetami Arbitrażowymi i Komitetem Afiliacyjnym. Celem istnienia Komitetu będzie stworzenie najwyższej instancji, jeśli lokalne struktury notorycznie nie są w stanie egzekwować PZP. Uczestnictwo w Komitecie ma odzwierciedlać globalny i różnorodny charakter ruchu Wikimedia.

4.1 Cel i zakres działania

Komitet monitoruje zgłoszenia naruszeń PZP i może podjąć dodatkowe czynności sprawdzające, podejmując działania, jeśli uzna to za stosowne. Ma też regularnie monitorować i oceniać stan egzekwowania PZP. Komitet może też sugerować odpowiednie zmiany w PZP jak i wytycznych ich egzekwowania, przedstawiając rekomendacje Fundacji Wikimedia i społecznościom do rozważenia, ale nie wolno mu zmieniać żadnego z tych dwóch dokumentów samodzielnie. Jeśli jest to konieczne, Komitet będzie pomagał Fundacji Wikimedia w rozpatrywaniu spraw.

Komitet Koordynowania PZP:

 • rozpatruje skargi i odwołania w sytuacjach wyszczególnionych w Wytycznych Egzekwowania PZP

prowadzi dochodzenia konieczne do rozwiązania tychże skarg i odwołań

 • udostępnia społecznościom zasoby na temat najlepszych praktyk PZP, takie, jak materiały obowiązkowych szkoleń i inne materiały w razie konieczności
 • podaje ostateczną wykładnię Wytycznych Egzekwowania PZP i samych PZP jeśli jest to koniecznie, we współpracy z członkami społeczności i strukturami egzekwowania PZP
 • monitoruje i ocenia skuteczność egzekwowania PZP, rekomenduje usprawnienia

Komitet nie podejmuje spraw, które nie zawierają w sobie elementu naruszenia PZP lub egzekwowania PZP. Może on delegować podejmowanie ostatecznych decyzji na inne podmioty, oprócz trudnych przypadków o charakterze systemowym. Jego odpowiedzialności są opisane w kontekście innych struktur egzekwowania PZP w sekcji 3.1.2.

4.2 Wybór, członkostwo i role

Głosujący członkowie Komitetu będą wybierani w corocznym głosowaniu organizowanym przez globalną społeczność ruchu Wikimedia. Kandydować mogą ci członkowie społeczności, którzy spełniają poniższe warunki:

 • spełnienie kryteriów Fundacji Wikimedia w dziedzinie dostępu do niepublicznych danych osobowych, potwierdzenie pełnej zgodności z tymi kryteriami w oświadczeniu wyborczym
 • nie ciąży na nich aktualnie żadna kara w projektach Wikimedia ani zakaz uczestnictwa w wydarzeniach Fundacji
 • mają zgodność z PZP
 • mają zgodność z innymi wymogami zdefiniowanymi podczas procesu wyborczego

W warunkach szczególnych, Komitet może ogłosić wybory uzupełniające, jeśli uzna, że rezygnacje członków lub ich nieaktywność wymuszają uzupełnienie składu. Takie wybory uzupełniające przebiegać będą podobnie do corocznych wyborów zwyczajnych.

Poszczególni członkowie Komitetu nie muszą rezygnować z piastowanych funkcji (lokalni administratorzy, członkowie Komitetu Arbitrażowego, koordynatorzy bezpieczeństwa podczas wydarzeń, itd.) Nie mogą oni jednak bezpośrednio uczestniczyć w rozpatrywaniu spraw, w których są uczestnikami z uwagi na piastowane funkcje poza Komitetem. Członkowie Komitetu mają podpisać dokument upoważniający ich do dostępu do niejawnych informacji osobistych. Komitet Konstruujący finalną wersję Komitetu Koordynacyjnego PZP zdecyduje o odpowiedniej długości kadencji członków.

Komitet może powoływać podkomitety lub mianować członków jako osoby wiodące w określonych zadaniach czy rolach.

Fundacja Wikimedia może powołać do dwóch członków niegłosujących Komitetu i będzie delegować swoich pracowników do wspierania działań Komitetu.

4.3 Procedury

Komitet zdecyduje, jak często będzie się spotykać, jak też ustali inne procedury działania. Może on tworzyć nowe i modyfikować istniejące procedury, o ile jest to w jego zakresie działania. Jeśli jest to konieczne, Komitet powinien zasięgnąć opinii społeczności jeśli chodzi o proponowane zmiany, zanim zostaną one wprowadzone.

4.4 Zasady i nadrzędność

Komitet nie tworzy nowych zasad i nie może zmieniać PZP. Ma za to stosować i egzekwować PZP, jak zdefiniowano w jego zakresie działania.

W miarę ewolucji społecznych zasad, wytycznych i norm, uprzednie decyzje będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy są istotne w bieżącym kontekście.

4.5 Komitet Konstruujący

Po przyjęciu Zasad Egzekwowania PZP, Fundacja Wikimedia powoła Komitet Konstruujący, który:

 • ustali procedury, zasady i stosowanie nadrzędności Komitetu Koordynowania PZP
 • stworzy resztę procesu Komitetu Koordynowania PZP
 • ustanowi logistykę potrzebną do utworzenia Komitetu Koordynowania PZP
 • wesprze pierwszy proces wyborczy członków Komitetu

Komitet Konstruujący będzie składać się z wolontariuszy-członków społeczności, pracowników afiliantów Wikimedia lub członków zarządów organizacji afiliowanych i pracowników Fundacji Wikimedia

Członków wybierze wiceprezes odpowiedzialna za Community Resilience and Sustainabiliy. Członkowie-wolontariusze Komitetu powinni być członkami społeczności obdarzonymi zaufaniem.

Członkostwo ma odzwierciedlać różne perspektywy egzekwowania zasad w społecznościach Wikimedia a członkowie mają posiadać doświadczenie w m.in. pisaniu zasad, zaangażowanie i znajomość procesów wprowadzania zasad, czy uczestniczącym podejmowaniu decyzji. Różnorodność członków ma odniesienie do języków, płci, wieku, lokalizacji geograficznej, czy projektach Wikimedia, w których członkowie uczestniczą.

Działanie Komitetu Konstruującego będzie zatwierdzone albo przez Radę Globalną albo w procesie społecznościowym, podobnym do ratyfikowania niniejszego dokumentu. Po ustanowieniu Komitetu Koordynowania PZP w ramach działania Komitetu Konstruującego, ten drugi zostanie rozwiązany.

5. Słowniczek

Administrator (sysop, admin)
zob. definicję na Meta.
Posiadacz zaawansowanych uprawnień
użytkownik mający uprawnienia administracyjne wyższe od typowych uprawnień edycyjnych, zwykle wybierany na tę funkcję przez procesy społecznościowe lub mianowany przez Komitety Arbitrażowe. Tacy użytkownicy to administratorzy, osoby funkcyjne, globalni administratorzy, stewardzi i inni.
Komitet Afiliacyjny / Affcom
zob. definicję na Meta.
Komitet Arbitrażowy
grupa zaufanych użytkowników, stanowiąca ostatnią instancję w części konfliktów. Zakres działania każdego Komitetu Arbitrażowego definiuje społeczność, w której Komitet działa. Komitet może działać w więcej niż jednym projekcie - na przykład na Wikinews i Wikipodróżach - i / lub w więcej niż jednym języku. Dla celów niniejszych Wytycznych, w tej kategorii mieści się również Komitet Technicznych Zasad Postępowania i panele administratorów. Zobacz definicję na Meta.

Czasowniki wiążące: podczas pisania niniejszych Wytycznych, autorzy brali pod uwagę czasowniki takie, jak tworzyć, rozwijać, egzekwować, musieć, wytwarzać, należy, jako czasowniki wiążące. Zobacz też czasowniki rekomendujące.

Case Review Committee: zob. definicję na Meta.

Społeczność
ogół członków projektu. Decyzje podejmowane przez społeczność projektu najczęściej zapadają w ramach konsensusu. Patrz też: Projekt.
Cross-wiki
dotyczący lub dziejący się w więcej niż jednym projekcie. Patrz też: Globalny.
Koordynator bezpieczeństwa wydarzenia
osoba powołana przez organizatorów wydarzenia w przestrzeni publicznej na opiekuna bezpieczeństwa wydarzenia.
Globalny
odnoszący się do wszystkich projektów Wikimedia. W ruchu Wikimedia, “globalny” to żargonowe określenie dla ciał zarządczych działających w ramach całości ruchu. Najczęściej stanowi przeciwieństwo “lokalnego”.
Globalny sysop
zob. definicję na Meta.
Wysokopoziomowe ciało decyzyjne
grupa (Komitet Arbitrażowy, Komitet Koordynowania PZP, Komitet Afiliacyjny) powyżej której nie ma możliwości apelacji. W podejmowaniu różnych decyzji wysokiego szczebla brać udział mogą wysokopoziomowe ciała decyzyjne. Tego terminu nie stosuje się do dyskusji odbytych na przykład w Kawiarence projektu, skutkujących decyzją, nawet jeśli od tej decyzji nie ma odwołania.
Lokalny
odnoszący się do pojedynczego projektu Wikimedia lub organizacji, w tym afiliowanej. Zwykle ten termin stosuje się do najmniejszego i najbliższego decyzjom ciała decyzyjnego w danej sytuacji.
Off-wiki
najczęściej odnosi się do przestrzeni online leżących poza serwisami hostowanymi przez Fundację Wikimedia, nawet, jeśli są w nich obecni i aktywni członkowie społeczności Wikimedia. Przykłady takich przestrzeni to Twitter, Whatsapp, IRC, Telegram, Discord i inne.
Informacje osobiste
dowolne dane mogące zidentyfikować daną osobę. Każda informacja mogąca odróżnić daną osobę od innych i dokonać deanonimizacji tejże osoby jest uznawana za informację osobistą.
Projekt, też projekt Wikimedia
serwis wiki hostowany przez Fundację Wikimedia.

Czasowniki rekomendujące: podczas pisania niniejszych Wytycznych, autorzy brali pod uwagę czasowniki takie, jak zachęcać, móc, proponować, rekomendować, jako rekomendacje. Zobacz też czasowniki wiążące.

Przestrzenie powiązane platform trzecich
serwisy, w tym prywatne wiki, nie hostowane przez Fundację Wikimedia, ale jednocześnie takie, w których użytkownicy dyskutują o Wikimediach. Często moderowane przez wolontariuszy ruchu Wikimedia.

Pracownik: pracownik / członek zespołu oddelegowany do pracy w organizacji w ruchu Wikimedia, jak też pracownik kontraktowy, którego praca wymaga kontaktu z członkami społeczności ruchu Wikimedia lub bytności w przestrzeniach ruchu Wikimedia (w tym na platformach podmiotów trzecich).

Steward
zob. definicję na na Meta.
Kwestia systemowa / błąd systemowy
kwestia, w której pojawia się wzorzec niestosowania się do PZP z uczestnictwem więcej niż jednej osoby, szczególnie posiadacza / posiadaczy wysokich uprawnień.

Akcja biurowa Fundacji Wikimedia: zob. definicję w Meta. Dotyczy również zasady przyjętej jako następca.